Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Περιβάλλοντος

Αθήνα: 12/03/2015

ΠΡΟΣ:
κ. Δ. Στρατούλη,
Αναπληρωτή Υπουργό
Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Ν. Ρωμανιά
-Φορείς – Μέλη Ε.Σ.ΑμεΑ.


Σχέδιο νομοθετικών ρυθμίσεων για τα Κ.Ε.Π.Α. τα προνοιακά επιδόματα και άλλες διατάξεις


Κύριε Υπουργέ,
Με το παρόν σας υποβάλλουμε σχέδιο νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στις γνωματεύσεις που εκδίδονται από τα ΚΕΠΑ για την ένταξη των δικαιούχων στα προνοιακά επιδόματα, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών, ώστε να καταστούν πιο εύλογες και δίκαιες.

Οι διατάξεις έχουν ως ακολούθως:
Άρθρο: «Νομοθετικές ρυθμίσεις για τα Κ.Ε.Π.Α. τα προνοιακά επιδόματα και άλλες διατάξεις».
Το άρθρο 46 του ν.4025/2011 (Α΄228) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι ενδιαφερόμενοι προς ένταξη στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων με Αναπηρία καθώς και οι δικαιούχοι των οποίων η ισχύς των γνωματεύσεων ή πιστοποιητικών αναπηρίας έχει λήξει, εξετάζονται υποχρεωτικά από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή την Ανωτάτη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.) ως προϋπόθεση για τη χορήγηση ή την παράταση οικονομικής ενίσχυσης ή άλλης προνοιακής παροχής.
2. Για τους παλιούς δικαιούχους, η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες διακόπτεται αυτοδίκαια από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της γνωμάτευσης αναπηρίας. Η οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ επαναχορηγείται αναδρομικά από την ημερομηνία της διακοπής, μόνο στην περίπτωση που ο δικαιούχος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης. Η υπηρεσία οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τον δικαιούχο για τη λήξη ισχύος της γνωμάτευσης και το δικαίωμά του για εκ νέου υποβολή αίτησης, δύο μήνες πριν από τη λήξη της.

3. Για τους νέους δικαιούχους, η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες πραγματοποιείται από την ημερομηνία αίτησης. Η αίτηση υποβάλλεται από τον εν δυνάμει δικαιούχο στο Δήμο χωρίς τη γνωμάτευση των ΚΕ.Π.Α. Η υπηρεσία του Δήμου προβαίνει σε προληπτικό έλεγχο φακέλου διοικητικής φύσεως και, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι διοικητικές προϋποθέσεις για τη ένταξη του δικαιούχου σε πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης και εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών ενημερώνει τον αιτούντα εάν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι διοικητικές προϋποθέσεις, προκειμένου να του χορηγηθεί Παραπεμπτικό Σημείωμα για υποβολή αίτησης στα ΚΕ.Π.Α. Η διαδικασία υποβολής αίτησης ολοκληρώνεται από την ημερομηνία που ο δικαιούχος υποβάλλει την αίτηση στα ΚΕ.Π.Α., ημερομηνία κατά την οποία άρχονται και τα οικονομικά αποτελέσματα.

4. Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ολοκληρώνεται κατόπιν υποβολής από τον αιτούντα προς το Δήμο, της απόφασης «Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας» και έκδοσης σχετικής διοικητικής πράξης. Ο έλεγχος των αποφάσεων που προσκομίζουν οι αιτούντες θα διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων με την ανάκτηση αυτών μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας του Ο.Π.Σ. / ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

5. Τα ΚΕ.Π.Α. εξετάζουν τις αιτήσεις και γνωμοδοτούν εντός τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής τους.

6. Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, η υπηρεσία δύναται είτε να ακολουθεί την προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, είτε να προβαίνει σε συμψηφισμό των ποσών με παροχή που καταβάλλεται.

7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζεται η διαδικασία υποβολής της αίτησης, οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι προθεσμίες, η διαδικασία ένταξης σε πρόγραμμα και χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης καθώς και λοιπά θέματα εφαρμογής της παρούσας.

8. Η ημερομηνία έναρξης των οικονομικών αποτελεσμάτων των γνωματεύσεων αναπηρίας που έχουν εκδοθεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου άρχονται από την ημερομηνία έκδοσης των ως άνω γνωματεύσεων.

9. Γνωματεύσεις Αναπηρίας που έχουν εκδοθεί από Υγειονομικές Επιτροπές της ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ είτε πριν, είτε μετά την ίδρυση των ΚΕΠΑ, θεωρούνται ισότιμες με γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ για κάθε νόμιμη χρήση.

10. Οι διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4144/2013 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα, παρατείνεται έως τις 30/06/2016.

11. Το παράβολο των 46 ευρώ από τους αιτούντες την πιστοποίηση της αναπηρίας τους για εξέταση από τα ΚΕΠΑ καταργείται.

12. Το άρθρο 1 της ΚΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10806/529 (ΦΕΚ 1189/15.05.2013, τευχ. Β) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Προκειμένου για τη χορήγηση επιδομάτων σε τυφλά άτομα και άτομα με προβλήματα όρασης, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων για τα προνοιακά επιδόματα κάνουν δεκτές γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ που πιστοποιούν οπτική αναπηρία - αναπηρία όρασης από 80% και άνω. Κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται σε αυτό το θέμα καταργείται.

13. Γνωματεύσεις αναπηρίας που αφορούν σε αναπηρίες/παθήσεις που συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα των 43 μη αναστρέψιμων αναπηριών/παθήσεων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 2906/ΤΒ΄.18.11.2013 ή όπως αυτές συμπληρωθούν στο μέλλον, και έχουν εκδοθεί από το Σεπτέμβριο του 2011 από τις ΑΥΕ ή ΒΥΕ ΚΕΠΑ, ισχύουν επ' αόριστον, με διοικητική πράξη των υπηρεσιών των ΚΕΠΑ. Με εγκύκλιο του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξειδικεύεται η ως άνω ρύθμιση.

14. Κάτοχοι Γνωματεύσεων Αναπηρίας, που έχουν εκδοθεί από Νομαρχιακές ΑΥΕ ή ΒΥΕ ή από Επιτροπές Ασφαλιστικών Ταμείων, πριν την ίδρυση των ΚΕΠΑ και είναι αορίστου χρόνου και συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα των 43 μη αναστρέψιμων αναπηριών/παθήσεων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 2906/ΤΒ΄.18.11.2013, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, προσέρχονται στις διοικητικές υπηρεσίες των ΚΕΠΑ προκειμένου, αφού καταθέσουν ιατρικό φάκελο με τα απαιτούμενα ιατρικά δικαιολογητικά σε τριμελή επιτροπή, και τους χορηγείται νέα γνωμάτευση ΚΕΠΑ, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιτούντα.

15. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ συμπληρώνεται ως ακολούθως: Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία ορίζει ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΑ.

Κύριε Υπουργέ,

Θεωρούμε ότι οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις επιλύουν χρόνια προβλήματα, στρεβλώσεις και αδικίες που έχουν ταλαιπωρήσει πάρα πολλά άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους. Οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις δεν προκαλούν δημοσιονομικό κόστος, ενώ μέσω αυτών επιτυγχάνεται η απλούστευση και η εκλογίκευση των διαδικασιών.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Π.Ε.Κ.Α. » Σχέδιο νομοθετικών ρυθμίσεων για τα Κ.Ε.Π.Α. τα προνοιακά επιδόματα και άλλες διατάξεις
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis