Κατηγορία: Υπ. Περιβάλλοντος

Αθήνα: 02/11/2009

ΠΡΟΣ:
κα Τ. Μπιρμπίλη, Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού
- κ. Γ. Μανιάτη, Υφυπουργό
- κ. Θ. Μωραίτη, Υφυπουργό
- Φορείς – μέλη ΕΣΑμεΑ


Περιβάλλον και Άτομα με Αναπηρία


Κυρία Υπουργέ,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) - γ΄βάθμιος κοινωνικο-συνδικαλιστικός φορέας των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία και δια του Ν.2430/96 (ΦΕΚ156Α/10.7.96) επίσημος Κοινωνικός Εταίρος, σε ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στα άτομα με αναπηρία, με διαχειριστική επάρκεια Β' και Γ' τύπου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και διαπίστευση φορέα «Δια βίου μάθησης»- επιθυμεί με την παρούσα επιστολή της να καταθέσει πρόταση με αφορμή τη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το «σχέδιο νόμου για την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2009 και λοιπές διατάξεις», στην οποία συμμετείχε και μέσω του διαδικτύου.

Είναι γνωστή η σημαντική επίδραση του φυσικού περιβάλλοντος, των δασών και δασικών εκτάσεων, των πάρκων και αλσών στην ποιότητα ζωής των κατοίκων μιας πόλης και κατ΄ επέκταση των επισκεπτών της. Οι χώροι αυτοί και η επαφή με τη φύση αποτελούν πηγή ανεπανάληπτων εμπειριών και προσωπικής απόλαυσης, παρέχουν τη δυνατότητα σωματικής άσκησης, κοινωνικής συναναστροφής, ανάπαυσης και ηρεμίας. Η επαφή των κατοίκων των πόλεων µε την πανίδα και χλωρίδα τους ευαισθητοποιεί σε μεγάλο βαθμό σε ευρύτερα περιβαλλοντικά θέματα. Παράλληλα οι χώροι αυτοί μπορούν να αποτελέσουν σημεία ιδιαίτερου τουριστικού ενδιαφέροντος συνεισφέροντας στην ενίσχυση της οικονομίας.
Ακόμη και σήμερα όμως τα άτομα με αναπηρία στη χώρα μας παραμένουν αποκλεισμένα από τους χώρους πρασίνου, τους χώρους φυσικού κάλλους, το φυσικό περιβάλλον εν γένει, στερούμενα και των ωφελειών που παρέχουν αυτοί σε κάθε άλλο πολίτη. Την αδυναμία αυτή τα άτομα με αναπηρία τη βιώνουν πολύ πιο έντονα από τον καθένα, όντας αποκλεισμένα και από την πλειοψηφία των αστικών υποδομών -ιδιαίτερα στην Περιφέρεια- λόγω έλλειψης προσβασιμότητας, με αποτέλεσμα οι πιθανές διέξοδοι κοινωνικοποίησής τους να περιορίζονται ακόμη περισσότερο.

Εξίσου αποκλεισμένα όμως παραμένουν και από όλες τις δραστηριότητες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, άλλη μια απόδειξη της αδιαφορίας αυτού του κράτους το οποίο ουδέποτε μεριμνά για το σχεδιασμό δράσεων προσβάσιμων σε όλους τους πολίτες του!

Σε μια περίοδο που άλλες ευρωπαϊκές χώρες προωθούν συστηματικά μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας του φυσικού περιβάλλοντος στα άτομα με αναπηρία, όπως πχ. το Εθνικό Πάρκο Πυρηναίων στη Γαλλία που πρόσφατα βραβεύτηκε για τις παρεμβάσεις βελτίωσης της προσβασιμότητάς του (τόσο σε υποδομές, όσο και σε υπηρεσίες, πληροφόρηση κ.λπ.) με αποτέλεσμα να θεωρείται πλέον παράδειγμα καλής πρακτικής και σημείο αναφοράς για παρόμοιες δράσεις! Δράσεις που στοχεύουν στην ικανοποίηση των αναγκών της μεγάλης ομάδας των ατόμων με αναπηρία (10% του συνολικού πληθυσμού της χώρας), των ηλικιωμένων αλλά και όλων εκείνων των πληθυσμιακών ομάδων με παρόμοιες ανάγκες (πχ. οικογένειες με μικρά παιδιά, γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης κ.λπ.) για τη διασφάλιση της διαρκούς και ισότιμης συμμετοχής τους στα κοινωνικά δρώμενα.

Κυρία Υπουργέ,

Θεωρούμε ότι το παρόν νομοσχέδιο, το οποίο στο προτεινόμενο άρθρο 6 προβλέπει ούτως ή άλλως παρέμβαση σε διατάξεις του Ν.3208/2003(ΦΕΚ Α’ 303), αποτελεί τη χρυσή ευκαιρία για τη χώρα μας να αποδείξει ουσιαστικά τη δημοκρατικότητά της, να πορευθεί στον ίδιο δρόμο με τους ευρωπαίους εταίρους της και να στηρίξει την ισότιμη και αυτόνομη πρόσβαση των πολιτών με αναπηρία στο φυσικό περιβάλλον και τις δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο πνεύμα της νέας διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΟΗΕ 2007), την οποία συνυπέγραψε η χώρα μας και η οποία στο άρθρο 9: «Προσβασιμότητα» κάνει ειδική αναφορά στην προσβασιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και της ενημέρωσης, πληροφόρησης και επικοινωνίας.

Για το λόγο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της επικεφαλίδας του άρθρου 6 σε «ΑΡΘΡΟ 6. Αναστολή εφαρμογής, τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων του ν. 3208/2003 ( ΦΕΚ Α΄303)» και τη συμπερίληψη σε αυτό τουλάχιστον των παρακάτω:

Α) στο άρθρο 1: «Τροποποίηση διατάξεων του Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289Α)» του Ν.3208/2003, παράγρ. 4 το νέο εδάφιο που προστέθηκε να διαμορφωθεί ως εξής «Η εκτέλεση κάθε είδους έργων στα πάρκα και άλση ενεργείται μετά από σχετική μελέτη, που εγκρίνεται από την αρμόδια δασική αρχή και με την εποπτεία της, με την προϋπόθεση ότι η μελέτη διασφαλίζει την προσβασιμότητα του έργου και στους πολίτες με αναπηρία. Της έγκρισης αυτής προηγείται θετική γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Πολιτισμού, όπου αυτή απαιτείται για λόγους προστασίας αρχαιοτήτων.»

Β) στο άρθρο 1: «Τροποποίηση διατάξεων του Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289Α)» του Ν. 3208/2003, παράγρ.7 στην νέα παράγραφο 4 -όπως αντικαταστάθηκε- να προστεθεί στο τέλος η πρόταση «Σε κάθε περίπτωση οι παραπάνω δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του κοινού και μετάδοσης μηνυμάτων για την προστασία των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι προσβάσιμες και στους πολίτες με αναπηρία.»

Γ) στο άρθρο 1: «Τροποποίηση διατάξεων του Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289Α)» του Ν. 3208/2003, παράγρ.7 η νέα παράγραφος 5 -όπως αντικαταστάθηκε- να διαμορφωθεί ως εξής «…Επιτρέπεται, επίσης, στα πλαίσια της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα δασοπροστασίας και φυσικού περιβάλλοντος , μετά από έγκριση του Υπουργού Γεωργίας η εγκατάσταση από τις δασικές υπηρεσίες ξύλινων λυόμενων οικημάτων σε επιλεγμένες θέσεις των ανωτέρω περιοχών και σε περιορισμένο αριθμό, μη δυνάμενο να υπερβεί τα τριάντα, για την παροχή καταλυμάτων σε επισκέπτες των δασών. Η μελέτη και εκτέλεση των παραπάνω έργων γίνεται κατά παρέκκλιση πολεοδομικών ή άλλων διατάξεων και διέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 237 του ΝΔ 86/1969 «Δασικός Κώδιξ» (ΦΕΚ 7Α) διασφαλίζοντας όμως σε κάθε περίπτωση την προσβασιμότητα και σε πολίτες με αναπηρία. Η επιτρεπόμενη χρήση και λειτουργία των οικημάτων…»

Δ) στο άρθρο 1 : «Τροποποίηση διατάξεων του Ν.998/1979 (ΦΕΚ 289Α)» του Ν. 3208/2003, παράγρ.13 το πρώτο εδάφιο -όπως αντικαταστάθηκε- να διαμορφωθεί ως εξής «Η εκτέλεση μικρών δημόσιων ή δημοτικών και κοινοτικών έργων , καθώς και μικρών έργων λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου , όπως μετεωρολογικών σταθμών, τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή εγκαταστάσεων έργων ύδρευσης και αποχέτευσης έργων συλλογής, αποθήκευσης και μεταφοράς υδάτων (εξωποτάμιες και εσωποτάμιες λιμνοδεξαμενές με τη βοήθεια μικρών φραγμάτων και ταμιευτήρες φραγμάτων) για αρδευτικούς ή υδρευτικούς σκοπούς και αντλιοστασίων εντός δασών και δασικών εκτάσεων είναι επιτρεπτή ύστερα από άδεια του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας μετά από πρόταση της αρμόδιας αρχής. Με την ίδια διαδικασία θα κατασκευάζονται δημόσια ή δημοτικά και κοινοτικά έργα, καθώς και μικρά έργα λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που θα αποσκοπούν στη διασφάλιση της προσβασιμότητας των δασών και δασικών εκτάσεων και εν γένει του φυσικού περιβάλλοντος στους πολίτες με αναπηρία και τη συμμετοχή αυτών στις δραστηριότητες που επιτρέπονται για το ευρύ κοινό»

Ε) στο άρθρο 4: «Τροποποίηση διατάξεων του δασικού κώδικα (ΝΔ 86/1969)» του Ν. 3208/2003, παράγρ.8 η παράγραφος που προστέθηκε να διαμορφωθεί ως εξής «6. τα δάση της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 1του άρθρου 69, που προορίζονται για αισθητική απόλαυση και αναψυχή υπόκεινται σε διαχείριση ως δάση-πάρκα και επιτρέπεται σε αυτά η κατασκευή έργων και η εκτέλεση εργασιών που συντηρούν και εμπλουτίζουν τη βλάστηση, βελτιώνουν την αισθητική του τοπίου, εξασφαλίζουν την άνετη και ασφαλή κίνηση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών συμπεριλαμβανομένων των επισκεπτών με αναπηρία και διευκολύνουν τη σωματική άσκηση και την πνευματική ανάταση του ανθρώπου…..»

ΣΤ) στο άρθρο 8: «Χρηματοδότηση δασοπονίας από το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (ΚΤΓΚ και Δασών) » του Ν. 3208/200, παράγρ. 5, το εδάφιο στ να διαμορφωθεί ως εξής «…στ) την ίδρυση χώρων αναψυχής και την εκτέλεση έργων εξωραϊσμού δασικών τοπίων και βελτίωσης της προσβασιμότητας στους πολίτες με αναπηρία…»

Ζ) στο άρθρο 18: «Κατασκηνώσεις- παιδικές εξοχές» του Ν. 3208/2003, η παράγραφος 1 να συμπληρωθεί ως εξής «Επιτρέπεται η παραχώρηση κατά χρήση δημόσιων δασών και δασικών εκτάσεων των κατηγοριών γ’ έως και ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 998/1979 για την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκηνώσεων και παιδικών εξοχών στο δημόσιο, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου , κοινωφελή ιδρύματα και σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζουν την προσβασιμότητα και στους πολίτες με αναπηρία…..»

Το εθνικό αναπηρικό κίνημα βασιζόμενο στην προεκλογική δέσμευση της σημερινής Κυβέρνησης να άρει τα εμπόδια και να υποστηρίξει τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους να ζήσουν ανεξάρτητα και αξιοπρεπώς και στην πρόσκλησή της για «ενεργό συμμετοχή των πολιτών και των κοινωνικών φορέων» ελπίζει στη θετική ανταπόκρισή σας στην παραπάνω πρότασή του και θέτει στη διάθεση του Υπουργείου την τεχνογνωσία που διαθέτει, με στόχο την ανάπτυξη στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ μας για την διασφάλιση της προσβασιμότητας του φυσικού περιβάλλοντος στα άτομα με αναπηρία ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ισότιμη συμμετοχή τους στα κοινωνικά δρώμενα.

Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αν είχαμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε άμεσα μαζί σας προκειμένου να σας εκθέσουμε αναλυτικά την παραπάνω πρότασή μας καθώς και το σύνολο των θεμάτων που άπτονται του Υπουργείου σας και αφορούν στα άτομα με αναπηρία αλλά και τις δυνατότητες υποστήριξης του σχετικού έργου σας από την ΕΣΑμεΑ.


Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΠΑΝΑΝΟΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή