Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Περιβάλλοντος

Αθήνα: 15/06/2017

ΠΡΟΣ:
- κ. Γ. Σταθάκη, Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- κα Ειρήνη Κλαμπατσέα, Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος
- κα Ντόρα Γαλάνη, Δ/ντρια Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων & Πρόεδρο της Επιτροπής Προσβασιμότητας ΥΠΕΚΑ


Κατάθεση αιτημάτων, παρατηρήσεων και προτάσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. επί του σ/ν για τον έλεγχο του δομημένου περιβάλλοντος


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) -η οποία, όπως άλλωστε γνωρίζετε, αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, μέλος με δικαίωμα ψήφου στις Επιτροπές Παρακολούθησης του συνόλου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum), του μεγαλύτερου φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο- με το παρόν έγγραφο, σας αποστέλλει τα αιτήματά της επί των διατάξεων του σχεδίου νόμου που αφορά στον έλεγχο του δομημένου περιβάλλοντος, που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο σας, και το οποίο πρόκειται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων τις επόμενες ημέρες.

Τα αιτήματά μας έχουν ως κύριο στόχο τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στο δομημένο περιβάλλον και ως εκ τούτου την απόλαυση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματός τους (άρθρο 21, παρ. 6) για αυτονομία, επαγγελματική ένταξη και συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.
Λαμβάνοντας υπόψη:
• την παρ. 2 του άρθρου 4 του Συντάγματος σύμφωνα με την οποία «Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις»,
• τις παρ. 1 και 2 του Άρθρου 5Α του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με τις οποίες: «Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει.....» και «Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους....»,
• τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, την οποία μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό που τη συνοδεύει επικύρωσε όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η χώρα μας (Ν.4074/2012 -ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), γεγονός που συνεπάγεται την εφαρμογή της σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, μέσω της οποίας υπαγορεύονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
- «1. [...] Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν να διασφαλίζουν και να προάγουν την πλήρη υλοποίηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών για όλα τα άτομα με αναπηρίες, χωρίς διακρίσεις οποιουδήποτε είδους βάσει της αναπηρίας. Προς το σκοπό αυτό, τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν:[...] β. Να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και των νομοθετικών, προκειμένου να τροποποιήσουν ή να καταργήσουν τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, έθιμα και πρακτικές που συνιστούν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες [..]» (Άρθρο 4 «Γενικές Υποχρεώσεις»),
- «Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές. Τα μέτρα αυτά, που θα συμπεριλαμβάνουν τον προσδιορισμό και την εξάλειψη των εμποδίων και κωλυμάτων προσβασιμότητας, θα ισχύουν, μεταξύ άλλων, για: α. τα κτίρια, τους δρόμους, τις μεταφορές και λοιπές εσωτερικές και υπαίθριες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των σχολείων, των κατοικιών, των ιατρικών εγκαταστάσεων και των εργασιακών χώρων» (Άρθρο 9 «Προσβασιμότητα»),
• το άρθρο 26 του «ν.4067/2012- Νέος Οικοδομικός Κανονισμός»,
• τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α'/16.06.2011)7, σύμφωνα με τις οποίες: «Οι φορείς του δημόσιου τομέα διαμορφώνουν την πληροφόρηση και επικοινωνία και εν γένει τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κατά τρόπο, ώστε αυτές να είναι φιλικές προς τον χρήστη, να διασφαλίζουν και να ενισχύουν την ισότητα ως προς την πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες πρόσβασης ορισμένων ομάδων ή ατόμων και ιδίως των ατόμων με αναπηρία» και «Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η διαμόρφωση και προμήθεια των αντίστοιχων πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων και υπηρεσιών πρέπει να γίνεται με γνώμονα τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρίες και τη δυνατότητα αξιοποίησης των σχετικών υπηρεσιών από αυτά»,
• την ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»,
η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει και αιτείται ανά άρθρο τις ακόλουθες τροποποιήσεις, συμπληρώσεις και προσθήκες:
• τη συμπλήρωση της παρ. 1 του άρθρου 3 «Συμβούλια παρακολούθησης Δομημένου περιβάλλοντος - Ετήσιες εκθέσεις» ως ακολούθως (βλ. κείμενο με έντονους χαρακτήρες): «1. Με Απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη συγκροτούνται στην έδρα κάθε Περιφέρειας, πενταμελές «Συμβούλιο Παρακολούθησης του Δομημένου Περιβάλλοντος», το οπαίο αποτελείται από: α. Έναν εκπρόσωπο της ΕΝ.Π.Ε., β. Έναν εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Ε., γ. Έναν εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε., δ. Έναν εκπρόσωπο μέλους Δ.Ε.Π. από Πανεπιστήμιο της οικείας Περιφέρειας, και, ε. Έναν εκπρόσωπο μη κυβερνητικής περιβαλλοντικής οργάνωσης, στ. Έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) [...]». Θεωρούμε αδιανόητη τη μη συμπερίληψη εκπροσώπων της Ε.Σ.Α.μεΑ. στα εν λόγω Συμβούλια, όταν μάλιστα αυτά, όπως το εδάφιο εε) του άρθρου 4 του παρόντος σχεδίου νόμου ορίζει, ασχολούνται και με ζητήματα προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία. Πρόκειται για παράβλεψη που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με ό,τι υπαγορεύει η παρ. 3 του άρθρου 4 «Γενικές Υποχρεώσεις» της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνικών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, την οποία, όπως ήδη προαναφέραμε, επικύρωσε η χώρα μας με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), γεγονός που συνεπάγεται την εφαρμογή της σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, στην οποία αναφέρεται το εξής: «[...] 3. Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες [...] μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους [...]».
• τη διόρθωση της παρ. 3 του άρθρου 18 «Περιφερειακές Επιτροπές Προσβασιμότητας» ως ακολούθως (βλ. κείμενο με έντονους χαρακτήρες): «[...] 3. Κάθε επιτροπή προσβασιμότητας είναι επταμελής και αποτελείται από: α) τον Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Ελέγχου Δόμησης–Περιφερειακό Παρατηρητήριο, μηχανικό Π.Ε., ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού, ή χωροτάκτη –πολεοδόμου μηχανικού ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του. [...] Στ)έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού εξειδικευμένο σε ζητήματα προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α. σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία, ζ) έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) με τον αναπληρωτή του [...]». Το αίτημά μας αυτό απορρέει από το γεγονός ότι: α) η Ε.Σ.Α.μεΑ. βάσει νόμου (βλ. παρ. 2, άρθρο 2 του Ν. 2430/1996 ) αποτελεί την αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση ατόμων με αναπηρία στη χώρα, β) η ενασχόληση της εν λόγω Επιτροπής μεταξύ άλλων και με το ζήτημα της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία επιβάλλει τη συμμετοχή εκπροσώπου της Ε.Σ.Α.μεΑ. στη βάση των απαιτήσεων της παρ. 3 του άρθρου 4 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.
• τη συμπλήρωση του άρθρου 19 «Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας» ως ακολούθως (βλ. κείμενο με έντονους χαρακτήρες): «1. Η Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας συνιστάται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εδρεύει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την Απόφαση του Υπουργού καθορίζονται οι εκπρόσωποι των φορέων, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν εμπειρία σε ζητήματα προσβασιμότητας, ο τρόπος λειτουργίας της και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Σε κάθε περίπτωση μεταξύ των παραπάνω εκπροσώπων συμπεριλαμβάνονται εκπρόσωποι της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ.7 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός». Με την ίδια ως άνω Απόφαση ορίζεται ένας γραμματέας με τον αναπληρωτή του από τους υπαλλήλους του ΥΠΕΝ. 2. Η Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας:
Α) Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ειδικές ρυθμίσεις για την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην προσβασιμότητα των δομικών έργων και των κοινοχρήστων χώρων.
Β) Συνδράμει το Παρατηρητήριο ,στην έκδοση οδηγιών – βέλτιστων πρακτικών σχεδιασμού, κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων.
Γ) Εξετάζει προσφυγές κατά γνωμοδοτήσεων των Επιτροπών Προσβασιμότητας, που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 17. Η γνωμοδότηση της Κεντρικής Επιτροπής Προσβασιμότητας είναι οριστική.
Δ) Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα, κοινωνικούς φορείς κ.λπ. για την κωδικοποίηση, συμπλήρωση και προσαρμογή της νομοθεσίας για την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 9 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Ν.4074/2012 «Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες»).
Ε) Μεριμνά για την επικαιροποίηση των οδηγιών σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για Όλους» και την παραγωγή τεχνικών προδιαγραφών προσβασιμότητας, παρακολουθώντας τις εξελίξεις της σχετικής τεχνολογίας και των καλών πρακτικών του εξωτερικού.
Στ) Μεριμνά, σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο του άρθρου 4, για την παραγωγή οδηγιών εφαρμογής της νομοθεσίας για την προσβασιμότητα προς τις Περιφερειακές Επιτροπές Προσβασιμότητας και τους δημόσιους φορείς καθώς και τους ΟΤΑ α' και β' βαθμού.
Ζ) Γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό και τις αρμόδιες Υπηρεσίες επί των νομοσχεδίων του Υπουργείου πριν την κατάθεσή τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ως προς την ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρία και της προσβασιμότητας σε αυτά.».
Το αίτημά μας για διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της εν λόγω Επιτροπής και συμμετοχή εκπροσώπων της Ε.Σ.Α.μεΑ. στην Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας βασίζεται στις απαιτήσεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνικών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.
• τη συμπλήρωση του εδάφιου στ) της παρ. 2 του άρθρου 29 «Διοικητικές πράξεις για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών» ως ακολούθως (βλ. κείμενο με έντονους χαρακτήρες): «[...] 2. [...] στ) Η κατασκευή ανελκυστήρα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012, που απαιτείται για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια ή σε κτίρια που διαθέτουν ανελκυστήρα με εσωτερικές διαστάσεις θαλάμου εκτός προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΕΝ 81-70 ή σε κτίρια όπου πρέπει να γίνει επέκταση των στάσεων του ανελκυστήρα, καθώς και η εγκατάσταση αναβατορίου προσώπων πιστοποιημένου από αναγνωρισμένους φορείς της ΕΕ, καθώς και όλες οι κατασκευές που προβλέπονται στο άρθρο 27, παρ. 2 του Ν.4067/2012 "Νέος Οικοδομικός Κανονισμός", προκειμένου να εξυπηρετηθούν άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα [...] συνηγορώντας σε πρόταση εκπροσώπου του ΤΕΕ στην Επιτροπή Προσβασιμότητας με στόχο την συμπλήρωση θεσμικών κενών που έχουν κατ' επανάληψη απασχολήσει την Επιτροπή Προσβασιμότητας.
• τη συμπλήρωση του εδαφίου β) του άρθρου 33 «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» ως ακολούθως (βλ. κείμενο με έντονους χαρακτήρες): «1. Η διαδικασία υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών του άρθρου 31, καθώς και της γνωστοποίησης εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται σε διάστημα έξι μηνών από την ισχύ του παρόντος νόμου, καθορίζονται: α) η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών και στοιχείων της παραγράφου 1 του άρθρου 40 και της παραγράφου 1 του άρθρου 41 καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρονικών αρχείων, β) το πληροφοριακό σύστημα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους και τους πολίτες, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν και τις ανάγκες των πολιτών με αναπηρία, όπως άλλωστε υπαγορεύεται από την υπ. αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 (ΦΕΚ 1301 Β' /12.04.2012) 'Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης' [...]». Αξίζει να επισημανθεί ότι στο Παράρτημα Ι (στην ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», ΚΥ. 49 -Βλ. επίσης ΚΠ.27) της ΥΑΠ ορίζεται ότι οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» (WCAG) έκδοση 2.0, το οποίο αποτελεί το de facto πρότυπο ηλεκτρονικής προσβασιμότητας.

• τη συμπλήρωση του εδαφίου γ) της παρ. 10 του άρθρου 42 «Ισχύς, Αναθεώρηση και Ενημέρωση Οικοδομικών Αδειών και Προεγκρίσεων και Εγκρίσεων Μικρής Κλίμακας και Γνωστοποίησης Πρόσθετων Εργασιών» ως ακολούθως (βλ. κείμενο με έντονους χαρακτήρες): «[...] 10. Ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής άδειας, ανεξάρτητα από τον χρόνο ισχύος της οικοδομικής άδειας, πραγματοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) [...] γ) Μεταβολές των διαστάσεων του κτιρίου ή του οικοπέδου, εφόσον με τις αποκλίσεις αυτές δεν παραβιάζονται κοινόχρηστοι χώροι. Οι αποκλίσεις αυτές δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερες του 2% με μέγιστο τα 10 εκατοστά όσον αφορά το κτίσμα ή μεγαλύτερες του 2% με μέγιστο τα 20 εκατοστά όσον αφορά τα μήκη των πλευρών του οικοπέδου. Στις περιπτώσεις σχεδιασμού που αφορά στην αυτόνομη και ασφαλή προσπέλαση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων αποκλειστικά και μόνο σε υφιστάμενα κτίρια, επιτρέπονται μειώσεις ελευθέρων διαστάσεων έως 5 εκ από τις οριζόμενες στις σχετικές προδιαγραφές 'Σχεδιάζοντας για Όλους'. Μεγαλύτερες αποκλίσεις επιτρέπονται μόνο κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Προσβασιμότητας του άρθρου 26 παρ. 7 του Ν.4067/2012 "Νέος Οικοδομικός Κανονισμός" [...]», συνηγορώντας και βελτιώνοντας την πρόταση εκπροσώπου του ΤΕΕ στην Επιτροπή Προσβασιμότητας με στόχο την τυποποίηση της εφαρμογής της προσβασιμότητας σε υφιστάμενα κτίρια.

• τη συμπλήρωση του εδαφίου ββ) της παρ. 3 του άρθρου 44 «Στάδια ελέγχου οικοδομικής άδειας» ως ακολούθως (βλ. κείμενο με έντονους χαρακτήρες): « [...] 3. Αριθμός των ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργου: α) Κατηγορία Α: ένας (1) έλεγχος (τελικός) που πραγματοποιείται από έναν ελεγκτή δόμησης από το μητρώο των ελεγκτών δόμησης της κατηγορίας I και της κατηγορίας II του άρθρου 156 του ν. 4389/16, σε: αα) Εργασίες επισκευής σε υφιστάμενα κτίρια, ανεξαρτήτως της επιφάνειας και της χρήσης τους. ββ) Εργασίες δόμησης συμπεριλαμβανομένων εργασιών διασφάλισης προσβασιμότητας σε ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα που απαιτούνται σε περίπτωση αλλαγής χρήσης κτιρίου, ανεξαρτήτως της επιφάνειας και της χρήσης του [...]». Την προσθήκη στο τέλος του άρθρου 44 του παρακάτω εδαφίου «Σε κάθε περίπτωση ελέγχεται η πρόβλεψη εργασιών διασφάλισης προσβασιμότητας σε ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα». Το αίτημά μας στοχεύει στη διασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας της προσβασιμότητας και την αντίληψη της υποχρεωτικότητάς της τόσο από μελετητές/κατασκευαστές όσο και από τις ελεγκτικές υπηρεσίες.

• στην παρ. 3 του άρθρου 81 «ορισμοί» την προσθήκη εδαφίου θ) ως ακολούθως (βλ. κείμενο με έντονους χαρακτήρες): «3. Ως πολεοδομικές παραβάσεις ορίζονται οι κάτωθι παραβάσεις: α) [...] η) Προσθήκη στέγης σε νομίμως υφιστάμενο κτίσμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. θ) η μη συμμόρφωση με το άρθρο 26, παρ.4 του Ν.4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός' [...]» προς υποστήριξη των προβλέψεων του άρθρου 26, παρ. 4 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός».
• Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 103 «Μειώσεις Προστίμων σε Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού» να τροποποιηθούν/συμπληρωθούν ως ακολούθως (βλ. κείμενο με έντονους χαρακτήρες):
«1. Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες, με ατομικό εισόδημα έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, για την υπαγωγή στο άρθρο 81 97 «Ρύθμιση αναστολής και εξαίρεσης από την κατεδάφιση» του παρόντος καταβάλουν ποσοστό 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος, ανεξαρτήτως περιορισμού κύριας κατοικίας και υποβάλλουν επιπλέον και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων. Το ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται από βεβαίωση/ γνωμάτευση, που έχει εκδοθεί από αρμόδια δημόσια αρχή.
2. Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις παραπάνω ιδιότητες, με ατομικό εισόδημα έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, για την υπαγωγή στο άρθρο 97 «Ρύθμιση αναστολής και εξαίρεσης από την κατεδάφιση» του παρόντος της κύριας κατοικίας τους καταβάλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α του παρόντος, ανεξαρτήτως περιορισμού κύριας κατοικίας και υποβάλλουν επιπλέον τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων».
Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 103 αιτούμαστε τα εξής:
α) Να απαλειφθούν τα εισοδηματικά κριτήρια από την παρ. 1.
β) Να αυξηθεί το ποσό του εισοδηματικού κριτηρίου στην παρ. 2, ήτοι από 18.000 ευρώ σε 30.000 ευρώ για το ατομικό εισόδημα και από 24.000 ευρώ σε 40.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα.
Τα αιτήματα α) και β) βασίζονται στο αυξημένο κόστος ζωής των ατόμων με αναπηρία και κατ' επέκτασή των νοικοκυριών στα οποία διαβιούν (π.χ. αυξημένες δαπάνες για μετακίνηση, για περίθαλψη, για εκπαίδευση κ.λπ.) καθώς και στο γεγονός ότι σε αρκετές κατηγορίες αναπηρίας -όπως στην κινητική αναπηρία, στη νοητική αναπηρία, στο σύνδρομο Down, στην εγκεφαλική παράλυση κ.λπ.- τα όρια μεταξύ των ποσοστών αναπηρίας 67% και 80% είναι ιδιαίτερα δυσδιάκριτα.
γ) Οι μειώσεις προστίμων της παρ. 2 να αφορούν κάθε κατοικία και όχι μόνον την κύρια.
δ) Η αναφορά στην παρ.1 του άρθρου 81 θεωρούμε ότι έχει συμπεριληφθεί εκ παραδρομής και για αυτό το λόγο προτείνουμε την αντικατάστασή της από την αναφορά στο άρθρο 97 «Ρύθμιση αναστολής και εξαίρεσης από την κατεδάφιση».

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ενόψει της κατάθεσης του εν λόγω σ/ν στη Βουλή των Ελλήνων τις επόμενες ημέρες, θα επιθυμούσαμε να έχουμε μια συνάντηση μαζί σας ή με αρμόδιο συνεργάτη σας προκειμένου να σας παρουσιάσουμε αναλυτικά τα προαναφερθέντα αιτήματα/προτάσεις μας, τα οποία συνάδουν απόλυτα με τις συνταγματικές επιταγές και το εθνικό θεσμικό πλαίσιο.

Ελπίζοντας στη θετική ανταπόκρισή σας.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι. ΛΥΜΒΑΙΟΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Π.Ε.Κ.Α. » Κατάθεση αιτημάτων, παρατηρήσεων και προτάσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. επί του σ/ν για τον έλεγχο του δομημένου περιβάλλοντος
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis