Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Περιβάλλοντος

Αθήνα: 17/04/2015

ΠΡΟΣ:
κ. Π. Λαφαζάνη, Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Αλ. Τσίπρα
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Ν. Παππά
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Αλ. Φλαμπουράρη
- κ. Ι. Τσιρώνη, Αναπληρωτή Υπουργό
- κ. Σ. Αλεξιάδη, Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος
- Φορείς - Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Κατάθεση θεμάτων που αφορούν στα άτομα με αναπηρία και σχετίζονται με τους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας


Κύριε Υπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) - που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο δια του Ν.2430/96 (ΦΕΚ 156Α/10.7.96) Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum), του μεγαλύτερου φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαθέτουσα σήμερα διαχειριστική επάρκεια Β΄ και Γ΄ Τύπου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, μέλος της Ομάδας Εργασίας σχετικά με την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας και της μη διάκρισης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και διαπιστευμένος φορέας παροχής προγραμμάτων «Δια Βίου Μάθησης» - με την παρούσα επιστολή της επιθυμεί να σας συγχαρεί για την ανάληψη των καθηκόντων σας και να σας υποβάλλει τα βασικά θέματα που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία και άπτονται του Υπουργείου σας.

Όπως γνωρίζετε, τόσο το εθνικό όσο και το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αναπηρία διαμορφώνονται πλέον στη βάση:
- της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία - την οποία αφού επικύρωσε η Ε.Ε., πρόσφατα επικύρωσε και η χώρα μας με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88Α/11.04.2012), αναλαμβάνοντας τις σχετικές υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις που άπτονται των αρμοδιοτήτων σας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 9 «Προσβασιμότητα» της Σύμβασης και κατά συνέπεια του Ν.4074/2012, παρουσιάζονται παρακάτω:
«1. Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές. Τα μέτρα αυτά, που θα συμπεριλαμβάνουν τον προσδιορισμό και την εξάλειψη των εμποδίων και κωλυμάτων προσβασιμότητας, θα ισχύουν, μεταξύ άλλων, για:
α. τα κτίρια, τους δρόμους, τις μεταφορές και λοιπές εσωτερικές και υπαίθριες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των σχολείων, των κατοικιών, των ιατρικών εγκαταστάσεων και των εργασιακών χώρων,
β. τις πληροφορίες, τις επικοινωνίες και λοιπές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης...»
- της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία 2010-2020 (COM 2010 636 τελικό/ 15.11.2010), η οποία προβλέπει ότι «..η πλήρης οικονομική και κοινωνική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία αποτελεί σημαντική παράμετρο για την επιτυχία της στρατηγικής Ευρώπη 2020 της ΕΕ, όσον αφορά τη δημιουργία έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης...», κατατάσσοντας μάλιστα την προσβασιμότητα - η οποία αποτελεί ως γνωστόν το «κλειδί» για τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία - ως πρώτη μεταξύ των οκτώ βασικών τομέων δράσης της Επιτροπής, εξειδικεύοντας σχετικά ως εξής:
«...Η Επιτροπή προτείνει τη χρήση νομοθετικών και άλλου είδους μέσων, όπως η τυποποίηση, προκειμένου να βελτιστοποιήσει την προσβασιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος, των μεταφορών και των ΤΠΕ, ...Θα ενθαρρύνει την ενσωμάτωση της διάστασης της προσβασιμότητας και του «σχεδιασμού για όλους» σε εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης των επαγγελματιών του τομέα...Η δράση της ΕΕ θα στηρίξει και θα συμπληρώσει τις εθνικές ενέργειες για την υλοποίηση της προσβασιμότητας, την εξάλειψη των υφιστάμενων εμποδίων και τη βελτίωση της διαθεσιμότητας και του πεδίου επιλογής υποστηρικτικών τεχνολογιών...»
- του Κανονισμού (ΕΚ) 1303/2013 των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιμέρους Κανονισμών των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την νέα προγραμματική περίοδο 2014 - 2020.
Ειδικότερα ο Κανονισμός 1303/2013 αναφέρει στο άρθρο 7 «Προώθηση της Ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη διάκριση» ότι «[...] τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας [....] αναπηρίας, [...] κατά την εκπόνηση και υλοποίηση των προγραμμάτων. Ειδικότερα, η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της εφαρμογής των προγραμμάτων». Ενώ βασικά κριτήρια συμμόρφωσης με την Γενική Αιρεσιμότητα 3- «Αναπηρία» αποτελούν «[...] α) διαβούλευση και συμμετοχή των φορέων που είναι αρμόδιοι για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και υλοποίησης των Προγραμμάτων, [...] και γ) εξασφάλιση της παρακολούθησης της εφαρμογής του άρθρου 9 «Προσβασιμότητα» της Σύμβασης καθ' όλη την προετοιμασία και την υλοποίηση των Προγραμμάτων.
Είναι γεγονός ότι πλέον - μετά από μια εξαιρετικά αποδοτική συνεργασία της Ε.Σ.Α.μεΑ. με το Γραφείο Μελετών Ατόμων με Αναπηρία (το οποίο δυστυχώς έπαψε πλέον να υφίσταται και στο οποίο αναφερόμαστε σε ιδιαίτερο σημείο της παρούσας επιστολής μας) και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου σας - η χώρα μας διαθέτει με τον νέο Οικοδομικό Κανονισμό ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για την προσβασιμότητα, συμβατό με τις απαιτήσεις της Σύμβασης των ΗΕ (Ν.4074/2012) και της Ε.Ε., το οποίο - παρά τα όποια σημεία που απαιτούν συμπληρώσεις/εξειδικεύσεις - θέτει για πρώτη φορά με σαφήνεια το πεδίο και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων για την προσβασιμότητα καθώς και κυρώσεις για τους παραβάτες. Παράλληλα - λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της εποχής και τις ιδιαίτερα βαριές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης που βιώνουν κυρίως τα άτομα με αναπηρία, ως ανήκοντα κατά κύριο λόγο στις οικονομικά ασθενέστερες τάξεις - απλοποιεί κάποιες διαδικασίες (π.χ. κατασκευή ανελκυστήρα σε νομίμως υφιστάμενες κατοικίες ατόμων με αναπηρία που δε διαθέτουν τέτοιον κ.λπ.), δίνοντας διέξοδο σε χρόνια προβλήματα που οδηγούσαν μια μεγάλη μερίδια πολιτών ακόμη και σε αποκλεισμό.
Είναι επίσης γεγονός ότι στη χώρα μας νομοθετικό έργο παράγουν όλα τα Υπουργεία, με αποτέλεσμα η νομοθεσία για την προσβασιμότητα να είναι διάσπαρτη σε πολλά θεσμικά κείμενα διαφόρων φορέων, με μορφή διατάξεων συχνά αντικρουόμενων, ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν τομείς (π.χ. το φυσικό περιβάλλον, η διαφυγή σε έκτακτες συνθήκες) που δεν καλύπτονται ή καλύπτονται ανεπαρκώς.
Στόχος της παρούσας επιστολής είναι η ανάδειξη των κυριότερων σημείων, τα οποία έχουν ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας στη βάση του νέου πλαισίου για την αναπηρία που προαναφέρθηκε και η από κοινού ανάπτυξη - στο πλαίσιο της ιδιαίτερα καλής συνεργασίας που διαχρονικά έχει αναπτυχθεί μεταξύ του Υπουργείου σας και του εθνικού αναπηρικού κινήματος - μιας επικαιροποιημένης Agenda για τη μεταξύ μας συνεργασία, ώστε να αναπτυχθεί και να τεθεί σε εφαρμογή ένα συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Υπουργείου σας για την προώθηση, εφαρμογή και συντονισμό των απαιτούμενων σχετικών πολιτικών και δράσεων. Για την επεξεργασία και παρακολούθηση αυτού του Επιχειρησιακού Σχεδίου προτείνουμε –δεδομένου ότι δυστυχώς όπως προαναφέρθηκε πλέον δεν υφίσταται Γραφείο Μελετών Ατόμων με Αναπηρία στο Υπουργείο - αφενός τον ορισμό Ειδικού Συντονιστή που να αναφέρεται σε εσάς, αφετέρου τη συγκρότηση Ειδικής Ομάδας Εργασίας υπό τον προαναφερόμενο Συντονιστή που θα αποτελείται από εκπροσώπους Υπηρεσιών του Υπουργείου σας και εκπροσώπους της Ε.Σ.Α.μεΑ. (βάσει του άρθρου 4 της Σύμβασης, το οποίο προβλέπει ότι «...3. Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με αναπηρίες, μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους...»).
Κύριε Υπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) προτείνει την επεξεργασία στο πλαίσιο του προαναφερόμενου Επιχειρησιακού Σχεδίου των παρακάτω - τα οποία κατά καιρούς έχει ήδη θέσει υπόψη Υπηρεσιών του Υπουργείου σας - δηλώνοντας ταυτόχρονα την αμέριστη συμπαράστασή της και θέτοντας στη διάθεσή σας την πολύχρονη τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτει.
1.Θεσμικό πλαίσιο -Συμπλήρωση, τροποποίηση, κωδικοποίηση
1.1 Έκδοση του από τον Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249Α/25.11.2011), άρθρο 9, παρ.6 προβλεπόμενου Π.Δ. σχετικά με τον καθορισμό των προδιαγραφών της μελέτης προσβασιμότητας. Η μη έκδοσή του μέχρι σήμερα αποτελεί τροχοπέδη στην εφαρμογή της προσβασιμότητας δεδομένου ότι εκκρεμεί η αποσαφήνιση ιδιαίτερα κρίσιμων σημείων όπως π.χ. οι χώροι αναμονής ατόμων με αναπηρία σε περίπτωση έκτακτων αναγκών που προβλέπει ο Ν.Ο.Κ.
1.2 Επεξεργασία θεμάτων Ν.Ο.Κ. σχετικών με την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία που χρήζουν διευκρινίσεων, επεξηγήσεων, συμπληρώσεων κ.λπ.
1.3 Καθορισμός ελάχιστων παρεμβάσεων προσβασιμότητας σε διατηρητέα κτίρια και οικισμούς.
1.4 Τροποποίηση/συμπλήρωση του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ενδεικτικά αναφέρονται τα άρθρα 346, 348, 352,356, 357,358,359,360, 362,364, 367, 369, 372, 375, 376, 377 κ.λπ. του ΠΔ Κωδικοποίηση βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας-ΦΕΚ 580Δ/27.07.99) και αποκατάσταση της συμβατότητάς του με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό σε θέματα που σχετίζονται με την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι όσο γνωρίζουμε υπάρχει ομάδα στελεχών του Υπουργείου σας που επεξεργάζεται τις τροποποιήσεις αυτές η οποία όμως ουδέποτε συνεργάστηκε με την Συνομοσπονδία.
1.5 Θεσμοθέτηση της προσβασιμότητας του φυσικού περιβάλλοντος, πράσινων χώρων κ.λπ. - Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών παρεμβάσεων.
1.6 Κωδικοποίηση βασικής νομοθεσίας για την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον.
Ιδιαίτερα επισημαίνουμε στο σημείο αυτό την αναγκαιότητα άμεσης ενεργοποίησης της Επιτροπής Προσβασιμότητας του Υπουργείου, που προβλέπεται στο άρθρο 26 του Ν.Ο.Κ., η οποία με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μπορεί να επεξεργαστεί τις αναγκαίες νομοθετικές τροποποιήσεις και συμπληρώσεις και την κάλυψη των όποιων ερωτημάτων ανακύπτουν κατά την εν τω μεταξύ εφαρμογή του άρθρου 26 αυτού. Ο Ν.Ο.Κ. ψηφίστηκε και εφαρμόζεται από το 2012 αλλά παρ' όλα αυτά 3 χρόνια αργότερα η Επιτροπή, την οποία ο νόμος ορίζει, ακόμη δεν έχει συσταθεί!
2. Επιτελικές δράσεις
Στόχος των δράσεων αυτών είναι η οριζόντια προώθηση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία αφενός των δημοσίων υπηρεσιών και αφετέρου των τοπικών κοινωνιών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα οργάνωση των ΟΤΑ (Καλλικράτης), αναδεικνύοντας τον επιτελικό ρόλο του Υπουργείου στην προώθηση της προσβασιμότητας. Για το λόγο αυτό προτείνουμε τη μεθόδευση της συστηματικής συνεργασίας του Υπουργείου με όλα τα Υπουργεία, με στόχο την αποκατάσταση της αλυσίδας προσβασιμότητας και την έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που θα καθορίζουν εξειδικευμένες προδιαγραφές για την προσβασιμότητα στους χώρους υγείας και υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα νοσοκομεία (δημόσια και ιδιωτικά), στις Μονάδες Πρόνοιας και Κοινωνικής Φροντίδας κ.λπ. (Υπουργείο Υγείας), στους χώρους δικαιοσύνης, σωφρονισμού κ.λπ. (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), στους χώρους εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού κ.λπ. (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων), στο φυσικό περιβάλλον (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων), στους σταθμούς των ΜΜΜ και τις μεταφορές (Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων) κ.λπ.
Στο πλαίσιο αυτό μπορεί παράλληλα να αναπτυχθεί:
- ένα μοντέλο πραγματικά προσβάσιμης δημόσιας υπηρεσίας, μέσα από τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία των υποδομών και υπηρεσιών (συμβατικών και ηλεκτρονικών) του Υπουργείου και των από αυτό εποπτευόμενων Φορέων και
- ένα μοντέλο καθολικά προσβάσιμης πόλης, για την οριζόντια προώθηση της προσβασιμότητας σε τοπικό επίπεδο με βάση την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και την αξιοποίηση ήδη ανεπτυγμένων ελληνικών εργαλείων (π.χ. Μεθοδολογία Ελέγχου Προβασιμότητας Δημοσίων Υπηρεσιών και Υποδομών του ΥΠ.ΕΣ.ΑΠ.&Η.Δ. και Σχέδιο Δράσης «Ιάσονας» για την προσβασιμότητα σε τοπικό επίπεδο της Ε.Σ.Α.μεΑ. ). Στο σημείο αυτό επισημαίνεται η θεσμοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Βραβείου για την Πιο Προσβάσιμη Πόλη , το οποίο απονεμήθηκε για πρώτη φορά το 2010, αναδεικνύοντας νικητή τη μεσαιωνική ισπανική πόλη Άβιλα, καταρρίπτοντας το μύθο περί «προσβολής μνημείων» που δυσχεραίνει παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα σε χώρους ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΣΑμεΑ ήδη έχει προωθήσει παρόμοια δράση στα ΠΕΠ μέσα από τις διμερείς επαφές της με όλες τις Διαχειριστικές Αρχές κατά τη διάρκεια σχεδιασμού της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
3. Δράσεις ενημέρωσης/εκπαίδευσης
Στο πλαίσιο της νέας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αναπηρία 2010-2020, όπου αναφέρεται ότι η Επιτροπή θα ενισχύσει την ευαισθητοποίηση για την εφαρμογή της προσέγγισης «Σχεδιασμός για Όλους» σε προϊόντα, υπηρεσίες και περιβάλλον , θεωρούμε αναγκαία την ανάπτυξη από το Υπουργείο σας των παρακάτω δράσεων ευαισθητοποίησης/ενημέρωσης:
- Δημιουργία επικοινωνιακού υλικού για την προσβασιμότητα (συμβατικές και προσβάσιμες μορφές).
- Εκπαιδευτικά σεμινάρια στελεχών δημοσίων υπηρεσιών και φορέων- Συνεργασία με Ε.Σ.Α.μεΑ. με στόχο τη βιωματική εμπειρία των εκπαιδευόμενων.
Ολοκληρώνοντας, οφείλουμε να αναφερθούμε στο Γραφείο Μελετών Ατόμων με Αναπηρία, υπηρεσία του Υπουργείου σας η οποία -παρά την εξαιρετικά ουσιαστική σημασία της και την ιδιαίτερα συμβολική διάσταση για το αναπηρικό κίνημα της χώρας- έπειτα από λειτουργία δεκαετιών και μέγιστη συνεισφορά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία, έπαψε να υφίσταται πλέον ως Γραφείο απευθείας υπαγόμενο στον Υπουργό και οι αρμοδιότητές του ενσωματώθηκαν στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων, παρά τις προβλέψεις του άρθρου 38, παρ.22 του ν. 4030/2011 (Αρ. ΦΕΚ 249 Α΄/25.11.2011) που ρητά αναφέρει ότι: «[...]στ. Το Γραφείο ΑμεΑ με αντικείμενο την αντιμετώπιση των αναγκών για την αυτόνομη διακίνηση και διαβίωση των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στο δομημένο περιβάλλον υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες....[...] ii. Το συντονισμό των Εθνικών, Τεχνικών και Αναπηρικών Φορέων σε σχετικά θέματα.[...]».
Το Γραφείο Μελετών για Άτομα με Αναπηρία αποτελούσε από το 1986 κομβικό σημείο αναφοράς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προώθηση και τον συντονισμό πολιτικών σχετιζόμενων με την προσβασιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος στα άτομα με αναπηρία και σημαντική ένδειξη του ισχνού ενδιαφέροντος της Ελληνικής Πολιτείας για τη μεγάλη αυτή κατηγορία πολιτών. Πρόκειται για το Γραφείο που εισήγαγε, με την υποστήριξη του αναπηρικού κινήματος, την προσβασιμότητα στην ελληνική πραγματικότητα και εξέδωσε τις σχετικές Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για Όλους», που ακόμη και σήμερα αποτελούν τις μοναδικές τεχνικές προδιαγραφές για την προσβασιμότητα στη χώρα.
Ιδιαίτερα δε σήμερα:
- μετά την επικύρωση από την Ελληνική Βουλή (ν.4074/2012 Αρ. ΦΕΚ 88 Α) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου αυτής,
- την υποχρέωση της χώρας για τη δημιουργία Μηχανισμού Παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης με τον ορισμό σημείων αναφοράς εντός της Κυβέρνησης ,
- τις ιδιαίτερα ενισχυμένες απαιτήσεις των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Ταμείων για την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία ,
- τη συνεχώς γηράσκουσα ελληνική κοινωνία που εντείνει με αλματώδεις ρυθμούς τις ανάγκες για προσβάσιμες υποδομές,
το Γραφείο Μελετών για Άτομα με Αναπηρία θεωρούμε ότι θα έπρεπε όχι μόνο να εξακολουθήσει να λειτουργεί ως Γραφείο υπαγόμενο απευθείας στον Υπουργό, ώστε να έχει τη δυνατότητα οριζόντιου συντονισμού των Υπηρεσιών του Υπουργείου, αλλά και να στελεχωθεί κατάλληλα προκειμένου να μπορέσει να αποτελέσει σημείο αναφοράς του Υπουργείου στον εθνικό Μηχανισμό Παρακολούθησης της εφαρμογής της προαναφερθείσας Σύμβασης.

Κύριε Υπουργέ,
Τα παραπάνω αποτελούν μια συνοπτική έκθεση των θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων σας και αφορούν στα άτομα με αναπηρία, τα οποία η Ε.Σ.Α.μεΑ. επιθυμεί να συζητήσει αναλυτικά μαζί σας σε συνάντηση με αντιπροσωπεία της σε ημερομηνία που θα ορίσετε. Η ισχυρή τεχνογνωσία που σήμερα διαθέτει η Ε.Σ.Α.μεΑ. και έχει αναγνωριστεί από όλες τις Υπηρεσίες με τις οποίες συνεργάζεται στενά, συμπεριλαμβανομένων των Διαχειριστικών Αρχών των οποίων αποτελεί ουσιαστικά σύμβουλο στα αντίστοιχα θέματα, είμαστε βέβαιοι ότι θα διευκολύνει το έργο των Υπηρεσιών σας θέτοντας θεμέλια για μια ουσιαστική στροφή προς μία πραγματικά αειφόρο κοινωνία και συνεχίζοντας μια παραδοσιακά αποτελεσματική και γόνιμη συνεργασία.
Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Π.Ε.Κ.Α. » Κατάθεση θεμάτων που αφορούν στα άτομα με αναπηρία και σχετίζονται με τους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis