Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Περιβάλλοντος

Αθήνα: 05/08/2019

ΠΡΟΣ:
κ. Κ. Χατζηδάκη, Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Κ. Μητσοτάκη
-κ. Γ. Γεραπετρίτη, Υπουργό Επικρατείας
-κ. Χρήστο - Γεώργιο Σκέρτσο, Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου
-κ. Δ. Οικονόμου, Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος
-κ. Ευθ. Μπακογιάννη, Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος
-Οργανώσεις- Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Κατάθεση θεμάτων που αφορούν στα άτομα με αναπηρία και σχετίζονται με τους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας


Κύριε Υπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) – που, όπως γνωρίζετε, αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum) - με την παρούσα επιστολή της επιθυμεί να σας συγχαρεί για την ανάληψη των καθηκόντων σας και να σας υποβάλλει τα βασικά θέματα που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία και άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου σας.

Όπως γνωρίζετε, τόσο το εθνικό όσο και το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αναπηρία και ιδίως την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία διαμορφώνονται πλέον στη βάση:
 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ) για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που επικυρώθηκε από τη χώρα με τον ν. 4074/2012, και ιδιαιτέρως του άρθρου 9 –«Προσβασιμότητα» αυτής,
 του ν.4488/2017, που περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες και οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης και ιδιαιτέρως του άρθρου 64 -«Πρόσβαση στο φυσικό, δομημένο και ηλεκτρονικό περιβάλλον» αυτού, το οποίο ρητά αναφέρει ότι «τα διοικητικά όργανα και οι αρχές στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους μεριμνούν για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ΑμεΑ στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, τόσο σε συνήθεις συνθήκες όσο και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης[...]»,
 της Agenda 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η οποία υποστηρίζοντας την Σύμβαση περιέχει 11 ευθείες αναφορές στα άτομα με αναπηρία, οι 2 εκ των οποίων περιλαμβάνονται στο στόχο 11 για συνεκτικές και βιώσιμες πόλεις (βλ. 11.2 και 11.7) και προτρέπουν τα κράτη να διασφαλίσουν την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία τόσο στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής κινητικότητας όσο και των πράσινων και δημόσιων χώρων, με στόχο την χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη αστικοποίηση για όλους,
 του Γενικού Κανονισμού και των επιμέρους Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι αφενός για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 επιβάλλουν πλέον την προσβασιμότητα ως υποχρεωτική σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της εφαρμογής των προγραμμάτων, ενώ έχουν εισάγει και την Γενική Αιρεσιμότητα 3- «Αναπηρία» επιβάλλοντας μεταξύ άλλων «[...] α) διαβούλευση και συμμετοχή των φορέων που είναι αρμόδιοι για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και υλοποίησης των Προγραμμάτων, [...] και γ) εξασφάλιση της παρακολούθησης της εφαρμογής του άρθρου 9 «Προσβασιμότητα» της Σύμβασης καθ' όλη την προετοιμασία και την υλοποίηση των Προγραμμάτων, αφετέρου περιλαμβάνουν αντίστοιχες υποχρεώσεις και στα προσχέδια των Κανονισμών Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021-2027,
 της Οδηγίας (EE) 2019/882 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών, που σκοπό έχει να συμβάλει στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μέσω της προσέγγισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για ορισμένα προϊόντα, και αναφέρει ότι «(50) Η προσβασιμότητα θα πρέπει να επιτυγχάνεται με τη συστηματική εξάλειψη και πρόληψη των εμποδίων, κατά προτίμηση μέσω ενός καθολικού σχεδιασμού ή μιας προσέγγισης «σχεδιασμός για όλους», η οποία συμβάλλει για τα άτομα με αναπηρίες στη διασφάλιση πρόσβασης επί ίσοις όροις με τους υπολοίπους [...].»,
 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», που καθορίζει ότι για όλες τις συμβάσεις που προορίζονται για χρήση από φυσικά πρόσωπα οι τεχνικές προδιαγραφές καταρτίζονται έτσι ώστε να λαμβάνουν υπόψη κριτήρια προσβασιμότητας (άρθρο 54 και Παράρτημα VIII),
 τoυ Νέου Οικοδομικού Κανονισμού -Ν.Ο.Κ. (ν.4067/2012), ο οποίος στα άρθρα του 26 και 27 ορίζει ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία και των εμποδιζόμενων ατόμων, επιβάλλοντας σε όλα τα νέα κτίρια να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα ενώ ρητά θέτει το 2020 ως χρονικό όριο αποκατάστασης της προσβασιμότητας όλων των υφιστάμενων κτιρίων συγκεκριμένων χρήσεων, άλλως τα κτίρια θα θεωρούνται αυθαίρετα,
 του «Εθνικού Προγράμματος για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες με στόχο την ένταξη και την κοινωνική προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και την άρση όλων των μορφών διάκρισης σε βάρος τους», που η Ε.Σ.Α.μεΑ. υπέβαλε στον Πρωθυπουργό της χώρας και το Υπουργικό Συμβούλιο στις 16.07.2019 .
Κύριε Υπουργέ,
Είναι γεγονός ότι η χώρα μας, με τον προαναφερθέντα Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (Ν.Ο.Κ.), έχει εισάγει ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για την προσβασιμότητα, συμβατό με τις απαιτήσεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, το οποίο επιλύει αρκετά θέματα σχετιζόμενα με την προσβασιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος στα άτομα με αναπηρία. Οι προβλέψεις του, όμως, συχνά αποδυναμώνονται και η εφαρμογή του καθίσταται προβληματική εξαιτίας του γεγονότος ότι σχετική με αυτόν τεχνική νομοθεσία και προδιαγραφές (π.χ. Κτιριοδομικός Κανονισμός, Κανονισμός Πυροπροστασίας, Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για Όλους» κ.λπ.) δεν έχει επικαιροποιηθεί και προσαρμοστεί αντίστοιχα, ενώ νομοθετικό έργο σχετικό με την προσβασιμότητα παράγουν όλα τα Υπουργεία, με αποτέλεσμα η νομοθεσία και οι απαιτήσεις για την προσβασιμότητα να είναι διάσπαρτες σε πολλά θεσμικά κείμενα διαφόρων φορέων και μάλιστα με μορφή διατάξεων συχνά αντικρουόμενων (βλ. Ν.Ο.Κ. και τουριστικές προδιαγραφές).
Παράλληλα υπάρχουν τομείς (π.χ. βιώσιμες αστικές αναπλάσεις, φυσικό περιβάλλον/ φυσικά μονοπάτια, ειδικά κτίρια, χρήση αναβατορίων, διαφυγή σε έκτακτες συνθήκες κ.λπ.) που δεν καλύπτονται ή καλύπτονται ανεπαρκώς από την υφιστάμενη τεχνική νομοθεσία όσον αφορά στην προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία.
Είναι, δε, πολύ συχνό φαινόμενο πολίτες, μηχανικοί, καθώς και Υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης να καταφεύγουν στην Ε.Σ.Α.μεΑ., εμπιστευόμενοι την εξειδικευμένη τεχνογνωσία που πλέον αυτή διαθέτει στο σχετικό πεδίο, αναζητώντας νομοθεσία, προδιαγραφές, οδηγίες εφαρμογής, κατευθύνσεις σχετικά με την προσβασιμότητα.
Στόχος της παρούσας επιστολής είναι η ανάδειξη των κυριότερων σημείων, τα οποία έχουν ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας, καθώς και η από κοινού ανάπτυξη - στο πλαίσιο της ιδιαίτερα καλής συνεργασίας που διαχρονικά έχει αναπτυχθεί μεταξύ του Υπουργείου σας και εσάς προσωπικά και του εθνικού αναπηρικού κινήματος - μιας επικαιροποιημένης Agenda για την μεταξύ μας συνεργασία, ώστε να αναπτυχθεί και να τεθεί σε εφαρμογή Επιχειρησιακό Σχέδιο του Υπουργείου σας για την προώθηση, εφαρμογή και συντονισμό των απαιτούμενων δημόσιων πολιτικών και δράσεων αρμοδιότητάς σας, στο πνεύμα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες που πλέον -όπως γνωρίζετε- αποτελεί και τον ν. 4074/2012 του κράτους- και του ν.4488/2017.
Για την επεξεργασία και παρακολούθηση αυτού του Επιχειρησιακού Σχεδίου, προτείνουμε τη στενή συνεργασία του Επιμέρους Σημείου Αναφοράς του Υπουργείου σας για την Παρακολούθηση Εφαρμογής της Σύμβασης (βλ. παρ. 1, άρθρο 71 του ν.4488/2017) με την Ε.Σ.Α.μεΑ. Επισημαίνουμε ότι η Ε.Σ.Α.μεΑ., εκτός από αναγνωρισμένο κοινωνικό εταίρο για θέματα αναπηρίας , αποτελεί και εταίρο του Πλαισίου για την προαγωγή της εφαρμογής της Σύμβασης (άρθρο 72 του ν.4488/2017).
Στο πλαίσιο του προαναφερθέντος Επιχειρησιακού Σχεδίου, η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει την επεξεργασία των παρακάτω θεμάτων - τα οποία κατά καιρούς έχει ήδη θέσει υπόψη Υπηρεσιών του Υπουργείου σας - δηλώνοντας ταυτόχρονα την αμέριστη συμπαράστασή της και θέτοντας στη διάθεσή σας την πολύχρονη τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτει.
1.Θεσμικό πλαίσιο -Συμπλήρωση, τροποποίηση, κωδικοποίηση
1.1 Επεξεργασία, συμπλήρωση, επικαιροποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου αρμοδιότητας του Υπουργείου σας (νόμοι, αποφάσεις, εγκύκλιοι, οδηγίες σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για Όλους» κ.λπ.) ώστε να καταστεί συμβατό με τις απαιτήσεις της Σύμβασης (ν.4074/2012) και να ενσωματώσει τα σχετικά, νεώτερα ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα και προδιαγραφές για την προσβασιμότητα.
1.2 Έκδοση του από το άρθρο 9, παρ. 6 του ν. 4030/2011 προβλεπόμενου Π.Δ. σχετικά με τον καθορισμό των προδιαγραφών της μελέτης προσβασιμότητας. Η μη έκδοσή του μέχρι σήμερα -παρά την επικαιροποίηση του ίδιου του νόμου με τον ν.4495/2017 και τον ν.4602/2019, και την έκδοση της εγκυκλίου με Α.Π. οικ. 29467/13.06.2012 του Γραφείου Υπουργού (Γραφείο Μελετών για ΑμεΑ)- αποτελεί τροχοπέδη στην εφαρμογή της προσβασιμότητας, δεδομένου ότι εκκρεμεί η αποσαφήνιση ιδιαίτερα κρίσιμων σημείων και η έκδοση σχετικών τεχνικών προδιαγραφών.
1.3 Επεξεργασία θεμάτων Ν.Ο.Κ. σχετικών με την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία που χρήζουν διευκρινίσεων, επεξηγήσεων, συμπληρώσεων κ.λπ. (π.χ. χώροι αναμονής ατόμων με αναπηρία σε περίπτωση έκτακτων αναγκών, χρήση/λειτουργία/συντήρηση αναβατορίων κ.λπ.) και συμπλήρωση/επικαιροποίηση αυτού.
Επισημαίνουμε ιδιαίτερα στο σημείο αυτό την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων (π.χ. παροχή κινήτρων, αξιοποίηση ΕΣΠΑ κ.λπ.) για την υλοποίηση της πρόβλεψης του Ν.Ο.Κ. για διασφάλιση μέχρι το 2020 της προσβασιμότητας όλων των υφιστάμενων κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κοινωφελείς οργανισμούς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας ή έχουν χρήσεις συνάθροισης κοινού (χώροι συνεδρίων, εκθέσεων, μουσείων, συναυλιών, αθλητικών ή πολιτιστικών συγκεντρώσεων, ναοί, θέατρα/ κινηματογράφοι, εστιατόρια/ ζαχαροπλαστεία/ καφενεία/ κέντρα διασκέδασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες αναμονής επιβατών, τράπεζες/ ανταλλακτήρια κ.λπ.), προσωρινής διαμονής, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, δικαιοσύνης και σωφρονισμού, γραφείων και εμπορίου, βιομηχανίας και βιοτεχνίας, καθώς επίσης και στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίμων ώστε να μην θεωρηθούν αυθαίρετα. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρεί και έχει πολλές φορές θέσει υπόψη του Υπουργείου και της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής ότι η πρόβλεψη κινήτρων ή/και ειδικού προγράμματος μέσω ΕΣΠΑ θα μπορούσε να διευκολύνει την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων.
1.4 Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών παρεμβάσεων προσβασιμότητας σε διατηρητέα κτίρια και οικισμούς.
1.5 Τροποποίηση/συμπλήρωση του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ενδεικτικά αναφέρονται τα άρθρα 346, 348, 352,356, 357,358,359,360, 362,364, 367, 369, 372, 375, 376, 377 κ.λπ. του Π.Δ. «Κωδικοποίηση βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας»-ΦΕΚ 580Δ/27.07.99) και αποκατάσταση της συμβατότητάς του με τον Ν.Ο.Κ. και τα νεώτερα πρότυπα σε θέματα που σχετίζονται με την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία.
1.6 Επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου του φυσικού περιβάλλοντος, πράσινων χώρων κ.λπ. - Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών παρεμβάσεων και ανάπτυξη λεπτομερών τεχνικών προδιαγραφών για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας αυτού στα άτομα με αναπηρία.
1.7 Άμεση ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας (E.E.) 2019/882 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών, με επέκταση του πεδίου εφαρμογής της σε όλους τους τομείς ώστε να συνάδει με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία για την προσβασιμότητα (π.χ. Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, νομοθεσία μεταφορών κ.λπ.).

1.8 Κωδικοποίηση βασικής νομοθεσίας για την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον.
1.9 Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων υποστήριξης των πολιτών με αναπηρία, που ανήκουν κατά κανόνα στις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις, για να διασφαλίσουν ή/και βελτιώσουν την προσβασιμότητα των κατοικιών τους και να απολαύσουν με προσιτό κόστος την ενέργεια που καταναλώνουν τα νοικοκυριά τους.
1.10 Άμεση ενεργοποίηση της Κεντρικής Επιτροπής Προσβασιμότητας του Υπουργείου (βλ. άρθρο 26 του Ν.Ο.Κ. και άρθρο 19 του ν.4495/2017) και των Περιφερειακών Επιτροπών Προσβασιμότητας του Υπουργείου (βλ. άρθρο 18 του ν.4495/2017).
Η Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας, στην οποία συμμετέχει η Ε.Σ.Α.μεΑ. βάσει του άρθρου 26, παρ.7 του Ν.Ο.Κ., μπορεί -υιοθετώντας ένα πιο ευέλικτο σχήμα- να επεξεργαστεί, εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, αφενός τις αναγκαίες νομοθετικές τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του Ν.Ο.Κ., αφετέρου να καταρτίσει εργαλεία/οδηγούς που θα επιτρέψουν την ορθή και ομοιογενή λειτουργία των Περιφερειακών Επιτροπών Προσβασιμότητας του Υπουργείου που προβλέπονται από το άρθρο 18 του ν.4495/2017, χωρίς όμως να έχουν συσταθεί ακόμη.
2. Επιτελικές δράσεις
Στόχος των δράσεων αυτών είναι η οριζόντια προώθηση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία για την αποκατάσταση της αλυσίδας προσβασιμότητας στις αστικές και αγροτικές περιοχές, αίροντας τις συγκρούσεις/ αλληλοαναιρέσεις μεταξύ διαφόρων υφιστάμενων θεσμικών κειμένων, και αναδεικνύοντας παράλληλα το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας σε εθνικό κομβικό σημείο για θέματα προσβασιμότητας φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.
Για τον λόγο αυτό προτείνουμε τη μεθόδευση της συστηματικής συνεργασίας του Υπουργείου με όλα τα Υπουργεία και την Ε.Σ.Α.μεΑ. για:
2α) την επεξεργασία του ευρύτερου ισχύοντος θεσμικού πλαισίου που αφορά στην προσβασιμότητα, τον εντοπισμό και την άρση των αντιφάσεων και αλληλοαναιρέσεων μεταξύ προβλέψεων Ν.Ο.Κ. και θεσμικών κειμένων που περιλαμβάνουν προβλέψεις για την προσβασιμότητα άλλων Υπουργείων (π.χ. Τουρισμού, Υγείας κ.λπ.)
και
2β) την έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που θα καθορίζουν εξειδικευμένες προδιαγραφές για την προσβασιμότητα π.χ. των δομών υγείας και υγειονομικού ενδιαφέροντος (δημόσιων και ιδιωτικών), των Μονάδων Πρόνοιας και Κοινωνικής Φροντίδας κ.λπ. (Υπουργείο Υγείας), των χώρων δικαιοσύνης, σωφρονισμού κ.λπ. (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη), των χώρων εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού κ.λπ. (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού), των σταθμών/ στάσεων/ εκδοτηρίων κ.λπ. των Μ.Μ.Μ. και των μεταφορών (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών) κ.λπ.
3. Δράσεις ενημέρωσης/εκπαίδευσης
3.1 Παραγωγή, σε συνεργασία με την Ε..Σ.Α.μεΑ., ενημερωτικού ή/και εκπαιδευτικού υλικού (συμβατικού ή/και τύπου e-learning) και εργαλείων σχετικά με την προσβασιμότητα για τα στελέχη των Υπηρεσιών του Υπουργείου και της λοιπής δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης.
3.2 Συμμόρφωση του ιστοτόπου του Υπουργείου με τον ν. 4591/2019 για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα και την Υπουργική Απόφαση Φ.40.4/1/989 (Αρ. ΦΕΚ 1301Β'/12.04.2012) για την «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».
3.3 Ανάρτηση της κωδικοποιημένης νομοθεσίας για την προσβασιμότητα στον προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρία ιστότοπο του Υπουργείου.
Κύριε Υπουργέ,
Τα παραπάνω αποτελούν μια συνοπτική έκθεση των θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων σας και αφορούν στα άτομα με αναπηρία, τα οποία η Ε.Σ.Α.μεΑ. επιθυμεί να συζητήσει αναλυτικά μαζί σας σε συνάντηση με αντιπροσωπεία της σε ημερομηνία που θα ορίσετε. Η ισχυρή τεχνογνωσία που σήμερα διαθέτει η Ε.Σ.Α.μεΑ., η οποία έχει αναγνωριστεί από όλες τις Υπηρεσίες με τις οποίες συνεργάζεται στενά, είμαστε βέβαιοι ότι θα διευκολύνει το έργο των Υπηρεσιών σας, θέτοντας θεμέλια για μια ουσιαστική στροφή προς μία πραγματικά βιώσιμη κοινωνία.
Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Π.Ε.Κ.Α. » Κατάθεση θεμάτων που αφορούν στα άτομα με αναπηρία και σχετίζονται με τους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis