Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Παιδείας

Αθήνα: 20/12/2019

ΠΡΟΣ:
κ. Γ. Βούτσινο, Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δία Βίου Μάθησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Κ. Μητσοτάκη
-κ. Γ. Γεραπετρίτη, Υπουργό Επικρατείας
-Γραφείο Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ν. Κεραμέως
-κ. Χρήστο - Γεώργιο Σκέρτσο, Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου
-κα Γ. Παπαευθυμίου, Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
-κ. Κ. Δέρβο, Πρόεδρο Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
-Οργανώσεις- Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Κατάθεση προτάσεων Ε.Σ.Α.μεΑ. που σχετίζονται με τους τομείς αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης


Κύριε Γενικέ,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) -η οποία αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας- ενόψει της αυριανής προγραμματισμένης συνάντησής μας, με το παρόν έγγραφό της, σας υποβάλλει τις προτάσεις της που αφορούν στους τομείς αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας σας.

Όπως γνωρίζετε, το εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται από σειρά αδυναμιών που αποτελούν πηγή διακρίσεων για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, με αποτέλεσμα τα άτομα με αναπηρία να μην απολαμβάνουν το δικαίωμά τους σε ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες και ισότιμα μαθησιακά αποτελέσματα. Η Διά Βίου Μάθηση καλείται να συμβάλει στην αποκατάσταση όχι μόνο των τρεχόντων, αλλά και των συσσωρευμένων εκπαιδευτικών ανισοτήτων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία. Για την επίτευξη αυτού, απαιτείται όχι μόνο η άρση των εμποδίων, αλλά και η διευκόλυνση και ενθάρρυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στη Δία Βίου Μάθηση. Αυτό είναι εφικτό:

Α) Μέσω της οριζόντιας ενσωμάτωσης της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στους τομείς αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δία Βίου Μάθησης. Η θέση αυτή βασίζεται τόσο στις απαιτήσεις του εδάφιου γ), της παρ. 1, του άρθρου 4 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, την οποία η χώρα μας κύρωσε με τον ν. 4074/2012, σύμφωνα με την οποία τα κράτη υποχρεούνται να «λαμβάνουν υπόψη την προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα» όσο και του άρθρου 61 του ν.4488/2017, σύμφωνα με το οποίο οι δημόσιοι φορείς στο σύνολό τους οφείλουν «να εντάσσουν τη διάσταση της αναπηρίας σε κάθε δημόσια πολιτική, διοικητική διαδικασία, δράση, μέτρο και πρόγραμμα της αρμοδιότητάς τους με στόχο την εξάλειψη, αποκατάσταση και αποτροπή ανισοτήτων μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρίες. Για το σκοπό αυτόν: α) Υποβάλλουν εκθέσεις στα οικεία Επιμέρους Σημεία Αναφοράς του άρθρου 71 σχετικά με τις δράσεις, τα μέτρα και τα προγράμματα που υιοθετούν για την επίτευξη της ισότητας των ατόμων με αναπηρία, β) υιοθετούν ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες για τα θέματα αναπηρίας, όπως αυτοί καθορίζονται από αρμόδια διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα, ώστε να καθίσταται δυνατή η μέτρηση και η αξιολόγηση της ένταξης της διάστασης της αναπηρίας, γ) συλλέγουν και τηρούν επιμέρους στατιστικά στοιχεία για την αναπηρία ως προς τους τομείς ευθύνης τους».

Β) Μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων Δία Βίου Μάθησης που να απευθύνονται στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στις Τελικές Παρατηρήσεις και Συστάσεις της (μετά από την εξέταση της χώρας μας στη Γενεύη στις 3 & 4/09/2019), οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν στις 24.09.2019, εκφράζει την ανησυχία της για τη μη διάθεση επαρκών πόρων για την υλοποίηση προγραμμάτων Δία Βίου Μάθησης στα άτομα με αναπηρία (παρ. 34).

Για την οριζόντια ενσωμάτωση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας στους τομείς αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δία Βίου Μάθησης, η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει τα ακόλουθα:

- Τη θεσμική εκπροσώπηση της Ε.Σ.Α.μεΑ. -ως του αντιπροσωπευτικότερου φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα- στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Αξίζει να επισημανθεί ότι η διάσταση της αναπηρίας απουσιάζει πλήρως από τους τομείς ευθύνης του Οργανισμού, μεταξύ των οποίων είναι η πιστοποίηση προσόντων, η πιστοποίηση προγραμμάτων, ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η συμβουλευτική κ.λπ., με αποτέλεσμα η επίτευξη του στρατηγικού στόχου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για περισσότερο ποιοτικές, αποτελεσματικές και αξιόπιστες υπηρεσίες Διά Βίου Μάθησης στην Ελλάδα προς όφελος όλων των πολιτών να μην είναι εφικτή. Επιπρόσθετα, η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει τη σύσταση στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Γραφείου Θεμάτων Αναπηρίας που να υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του Οργανισμού.

- Τη θεσμική εκπροσώπηση της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης καθώς και τη σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Θεμάτων Αναπηρίας σε αυτό, το οποίο να υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του Ιδρύματος.

- Την τροποποίηση της Εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 51032/ΙΑ/12.04.2013/ ΥΠΑΙΘΠΑ σχετικά με την εφαρμογή του κεφ. Θ του ν.4093/2012, η οποία αφορά στην αδειοδότηση ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου τα Ν.Π.Ι.Δ.- σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως είναι η Ε.Σ.Α.μεΑ., να μπορούν να αποκτήσουν άδεια Κέντρου Διά βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή και Επιπέδου 2, ακόμη και εάν στα όργανα διοίκησής τους περιλαμβάνονται μέλη που έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου.

-Τη συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο Συμβούλιο Διά Βίου Εκπαίδευσης, στο οποίο συμμετείχε και παλαιότερα.

Μόνο μέσω των προαναφερθέντων τρόπων δύναται να διασφαλιστεί η οριζόντια ενσωμάτωση της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας, η αρχή της ισότητας των ευκαιριών, ο καθολικός σχεδιασμός, η προσβασιμότητα και η παροχή εύλογων προσαρμογών στους τομείς αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας σας.

Αναφορικά με την εφαρμογή προγραμμάτων Δία Βίου Μάθησης που να απευθύνονται στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, καταρχάς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» 2014 - 2020 της Δράσης «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για την αναπηρία και υποστηρικτικές δράσεις», και να σας προτείνουμε, ενόψει του σχεδιασμού του νέου ΕΣΠΑ, τη δέσμευση πόρων για την εφαρμογή αντίστοιχων προγραμμάτων κατά την προγραμματική περίοδο 2021 - 2027.

Κύριε Γενικέ,
Ελπίζουμε στη θετική ανταπόκρισή σας στις προαναφερθείσες προτάσεις μας, τις οποίες θα σας αναπτύξουμε περισσότερο αναλυτικά κατά τη διάρκεια της αυριανής μας συνάντησης.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. » Κατάθεση προτάσεων Ε.Σ.Α.μεΑ. που σχετίζονται με τους τομείς αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis