Κατηγορία: Υπ. Παιδείας

Αθήνα: 12/04/2016

ΠΡΟΣ:
κ. Ν. Φίλη, Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Αλ. Τσίπρα
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Αλ. Φλαμπουράρη
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Ν. Παππά
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας, κ. Ι. Παντή
- Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής
- Δ/νση Ειδικής Αγωγής
- Φορείς - Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. στη νέα διάταξη του Υπουργείου Παιδείας που αφορά σε προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών


Κύριε Υπουργέ,

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. με την παρούσα επιστολή της, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και αγανάκτησή της μπροστά στην πάγια τακτική του Υπουργείου Παιδείας να αγνοεί τις διαχρονικές ελλείψεις που σημειώνονται στο χώρο της Εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία και να προχωρά για άλλη μια φορά στη λήψη ανεπαρκών μέτρων και πολιτικών τόσο για την ενίσχυση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Εκπαίδευσης με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό (επιστημονικό, ειδικό, βοηθητικό) όσο και για την επαγγελματική αποκατάσταση των εκπαιδευτικών που είναι άτομα αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.

Η νέα διάταξη για το προσωρινό σύστημα πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που δόθηκε στη δημοσιότητα αιφνιδιαστικά, για άλλη μια φορά συντάχθηκε ερήμην της Ε.Σ.Α.μεΑ. των φορέων μελών της και των συλλογικών οργάνων των εκπαιδευτικών με αναπηρία, που ως εργαζόμενοι τα τελευταία χρόνια βιώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο την ανεργία.
Με την αιφνίδια αυτή διάταξη που κατατέθηκε προς την ΟΛΜΕ και τη ΔΟΕ, δεν διακρίνουμε ούτε καν την πρόθεση του Υπουργείου να προκηρύξει τον διαγωνισμό ΑΣΕΠ για τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης και στα τμήματα ένταξης των γενικών σχολείων. Όπως φαίνεται, το Υπουργείο Παιδείας και για τα επόμενα χρόνια μονιμοποιεί τη χρήση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία. Εξίσου τραγικό είναι το γεγονός, ότι τα κοινωνικά κριτήρια που τίθενται στην εν' λόγω διάταξη θα αφήσουν και πάλι έξω την πλειονότητα των εκπαιδευτικών με αναπηρία όπως συνέβη και τις προηγούμενες σχολικές χρονιές.
Η παρούσα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας συνεχίζει να αγνοεί το παν- αναπηρικό αίτημα επαναφοράς του Πίνακας Α για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών ατόμων με αναπηρία και του Ειδικού Βοηθητικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Αγνοείται επίσης το αίτημα που αφορά στην κατάθεση διάταξης, για το διορισμό των εκπαιδευτικών με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω κατά προτεραιότητα σε ποσοστό 10% στη Γενική Εκπαίδευση. Με αυτό το μέτρο η ισχύουσα νομοθεσία θα εναρμονιστεί με την νομοθεσία άλλων ανεπτυγμένων χωρών, με τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ν. 4074/2012) καθώς και με ευρωπαϊκές οδηγίες όπως η Οδηγία 2000/78/ΕΚ που αφορά στην ίση μεταχείριση στην απασχόληση και έχει ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο με την ψήφιση του ν. 3304/2005.
Υπενθυμίζουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και οι βουλευτές του λίγα χρόνια πριν, από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχαν πρωτοστατήσει για την επαναφορά του Πίνακα Α΄, όπως και για την κατά προτεραιότητα πρόσληψη εκπαιδευτικών με αναπηρία στη Γενική Εκπαίδευση.
Με την παρούσα τροπολογία καταργούνται ακόμα και οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 3194/2003 που προέβλεπαν την κατά προτεραιότητα πρόσληψη εκπαιδευτικών με αναπηρία στη Γενική Εκπαίδευση.
Κύριε Υπουργέ,
Η επαναφορά του Πίνακα Α για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών ατόμων με αναπηρία και η θέσπιση διάταξης για το διορισμό των εκπαιδευτικών με αναπηρία κατά προτεραιότητα σε ποσοστό 10% στη Γενική Εκπαίδευση, δεν αποτελούν πρόβλημα λόγω του τρίτου μνημονίου. Είναι καθαρά ζήτημα πολιτικής επιλογής της Υπουργείου Παιδείας.
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. εδώ και τώρα ζητάει να έρθουν προς ψήφιση διατάξεις με τις οποίες θα ικανοποιηθούν τα πάγια και διαχρονικά αιτήματα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους. Συγκεκριμένα ζητούμε να συμπεριληφθούν οι ακόλουθες διατάξεις:
1. Για την επαναφορά του Πίνακα Α΄ και την κατά προτεραιότητα πρόσληψη των εκπαιδευτικών με αναπηρία με το συγκεκριμένο ποσοστό 20% επί του συνόλου των προσλήψεων να συμπεριληφθεί διάταξη ως εξής: «Από εδώ και στο εξής επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν.3699/2008. Από την ισχύ της παρούσας διάταξης καταργείται η παρ. 2α του άρθρου 28 του ν. 4186/2013.»
2. Για την ικανοποίηση του αιτήματος που αφορά στην κατά προτεραιότητα πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Γενική Εκπαίδευση, προτείνουμε την ακόλουθη διάταξη: «Το άρθρο 8 του ν. 4283/2014 αντικαθίσταται ως εξής: Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού − Καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 71) προστίθεται παράγραφος 15 ως εξής: «15. Από δω και στο εξής μπορούν να προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) κατά προτεραιότητα σε κάθε κλάδο και ειδικότητα, άτομα που είναι ικανά για εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με το ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26) και έχουν αναπηρία σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό και άνω (50%), η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και κάθε αρμόδιας δημόσιας αρχής εφόσον είναι σε ισχύ. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν μπορούν να τοποθετούνται σε ποσοστό άνω του εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) ανά σχολική μονάδα.»
3. Στα κοινωνικά κριτήρια για την πρόσληψη εκπαιδευτικών με αναπηρία να ενταχθούν και τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο βασικό θεσμικό πλαίσιο που προστατεύει την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία εντάσσονται και τα άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω. Βάσει των ανωτέρω προτείνουμε τα κοινωνικά κριτήρια να διαμορφωθούν ως εξής:
Κοινωνικά κριτήρια - Μοριοδότηση:
• Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% έως 66,9%, υπό την προϋπόθεση ότι η Πολιτεία τους παρέχει τις εύλογες προσαρμογές, τρεις (3) μονάδες,
• Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% έως 79,9% υπό την προϋπόθεση ότι η Πολιτεία τους παρέχει τις εύλογες προσαρμογές, πέντε (5) μονάδες,
• Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% και άνω, υπό την προϋπόθεση ότι η Πολιτεία τους παρέχει τις εύλογες προσαρμογές που ορίζει η κείμενη νομοθεσία, επτά (7) μονάδες,
• Η αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και άνω, τέκνου ύστερα από πιστοποίηση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής εφόσον είναι σε ισχύ, ως εξής: δύο (2) μονάδες για το πρώτο τέκνο, τρεις (3) μονάδες για το δεύτερο και πέντε (5) μονάδες για το τρίτο.
4. Να διατηρηθούν οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 3194/2003, σύμφωνα με τις οποίες οι εκπαιδευτικοί πάσχοντες από θαλασσαιμία και σκλήρυνση κατά πλάκας προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών.
Τέλος ζητούμε την άμεση προκήρυξη διαγωνισμού ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Εκπαίδευσης επισημαίνοντας ότι η οικονομική κρίση δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για την υποβάθμιση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία.
Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή