Κατηγορία: Υπ. Παιδείας

Αθήνα: 11/04/2008

ΠΡΟΣ:
κ. Ευρ. Στυλιανίδη Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-κ. Σταυρίδου, Ειδική Σύμβουλο Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων


Θέσεις και προτάσεις της Ε.Σ.ΑμεΑ Για το Σχέδιο Νόμου «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»


Η Ε.Σ.Α.μεΑ ως εκφραστής των ατόμων με αναπηρία όλης της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τα χρόνια και διαρθρωτικά προβλήματα του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος για τα άτομα με αναπηρία, προβλήματα που επί δεκαετίες έχουν οδηγήσει τη συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων με αναπηρία εκτός αυτού, προσδοκεί την κατάρτιση ενός Σχεδίου Νόμου το οποίο θα ανατρέπει ριζικά την άνιση μεταχείριση και τον αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρία από όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η ριζική ανατροπή της θλιβερής πραγματικότητας που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία στο χώρο της εκπαίδευσης προϋποθέτει τη σύνταξη ενός νόμου το οποίο θα ανταποκρίνεται πλήρως :
α) στις εκπαιδευτικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης, προσχολικής Α/Βάθμιας, Β/Βάθμιας, Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Γ/Βάθμιας Εκπαίδευσης.
β) στην επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία στο εκπαιδευτικό σύστημα και στη διασφάλιση της εργασίας τους με τη διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών εργασίας.

Το Σχέδιο Νόμου που πρόσφατα δόθηκε σε διαβούλευση σε όλους του Κοινωνικούς Εταίρους που εμπλέκονται στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, ρυθμίζει κάποια σημαντικά θέματα, τα οποία έχουν τεθεί κατ’ επανάληψη από την Ε.Σ.Α.μεΑ και τους Φορείς-Μέλη της. Συγκριτικά με προηγούμενα Σχέδια Νόμου τα οποία έχουν συζητηθεί την τελευταία τετραετία, το παρόν Σχέδιο Νόμου θεωρείται το ποιο ολοκληρωμένο, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέτει σε κίνηση τους μηχανισμούς εκείνους που θα οδηγήσουν στην ανατροπή της υφιστάμενης κατάστασης, όπως την οραματίζονται τα άτομα με αναπηρία και όπως απαιτείται από το Σύνταγμα της χώρας μας και από μία σειρά διεθνών και ευρωπαϊκών διακηρύξεων.

Με το νόμο αυτό δικαιώνεται το πάγιο και διαχρονικό αίτημα του αναπηρικού κινήματος για τη θέσπιση της υποχρεωτικότητας της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία, μέτρο το οποίο αποτελεί το θεμέλιο για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στη βασική εκπαίδευση. Οι θετικές διατάξεις αυτού του Σχεδίου Νόμου με τις οποίες ικανοποιείται ένα μέρος θεμελιακών αιτημάτων του αναπηρικού κινήματος, όπως είναι η ίδρυση νέων Υπηρεσιών Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και η στελέχωσή τους με εξειδικευμένους επιστήμονες ,η σύσταση νέων θέσεων εκπαιδευτικών με εξειδίκευση σε κατηγορίες αναπηρίας, η ισοτιμία των τίτλων σπουδών της Ειδικής με της Γενικής Εκπαίδευσης είναι σαφές ότι θα οδηγηθούν στο κενό εάν δεν συνδυαστούν με τη λήψη θετικών μέτρων όπως:

 τη θέσπιση διατάξεων που θα εξασφαλίζουν την άμεση αποκατάσταση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις υποδομές και υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών.
 Τη θέσπιση διατάξεων για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης μη εξαιρουμένης και της Γ/Βάθμιας που εκτός των άλλων αποτελεί το χώρο παραγωγής εξειδικευμένων επιστημόνων και εκπαιδευτικών σε κατηγορίες αναπηρίας και για την οποία δεν έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο στην κείμενη νομοθεσία της χώρας έως και σήμερα.
 αύξηση των απαράδεκτα χαμηλών και συνεχώς μειωμένων Εθνικών Πόρων που διατίθενται στην Ειδική Εκπαίδευση, μέτρο το οποίο απαιτεί γενναία πολιτική βούληση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και των συναρμόδιων Υπουργείων.

Συνημμένα ακολουθεί Κείμενο Προτάσεων οι οποίες συνίστανται σε προτάσεις θεσμικού και οριζόντιου χαρακτήρα και ειδικές προτάσεις επί των άρθρων του Νομοσχεδίου. Τέλος επισημαίνουμε ότι η υιοθέτηση των θεσμικών και οριζόντιων προτάσεων που ακολουθούν αποτελούν τη βασική και αναγκαία προϋπόθεση για την ουσιαστική ένταξη των ατόμων με αναπηρία στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.

Τέλος σημειώνουμε ότι επειδή ο χρόνος διαβούλευσης που δόθηκε για ένα τόσο σοβαρό θέμα όπως είναι η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία είναι ελάχιστος, θα σας αποστείλουμε σε εύλογο χρονικό διάστημα κείμενο συμπληρωματικών προτάσεων μας. Επίσης συνημμένα αποστέλλουμε τις προτάσεις των φορέων μελών μας και όλων των κοινωνικών εταίρων μας που εμπλέκονται στο χώρο της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία.

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΡ. ΠΑΝΑΝΟΣ


Α) Πλαίσιο θεσμικών και οριζόντιων προτάσεων για την Ειδική Εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρία

α)Εξάλειψη του όρου ¨Ειδική Αγωγή¨ και υιοθέτηση του δόκιμου όρου ¨Ειδική Εκπαίδευση¨(special education) όπως χρησιμοποιείται στην Αμερική, στην Αγγλία, στη Σουηδία, στη Δανία και σε κάθε άλλη χώρα που παρέχει, χωρίς καμία διάκριση, την ειδική εκπαίδευση που έχουν ανάγκη τα άτομα με αναπηρία. Υπογραμμίζουμε ότι ο όρος ¨Ειδική Αγωγή¨ είναι όρος διάκρισης ο οποίος παραπέμπει σε συστήματα παιδείας που έχουν σχέση με την ανατροφή, την καλλιέργεια ή τον τρόπο ζωής και συμπεριφοράς που αφορά όλους τους ανθρώπους και δεν έχει ουδεμία σχέση με την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία. Με τη δημιουργία του όρου ¨Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση¨ που χρησιμοποιείται στο παρόν σχέδιο νόμου, όχι μόνο δεν εξαλείφεται η διάκριση μεταξύ των ατόμων με αναπηρία που θεωρούνται αγώγιμα και των μη αναπήρων ατόμων που θεωρούνται εκπαιδεύσιμα, αλλά αυτή η διάκριση μεταφέρεται ανάμεσα στα ίδια τα παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

β)Ίδρυση Γενικής Γραμματείας για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, έργο τη οποίας θα είναι ο σχεδιασμός και η διαμόρφωση νέων πολιτικών που θα οδηγήσουν στην ισότιμη ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος και ο συντονισμός όλων των αρμόδιων υπηρεσιών για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

γ)Ίδρυση Γενικής Διεύθυνσης για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και σύσταση τμημάτων για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία στις άλλες Διευθύνσεις του Υπουργείου.

δ) Αναβάθμιση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και μετονομασία αυτής σε Διεύθυνση Ειδικής Εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία.

ε)Εκπροσώπησή της Ε.Σ.Α.μεΑ στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας. (Σημειώνουμε ότι η Ε.Σ.Α.μεΑ αρχικά συμμετείχε με εκπρόσωπό της στο Ε.Σ.Π. Με την έκδοση όμως του Π.Δ Αριθμ. 127/12-5-2003 ¨Οργάνωση Λειτουργία, Διοικητική Υποστήριξη και έδρα του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας αφαιρέθηκε η εκπροσώπησή της από το Ε.Σ.Π αδικαιολόγητα. Σχετικό αίτημα έχει υποβληθεί προς τον Πρόεδρο και την Ολομέλεια του Ε.Σ.Π.)

στ) Ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για την πορεία της εφαρμογής του νόμου και όλων των μέτρων και πολιτικών για την Ειδική Εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρία και υποβολή αυτής στον Πρόεδρο της Βουλής και τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, προκειμένου να μην καταστεί και αυτός νόμος ανενεργός, όπως μια σειρά προηγούμενων νόμων για την ειδική αγωγή.
η) Για την επίτευξη της οριζόντιας διάστασης της προσβασιμότητας των εκπαιδευτικών υποδομών και υπηρεσιών καθώς και της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας απαιτείται :
• Σύσταση Επιτροπής Προσβασιμότητας των Σχολικών Κτιρίων και όλων των υπηρεσιών που ασχολούνται με την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία με τη συμμετοχή αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Παιδείας και εκπροσώπων του Ο.Σ.Κ., της Ε.Ν.Α.Ε. της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και της Ε.Σ.Α.μεΑ.
• Σύσταση Επιτροπής στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με τη συμμετοχή έγκριτων επιστημόνων Ερευνητικών Κέντρων και της Ε.Σ.Α.μεΑ, που θα ασχολείται με τα θέματα ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.

θ) Άμεση έκδοση υπουργικής απόφασης για την πρόβλεψη αυστηρών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική προσβασιμότητα και τη δωρεάν παροχή όλων των απαιτούμενων τεχνικών και τεχνολογικών βοηθημάτων και τεχνολογικού εξοπλισμού, προσαρμοσμένου στους μαθητές και φοιτητές με αναπηρία με αντίστοιχη πρόβλεψη εξουσιοδοτικής διάταξης σε αυτό το Σχέδιο Νόμου

Παραθέτουμε τις προτάσεις μας για την ηλεκτρονική προσβασιμότητα του εκπαιδευτικού υλικού και των τεχνολογικών βοηθημάτων
- Την παροχή προσβάσιμου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού σε όλους τους μαθητές και φοιτητές με αναπηρία, ανεξαρτήτως από το είδος της αναπηρίας, καθώς και των απαραιτήτων τεχνολογικών βοηθημάτων υλικού και λογισμικού για την πρόσβαση στο υλικό αυτό (π.χ., αναγνώστες οθόνης, σύνθεση φωνής, εκτύπωση Braille). Ο συνδυασμός προσβάσιμου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και τεχνολογικών βοηθημάτων θα πρέπει να μπορεί να προσαρμόζεται ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις διαφορετικές ανάγκες της κάθε ομάδας μαθητών με αναπηρία.
- Τη γενικότερη προώθηση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για παράδειγμα:
o προσβάσιμοι σταθμοί εργασίας στα εργαστήρια πληροφορικής των σχολείων και όλων των τμημάτων των Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. (τουλάχιστον μια θέση ανά εργαστήριο),
o προσβασιμότητα των σχολικών διαδικτυακών τόπων και γενικότερα των διαδικτυακών τόπων που αφορούν την εκπαίδευση,
o εξασφάλιση της πρόσβασης των μαθητών και φοιτητών με αναπηρία στο Διαδίκτυο στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων.
Οι πρόνοιες αυτές θεωρείται ότι μπορούν να συντελέσουν στην αύξηση του ποσοστού των μαθητών με αναπηρία που θα είναι σε θέση να φοιτήσουν σε συμβατικά σχολεία.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, θεωρείται ότι θα πρέπει να θεσμοθετηθούν, είτε στα πλαίσια του παρόντος νόμου είτε ανεξάρτητα, τα ακόλουθα:
- Έκδοση προδιαγραφών και κριτήριων προσβασιμότητας (από επιτροπή εμπειρογνωμόνων με αποδεδειγμένη τεχνογνωσία) για την παροχή ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και για τον απαιτούμενο εξοπλισμό βάσει διεθνών κανόνων και καλών πρακτικών.
- Υιοθέτηση μεθοδολογικής διαδικασίας που θα εξασφαλίζει ότι η ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού οδηγεί σε προσβάσιμες λύσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις μοντέρνες τεχνολογικές προσεγγίσεις - που θα εφαρμόζονται συστηματικά ακόμα και όταν το εκπαιδευτικό υλικό ανανεώνεται ή αλλάζει.
- Ανεξάρτητη γνωμοδότηση σχετικά με την κάλυψη των προϋποθέσεων προσβασιμότητας του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού που εκδίδεται. Σε συνέχεια προγενέστερης πρότασης της ΕΣΑμεΑ για τη σύσταση φορέα (Αρχής) πιστοποίησης ηλεκτρονικής προσβασιμότητας στην Ελλάδα, ο φορέας αυτός θα μπορεί να πιστοποιεί και το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό ως προς την προσβασιμότητα του.
ι) Σαφής διαχωρισμός των μαθητών με αναπηρία από τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες δεδομένων των διαφορετικών εκπαιδευτικών αναγκών τους.

*κ) Για την πλήρη και ισότιμη ένταξη των ατόμων με αναπηρία είτε ως φοιτητών είτε ως εργαζομένων και μελών ΔΕΠ στην Γ/Βάθμια Εκπαίδευση προτείνεται η σύσταση:
α) τριμερούς Επιτροπής μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, της συνόδου των Πρυτάνεων των ΑΕΙ της χώρας και της Ε.Σ.Α.μεΑ και
β) τριμερούς Επιτροπής μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, της συνόδου των Προέδρων των ΤΕΙ της χώρας και της Ε.Σ.Α.μεΑ.

*Για την υλοποίηση των ανωτέρω προτάσεων μας απαιτείται η συμπερίληψη σχετικών διατάξεων στο παρόν νομοσχέδιο.

Β. Προτάσεις και παρατηρήσεις επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

Με δεδομένη από μέρους σας την υιοθέτηση του δόκιμου όρου «Ειδική Εκπαίδευση» προτείνουμε την αντικατάσταση του όρου «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)» με τον όρο «Ειδική Εκπαίδευση (ΕΕ) » σε όλα τα άρθρα του παρόντος Σχεδίου Νόμου καθώς και την αντικατάσταση των ¨ΣΜΕΑΕ¨ σε ¨ΣΜΕΕ¨

Άρθρο 1ο
παρ 1: Στο τέλος της παρ. 1 ζητούμε να προστεθεί : «…..το δικαίωμα του ατόμου στη μόρφωση, στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και στην συμμετοχή ….. σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος.»

Άρθρο 2ο
παρ. 1:
α) Στην τρίτη σειρά της παρ. 1 προτείνουμε να προστεθεί στο σημείο η λέξη προσχολικής ως εξής «……παρέχεται από το κράτος σε δημόσια σχολεία Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ………..».
β) Στο τέλος αυτής της παρ. να προστεθεί εδάφιο ως εξής: « Σε περίπτωση που υπάρχει άρνηση από το οικογενειακό περιβάλλον ή του νόμιμου εκπροσώπου του μαθητή με αναπηρία για την εγγραφή του τελευταίου στην υποχρεωτική εκπαίδευση παρεμβαίνει αυτεπάγγελτα η Ελληνική Δικαιοσύνη και εάν το κράτος για τον οποιοδήποτε λόγο δεν προσφέρει εκπαιδευτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία οι γονείς αυτών προσφεύγουν αρμοδίως στην Ελληνική Δικαιοσύνη »
Αιτιολογία: Το εδάφιο αυτό καθίσταται απαραίτητο προκειμένου ο νόμος να μην λειτουργήσει ως μία ακόμη απλή διακήρυξη .
παρ. 2:.Επισημαίνουμε ότι η ειδική εκπαίδευση δεν προσφέρεται μόνο με προγράμματα, αλλά προσφέρεται κυρίως με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Γι' αυτό προτείνουμε, μετά το "....(ΚΕΔΔΥ), να προστεθεί η φράση : "που είναι στελεχωμένα με εξειδικευμένους σε κατηγορίες αναπηρίας εκπαιδευτικούς. Περιλαμβάνει ....."
* παρ. 3: Στο τέλος της παρ.3 προτείνουμε την προσθήκη του ακόλουθου εδαφίου : Η υποστήριξη στις μονάδες αυτές πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο για τις συγκεκριμένες αναπηρίες προσωπικό για το οποίο θα διασφαλίζεται η μονιμότητα (ή θα απαγορεύετε η απόσπαση) για τουλάχιστον 3 χρόνια
παρ.5:
α)περ. γ: Στην πέμπτη σειρά της παραγράφου μετά το σημείο ¨στελέχωσή τους να προστεθεί : «….. στελέχωσή τους από εξειδικευμένους σε κατηγορίες αναπηρίας εκπαιδευτικούς κλάδου....." .

β)περ. δ: Προτείνουμε να προστεθούν τα ακόλουθα σημεία :
Οι στόχοι της ανωτέρω παραγράφου επιτυγχάνονται με:
δ) την εφαρμογή ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων αποκατάστασης, την προσαρμογή του εκπαιδευτικού και διδακτικού υλικού, τη χρησιμοποίηση ειδικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πχ. Η/Υ, λογισμικού κλπ) και την παροχή κάθε είδους διευκολύνσεων και εργονομικών διευθετήσεων από τις ΣΜΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ, με στόχο τη διασφάλιση της πλήρους προσβασιμότητας των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες -καθώς και των εκπαιδευτικών ή/και γονέων και κηδεμόνων με αναπηρία- σε όλες τις υποδομές (κτιριακές, υλικοτεχνικές συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών κλπ), τις υπηρεσίες και τα αγαθά που αυτά διαθέτουν.
Η εφαρμογή των αρχών του «Σχεδιασμού για όλους (Design for All)» για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία, είναι υποχρεωτική τόσο κατά το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του εκπαιδευτικού υλικού, όσο και κατά την επιλογή του πάσης φύσεως εξοπλισμού (συμβατικού και ηλεκτρονικού), των κτιριακών υποδομών κλπ, αλλά και την ανάπτυξη όλων των πολιτικών και διαδικασιών των ΣΜΑΕ και ΚΕΔΔΥ. Η παραπάνω υποχρέωση εφαρμογής των αρχών του «Σχεδιασμού για όλους (Design for All)» στις κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών), πολιτικές, διαδικασίες και εκπαιδευτικό υλικό ισχύει από το εξής και για όλες τις δομές γ’βάθμιας εκπαίδευσης της χώρας (προπτυχιακές, μεταπτυχιακές κλπ).
ε)…….
Αιτιολογία: η αναφορά στην προσβασιμότητα κρίνεται απολύτως αναγκαία
 για να τονιστεί το γεγονός ότι η προσβασιμότητα αποτελεί τη βασική προϋπόθεση, το «κλειδί» που θα οδηγήσει σε επιτυχία την υλοποίηση της ΕΑΕ και οι σχετικές δομές να αποδώσουν τη δέουσα προσοχή
 για να διευκρινιστεί ότι η προσβασιμότητα αφορά όχι μόνο σε κτιριακές υποδομές αλλά και σε υλικοτεχνική υποδομή (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής, πχ. Η/Υ, λογισμικό κλπ), υπηρεσίες, διαδικασίες και πολιτικές και οι αντίστοιχες δομές να το λάβουν υπόψη τους
 για να επισημανθεί η μεθοδολογία που πρέπει να εφαρμοστεί για την επίτευξη της προσβασιμότητας, η οποία δεν είναι άλλη από τον «Σχεδιασμό για όλους (Design for All)», που εφαρμόζεται πλέον σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Η ιδιαίτερη μνεία επίσης στην προσβασιμότητα στην γ’βάθμια εκπαίδευση θεωρείται απολύτως αναγκαία για να μπορεί να διασφαλιστεί η συνέχεια της δυνατότητας πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και στην γ’βάθμια εκπαίδευση μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής πλέον α’ και β’ βάθμιας εκπαίδευσης. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που φοιτητές με αναπηρία αδυνατούν να φοιτήσουν σε γ’βάθμιες δομές λόγω των μη προσβάσιμων υποδομών τους.

Στο τέλος της περ. ε της παρ. 5 η φράση «με θέμα την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση»να αντικατασταθεί με τη φράση «με θέμα εξειδίκευσης εκπαιδευτικών σε κατηγορίες αναπηρίας»

Άρθρο 3ο
παρ. 1: Προτείνονται προς συζήτηση:
α) Μετά το "εξαιτίας σωματικών" να προστεθεί "αισθητηριακών" και μετά το "γνωστικών ανεπαρκειών" να προστεθεί "αναπτυξιακών ή και ψυχικών διαταραχών...."
β) η φράση «……σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση» να αντικατασταθεί με τη φράση «………σύμφωνα με την ιατρική διάγνωση και διεπιστημονική παιδαγωγική αξιολόγηση.
γ) στο σημείο που αναφέρεται η κατηγορία –χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα να αντικατασταθεί με τη φράση ¨σοβαρές και χρόνιες παθήσεις (π.χ νεφροπάθεια, θαλασσαιμία, σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 (παιδικός –νεανικός), αιμορροφιλία, συγγενείς καρδιοπάθειες, νεοπλάσματα, επιληψίες κ.λ.π)

παρ. 2&3 : Οι διατάξεις αυτές θεωρούμε απαραίτητο να απαλειφθούν.

Αιτιολόγηση :
Η διάταξη αυτή (παρ. 3) που εμπεριέχεται και στο Ν. 3194/03 χωρίς να έχει προηγηθεί καμία ουσιαστική συζήτηση με τους εμπλεκόμενους φορείς (εκπαιδευτικών – ατόμων με αναπηρία) οι οποίοι στο σύνολό τους έχουν εκφράσει εξαρχής την αντίθεσή τους, στερείται κοινής λογικής και δεν έχει καμία επιστημονική βάση. Είναι οφθαλμοφανές ότι οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ¨χαρισματικών μαθητών που έχουν ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα¨ εντάσσονται στα πλαίσια της γενικής εκπαίδευσης και ουδεμία σχέση δεν έχουν με την έννοια και το σκοπό της ειδικής εκπαίδευσης που αφορά στα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες.

Τέλος σε αυτό το άρθρο προτείνουμε την προσθήκη νέας παραγράφου ως εξής «Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες είναι και οι μαθητές με σύνθετες γνωσιακές, συναισθηματικές και παραβατικές συμπεριφορές λόγω κακοποίησης, εγκατάλειψης, παραμέλησης και οικογενειακής βίας.»
Σχόλιο: Για τα άτομα αυτά δεν υπάρχει αναφορά στο Σχέδιο Νόμου, μολονότι υπάρχουν σχολεία.

Άρθρο 4ο
παρ. 1 : Εδάφιο 1ο: Η "Πενταμελής διεπιστημονική ομάδα" για την αξιολόγηση μαθητών είναι πολύ καλή ιδέα, αλλά πώς θα μπορούσε να αξιολογήσει μαθητές από διάφορες αναπηρίες. Γι' αυτό προτείνουμε την ακόλουθη διατύπωση: «Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από πενταμελή διεπιστημονική ομάδα που απαρτίζεται, κατά περίπτωση από έναν εκπαιδευτικό ΕΕ (Προσχολικής ή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), από έναν παιδοψυχίατρο ή παιδονευρολόγο κατά περίπτωση, έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν ψυχολόγο και έναν λογοθεραπευτή ή εργοθεραπευτή, με εξειδίκευση στην κατηγορία αναπηρίας του μαθητή που αξιολογείται.»
* περ. α: Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τόσο στα άτομα με αναπηρία, όσο και στα άτομα που εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες, πρέπει να διαγιγνώσκονται και να αξιολογούνται πολύ πριν το παιδί ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή πριν από την ηλικία των 4 χρόνων που εντάσσεται το παιδί ως μαθητής στην προσχολική αγωγή. Με το υπάρχον σύστημα χάνεται πολύτιμος χρόνος μέχρι να ανιχνευτεί η όποια ιδιαιτερότητα, και συνήθως παραπέμπονται για αξιολόγηση οι μαθητές που ήδη φοιτούν, στην καλύτερη περίπτωση, στην Τρίτη τάξη του δημοτικού, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δευτερογενή μαθησιακά προβλήματα , καθώς και προβλήματα συμπεριφοράς, από την συσσώρευση κενών που ήδη έχουν αποκτήσει.
Για τον λόγο αυτό προτείνουμε σε συνεργασία με το συναρμόδιο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε κάθε Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο τη σύσταση και λειτουργία :
- Κέντρων Συμβουλευτικής Βρεφών και Οικογένειας τα οποία, σε συνεργασία με τις μαιευτικές και νεογνολογικές ιατροθεραπευτικές μονάδες, που θα παρέχουν όλες αυτές τις κατάλληλες υπηρεσίες και την καθοδήγηση που συνιστά αυτό που ονομάζεται «Πρώιμη Παρέμβαση»
-Ειδικότερα για την εκπαίδευση των κωφών–βαρήκοων παιδιών ιδρύονται Βρεφοσυβουλευτικοί & παιδικοί σταθμοί κωφών-βαρηκόων και υπηρεσίες που λειτουργούν σε επιλεγμένα ΚΕΔΔΥ της χώρας Η λειτουργία αυτών συνίσταται στην παροχή εκπαίδευσης για την απόκτηση γλώσσας και την παροχή υποστήριξης των οικογενειών των κωφών και βαρηκόων παιδιών, με σκοπό την ένταξη τους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας.
Αιτιολογία: Το κύριο πρόβλημα των κωφών-βαρηκόων είναι η απόκτηση γλώσσας η οποία αποκτάται κατά την ηλικία 0-6 χρόνων.
- Να τοποθετηθούν άμεσα σχολικοί ψυχολόγοι με εξειδίκευση μέσα στα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης και στα αντίστοιχα γραφεία εκπαίδευσης για την χωρίς καθυστέρηση ανίχνευση των όποιων μαθησιακών προβλημάτων.
- Να τοποθετηθούν άμεσα ειδικοί Παιδαγωγοί εξειδικευμένοι στις κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, στα σχολεία γεν. εκπαίδευσης για την εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων
- Να εφαρμοστεί και να λειτουργήσει ο θεσμός του περιοδεύοντος ειδικού παιδαγωγού
- Να υπάρχει άμεση και συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Γενικής . Εκπαίδευσης και των σχολικών συμβούλων, ειδικά για το διάστημα που τα σχολεία παραμένουν κλειστά, γιατί οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί των κοινών Σχολείων δεν γνωρίζουν και δεν μπορούν να ανιχνεύσουν τα όποια μαθησιακά προβλήματα, καθώς και τον χειρισμό των μαθητών αυτών μέσα στην τάξη.
- Να καθιερωθεί η «ηλεκτρονική καρτέλα μαθητή» σε όλες τις βαθμίδες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, κοινής και ειδικής, η οποία θα περιλαμβάνει το ιστορικό του μαθητή, τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και προγράμματα για τυχόν μαθησιακές δυσκολίες που έχουν εφαρμοστεί, την ανταποκριτική του ικανότητα σ` αυτά, τα σχόλια των εκπαιδευτικών κλπ. Η καρτέλα αυτή, που αποτελεί προσωπικό δεδομένο του εκάστοτε μαθητή, πρέπει να αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και όποτε ζητηθεί από τα ΚΕΔΔΥ. Στην καρτέλα αυτή δύναται να έχει πρόσβαση ο γονέας ή νόμιμος εκπρόσωπος του μαθητή με αναπηρία, οποιαδήποτε στιγμή ζητηθεί.


περ.β: Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Ειδικής Εκπαίδευσης, επίσης, δεν είναι εξειδικευμένοι σε κατηγορίες αναπηρίας. Αυτοί που υπάρχουν, σήμερα, έχουν μια γενική γνώση για την ειδική εκπαίδευση και μια πιο ειδική για μαθησιακές δυσκολίες και νοητική υστέρηση. Είναι απαραίτητο να εξειδικευθούν με προγράμματα επιμόρφωσης στις μαθησιακές δυσκολίες και στην νοητική υστέρηση, και να προσληφθούν νέοι εξειδικευμένοι σε κατηγορίες αναπηρίας. Με αυτή την προοπτική προτείνουμε την επαναδιατύπωση της περ. β ως εξής: Μετά το "σχολικούς συμβούλους ΕΕ που είναι εξειδικευμένοι στην κατηγορία αναπηρίας των υποψηφίων, ή των αξιολογούμενων μαθητών, τους αρμόδιους........"
περ. δ: Θέτουμε το ερώτημα, τι ακριβώς θα γίνεται με την κατάρτιση των γονέων ; Για να καταστεί το μέτρο αυτής της διάταξης ουσιαστικό καθίσταται απαραίτητη η συνεχής συμβουλευτική-ψυχολογική υποστήριξη καθώς και η ενημέρωση των γονέων από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους σε τακτά χρονικά διαστήματα και όχι μία φορά το έτος όπως αναφέρεται.
περ. στ.: Στη 2η αράδα, μετά το "μαθητών με" να προστεθεί "αναπηρία και ειδικές ....". Επίσης, στην 9η αράδα, μετά το "γενικής εκπαίδευσης" να προστεθεί (Τμήματα Ένταξης).
περ. θ: Προτείνεται προς συζήτηση η ακόλουθη προσθήκη :
θ) τη σύνταξη ……. με τη συνεργασία των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Πριν τη σύνταξη των παραπάνω εκθέσεων-προτάσεων, σε κάθε ΚΕΔΔΥ συνιστάται τριμελής Επιτροπή, από εκπρόσωπο του οικείου ΚΕΔΔΥ, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία ελέγχει την προσβασιμότητα των κτιριακών και υλικοτεχνικών υποδομών αφενός κάθε ΣΜΕΑΕ πριν την έναρξη λειτουργίας του και αφετέρου κάθε δομής σχετιζόμενης με οιαδήποτε σχέση με την Ειδική Εκπαίδευση (πχ. διευθύνσεις α’βάθμιας και β’βάθμιας εκπαίδευσης, γραφεία επαγγελματικής εκπαίδευσης, διευθύνσεις εκπαίδευσης των Νομαρχιών κλπ), συμπεριλαμβανομένων των «συνήθων» σχολικών μονάδων α’βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης (γενικής και επαγγελματικής) της περιοχής αρμοδιότητας του κάθε ΚΕΔΔΥ. Κανένα ακίνητο δε μισθώνεται ή/και δεν παραχωρείται μετά από κατασκευή ή ανακατασκευή για να στεγάσει ΣΜΕΕ ή/και δομές σχετιζόμενες με οιαδήποτε σχέση με την ΕΑΕ, συμπεριλαμβανομένων των «συνήθων» σχολικών μονάδων α’βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης (γενικής και επαγγελματικής) της περιοχής αρμοδιότητας του κάθε ΚΕΔΔΥ, εάν η κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή του δεν έχουν κριθεί προσβάσιμες σε άτομα με αναπηρία από την παραπάνω τριμελή Επιτροπή.
ι)…….
Αιτιολογία: η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει αποδείξει ότι της σύνταξης οιωνδήποτε εκθέσεων-προτάσεων πρέπει να προηγούνται επιτόπιες αυτοψίες με τη συμμετοχή πάντα εκπροσώπων του αναπηρικού κινήματος. Δεν είναι λίγες οι φορές που παρεμβάσεις που έγιναν για τα άτομα με αναπηρία χωρίς τη συμμετοχή τους απεδείχθησαν ατυχείς και ή απαξιώθηκαν στην πορεία ή απαιτήθηκαν σημαντικές πρόσθετες δαπάνες για τη λήψη διορθωτικών μέτρων.
Ο έλεγχος και η λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των «συνήθων» σχολικών μονάδων κρίνονται επίσης απαραίτητα, δεδομένου ότι σε αυτές τις μονάδες μπορούν να φοιτήσουν και μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (βλ. άρθρο 6, παράγρ.1α και 1β του παρόντος νομοσχεδίου), ενώ δεν πρέπει να αποκλείεται και η πρόσβαση σε αυτές από γονείς/κηδεμόνες ή/και εκπαιδευτικό προσωπικό με αναπηρία.
Άρθρο 5ο
* παρ.1 :
α) προτείνουμε να απαλειφθεί ο όρος «αισθητηριακές διαταραχές» και «σοβαρές διαταραχές ακοής» καθώς και όπου αλλού αναφέρεται και να αντικατασταθεί με το δόκιμο όρο Κωφός-Βαρήκοος.
β) στο τελευταίο εδάφιο αυτής της παρ. της παραγράφου προτείνουμε την ακόλουθη προσθήκη: «ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες που λειτουργούν στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και στη σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδος ¨Ο ΗΛΙΟΣ¨……………(ΕΙΚ).»

παρ. 2: Στην αράδα 3, μετά το "ψυχικές διαταραχές" να προστεθεί «και με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος» και στο τέλος της παραγράφου, μετά το "στους χώρους της εκπαίδευσης" να προστεθεί: «Στις περιπτώσεις της παιδικής κακοποίησης, απαιτείται συνεργασία του ΚΕΕΔΙ, με τις ιατρικές υπηρεσίες και με την Εισαγγελία Ανηλίκων»

* Σε αυτό το άρθρο προτείνουμε συμπερίληψη διατάξεων για τη ρύθμιση των ακόλουθων θεμάτων:
α) πρόβλεψη επιπτώσεων σε όσους εκπαιδευτικούς ή μέλη εξεταστικών επιτροπών που αγνοούν τις εισηγήσεις και προτάσεις που αναφέρονται στις αξιολογητικές εκθέσεις.
β) καθιέρωση ειδικού τρόπου εξέτασης των μαθητών με αναπηρία προσαρμοσμένου στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε αναπηρίας, ο οποίος θα εφαρμόζεται σε όλα τα τακτά και πρόχειρα διαγωνίσματα. Ο ειδικό τρόπος εξέτασης συνίσταται σε προφορικό ή και σε μικτό ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε μαθητή.
γ) ο βαθμός της ξένης γλώσσας και της μουσικής να μην λαμβάνεται υπόψη στην εξαγωγή του μέσου όρου και να μην μένει μετεξεταστέος κανένας μαθητής με αναπηρία σε αυτά τα μαθήματα, εφόσον εκ της αναπηρίας προκύπτει προκύπτει σαφής αιτιολογική βάση γι’ αυτό.
δ) Σε όλους τους μαθητές με αναπηρία που φοιτούν στα Σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης χορηγείται επιπλέον χρόνος στις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις.
ε) Συνίσταται απαραίτητη η δημιουργία κέντρων εξέτασης φυσικώς αδυνάτων μαθητών σε κάθε πόλη, και ιδιαίτερα σε περιοχές αποκεντρωμένες , όπως τα νησιά και οι παραμεθόριες περιοχές.

Άρθρο 6 «Φοίτηση»
παρ. 1 :
περ. α:
α) Στην περ. β δεν προσδιορίζεται ο στόχος, το περιεχόμενο και οι κατηγορίες αναπηρίας των μαθητών προς τους οποίους προορίζεται η ¨παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευη¨. Κατά τη γνώμη μας ο στόχος και το περιεχόμενο αυτού του μέτρου διαφέρει ανάλογα με τις ανάγκες κάθε αναπηρίας. Ειδικότερα για τους μαθητές με σοβαρές εκπαιδευτικές ανάγκες στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει σχολείο στην περιοχή κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να παρέχεται εκπαίδευση από το γενικό σχολείο. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται η ίδρυση και λειτουργία σχολείου οικοτροφείου, η λειτουργία τμήματος οικοτροφείου σε Πολυδύναμο Ενιαίο Κέντρο Ειδικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.Κ.Ε.Ε.). Επισημαίνεται επίσης ότι η στήριξη από ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό στις περιπτώσεις μαθητών με σοβαρές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να είναι υποχρεωτική.
*β) Το σημείο στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων για την παράλληλη στήριξη προτείνουμε την ακόλουθη τροποποίησή του: «Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων για παράλληλη στήριξη για το επόμενο διδακτικό έτος καθορίζεται κάθε χρόνο με Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται τους πρώτους τρεις μήνες του ημερολογιακού έτους.»
περ. γ: προτείνουμε να προστεθεί περ. (ιιι) ως εξής: Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε μαθητή που καθορίζονται από την εκάστοτε σχολική μονάδα στις οποίες φοιτά ο μαθητής σε συνεργασία με το ΚΕΔΔΥ. Για τη διασφάλιση της ποιότητας των Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, συστήνονται ομάδες που αποτελούνται από τον εκπαιδευτικό του οικείου ΚΕΔΔΥ, έναν εκπαιδευτικό γενικής εκπαίδευσης και έναν εκπαιδευτικό ειδικής εκπαίδευσης της σχολικής μονάδας που φοιτά ο μαθητής, στις οποίες ο γονέας δύναται να καταθέτει την συμβουλευτική του γνώμη, έργο των οποίων είναι η αξιολόγηση του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης σε τακτά χρονικά διαστήματα.
παρ.4 : Στην αράδα 3 της περ.β , μετά το "ιδρύματα αγωγής ανηλίκων" να μπει «που βρίσκονται εκεί με δικαστικές αποφάσεις για παραβατικές αποφάσεις.»

Άρθρο 7ο
παρ. 2:
α)Το Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που πρέπει να μετονομαστεί σε Τμήμα Ειδικής Εκπαίδευσης δεν είναι στελεχωμένο με τους εξειδικευμένους σε κατηγορίες αναπηρίας επιστήμονες που προβλέπει ο νόμος 2817/2000, αλλά με αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. Πώς είναι δυνατό να ανταποκριθούν οι εκπαιδευτικοί αυτοί στις απαιτήσεις αυτής της πολύ καλής διάταξης, και μάλιστα σε 4 μήνες. Το αναφέρουμε αυτό, για να υπογραμμίσουμε, για πολλοστή φορά, την ανάγκη στελέχωσης του Τμήματος με έμπειρους επιστήμονες, εξειδικευμένους σε κατηγορίες αναπηρίας.
β) Σχόλιο : Για να καταστεί ουσιαστική η λειτουργία του Ολοήμερου Σχολείου στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης θα πρέπει οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας του να διέπονται από συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο


παρ. 5: Στο τέλος της παρ. 5 προτείνουμε προς συζήτηση την ακόλουθη προσθήκη: «….και το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό
Στην περ. 6 αυτής της παραγράφου προτείνουμε προς συζήτηση την ακόλουθη προσθήκη:
«Οι Σχολικές Επιτροπές ευθύνονται για τη δημιουργία σε συνεργασία με τους τοπικούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης:
 ειδικών χώρων στάσης/ στάθμευσης των παραπάνω σχολικών λεωφορείων, κατάλληλα σημασμένων και κατά το δυνατόν πλησιέστερα των σχολικών μονάδων, καθώς και
 προσβάσιμων διαδρομών από τους χώρους αυτούς προς τις σχολικές μονάδες,
έτσι ώστε να διασφαλίζεται η επι/ αποβίβαση των μαθητών με αναπηρία από τα σχολικά λεωφορεία και η ανεμπόδιστη και ασφαλής μετακίνησή τους από/ προς τις σχολικές μονάδες.
Η αντιμετώπιση των δαπανών κίνησης, συντήρησης, επισκευής και ασφάλισης των αυτοκινήτων που ανήκουν κατά κυριότητα στις ΣΜΕΑΕ, καθώς και οι τυχόν δαπάνες για τη δημιουργία των παραπάνω χώρων στάσης/ στάθμευσης και των σχετικών προσβάσιμων διαδρομών, γίνεται από τις οικείες Σχολικές Επιτροπές, οι οποίες επιχορηγούνται για το σκοπό αυτό από πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ.»
Αιτιολογία: Η δημιουργία προσβάσιμων χώρων στάσης/ στάθμευσης και διαδρομών από/ προς αυτούς είναι σαφές ότι είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των μαθητών με αναπηρία ιδιαίτερα σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές. Η δε κατά το δυνατόν άμεση γειτνίασή τους με τις σχολικές μονάδες επιβάλλεται επίσης από τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών αυτών.

* Μετά την παρ. 8 προτείνεται η προσθήκη της ακόλουθης παραγράφου : « Η Εκπαίδευση που παρέχεται στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ) είναι ισόβαθμη με την εκπαίδευση που παρέχεται στα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια. Κατά την αποφοίτηση των μαθητών από τα ΕΕΕΕΚ παρέχονται τίτλοι σπουδών ισότιμοι με τους τίτλους σπουδών στους αποφοίτους των Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων..
Αιτιολόγηση: Με την προσθήκη αυτή κατοχυρώνονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ΕΕΕΕΚ, επιτυγχάνεται η διαβάθμιση αυτών με τα ειδικά επαγγελματικά γυμνάσια και αντιμετωπίζονται τα εμπόδια που συναντούν πολλές φορές τα άτομα με αναπηρία στην είσοδό τους σε προκηρυγμένες θέσεις εργασίας διότι δεν διαθέτουν την απαιτούμενη υποχρεωτική εκπαίδευση.


Άρθρο 8ο
Η σχέση ένας εκπαιδευτικός για πέντε παιδιά δεν ανταποκρίνεται σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά με αυτισμό που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς, και όταν υπάρχουν παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες, με σοβαρά προβλήματα αυτοεξυπηρέτησης. Γι΄ αυτό προτείνουμε να προστεθεί διάταξη που να ορίζει ότι σε περιπτώσεις όπως αυτές, η αριθμητική σχέση μαθητή-εκπαιδευτικού, μπορεί να είναι μικρότερη.

Άρθρο 9ο
μετά το vi να προστεθεί: vii Κλάδος ΠΕ 71.07 (Δασκάλων Ειδικής Εκπαίδευσης με ειδίκευση σε προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς).

παρ. 1 : Η περ.ε να επαναδιατυπωθεί έτσι που να αναφέρονται οι συγκεκριμένοι κλάδοι και θέσεις, όπως γίνεται με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
ε. Κλάδος ΠΕ 02 (Φιλόλογοι Ειδικής Εκπαίδευσης)
i. Κλάδος ΠΕ 02.01 (Καθηγητών Ειδικής Εκπαίδευσης, με ειδικότητα αυτισμού)
ii. Κλάδος ΠΕ 02.02 (Καθηγητών Ειδικής Εκπαίδευσης με ειδικότητα μαθησιακών δυσκολιών)
iii. Κλάδος ΠΕ 02.03 (Καθηγητών Ειδικής Εκπαίδευσης με ειδικότητα νοητικής υστέρησης)
iv. Κλάδος ΠΕ 02.04 (Καθηγητών Ειδικής Εκπαίδευσης με ειδικότητα προβλημάτων ακοής)
v. Κλάδος ΠΕ 02.05 (Καθηγητών Ειδικής Εκπαίδευσης με ειδικότητα προβλημάτων όρασης)
vi. Κλάδος ΠΕ 02.06 (Καθηγητών Ειδικής Εκπαίδευσης με ειδικότητα κινητικής αναπηρίας)
vii. Κλάδος ΠΕ 02.07 (Καθηγητών Ειδικής Εκπαίδευσης με ειδικότητα παραβατικής συμπεριφοράς)

στ. Κλάδος ΠΕ 03 (Μαθηματικοί Ειδικής Εκπαίδευσης)
i. Κλάδος ΠΕ 03.01 (Καθηγητών Ειδικής Εκπαίδευσης με ειδικότητα αυτισμού)
ii. Κλάδος ΠΕ 03.02 (Καθηγητών Ειδικής Εκπαίδευσης με ειδικότητα μαθησιακών δυσκολιών)
iii. Κλάδος ΠΕ 03.03 (Καθηγητών Ειδικής Εκπαίδευσης με ειδικότητα νοητικής υστέρησης)
iv. Κλάδος ΠΕ 03.04 (Καθηγητών Ειδικής Εκπαίδευσης με ειδικότητα προβλημάτων ακοής)
v. Κλάδος ΠΕ 03.05 (Καθηγητών Ειδικής Εκπαίδευσης με ειδικότητα προβλημάτων όρασης)
vi. Κλάδος ΠΕ 03.06 (Καθηγητών Ειδικής Εκπαίδευσης με ειδικότητα κινητικής αναπηρίας)
vii. Κλάδος ΠΕ 03.07 (Καθηγητών Ειδικής Εκπαίδευσης με ειδικότητα παραβατικής συμπεριφοράς)

1. Κλάδος ΠΕ 18 (Τεχνολόγοι Ειδικής Εκπαίδευσης)
i. Κλάδος ΠΕ 18.01 (Καθηγητών Ειδικής Εκπαίδευσης με ειδικότητα αυτισμού)
ii. Κλάδος ΠΕ 18.02 (Καθηγητών Ειδικής Εκπαίδευσης με ειδικότητα μαθησιακών δυσκολιών)
iii. Κλάδος ΠΕ 18.03 (Καθηγητών Ειδικής Εκπαίδευσης με ειδικότητα νοητικής υστέρησης)
iv. Κλάδος ΠΕ 18.04 (Καθηγητών Ειδικής Εκπαίδευσης με ειδικότητα προβλημάτων ακοής)
v. Κλάδος ΠΕ 18.05 (Καθηγητών Ειδικής Εκπαίδευσης με ειδικότητα προβλημάτων όρασης)
vi. Κλάδος ΠΕ 18.06 (Καθηγητών Ειδικής Εκπαίδευσης με ειδικότητα κινητικής αναπηρίας)

περ. δ παρ. 1: Θεωρούμε αναγκαίο, το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας να προσαρμόσει το πρόγραμμά του στις απαιτήσεις αυτού του Νόμου, προκειμένου, οι πτυχιούχοι του, που έχουν κατεύθυνση "Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες" να είναι επαρκείς εκπαιδευτικοί ειδικής εκπαίδευσης, ισότιμοι, από άποψη ειδικών γνώσεων, με πτυχιούχους Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Εκπαίδευσης.
περ ε παρ. 1: Το ε γίνεται η
παρ. 2:
περ. α: ΠΕ 24 Παιδοψυχιάτρων. Θεωρούμε αναγκαίο και οι παιδοψυχίατροι να έχουν εξειδίκευση σε συγκεκριμένες αναπηρίες. Όλοι οι παιδοψυχίατροι, π.χ., δεν είναι σε θέση να κάνουν ακριβή διάγνωση, αξιολόγηση και συμβουλευτική υποστήριξη ατόμων με αυτισμό.
περ. β παρ. 2 Μετά το εδάφιο iv, Brail, να προστεθεί εδάφιο
v. στην επανεκπαίδευση και κοινωνική επανένταξη των ανηλίκων παραβατικών.
παρ. 3:
περ α και ε : Θεραπευτές λόγου. Χρειάζεται και αυτοί να έχουν εξειδίκευση, ιδιαίτερα όταν έχουν να αντιμετωπίσουν άτομα με αυτισμό, βαριά νοητική υστέρηση ή πολλαπλές αναπηρίες.
περ. γ: Ψυχολόγοι. Χρειάζεται και οι ψυχολόγοι να έχουν εξειδίκευση σε κατηγορίες αναπηρίας, όπως, αυτισμός, νοητική υστέρηση, νευροψυχιατρικές διαταραχές ή πολλαπλές αναπηρίες. Με γνώσει γενικής ψυχολογίας δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των ατόμων που πάσχουν από τις αναπηρίες αυτές.


Άρθρο 10ο
παρ. 1.1: Να αντικατασταθεί το Ειδικής Αγωγής με το Ειδικής Εκπαίδευσης, σε όλα τα εδάφια, και να ζητηθεί από τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ να μετονομάσουν τα προγράμματά τους από Ειδικής Αγωγής σε Ειδικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού του Νόμου.
παρ. 1.2: Υπογραμμίζουμε, πως αυτοί που έχουν πτυχία μεταπτυχιακών σπουδών ΜΑ ή PHD στο εξωτερικό, το πτυχίο τους λέει special education κι εμείς το μεταφράζουμε με τον όρο ¨Ειδική Αγωγή¨. Κι αυτό πρέπει να σταματήσει.
παρ. 1.2. "Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ 71". Στην αράδα 5, μετά το "κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)" να προστεθεί "και σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων".
παρ. 2.10:
α)Στην αράδα 3, μετά το "Τμημάτων Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας" να μπει "ή Ψυχολογίας, ή των Τμημάτων....." και στην αράδα 5, μετά το "Δημόσιας Διοίκησης ΑΕΙ" ή των Τμημάτων Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας της ημεδαπής.......".
β)Μετά το δ γραφή Braille, να προστεθεί:
ε) στην εκπαίδευση και κοινωνική επανένταξη των ανήλικων παραβατών.
γ) Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2.10 σε ότι αφορά τα σημεία α) β) και γ) προτείνεται να προστεθεί : « Η εξειδίκευση …………..και από πιστοποίηση επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) επιπέδου Γ2».
Η εξειδίκευση για τα σημεία α) και β) προκύπτει από ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ή από επιμόρφωση και πιστοποίηση στις ειδικότητες αυτές από επίσημο φορέα ατόμων με προβλήματα όρασης όσον αφορά την κινητικότητα , τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των ατόμων με προβλήματα όρασης και με τριετή τουλάχιστον εμπειρία.»
παρ.2.11: Στην περ.ε στην αράδα 5, μετά το "αναγνωρισμένους δημόσιους φορείς", να προστεθεί "ή εξειδικευμένα σε κατηγορίες αναπηρίας Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, αποδεδειγμένης......."
Αιτιολόγηση: Το ζητάμε αυτό, γιατί οργανώσεις ατόμων με αναπηρία ή γονιών ατόμων με αναπηρία, που είναι πιστοποιημένα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που έχουν εξειδικευμένη εμπειρία και γνώση που υπερβαίνει τη γνώση δημόσιων φορέων και έχουν υλοποιήσει, ή μπορούν να υλοποιήσουν σεμινάρια εξειδίκευσης στην αναπηρία που εκπροσωπούν και η διάταξη αυτή το απαγορεύει. Ενημερωτικά αναφέρουμε το παράδειγμα της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.), που εκπόνησε και υλοποίησε το μεταπτυχιακό ΕΠΕΑΕΚ Πρόγραμμα "Εξειδίκευσης 120 Εκπαιδευτικών και Ειδικού Προσωπικού στον Αυτισμό" διάρκειας 600 ωρών με ιδιαίτερη επιτυχία.
3 Τέλος, στην αράδα 2, μετά το "φροντίδα μαθητών με αναπηρία", να προστεθεί "ή αναπηρίες" στο χώρο.....".

Άρθρο 11ο
Καταρχήν πρέπει να επισημάνουμε ότι η στελέχωση των ΣΜΕΕ και σε αυτό το νομοσχέδιο γίνεται με μετάθεση, διορισμό, απόσπαση ή αναπλήρωση όταν διαπιστώνονται κενά. Ο χώρος της ειδικής εκπαίδευσης και η ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των μαθητών με αναπηρίες και των εκπαιδευτικών τους απαιτεί την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες ειδικής εκπαίδευσης με μόνιμη σχέση εργασίας, η οποία διασφαλίζει και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθεί ο πλήρης κατακερματισμός και το καθεστώς της ευέλικτης εργασίας των εκπαιδευτικών και των απασχολούμενων στην ειδική εκπαίδευση που οδηγούν στην υποβάθμιση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Έχουμε επισημάνει ότι η πολιτική του Υπουργείου Παιδείας για την επαγγελματική ένταξη των ατόμων με αναπηρία είναι ανύπαρκτη έως απαγορευτική. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τα άτομα με αναπηρία προσλαμβάνονται μόνο σε οργανικές θέσεις των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και αποκλείονται από τις οργανικές θέσεις των Σχολικών Μονάδων της Γενικής Εκπαίδευσης. Η πολιτική αυτή έρχεται σε ρητή αντίθεση με το Σύνταγμα της χώρας μας και καθιστά το Υπουργείο Παιδείας υπεύθυνο για την διαιώνιση των κοινωνικών προκαταλήψεων και τον στιγματισμό των ατόμων με αναπηρία. Σε αυτό το σημείο επισημαίνουμε ότι η αναπηρία δεν αποτελεί εξειδικευμένη γνώση επί των θεμάτων εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία, αλλά απλώς μία πρόσθετη εμπειρία η οποία από μόνη της δε συνιστά ειδικό προσόν για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών με αναπηρία χωρίς τα πρόσθετα τυπικά προσόντα στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης. Σε αυτό το Νομοσχέδιο ζητούμε να συμπεριληφθούν διατάξεις με τις οποίες θα αποκατασταθεί η μέγιστη κοινωνική αδικία που υφίστανται οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία οι οποίοι βιώνουν σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε τη συμπερίληψη των ακόλουθων διατάξεων και την ισχύ αυτών για όλες τις κατηγορίες αναπηρίας δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κατηγορίες αναπηρίας (π.χ. τυφλοί, νεφροπαθείς κ.λ.π) οι οποίες συναντούν εμπόδια στην πρόσληψή τους στις θέσεις της Γενικής Εκπαίδευσης, γεγονός που παραβιάζει πλήρως το Νόμο 2831/01 (άρση της αρτιμέλειας) καθώς και το Ν. 3304/05 που αφορά ίση μεταχείριση στην απασχόληση:

1.Εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 3255 ΦΕΚ σύμφωνα με την οποία εκπαιδευτικοί με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω και εκπαιδευτικοί που είναι γονείς παιδιών με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω διορίζονται σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.
2.Συμπερίληψη διάταξης σύμφωνα με την οποία μονιμοποιούνται οι αναπληρωτές καθηγητές με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω και οι αναπληρωτές καθηγητές που είναι γονείς με παιδιών με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% ανεξάρτητα από την αιτία της αναπηρίας τους και του χρόνου της υπηρεσίας τους
3.Εφαρμογή των περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 13 του Π.Δ 50/8-3-96 Ειδικές Κατηγορίες Μετάθεσης σε όλους τους εκπαιδευτικούς με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω ανεξάρτητα από την αιτία της αναπηρίας τους.
4.Διάταξη σύμφωνα με την οποία εκπαιδευτικοί που είναι άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω και εκπαιδευτικοί - γονείς παιδιών με βαριές αναπηρίες και περίπλοκες ανάγκες εξάρτησης έχουν το δικαίωμα να υπηρετούν σε σχολεία που βρίσκονται πληρέστερα στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Επίσης στην περ. στ της παρ. 1 αυτού του άρθρου μετά το "σπουδών στην ΕΑΕ μετονομαζόμενης σε Ε.Ε. ", να προστεθεί "τίτλου σπουδών στην ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) για την εκπαίδευση των ΑμεΑ".

Στην περ. στ της παρ. 1 στην αράδα 4, μετά το "από επίσημο κρατικό φορέα", να προστεθεί "η από οργάνωση ΑμεΑ ή γονιών ΑμεΑ, που είναι πιστοποιημένο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και έχουν ......" για λόγους που ήδη έχουμε αναφέρει.

Άρθρο 12ο
παρ.1.α. Στην αράδα 6, μετά από το "επίσημο κρατικό φορέα" να προστεθεί "ή από οργάνωση ΑμεΑ, ή γονιών ΑμεΑ, που είναι πιστοποιημένο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου" για τον ίδιο λόγο που έχουμε ήδη αναφέρει.
περ.2: Σε αυτή την παράγραφο ορίζεται ότι από τον Πίνακα Α΄ (αναπληρωτών εκπαιδευτικών με αναπηρία) προσλαμβάνεται ποσοστό 20% επί του συνόλου των προσλήψεων από κάθε κλάδο και η τοποθέτησή τους γίνεται κατά το δυνατόν σε αντίστοιχες με την αναπηρία σχολικές μονάδες σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 20%των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε αυτές. Ζητούμε την επαναφορά του ποσοστού 50% (όπως ισχύει μέχρι σήμερα και το οποίο στην πράξη δεν τηρείται) για τους εκπαιδευτικούς με αναπηρία ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας, που κατατάσσονται στον Πίνακα Α και την πρόσληψή τους σε σχολικές μονάδες πλησίον της κατοικίας τους.

Άρθρο 14ο
Επίσης, στην παρ. 1 γ μετά το "στήριξης", να προστεθεί "ή επανεκπαίδευσης σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων".

Άρθρο 15ο
* παρ. 1: Στην τέταρτη σειρά η φράση «Γραφή των μαθητών με σοβαρές διαταραχές όρασης είναι η γραφή Braille να αντικατασταθεί με τη φράση « Γραφή των τυφλών είναι η γραφήBraille.»
* παρ. 3: το σημείο β να αντικατασταθεί ως εξής : « Πιστοποίηση της επαρκούς γνώσης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας επιπέδου Γ2 και της γραφής Braille στους ήδη χρήστες.»

α)Κατά τη γνώμη μας η δημιουργία του φορέα ‘ΕΝΟΡΑΣΙΣ» για την πιστοποίηση της επαρκούς γνώσης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και της γραφής Braille θα οδηγήσει σε νέες γραφειοκρατικές διαδικασίες Προτείνουμε οι αρμοδιότητες του φορέα ¨ΕΝΟΡΑΣΙΣ¨ να ανατεθούν για την πιστοποίηση της επαρκούς γνώσης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών και για την πιστοποίηση της γραφής Braille στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών και στην Σχολή Τυφλών Β.Ε. ¨ Ο ΉΛΙΟΣ¨, που διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση και πολυετή εμπειρία * με την παράλληλη συμμετοχή εκπροσώπων των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων Κωφών και Τυφλών, ΟΜΚΕ και ΕΟΤ, σε όλες τις διαδικασίες της λειτουργίας του.Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας προβλέπονται κατ’ έτος σε ειδικό κωδικό οι αναγκαίες πιστώσεις για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και κατά περίπτωση των Συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται, ο τρόπος και η οργάνωση όπως και κάθε λεπτομέρεια για την υλοποίηση της ανωτέρω διάταξης.
β) Συμπερίληψη διάταξης σύμφωνα με την οποία στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής μετονομαζόμενης σε Ειδική Εκπαίδευση ιδρύονται τμήματα :
-προσαρμογής και εκτύπωσης σε γραφή Braille σε μεγαλογράμματη γραφή ή ψηφιακή ηχογράφηση κατά περίπτωση των διδακτικών βιβλίων και συγγραμμάτων των τριών βαθμίδων της Εκπαίδευσης καθώς και των ξενόγλωσσων βιβλίων Αγγλικής Γαλλικής Γερμανικής Ισπανικής και Ιταλικής Γλώσσα,
*-προσαρμογής των διδακτικών βιβλίων κυρίως προσχολικής και Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Άρθρο 16ο
παρ.1: Στην αράδα 3, μετά το "ειδικών επαγγελματικών" να προστεθεί "γυμνασίων των ειδικών επαγγελματικών λυκείων", των ειδικών επαγγελματικών......".

Άρθρο 18ο
παρ.3:. Επισημαίνουμε ότι οι θέσεις αναφέρονται γενικόλογα, Νηπιαγωγοί, Δάσκαλοι, Φιλόλογοι, Μαθηματικοί κλπ, χωρίς την εξειδίκευσή τους σε κατηγορίες αναπηρίας.
Επίσης στο τέλος, μετά το "είτε στη γραφή Braille" να προστεθεί "είτε στην επανεκπαίδευση και επανένταξη των ανήλικων παραβατών στις έδρες των νομών και νομαρχιών που έχουν ΚΕΔΔΥ και λειτουργούν ως ιδρύματα αγωγής ανηλίκων".

Άρθρο 19ο
παρ. 1: Με τι προσόντα επιλέγονται οι Σχολικοί Σύμβουλοι Ειδικής Εκπαίδευσης; Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή "είναι αρμόδιοι για την παιδαγωγική και επιστημονική του εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού που βρίσκεται στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και όλων των κατηγοριών αναπηρίας, καθώς και στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ)!!!
Υπάρχουν, ή μπορεί να υπάρχουν τέτοιοι παντογνώστες Σχολικοί Σύμβουλοι; Όχι βέβαια, δεν υπάρχουν και δεν μπορεί να υπάρχουν. Γι'αυτό, όπως ήδη αναφέραμε, είναι απαραίτητο, οι Σχολικοί Συμβουλοι Ειδικής Εκπαίδευσης να είναι καλά εκπαιδευμένοι, έμπειροι και εξειδικευμένοι σε κατηγορίες αναπηρίας, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτής της διάταξης, και να παίξουν δημιουργικό ρόλο στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης των ΑμεΑ στη χώρα μας.

Άρθρο 20ο Το πενταετής τουλάχιστον προϋπηρεσία" να γίνει "δεκαετής" για τους Συμβούλους, και τους μονίμους παρέδρους, και οκταετής, για τους επί θητεία παρέδρους, γιατί το έργο που καλούνται να επιτελέσουν απαιτεί θεωρητική γνώση βαθειά και εξειδικευμένη σε κατηγορίες αναπηρίας καθώς και επαρκή πρακτική εμπειρία σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης.

Για να αντιμετωπιστούν οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης για κάθε κατηγορία αναπηρίας απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων όπως η ένταξη υποχρεωτικού μαθήματος για την Ειδική Εκπαίδευση σε κάθε σχολή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχετικής με τους εκπαιδευτικούς της Β/Βάθμιας εκπαίδευσης και θεσμοθέτηση ειδικών μεταπτυχιακών κύκλων επιμόρφωσης σε αντίστοιχες σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς της Β/Βάθμιας εκπαίδευσης, και σύνδεσή τους με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

Άρθρο 25ο
παρ. 3. "Όταν το ΥΣΕΕΠ στην αράδα 3, το "αναπληρώνεται από μέλος ΔΕΠ" να γίνει "αναπληρώνεται από Σύμβουλο ή μόνιμο πάρεδρο Ειδικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου". Επίσης, όπου αναφέρεται "ΕΑΕ" ή "ΣΜΕΑΕ" ή "Ειδική Αγωγή", να γίνει "Ε.Ε.", "ΣΜΕΕ", ή "Ειδική Εκπαίδευση".

Άρθρο 26ο
παρ. 2. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το Τμήμα Ειδικής Αγωγής, που πρέπει να μετονομαστεί σε Τμήμα Ειδικής Εκπαίδευσης για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα πολλαπλά καθήκοντα που ορίζει ο νόμος, πρέπει να στελεχωθεί με τους εξειδικευμένους σε κατηγορίες αναπηρίας επιστήμονες που ορίζει ο νόμος.
παρ. 3 και 4. Επισημαίνουμε ότι, όσο γνωρίζουμε, τα προγράμματα διετούς μετεκπαίδευσης που εφαρμόζουν τα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών, σε συνεργασία με τα Παιδαγωγικά Τμήματα των ΑΕΙ, προσφέρουν μία γενική γνώση για την Ειδική Εκπαίδευση και όχι μία εξειδικευμένη σε κατηγορίες αναπηρίες γνώση.
Αυτή η γενική γνώση, στα ΑΕΙ των αναπτυγμένων Ευρωπαϊκών χωρών παρέχεται υποχρεωτικά σε όλους τους δασκάλους της γενικής εκπαίδευσης προκειμένου να έχουν άδεια ασκήσεως του επαγγέλματός τους.

Άρθρο 27ο
παρ. 1. Ερώτημα: Ποιος θα διαχειρίζεται διοικητικά τα θέματα διορισμού, πρόσληψης, υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου των κλάδων ειδικής εκπαίδευσης που συστήνονται με το νόμο αυτό;

Άρθρο 29ο
Ερώτημα. Γιατί διακρίνεται το Ε.Ε.Ε.Ε. Καλλιθέας από τα άλλα περίπου 60 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. της χώρας;

Άρθρο 31ο
παρ. 1. Στην αράδα 5 μετά το ".....εκπαιδευτήρια" να γίνει (ΤΕΕ) Β' Βαθμίδας Ε.Ε. σε ειδικά......."

Άρθρο 35ο
παρ. 2. Ζητούμε την εκπροσώπηση της ΕΣΑμεΑ στην Εθνική Επιτροπή Δια βίου Μάθησης.


ΕΝΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

Η Ε.Σ.ΑμεΑ έχει επανειλημμένως τονίσει την ανεπαρκή λήψη νομοθετικών μέτρων για την ειδική εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το ευνοϊκό μέτρο της ένταξης των ατόμων με αναπηρία χωρίς εξετάσεις σε ποσοστό 3% στην Γ/Βάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με την Κείμενη Νομοθεσία είναι αποσπασματικό και ευκαιριακό εφ’ όσον δε συνοδεύεται από μια σειρά υποστηρικτικών μέτρων κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στα Πανεπιστήμια.

Για την κάλυψη του τεράστιου κενού που υπάρχει στον τομέα της Γ/Βάθμιας Εκπαίδευσης η Ε.Σ.Α.μεΑ κατέθεσε ένα ολοκληρωμένο πακέτο προτάσεων επί του νέου Νόμου Πλαισίου (Ν. 3549/69Α΄/20-3-2007) «Μεταρρύθμιση του Θεσμικού Πλαισίου για τη Δομή και Λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων » οι οποίες δεν συμπεριλήφθηκαν σε αυτόν.

Πλήρης και ουσιαστική αναμόρφωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος της χώρας για τα άτομα με αναπηρία δεν μπορεί να επιτευχθεί εάν δεν συμπεριληφθούν μέτρα για την ένταξη, φοίτηση και εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία στην Γ/Βάθμια Εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό προτείνουμε στο τέλος αυτού του Προσχεδίου να προστεθεί Κεφάλαιο με το οποίο θα ρυθμίζονται τα θέματα της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία στα ΤΕΙ και στα ΑΕΙ της χώρας.

Συγκεκριμένα προτείνουμε στο παρόν νομοσχέδιο τη συμπερίληψη των ακόλουθων μέτρων για την ένταξη – φοίτηση και παρακολούθηση των ατόμων με αναπηρία στην Γ/Βάθμια Εκπαίδευση:

1. Διάταξη σύμφωνα με την οποία η εισαγωγή των ατόμων με αναπηρία όπως προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν. 2646.98 (σε ποσοστό 3%) θα γίνεται με τη συμπλήρωση ειδικού μηχανογραφικού για ΑμεΑ που θα συμπληρώνεται μέσα στις ίδιες προθεσμίες που ορίζονται κάθε φόρα και για τους επιτυχόντες στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτσι ώστε να μη χάνεται το Α΄ εξάμηνο και οι εγγραφές να ολοκληρώνονται έως τις 15 Οκτωβρίου.
2. Διάταξη σύμφωνα με την οποία θα επεκταθεί το άρθρο 12 του Ν. 2646/98 και σε άλλες σοβαρές παθήσεις όπως είναι τα άτομα με συγγενείς καρδιοπάθειες, τα άτομα με επιληψία , τα άτομα με αγκυλωτική σπονδυλίτιδα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
3. Συμπλήρωση του Ν. 3282/1-11-2004 «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις» με διάταξη σύμφωνα με την οποία θα δίδεται το δικαίωμα μετεγγραφής στους φοιτητές που έχουν αδέλφο/η που είναι άτομο με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω σε αντίστοιχο τμήμα των ΑΕΙ και ΤΕΙ που βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο διαμονής των οικογενειών τους.
4. Διάταξη σύμφωνα με την οποία οι φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό δικαιούνται τη μετεγγραφή τους σε αντίστοιχα πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο εξωτερικό καθίστανται άτομα με αναπηρία εξαιτίας ατυχημάτων ή οργανικών βλαβών.
5. Διάταξη σύμφωνα με την οποία θα θεσπιστεί ειδικός τρόπος εξέτασης των φοιτητών με αναπηρία σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες τους. (παράταση της χρονικής διάρκειας των εξετάσεων. Σύστημα προφορικών
εξετάσεων κ.λ.π.)
*6. Διάταξη σύμφωνα με την οποία στα τμήματα γλωσσολογίας των Α.Ε.Ι. της
χώρας ιδρύεται τομέας ή τμήμα Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.).
*7 Διάταξη σύμφωνα με την οποία συγκροτούνται Επιτροπές Προσβασιμότητας σε όλα τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι της χώρας στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.μεΑ

Στη συνέχεια παραθέτουμε τις προτάσεις που είχαμε καταθέσει στην προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας κατά την επεξεργασία και συζήτηση του Νόμου 3459/96Α /20-3-2007 «Μεταρρύθμιση του Θεσμικού Πλαισίου για τη Δομή και Λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» στο οποίο είχαμε διαπιστώσει την ολοκληρωτική έλλειψη θεσμικών μέτρων για την άρση των εμποδίων και την ισότιμη ένταξη των ατόμων με αναπηρία, είτε ως φοιτητών είτε ως εργαζομένων και μελών ΔΕΠ στην Γ/Βάθμια Εκπαίδευση. Η μη συμπερίληψη των προτάσεων μας όπως ακολουθούν διαιωνίζει την έλλειψη θεσμικού πλαισίου για Γ/Βάθμια Εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία.

Γι’ αυτό το λόγο, προτείνουμε στο παρόν νομοσχέδιο τη συμπερίληψη των ακόλουθων τροποποιήσεων επί του Ν. 3549/69Α/20-3-2007 «Μεταρρύθμιση του Θεσμικού Πλαισίου για τη Δομή και Λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».

Προτεινόμενες τροποποιήσεις – βελτιώσεις του Ν. 3549/69Α/20-3-2007:
Η παρ. 3 του άρθρου 4 συμπληρώνεται με την ακόλουθη διάταξη : κβ1 «Σύσταση και λειτουργία αυτόνομης υπηρεσίας υποδοχής, ενημέρωσης και υποστήριξης των φοιτητών με αναπηρία, στελεχωμένης με μόνιμο και εξειδικευμένο προσωπικό στην αντιμετώπιση των πρόσθετων αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία».
Η παρ. 2 του άρθρου 5 «Ακαδημαϊκός και Αναπτυξιακός Προγραμματισμός» συμπληρώνεται ως εξής: στ) «στη λήψη μέτρων για την προσβασιμότητα του συνόλου των κτιριακών υποδομών και την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των κατηγοριών των ατόμων με αναπηρία στην εκπαιδευτική διαδικασία (υποστηρικτικές υπηρεσίες, παροχή διερμηνείας νοηματικής γλώσσας, διανεμόμενα βιβλία και συγγράμματα σε γραφή Braille ή ηχογραφημένα εγχειρίδια κ.λ.π., προσβασιμότητα στην κοινωνία της πληροφορίας).»
Η παρ. 4 του άρθρου 5 συμπληρώνεται ως εξής «Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση του απολογισμού κάθε έτους των οικείων ΑΕΙ αποτελεί η λήψη και αποδεδειγμένη εφαρμογή μέτρων που σκοπό έχουν την ανεμπόδιστη εισαγωγή και παρακολούθηση των σπουδών των ΑμεΑ στα Ανώτατα και Τεχνολογικά Ιδρύματα της Χώρας με τη διασφάλιση όρων και προϋποθέσεων καθολικής πρόσβασης σε αυτά .»
Αιτιολόγηση: Προτείνουμε τη συμπερίληψη του ανωτέρω εδαφίου προκειμένου να διασφαλιστεί η υποχρεωτική εφαρμογή των μέτρων όπως αναφέρονται στην προηγηθείσα προτεινόμενη παράγραφο.

Στο άρθρο 7 του Κεφαλαίου Β΄ προτείνουμε τη συμπλήρωση παραγράφου που έχει ως εξής: «Ένταξη ειδικού κωδικού στον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό του κάθε ΑΕΙ και ΤΕΙ για τη χρηματοδότηση μέτρων και δράσεων που θα αποσκοπούν στην ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους χώρους και τις υπηρεσίες τους.»
Αιτιολόγηση Η συμπερίληψη της ανωτέρω παρ. προτείνεται για τη διασφάλιση των οικονομικών πόρων που διατίθενται για τα άτομα με αναπηρία, τη συμπερίληψη της ακόλουθης παραγράφου:
Στο άρθρο 12 προτείνουμε τη συμπερίληψη παρ. 3 ως εξής : «Σε κάθε τμήμα προβλέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του οικείου ΑΕΙ και Τ.Ε.Ι. σύσταση υποδοχής, ενημέρωσης και υποστήριξης των φοιτητών με αναπηρία, στελεχωμένης με μόνιμο προσωπικό εξειδικευμένο προσωπικό στην αντιμετώπιση των ρόσθετων αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία».
Η ανωτέρω υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την :
α) παροχή ενημέρωσης όσον αφορά στα χαρακτηριστικά δεδομένα των Ανωτάτων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (κύκλοι σπουδών, περιεχόμενο μαθημάτων, απαιτούμενο επίπεδο, κ.α. ).
β) παροχή υπηρεσιών προσανατολισμού που συνεπικουρούν στην επεξεργασία προσωπικών σχεδίων.
γ) παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών για τους φοιτητές με αναπηρία και στελέχωσή τους με ειδικό προσωπικό για τις ανάγκες των φοιτητών με κώφωση και τύφλωση. Το προσωπικό αυτό θα παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας της νοηματικής γλώσσας για τα άτομα με κώφωση και υπηρεσίες αναγνώστη για τα άτομα με τύφλωση. Για την παροχή υπηρεσιών κινητικότητας και προσανατολισμού στους τυφλούς και διερμηνείας νοηματικής απαιτείται η στελέχωση της υπηρεσίας με ειδικό προσωπικό »

Όσον αφορά στο άρθρο 13, προτείνουμε τη συμπλήρωση διάταξης με την οποία θα προβλέπονται ανταποδοτικές υποτροφίες σε φοιτητές που προσφέρουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε φοιτητές με αναπηρία (π.χ. αναγνώστες σε φοιτητές με προβλήματα όρασης, διερμηνείς νοηματικής, εφόσον έχουν πιστοποιημένη γνώση της νοηματικής γλώσσας, σε φοιτητές με προβλήματα ακοής).

Στο άρθρο 14 προτείνουμε τη συμπλήρωση εδαφίου σύμφωνα με το οποίο οι φοιτητές με αναπηρία εξαιρούνται από την εν’ λόγω διάταξη για λόγους που αποδεδειγμένα οφείλονται στην επιδείνωση ή γενικότερα τις πρόσθετες ανάγκες που πηγάζουν από την αναπηρία τους.
Αιτιολόγηση : Με το άρθρο 14 κατοχυρώνεται θεσμικά η διαγραφή φοιτητών που δεν ολοκληρώνουν εγκαίρως τις σπουδές τους. Η ανωτέρω ρύθμιση σε συνδυασμό με την πρόβλεψη προαπαιτούμενων υποχρεωτικών μαθημάτων οδηγεί σε αυξημένη εξεταστική πίεση και αυξημένους ρυθμούς σπουδών, που ενδέχεται να είναι πλήρως αποτρεπτικές για τη φοίτηση των ατόμων με αναπηρία και ατόμων με χρόνιες παθήσεις, οι οποίοι σε κάποια χρονική περίοδο των σπουδών τους να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν λόγω πρόσθετων αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία τους.

Στο άρθρο 15 «Δωρεάν διανομή συγγραμμάτων - Βιβλιοθήκες» προτείνουμε τη συμπλήρωση διάταξης σύμφωνα με την οποία θα κατοχυρώνεται θεσμικά η διανομή συγγραμμάτων σε μορφή Braille ή ηχογραφημένων εγχειριδίων και σημειώσεων με την έγκαιρη παράδοσή τους στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και θα παρέχεται το δικαίωμα στον σπουδαστή με προβλήματα όρασης να ηχογραφεί την παράδοση του μαθήματος έπειτα από ενημέρωση του καθηγητή.

Στην παρ. 2 του άρθρου 18 «Διαφάνεια – Δημοσιότητα» προτείνουμε τη συμπερίληψη εδαφίου ως εξής: «Ο διαδικτυακός τόπος και οι ιστοσελίδες των Σχολών ή Τμημάτων οφείλουν να τηρούνται προσβάσιμοι προς τα άτομα με αναπηρία. Ειδικότερα στους φοιτητές με αναπηρία εξασφαλίζεται δωρεάν παροχή σύνδεσης γρήγορου ΙΝΤΕΡΝΕΤ καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη σύνδεσή του.»
Αιτιολόγηση: Η έλλειψη αυτής της παραγράφου αυτομάτως αποκλείει τους φοιτητές εργαζόμενους και καθηγητές με αναπηρία από τις σύγχρονες πηγές πληροφόρησης. Θεωρούμε επιτακτική ανάγκη να συμπεριληφθεί στο ανωτέρω άρθρο στην παρ. 2 πρόταση σύμφωνα με την οποία:

Τέλος, επανερχόμαστε στις προτάσεις που είχαμε καταθέσει και αφορούσαν στην υιοθέτηση συγκεκριμένων κριτηρίων και δεικτών αξιολόγησης ως προς την ποιότητα πρόσβασης των φοιτητών με αναπηρία αλλά και των ΔΕΠ και του λοιπού προσωπικού με αναπηρία. Η ολοκληρωτική έλλειψη υιοθέτησης κριτηρίων αξιολόγησης της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην Γ/Βάθμια Εκπαίδευση ακυρώνει αυτομάτως οποιαδήποτε προσπάθεια μεταρρύθμισης του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Γι’ αυτό το λόγο απαιτείται η συμπερίληψη διάταξης σύμφωνα με την οποία θα καθορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια και δείκτες αξιολόγησης ως προς την ποιότητα πρόσβασης φοιτητών ή σπουδαστών και μελών ΔΕΠ και λοιπού προσωπικού με αναπηρία στις κτιριακές υλικοτεχνικές υποδομές, διαδικτυακούς τόπους, νέες τεχνολογίες, υπηρεσίες και γενικά όλους τους τομείς και δραστηριότητες της ακαδημαϊκής ζωής. Για την εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης απαιτείται η υποχρεωτική συμμετοχή ενός εμπειρογνώμονα σε θέματα προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία στην κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή, διαδικτυακούς τόπους, νέες τεχνολογίες κ.λ.π.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή