Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Παιδείας

Αθήνα: 20/04/2017

ΠΡΟΣ:
κ. Κ. Γαβρόγλου, Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Υφυπουργού Παιδείας, κ. Δ. Μπαξεβανάκη
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας, κ. Ι. Παντή
- Δ/νση Ειδικής Αγωγής, κ. Κασσιανό
- Φορείς – Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Η ΕΣΑμεΑ ζητάει τη διόρθωση της υπ’ αριθ. 63498/Ε2/12.04.2017 Εγκυκλίου πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης έτους 2017-2018 ως προς την πιστοποίηση της αναπηρίας


Κύριε Υπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο δια του Ν.2430/96 (ΦΕΚ 156Α/10.7.96) Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, με το παρόν εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για την υπ' αριθ. 63498/Ε2/12.04.2017 (ΦΕΚ 1313/τ.Β΄2017) Εγκύκλιο πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης έτους 2017-2018, με την οποία ερχόμαστε για άλλη μια φορά αντιμέτωποι με τον περιορισμό των εκπαιδευτικών με αναπηρία από την τοποθέτησή τους στην ειδική εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, στις παρ. 3 και 4 της ενότητας 3: «Συμπληρωματικά δικαιολογητικά» της προαναφερόμενης εγκυκλίου αναφέρει:
«3. Αποδεικτικά υποψηφίων με αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ή πασχόντων από μεσογειακή αναιμία ή δρεπανοκυτταρική-μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία ή σκλήρυνση κατά πλάκας.
Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ και γνωματεύσεις, βάσει των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3528/2007, περί ικανότητας υποψηφίων για εκπαιδευτικό έργο από (α) παθολόγο ή γενικό ιατρό και (β) ψυχίατρο, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών.
4. Αποδεικτικά υποψηφίων, γονέων παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%.
Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ συνοδευόμενο από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής».
Στις επισημάνσεις όμως της προηγούμενης παραγράφου αναφέρει:
«Γ. ....
Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 7 «Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας» του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α΄), εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:
1. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.)
2. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
3. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.)
4. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και
5. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ελλείψει των ανωτέρω πιστοποιητικών, κατ' εξαίρεση και στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, γίνονται δεκτές βεβαιώσεις πιστοποίησης ποσοστού αναπηρίας που έχουν εκδοθεί από τις Α/θμιες υγειονομικές επιτροπές των νομαρχιών, της περιφέρειας ή των φορέων κοινωνικής ασφάλισης οι οποίες λειτουργούσαν μέχρι την έναρξη ισχύος των ΚΕΠΑ (01-09-2011), αν πρόκειται για επ' αόριστον κρίση ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, αλλά οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό από Κ.Ε.Π.Α. κατά την πρόσληψή τους.
Δεν γίνονται δεκτά όσα εκ των εν λόγω πιστοποιητικών, χαρακτηρίζουν την πάθηση ως «χρόνια», χωρίς να αναφέρεται ρητά η επ' αόριστον (ή η εφ' όρου ζωής) ισχύς τους ή η ισχύς τους έχει λήξει.
Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση που απαιτείται η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών (βλ. παρακάτω), όπως π.χ. πιστοποιητικά της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής Στρατού ή δικαιολογητικών για την απόδειξη γονικής μέριμνας και επιμέλειας τέκνων, αυτά υποβάλλονται είτε με κατάθεση είτε με αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης.
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (επί των παρ. 1, 2, 3 και 4 της παρούσας Ενότ.): Οι ιδιότητες της πολυτεκνίας, τριτεκνίας και αναπηρίας πρέπει να συντρέχουν και κατά το χρόνο πρόσληψης».
Όπως διαπιστώνουμε στην παρούσα εγκύκλιο, ενώ αρχικά αναφέρεται ότι γίνονται δεκτές γνωματεύσεις όλων των επιτροπών που δίνουν πιστοποιητικά αναπηρίας, με την μόνη προϋπόθεση να βρίσκονται σε ισχύ, τόσο κατά το χρόνο αίτησης όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης, στη συνέχεια αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό από Κ.Ε.Π.Α. κατά την πρόσληψή τους, καθώς και ότι δεν γίνονται δεκτά όσα εκ των εν λόγω πιστοποιητικών, χαρακτηρίζουν την πάθηση ως «χρόνια», χωρίς να αναφέρεται ρητά η επ' αόριστον (ή η εφ' όρου ζωής) ισχύς τους ή η ισχύς τους έχει λήξει.
Αναρωτιόμαστε πως είναι δυνατόν, ενώ γίνονται δεκτές οι γνωματεύσεις αναπηρίας όλων των επιτροπών κατά το χρόνο των αιτήσεων των εκπαιδευτικών, κατά το χρόνο του διορισμού τους να γίνονται δεκτές μόνο όσες έχουν εκδοθεί από τα ΚΕΠΑ. Επίσης πως είναι δυνατόν να μην γίνονται δεκτά πιστοποιητικά που χαρακτηρίζουν την πάθηση ως «χρόνια», λαμβάνοντας υπόψη ότι παθήσεις όπως η μεσογειακή αναιμία, η σκλήρυνση κατά πλάκας ή ο ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης χαρακτηρίζονται ως χρόνιες από τις επιτροπές.
Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι οι ανωτέρω επισημάνσεις κατά την εφαρμογή τους, αφενός θα δημιουργήσουν σύγχυση στους υποψηφίους και αφετέρου θα συμβάλλουν στον άδικο αποκλεισμό τους, σε αντίθεση και με τα όσα αναγράφονται στην υπ' αριθ. 61048/Ε2 Απόφαση (ΦΕΚ 1239 Β΄/2017) για τη Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι στην υπ' αριθ. 63486/Ε2/13.04.2017 εγκύκλιο που αφορά στην Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης, έτους 2017-2018 δεν υπάρχουν τα εν λόγω κολλήματα.
Ως εκ τούτου απευθυνόμαστε σε εσάς και αναμένουμε άμεσα τη διόρθωση της συγκεκριμένης εγκυκλίου με την παράλειψη των εν λόγω περιορισμών.
Περιμένοντας να μας ενημερώσετε άμεσα για τις ενέργειές σας προς θετική κατεύθυνση,

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας

I. Λυμβαίος

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. » Η ΕΣΑμεΑ ζητάει τη διόρθωση της υπ’ αριθ. 63498/Ε2/12.04.2017 Εγκυκλίου πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης έτους 2017-2018 ως προς την πιστοποίηση της αναπηρίας
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis