Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Περιβάλλοντος

Αθήνα: 22/07/2010

ΠΡΟΣ:
κ. Τ. Μπιρμπίλη, Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-κ. Ι. Μανιάτη, Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
-κ. Αθ. Μωραϊτη, Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
-κ. Α. Ανδρεόπουλο, Γεν. Γραμματέα Περιβάλλοντος Ενέργεια & Κλιματικής Αλλαγής
-κα. Μ. Καλτσά, Γεν.Γραμματέα Χωροταξίας & Αστικής Ανάπλασης
-Φορείς - Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


""Απάντηση της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί του Σχεδίου Νόμου ‘Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις’" "


Αξιότιμη κα Υπουργέ,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), όπως άλλωστε γνωρίζετε, αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο (βάσει του Ν.2430/1996 - Αρ. ΦΕΚ 156 Α΄/10.07.1996) Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, διαπιστευμένο φορέα παροχής προγραμμάτων «Δια βίου μάθησης» βάσει του Ν.3369/2005, κάτοχο Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Β΄ και Γ΄ για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ 2007 - 2013 έργων και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum - EDF), ήτοι του μεγαλύτερου φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε συνέχεια της από 19.07.2010 συμμετοχής μας στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου ‘Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις’ με το παρόν σας αποστέλλουμε και εγγράφως το σύνολό των προτάσεών μας.

Ένα από τα βασικά αιτήματά μας, το οποίο είχε συμπεριληφθεί στο υπ’ αριθ. πρωτ. 2974/04.11.2010 υπόμνημα που σας είχαμε αποστείλει, ήταν η «Ένταξη της διάστασης της αναπηρίας και διάχυση/εξειδίκευση του κριτηρίου της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές του Υπουργείου και των εποπτευόμενων Φορέων του που αφορούν στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον (ιδιαίτερα σύνδεση του χωροταξικού σχεδιασμού, της αειφορίας και πράσινης ανάπτυξης κ.λπ. με την προσβασιμότητα) και την ενέργεια». Σε αυτή την κατεύθυνση ζητούμε:

  • στην περίπτωση γ) της παραγράφου 2 του Άρθρου 2 του εν λόγω Σχέδιο Νόμου που αφορά στη Στρατηγική Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής να συμπεριληφθεί ρητή αναφορά για τη συμμετοχή εκπροσώπου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

Άρθρο 2
«2. Η Στρατηγική Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής ……και αποτελείται από τους εξής:
α. Τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως Πρόεδρο…….............
γ. Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), της Ένωσης Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδας (Ε.Ε.Σ.Ε.), του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), ως μέλη, καθώς και τρεις εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων εθνικής εμβέλειας, οι οποίες επιλέγονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με βάση το κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας, ως μέλη».

  • στις περιπτώσεις γ) και δ) της παραγράφου 2 του Άρθρου 6 αφενός να ενταχθεί η προσβασιμότητα ως κριτήριο αξιολόγησης και επιλογής προγραμμάτων, αφετέρου για την εξειδίκευση αυτού του κριτηρίου να διασφαλιστεί η στενή συνεργασία και διαβούλευση με το τριτοβάθμιο όργανο του αναπηρικού κινήματος της χώρας που δεν είναι άλλο από την Ε.Σ.Α.μεΑ. Συνεπώς προτείνουμε οι προαναφερθείσες δύο περιπτώσεις να συμπληρωθούν ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

Άρθρο 6
«γ. Τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων/έργων εξειδικεύονται ως προς τη φύση και το είδος των δράσεων ανά πρόγραμμα. Οι ελάχιστες κατηγορίες κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής είναι πάντως η επιλεξιμότητα, ωριμότητα, πληρότητα, σκοπιμότητα του προγράμματος και η συνεκτικότητά του με τις εκάστοτε εθνικές και κοινοτικές πολιτικές και την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και η διαχειριστική ικανότητα του φορέα υλοποίησης. Η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία θα αποτελεί ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής πράξεων/έργων προς χρηματοδότηση.
δ. Η εξειδίκευση της δομής και των προδιαγραφών σχεδιασμού των χρηματοδοτικών προγραμμάτων, των κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής καθώς και των διαδικασιών διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης και ελέγχου της εφαρμογής τους, μπορεί να γίνεται με τον «Οδηγό Διαχείρισης Πράσινων Παρεμβάσεων», ο οποίος καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιου του Ταμείου και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Για την εξειδίκευση του κριτηρίου της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία θα υπάρχει στενή συνεργασία και διαβούλευση με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)».

  • στην περίπτωση ζ) - που κανονικά θα έπρεπε να είναι η) - της παραγράφου 1 του Άρθρου 27 του εν λόγω Σχεδίου Νόμου να συμπεριληφθεί ρητή αναφορά για τη συμμετοχή εκπροσώπου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

Άρθρο 27
«1. Ως συμβουλευτικό όργανο για την παρακολούθηση της πραγματοποίησης των στόχων του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας καθώς και για τη σύνταξη των αναγκαίων αναθεωρήσεων και τροποποιήσεων αυτού ........που απαρτίζεται από:
α) Τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ως Πρόεδρο του Συμβουλίου ………………..
ζ) Τους Προέδρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ), του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.). ……….»

Στο ίδιο υπόμνημά μας ζητούσαμε την «Καθιέρωση ‘μελέτης προσβασιμότητας’ για κάθε κτίριο - νέο ή/και υφιστάμενο - συμπεριλαμβανομένων των κοινοχρήστων χώρων κατοικιών (υπόγειοι χώροι στάθμευσης, περιβάλλων χώρος, είσοδος, διάδρομοι, ανελκυστήρες κ.λπ.)» για τη λήψη οικοδομικής άδειας. Όπως επισημαίναμε σε αυτό, η θεσμοθέτηση της εν λόγω μελέτης κατά το πρότυπο της μελέτης πυροπροστασίας πρέπει να λάβει χώρα άμεσα, δεδομένου ότι η προσβασιμότητα αποτελεί πλέον κριτήριο ΟΝ/OFF επιλεξιμότητας πράξεων για συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Επιπρόσθετα, στο προαναφερθέν υπόμνημά μας προτείναμε να «απελευθερωθεί» η θεσμοθέτηση της ‘μελέτης προσβασιμότητας’ από το Σχέδιο Νόμου για την τροποποίηση της έκδοσης οικοδομικών αδειών. Ως εκ τούτου, ζητούμε στο τέλος του Άρθρου 30 του εν λόγω Σχεδίου Νόμου να προστεθεί παράγραφος αριθμός 4 ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):

Άρθρο 30
«1. Εκκρεμείς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) διαδικασίες ανάθεσης και εκπόνησης μελετών έγκρισης ή αναθεώρησης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) ή και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής………..
2………
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτισμού και Τουρισμού …….…….
4. Επιβάλλεται για τη λήψη οικοδομικής άδειας η εκπόνηση, υποβολή και έγκριση από τις αρμόδιες αρχές «μελέτης προσβασιμότητας» για όλα τα κτίρια για τα οποία προβλέπεται βάσει του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού - όπως τροποποιήθηκε και ισχύει - η υποχρέωση ειδικών ρυθμίσεων για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία (ατόμων με ειδικές ανάγκες). Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται τα σχετικά θέματα (περιεχόμενο της μελέτης, προδιαγραφές, κ.λπ.)».

Αξιότιμη κα Υπουργέ,

Θεωρώντας δεδομένη την υλοποίηση της προεκλογικής δέσμευσης της Κυβέρνησης για «ενεργό συμμετοχή των πολιτών και των κοινωνικών φορέων»[1], ελπίζουμε στη θετική ανταπόκρισή σας στις προαναφερθείσες προτάσεις μας με στόχο τη διασφάλιση της προσβασιμότητας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος στα άτομα με αναπηρία ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ισότιμη συμμετοχή τους στα κοινωνικά δρώμενα. Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να συναντηθούμε μαζί σας και να σας εκθέσουμε πιο αναλυτικά τις προτάσεις μας.

Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος
Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας
Χρ. Νάστας

 

[1]. Βλ. ΠΑΣΟΚ-Πλαίσιο Κυβερνητικού προγράμματος, σελ.5, «Προοίμιο»

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Π.Ε.Κ.Α. » ""Απάντηση της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί του Σχεδίου Νόμου ‘Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις’" "
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis