Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Παιδείας

Αθήνα: 14/06/2017

ΠΡΟΣ:
κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, Υπουργό Παιδείας, Έρευνα Θρησκευμάτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού, κ. Αλ. Τσίπρα
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Αλ. Φλαμπουράρη
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Χρ. Βερναρδάκη
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Δ. Τζανακόπουλου
- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, κ. Κ. Φωτάκη
- Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας, κ. Ι. Παντή
-Δ/νση Ειδικής Αγωγής
-Πρόεδρο και μέλη Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής
-Φορείς-μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Υπόμνημα της Ε.Σ.Α.μεΑ. αναφορικά με τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επ’ αφορμή του Σχεδίου Νόμου “Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις”


Κύριε Υπουργέ,

Η εφαρμογή μέτρων για τη διασφάλιση του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία στην «αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη, τη συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή», την οποία επιτάσσει το Σύνταγμα της Ελλάδας (Άρθρο 21, παρ. 6), αφορά και τη λήψη μέτρων για την ισότιμη πρόσβασή τους στην ανώτατη εκπαίδευση. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζεται από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ν. 4074/2012, ΦΕΚ 88/Α/11-4-2012), στην οποία αναφέρεται σαφώς ότι «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στη γενική τριτοβάθμια εκπαίδευση [...] χωρίς διακρίσεις και σε ίση βάση με τους άλλους [...] τα Συμβαλλόμενα Κράτη διασφαλίζουν ότι παρέχεται εύλογη προσαρμογή στα άτομα με αναπηρίες» (Άρθρο 24, παρ. 5). Στο πλαίσιο αυτό η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) με το παρόν υπόμνημα υποβάλει: α) τις παρατηρήσεις της επί του Σχεδίου Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» και β) ένα ολοκληρωμένο πλέγμα προτάσεων για την αποτροπή/άρση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνια πάθηση και των οικογενειών τους στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Α. Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου

Άρθρο 07 - Οργανισμός Προτείνουμε το εδάφιο γiii της παραγράφου 2 να τροποποιηθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

«iii. υπηρεσία υποστήριξης ατόμων με αναπηρία/χρόνια πάθηση (φοιτητών/τριών και εργαζόμενων στο Ίδρυμα) και διασφάλισης της προσβασιμότητας».

Η Υπηρεσία θα συνεργάζεται με το σύνολο των Υπηρεσιών του Ιδρύματος προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης σε φοιτητές/τριες και εργαζόμενους/ες με αναπηρία/χρόνια πάθηση.

Άρθρο 15 – Πρύτανης-Αντιπρυτάνεις Προτείνουμε η παράγραφος 15 που αναφέρεται στις αρμοδιότητες του Πρύτανη να συμπληρωθεί ως εξής:

«ιστ) Είναι υπεύθυνος/η για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος, των ηλεκτρονικών περιβαλλόντων, των υπηρεσιών και της παρεχόμενης πληροφόρησης (συμπεριλαμβανομένης της διδασκαλίας και του εκπαιδευτικού υλικού)»

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της προσβασιμότητας εντάσσονται η εφαρμογή εύλογων προσαρμογών και η παροχή «ζωντανής βοήθειας», π.χ. επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας

Άρθρο 18 – Κοσμητεία Προτείνουμε η παράγραφος 3 που αναφέρεται στις αρμοδιότητες της Κοσμητείας να συμπληρωθεί ως εξής:

«ιβ) Μεριμνά για τη λήψη μέτρων που θα διασφαλίσουν την ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή στα προγράμματα σπουδών όλων των φοιτητών/τριών, χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών»

Άρθρο 29 – Κέντρα επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης Προτείνουμε η παράγραφος 14 να συμπληρωθεί ως εξής:

«14. Τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης δύνανται να οργανώνουν τα προγράμματα διά βίου μάθησης και με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να διασφαλίζεται η ηλεκτρονική προσβασιμότητα των προγραμμάτων, δηλ. η συμμόρφωση των διαδικτυακών τόπων και των διαδικτυακών εφαρμογών με το πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) (έκδοση 2.0) στο επίπεδο προσβασιμότητα (συμμόρφωσης) ΑΑ».
Λαμβάνοντας ως έναυσμα το Άρθρο αυτό, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε την ιδιαίτερη σημασία που έχει για τα άτομα με αναπηρία η Διά Βίου Μάθηση, η οποία διακρινόμενη από την εξατομικευμένη προσέγγιση των εκπαιδευομένων προσφέρει τη δυνατότητα σχεδιασμού παρεμβάσεων που ανταποκρίνονται στις εκάστοτε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία/χρόνια πάθηση. Τα άτομα με αναπηρία, ωστόσο, όχι μόνο έχουν αναλογικά πολύ μικρότερη συμμετοχή σε διαδικασίες διά βίου μάθησης σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό, ενώ η απόσταση αυτή παραμένει διαχρονικά σταθερή, γεγονός το οποίο φανερώνει την ανάγκη η διάσταση της αναπηρίας να ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό κα την εφαρμογή των Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης.
Άρθρο 34 – Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών Προτείνουμε η παράγραφος 3 να συμπληρωθεί ως εξής:

«3. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Εξαίρεση προβλέπεται για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με προβλήματα όρασης, οι οποίοι δικαιούνται την παροχή δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων σε προσβάσιμη μορφή».

Άρθρο 35 – Δωρεάν φοίτηση-υποτροφίες Προτείνουμε η παράγραφος 2 να συμπληρωθεί ως εξής:

«2. Απαλλάσσονται των τελών φοίτησης [...] στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Στον υπολογισμό του ατομικού ή του οικογενειακού διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος δε θα προσμετρώνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.)»

Άρθρο 63 – Μετακινήσεις προσωπικού στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Προτείνουμε η παράγραφος 1 να συμπληρωθεί ως εξής:
«1. Οι μετακινήσεις [...] του ν. 4336/2015 (Α΄ 94). Σε περίπτωση που ο/η μετακινούμενος/η είναι άτομο με αναπηρία καλύπτονται οι δαπάνες μετακίνησης συνοδού».

Πέραν των παρατηρήσεων επί συγκεκριμένων άρθρων η Ε.Σ.Α.μεΑ. κρίνει σκόπιμο να επισημάνει ότι σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ουσιαστική επίτευξη της ίσης μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρία/χρόνια πάθηση και των οικογενειών τους στην ανώτατη εκπαίδευση (π.χ. διαδικασία εξετάσεων και άλλων μεθόδων αξιολόγησης, χορήγηση κοινωνικών παροχών & υποτροφιών, μετεγγραφές και διαγραφές φοιτητών/τριών) δεν προσδιορίζονται στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου νόμου καθώς αποτελούν αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού κάθε Α.Ε.Ι. Εφιστά, λοιπόν, την προσοχή των αρμοδίων στην ανάγκη ο Εσωτερικός Κανονισμός να σέβεται και να προάγει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία/χρόνια πάθηση ως φοιτητές/τριες και ως εργαζόμενοι/ες να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης στα Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.

B. Προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την αποτροπή/άρση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνια πάθηση και των οικογενειών τους και την ανάδειξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως πεδίο εφαρμογής της χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης

Το σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό των ατόμων με αναπηρία που έχουν ολοκληρώσει σπουδές σε τριτοβάθμιο επίπεδο (17,2% στα άτομα ηλικίας 30-39 ετών έναντι του 34,5% του αντίστοιχου γενικού πληθυσμού) καταδεικνύει την ανάγκη εφαρμογής ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων που θα προωθούν την ενίσχυση της συμμετοχής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα, όπως ορίζεται και στον παρόν Σχέδιο Νόμου (Άρθρο 4, παρ. 1, εδ. στ) τα Α.Ε.Ι. έχουν αποστολή «να συμβάλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών [...] με σεβασμό στις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ειρήνης και της ισότητας»· αποτελούν δηλαδή προνομιακό πεδίο για την προαγωγή της αρχής της μη διάκρισης, της καταπολέμησης των στερεοτυπικών αντιλήψεων για την αναπηρία και την προώθηση της δικαιωματικής προσέγγισής της. Ως εκ τούτου, η Συνομοσπονδία επιθυμεί να υποβάλει ολοκληρωμένο πλέγμα προτάσεων στα παρακάτω πεδία:

Ι. Άρση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας/χρόνιας πάθησης σε βάρος των φοιτητών/τριών
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. υπογραμμίζει την ανάγκη να συμμορφωθούν οι διαδικασίες για την εισαγωγή και τη φοίτηση των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις επιταγές του ν. 4074/2012. Συγκεκριμένα ζητάμε:
• Αναφορικά με την εισαγωγή αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση σε Σχολές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:
- να αρθεί η εξαίρεση των Τμημάτων Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης των Σχολών Τεχνών από τα Τμήματα στα οποία τα άτομα με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση εισάγονται χωρίς εξετάσεις, καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων. Πρόκειται μια ανυπόστατη εξαίρεση, απότοκο και μέσο αναπαραγωγής στερεοτυπικών αντιλήψεων τόσο για την τέχνη όσο και για την αναπηρία,
- να συμπεριληφθούν οι κατηγορίες του αυτισμού υψηλής λειτουργικότητας (π.χ. σύνδρομο Asperger) και των ατόμων με σύνδρομο Down στις κατηγορίες των αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εισάγονται χωρίς εξετάσεις σε Σχολές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων,
• Αναφορικά με τη φοίτηση ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:
- Να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος, των ηλεκτρονικών περιβαλλόντων, των υπηρεσιών και της παρεχόμενης πληροφόρησης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται η εξατομικευμένη προσέγγιση των αναγκών κάθε φοιτητή/τριας με αναπηρία μέσω της εφαρμογής εύλογων προσαρμογών, η παροχή του εκπαιδευτικού υλικού (συγγράμματα, σημειώσεις κ.λπ.) σε προσβάσιμη μορφή, και η παροχή μορφών «ζωντανής βοήθειας» (π.χ. επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας, συνοδοί, αναγνώστες).
Κεντρικό ρόλο για την επίτευξη του στόχου αυτού έχει η θεσμοθέτηση ως υποχρεωτικής στα Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της σύστασης και λειτουργίας Μονάδων Προσβασιμότητας Φοιτητών/τριών με Αναπηρία. Οι Μονάδες Προσβασιμότητας θα συνδέονται με τις Δομές που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης φοιτητών/τριών (π.χ. Γραφεία Διασύνδεσης, Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης, κ.ο.κ.) προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ολοκληρωμένων υπηρεσιών παροχής υποστήριξης σε φοιτητές/τριες με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση
- Να αναμορφωθεί το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις μετεγγραφές προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα μετεγγραφής στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους:
α) των φοιτητών/τριών με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%, ανεξαρτήτως του είδους της αναπηρίας/χρόνιας πάθησής τους και του χρόνου εμφάνισης αυτής (πριν ή μετά την εισαγωγή τους στη Σχολή),
β) των φοιτητών/τριών των οποίων ένας/μία τουλάχιστον γονέας ή ο/η σύζυγός τους έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ανεξαρτήτως του είδους της αναπηρίας του/της ή που στην οικογένειά τους υπάρχει προστατευόμενο μέλος με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίας και χρόνιες παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας 67%, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δε ζει σε ίδρυμα.
- Να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στη διαδικασία εξετάσεων (π.χ. παράταση εξεταστικού χρόνου, αντικατάσταση γραπτής εξέτασης με προφορική κ.ο.κ.) ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του/της εξεταζόμενου/ης
- Να ληφθούν μέτρα ώστε οι φοιτητές/τριες με αναπηρία να έχουν ίσες ευκαιρίες με τους/τις συμφοιτητές/τριές και αναφορικά με τη συμμετοχή σε δράσεις/προγράμματα που διεξάγονται εκτός της Σχολής την οποία παρακολουθούν (π.χ. πρακτική άσκηση στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, προγράμματα κινητικότητας στο πλαίσιο του Erasmus+, κ.ά.).
- Να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο υπηρεσιών παροχής υποστήριξης σε φοιτητές/τριες με αναπηρία/χρόνια πάθηση με τη συμμετοχή και συνεργασία του συνόλου των δομών παροχής υποστήριξης των φοιτητών/τριών (τόσο σε επίπεδο Σχολής όσο και σε επίπεδο Ιδρύματος).

ΙΙ. Προώθηση των αρχών και πρακτικών της χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης καθώς και του κοινωνικού/δικαιωματικού μοντέλου για την αναπηρία. Στο πλαίσιο αυτό ζητάμε:
• να διασφαλιστεί η εκπαίδευση του συνόλου των εκπαιδευτικών στη φιλοσοφία και στις πρακτικές της χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης καθώς και σε θέματα εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία/χρόνια πάθηση μέσω της ένταξης ανάλογων υποχρεωτικών μαθημάτων στα Προγράμματα Σπουδών όλων των Καθηγητικών Σχολών.
• να προωθηθεί μέσω της διαμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών Σχολών –και πέραν των Καθηγητικών– (π.χ. Νομική, Ιατρική, Αρχιτεκτονική κ.ο.κ.) η διάχυση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας/χρόνιας πάθησης
• να προωθηθεί η ανάπτυξη του επιστημονικού πεδίου των Σπουδών για την Αναπηρία (Disability Studies) και να ενθαρρυνθεί η έρευνα σε τομείς σχετιζόμενους άμεσα ή έμμεσα με την αναπηρία και τη χρόνια πάθηση
• να διασφαλιστεί η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στους/στις εργαζόμενους/ες σε δομές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΙΙΙ. Συμπερίληψη της εφαρμογής των αρχών της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας/χρόνιας πάθησης και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία στις διαδικασίες αξιολόγησης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. επισημαίνει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η διάσταση της αναπηρίας κατά τη συστηματική ανάλυση των γενικών αρχών και κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας των ιδρυμάτων, τη διαμόρφωση του «εσωτερικού συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας» αλλά και την εκπόνηση των Εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτό προτείνει να καθοριστεί πλαίσιο συνεργασίας της Συνομοσπονδίας με την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

ΙV. Ανάπτυξη συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο, με στόχο α) την ενίσχυση της τεχνογνωσίας των ΑΕΙ και τη μεταφορά καλών πρακτικών που προωθούν την ισότιμη φοίτηση των ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και β) την προώθηση της κινητικότητας των φοιτητών/τριών με αναπηρία από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

V. Θεσμική εκπροσώπηση της Ε.Σ.Α.μεΑ.
Η συνεχής και ουσιαστική εμπλοκή των ατόμων με αναπηρίες, μέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων, στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών που τα αφορούν συνιστά νομοθετική δέσμευση (Άρθρο 4, παρ. 3 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία), ενώ η ενεργός συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερόμενων αποτελεί βασική αρχή της χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης. Ήδη η συμμετοχή εκπροσώπων της Συνομοσπονδίας στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και στο σύνολο των επιμέρους Συμβουλίων του συνιστά έμπρακτη αναγνώριση της σημασίας της συνεργασίας με το αναπηρικό κίνημα. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε τη συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ. στις Επιτροπές και τα Συμβούλια των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία χαράζουν και εφαρμόζουν μέτρα και πολιτικές για την αναπηρία.

Κύριε Υπουργέ

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση συνιστούν επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό, μια επένδυση καθοριστική για την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης αλλά και της προσωπικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά· αυτό είναι ένα αξίωμα από το οποίο δεν εξαιρούνται τα άτομα με αναπηρία ή/και χρόνια πάθηση. Στην δε παρούσα χρονική περίοδο, κατά την οποία η παρατεταμένη εφαρμογή των μέτρων λιτότητας πλήττει ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες, μεταξύ των οποίων και τα άτομα με αναπηρία, η ανάγκη για ισότιμη πρόσβασή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί περισσότερο παρά ποτέ επιτακτική ανάγκη για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων.
Με έναυσμα το υπό διαβούλευση Σχέδιο Νόμου, υποβάλλουμε συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν τη βάση περαιτέρω διαλόγου και ζητάμε τον ορισμό θεσμικής συνάντησης μαζί σας.

Αναμένοντας τη θετική ανταπόκρισή σας επί των ανωτέρω.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας

Ι. Λυμβαίος

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. » Υπόμνημα της Ε.Σ.Α.μεΑ. αναφορικά με τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση επ’ αφορμή του Σχεδίου Νόμου “Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες διατάξεις”
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis