Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Παιδείας

Αθήνα: 14/04/2016

ΠΡΟΣ:
Πρόεδρο και μέλη Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Αλ. Τσίπρα
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Αλ. Φλαμπουράρη
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Ν. Παππά
- κ. Ν. Φίλη, Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
- κα Αθ. Αναγνωστοπούλου, Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
- κ. Ι. Παντή, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας
- κ. Θ. Μαλούτα, Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας
- κ. Π. Παπαγεωργίου, Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
- Φορείς Μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ.


Κατάθεση προτάσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. για το σχέδιο νόμου: «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις»


Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες Κύριοι Βουλευτές,
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. με το παρόν έγγραφό της καταθέτει τις προτάσεις της επί του νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή με θέμα «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» και ζητάει να κληθεί η Ε.Σ.Α.μεΑ. σε ακρόαση κατά τη συζήτησή του στη συνεδρίαση της Βουλής, προκειμένου να αναπτύξει τις προτάσεις της.

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) λαμβάνοντας υπόψη:

- την παρ. 2 του άρθρου 4 του Συντάγματος σύμφωνα με το οποίο «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.»,

- την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,

- τα άρθρα 4 «Γενικές υποχρεώσεις» και 9 «Προσβασιμότητα» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον μέσω του Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, στα οποία αναφέρονται τα εξής:

(άρθρο 4) «1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν να διασφαλίζουν και να προάγουν την πλήρη υλοποίηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών για όλα τα άτομα με αναπηρίες, χωρίς διακρίσεις οποιουδήποτε είδους βάσει της αναπηρίας. Προς το σκοπό αυτό, τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν: [...] στ. Να αναλάβουν ή να προάγουν την έρευνα και ανάπτυξη των καθολικά σχεδιασμένων αγαθών, υπηρεσιών, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας Σύμβασης, που θα πρέπει να απαιτήσουν την ελάχιστη δυνατή προσαρμογή και το λιγότερο κόστος, προκειμένου να ικανοποιούνται οι συγκεκριμένες ανάγκες ενός ατόμου με αναπηρίες, να προάγουν τη διαθεσιμότητα και τη χρήση τους και να προάγουν τον καθολικό σχεδιασμό κατά την ανάπτυξη των προτύπων και κατευθυντήριων οδηγιών, ζ. Να αναλάβουν ή προάγουν την έρευνα και ανάπτυξη και να προάγουν τη διαθεσιμότητα και χρήση των νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών της πληροφορίες και των επικοινωνιών, των βοηθημάτων κινητικότητας, των συσκευών και υποβοηθητικών τεχνολογιών, τα οποία είναι κατάλληλα για τα άτομα με αναπηρίες, δίνοντας προτεραιότητα στις τεχνολογίες με προσιτό κόστος, [...]»,

(άρθρο 9) «1. Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές...».

- το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006», σύμφωνα με το οποίο: «[....}Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, αναπηρίας, της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού κατά την εκπόνηση και υλοποίηση των προγραμμάτων. Ειδικότερα, η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της εφαρμογής των προγραμμάτων [..]»,

- τον Νόμο 3304/2005 Αρ. ΦΕΚ 16 Α΄/27.01.2005 «Εφαρμογή της Ίση Μεταχείρισης Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» στην εργασία και την απασχόληση,

προτείνει τα εξής:

Άρθρο 4
Στην παράγραφο 1:

-μετά το εδάφιο δ να συμπληρωθεί νέο εδάφιο ε) ως ακολούθως:

«ε) Η διασφάλιση της αρχής της μη διάκρισης στα άτομα με αναπηρία με την εφαρμογή εύλογων προσαρμογών, πολιτικής ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων, στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και στις επιτροπές επιλογής και αξιολόγησης σε συνδυασμό με την εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας και επαγγελματικών προσόντων και παράλληλα η συμβολή στην προώθηση των ίσων ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία με υιοθέτηση και προώθηση των αρχών του Σχεδιασμού για Όλους στο σύνολο των ενεργειών, οι οποίες έχουν ως σκοπό τη μεθοδική και αποτελεσματική προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στη χώρα, τη διαμόρφωση των επιλογών για το μέλλον και την πρόβλεψη των μέσων που απαιτούνται για την πραγμάτωση των σκοπών αυτών»

-το εδάφιο στ να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
«στ) Η δημιουργία, η αξιοποίηση, η συντήρηση και η επέκταση ερευνητικών υποδομών υψηλής ποιότητας, προσβάσιμων στα άτομα με αναπηρία, για την ενίσχυση της πρωτοποριακής έρευνας και της καινοτομίας με την προσέλκυση ταλέντων εγνωσμένου κύρους και την αξιοποίηση, την υποστήριξη νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, βασικών τεχνολογιών γενικής εφαρμογής, προσβάσιμων στα άτομα με αναπηρία, και την άσκηση οικονομικών και μη δραστηριοτήτων. Περαιτέρω, η ανάπτυξη εταιρικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δημόσιων ερευνητικών υποδομών και της βιομηχανίας [...]»

-το εδάφιο θ να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«Θ. Η εναρμόνιση τόσο με τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ΕΤΑΚ όσο και με το κανονιστικό πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020 και η επίτευξη βέλτιστης διακρατικής συνεργασίας με τη συμμετοχή σε αντίστοιχες προσπάθειες σε πανευρωπαϊκό και ευρύτερο διεθνές επίπεδο [...]»
-το εδάφιο ιγ να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
«ιγ) Η συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη και την απασχόληση, ιδίως των νέων και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα άτομα με αναπηρία[...]

Άρθρο 8

-Η παράγραφο 1 να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«1. Με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου Περιφερειάρχη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), ως όργανο υποστήριξης αναπτυξιακών δράσεων και υλοποίησης της ΕΣΕΤΑΚ. Η υποστήριξη παρέχεται με εισηγήσεις, μελέτες πεδίου, καταγραφές και αξιολογήσεις των υφιστάμενων υποδομών - αναφορικά και με την προσβασιμότητά τους στα άτομα με αναπηρία - ή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και συγκριτικές εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά στη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών αρχών, για την προώθηση της καινοτομίας, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών των περιφερειών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα».

-Η παράγραφο 2 να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«2. Το (ΠΣΕΚ) αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, από τα οποία έξι (6) είναι καθηγητές ΑΕΙ ή ερευνητές που προέρχονται από ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τον Υπουργό Π.Ε.Θ. Τα υπόλοιπα πέντε (5) μέλη προέρχονται από επαγγελματικά επιμελητήρια και επιστημονικούς συλλόγους, τους πολιτιστικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών (π.χ. Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία) και τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής. [...]».

Άρθρο 9

Στην παράγραφο 3 προτείνουμε να συμπεριληφθεί μεταξύ των μελών του ΕΣΕΚ και εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), ήτοι του αντιπροσωπευτικότερου φορέα του αναπηρικού κινήματος της χώρας με στόχο τη διασφάλιση της οριζόντιας διάχυσης της διάστασης της αναπηρίας στην ΕΤΑΚ, η οποία δύναται να συμβάλλει στη δημιουργία νέων αναπτυξιακών προοπτικών.

Άρθρο 16

-Η παράγραφος 6 να συμπληρωθεί/τροποποιηθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
-«6. Το ερευνητικό προσωπικό, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι παρουσίας του εκτός του ερευνητικού κέντρου στο πλαίσιο ερευνητικής δραστηριότητας, οφείλει να παρευρίσκεται στους χώρους του ερευνητικού κέντρου κατ' ελάχιστον είκοσι (20) ώρες εβδομαδιαίως, οι οποίες κατανέμονται σε τουλάχιστον τέσσερις εργάσιμες ημέρες, να παρέχει τις πάσης φύσεως υπηρεσίες του (ερευνητικές, επιστημονικές, τεχνικές, διοικητικές) για την υποστήριξη του ερευνητικού έργου του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου και να συνεργάζεται γι' αυτό το σκοπό με το υπόλοιπο προσωπικό. Στην περίπτωση ατόμου με αναπηρία ή γονέα/κηδεμόνα ατόμου με αναπηρία παρέχεται δυνατότητα διαμόρφωσης ευέλικτων συνθηκών απασχόλησης».
-Στην παράγραφο 12 το εδάφιο β να συμπληρωθεί/τροποποιηθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
«β) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να απασχοληθούν και ως υπότροφοι μεταπτυχιακοί ερευνητές – συνεργάτες, δυνάμει συμβάσεως χορηγίας υποτροφίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ του ερευνητικού φορέα και του μεταπτυχιακού φοιτητή. Σε περίπτωση ατόμου με αναπηρία, στη σύμβαση θα προβλέπεται η κάλυψη του κόστους εφαρμογής των απαιτούμενων εύλογων προσαρμογών και των δαπανών μετακίνησης. Οι υπότροφοι διέπονται κατά το χρόνο διάρκειας της σύμβασης [...]».

Άρθρο 42
Αιτιολόγηση: Σύμφωνα με την περ.5 της υποπαραγράφου Θ.3 της παρ. Θ. του ν. 4093/2012 στις προϋποθέσεις για χορήγηση άδειας για Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο για τα νομικά πρόσωπα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και η προϋπόθεση (γ) κατά την οποία οι μέτοχοι ή εταίροι του δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α και κληρικού, με αποτέλεσμα ΝΠΙΔ σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα να μην μπορούν να αδειοδοτηθούν ως Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και Επιπέδου 2.
Συγκεκριμένα η απαίτηση της προϋπόθεσης αυτής, στερεί από την ΕΣΑμεΑ, αλλά και από άλλους συναφείς φορείς, τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας ως Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή/και Επιπέδου 2, αφού κάποια μέλη του Γενικού Συμβουλίου της έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ.
Για τον παραπάνω λόγο ζητείται στο άρθρο 42 «Ρύθμιση Θεμάτων Δια Βίου Μάθησης», η παρ.6 να συμπληρωθεί ως εξής: (βλ. με έντονη γραμματοσειρά) :
γ). Η αναγγελία υποβάλλεται [...]
δ). Η (γ) προϋπόθεση της περ.5 της υποπαραγράφου Θ.3 της παρ.Θ του ν. 4093/2012 να τροποποιηθεί ως εξής:
(γ) οι μέτοχοι ή εταίροι του δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α και κληρικού. Εξαιρούνται μέτοχοι ή εταίροι των ΝΠΙΔ σωματείων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από τη συγκεκριμένη υποχρέωση.
Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. » Κατάθεση προτάσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. για το σχέδιο νόμου: «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις»
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis