Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Περιβάλλοντος

Αθήνα: 09/04/2010

ΠΡΟΣ:
Προς κα Τ. Μπιρμπίλη, Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού
- κ. Θ. Πάγκαλο, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης
- κ. Γ. Μανιάτη, Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- κ. Θ. Μωραΐτη, Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- κ. Α. Ανδρεόπουλο, Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- κα Μ. Καλτσά, Γενική Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος
- Φορείς - μέλη ΕΣΑμεΑ


Προτάσεις της ΕΣΑμεΑ για συμπερίληψη στο Σχέδιο Νόμου «Ταυτότητα κτιρίων, αυθαίρετες υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, προγράμματα μητροπολιτικών αναπλάσεων και άλλες διατάξεις»


Κυρία Υπουργέ,

Βασιζόμενη στην προεκλογική δέσμευση της Κυβέρνησης για «ενεργό συμμετοχή των πολιτών και των κοινωνικών φορέων»[1], με στόχο την οικοδόμηση μιας «κοινωνίας ανθρώπινης και δυνατής» με «ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε όλους τους πολίτες» (όπως μνημονεύεται και στο Πλαίσιο Κυβερνητικού Προγράμματος του ΠΑΣΟΚ [2]), η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) καταθέτει με την παρούσα επιστολή της θέσεις - προτάσεις για συμπερίληψη στο Σχέδιο Νόμου για τις αυθαίρετες υπερβάσεις δόμησης.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα, παρά τις πολλαπλές προσπάθειές μας, δεν κατέστη δυνατή μία συνάντηση μαζί σας για να σας αναπτύξουμε συνολικά τις θέσεις του εθνικού αναπηρικού κινήματος στα θέματα αρμοδιότητάς σας. Ελπίζουμε να μας δοθεί η ευκαιρία να σχολιάσουμε το παρόν Σχέδιο Νόμου πριν την κατάθεσή του στη Βουλή.

Στο σημείο αυτό πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι πολίτες με αναπηρία αποτελούν το 10% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, ποσοστό ιδιαίτερα σημαντικό για να αγνοείται κατά το σχεδιασμό πολιτικών και τη λήψη μέτρων που αφορούν στο αστικό περιβάλλον, όπως το παρόν σχέδιο νόμου.

Η ΕΣΑμεΑ θεωρεί ότι το παρόν σχέδιο νόμου αποτελεί τη χρυσή ευκαιρία, δεδομένου ότι η Πολιτεία μπορεί και οφείλει στις αυθαίρετες υπερβάσεις δόμησης να εντάξει και τις αυθαιρεσίες που προκύπτουν από τη μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του άρθρου 28 του Ν.2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.1577/1985 “Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός” και άλλες πολεοδομικές διατάξεις», το οποίο επιβάλλει τη διασφάλιση της οριζόντιας και κατακόρυφης προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία μίας σειράς κτιρίων (π.χ. κτίρια στους χώρους των οποίων στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κοινωφελείς οργανισμοί, ΟΤΑ πρώτης και δεύτερης βαθμίδας ή κτίρια που έχουν χρήσεις συνάθροισης κοινού, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, γραφείων και εμπορίου, τους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων των κτιρίων αυτών, ακόμη και κτίρια κατοικίας στα οποία είναι υποχρεωτικός ο ανελκυστήρας). Ούτως ή άλλως η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γ.Ο.Κ. – και άρα και με αυτές που σχετίζονται με την προσβασιμότητα των κατασκευών στα άτομα με αναπηρία - οδηγεί σε αυθαίρετες κατασκευές και υπερβάσεις δόμησης.

Κατά συνέπεια προτείνουμε:

1. Την άμεση θέσπιση της μελέτης προσβασιμότητας για όλα τα κτίρια, στα οποία αναφέρεται το προαναφερόμενο άρθρο 28 του Ν.2831/2000, προκειμένου να εκδοθεί οικοδομική άδεια. Έχουμε ήδη τονίσει σε προηγούμενη επιστολή μας την ιδιαίτερη κρισιμότητα άμεσης θέσπισης της μελέτης αυτής δεδομένης της απαίτησης του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999» για συμπερίληψη του κριτηρίου της προσβασιμότητας μεταξύ των κριτηρίων ΟΝ/OFF επιλεξιμότητας έργων για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ.

2. Τη συμπερίληψη στην «ταυτότητα του κτιρίου» όλων των απαραίτητων στοιχείων που θα αποδεικνύουν την προσβασιμότητα αυτού. Είναι γνωστό εξάλλου ότι η προσβασιμότητα ενός κτιρίου αποτελεί την αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση για την ισότιμη και ασφαλή λειτουργία του όσον αφορά στους χρήστες του με αναπηρία.

3. Τη συμπερίληψη του ελέγχου για την τήρηση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το ΓΟΚ για την οριζόντια και κατακόρυφη προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία κάθε κτιρίου, που συμπεριλαμβάνεται στις κατηγορίες που μνημονεύει το άρθρο 28 του Ν.2831/2000. Επισημαίνουμε ότι η θέσπιση της προαναφερόμενης μελέτης προσβασιμότητας οδηγεί αυτόματα - βάσει του σκεπτικού που αναπτύξατε στην από 7.4.2010 συνέντευξη Τύπου - στη διεξαγωγή ελέγχων, εφόσον αυτή θα συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεωτικές μελέτες για τη λήψη οικοδομικής άδειας.

4. Την αξιοποίηση μέρους των προστίμων διατήρησης αυθαίρετων υπερβάσεων δόμησης και αλλαγής χρήσεων για τη δρομολόγηση δράσεων αποκατάστασης της προσβασιμότητας υφιστάμενων κτιριακών υποδομών και εξωτερικών κοινόχρηστων υποδομών των πόλεων στα άτομα με αναπηρία.

Κυρία Υπουργέ,

Μία από τις βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις της Κυβέρνησης αναφερόταν «στην υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους να ζήσουν ανεξάρτητα και αξιοπρεπώς» . Επιβάλλεται λοιπόν η αξιοποίηση στην κατεύθυνση αυτή κάθε θεσμικού, νομικού, οικονομικού κ.λπ. εργαλείου που διαθέτει η Κυβέρνηση -όπως π.χ. το παρόν νομοσχέδιο- έτσι ώστε ο πολίτης με αναπηρία να μπορέσει να αντιληφθεί ότι οι εξαγγελίες αυτής της Κυβέρνησης δεν ήταν ευχολόγια κενά περιεχομένου όπως συνηθίζονταν μέχρι σήμερα αλλά εξαγγελίες ουσίας και πολιτικής ευθύνης.

Θα εκτιμούσαμε δε ιδιαίτερα αν επιτέλους είχαμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε άμεσα μαζί σας προκειμένου να σας εκθέσουμε το σύνολο των θεμάτων που άπτονται του Υπουργείου σας και αφορούν στα άτομα με αναπηρία αλλά και τις δυνατότητες υποστήριξης του έργου σας από την ΕΣΑμεΑ.


Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΠΑΝΑΝΟΣ

 

[1]. Βλ. ΠΑΣΟΚ-Πλαίσιο Κυβερνητικού προγράμματος, σελ.5, «Προοίμιο»

[2]. Βλ. ΠΑΣΟΚ-Πλαίσιο Κυβερνητικού προγράμματος, σελ.47, παράγρ.3.4: «Άτομα με αναπηρία: Ίση συμμετοχή στη ζωή»

 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Π.Ε.Κ.Α. » Προτάσεις της ΕΣΑμεΑ για συμπερίληψη στο Σχέδιο Νόμου «Ταυτότητα κτιρίων, αυθαίρετες υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, προγράμματα μητροπολιτικών αναπλάσεων και άλλες διατάξεις»
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis