Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένες χρονολογικά τις επιστολές της Ε.Σ.Α.μεΑ. στη Βουλή των Ελλήνων, στα διάφορα Υπουργεία και στους Φορείς - Μέλη της.Κατηγορία: Υπ. Μεταφορών

Αθήνα: 28/11/2014

ΠΡΟΣ:
Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Αντ. Σαμαρά
- Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Ευ. Βενιζέλου
- Γραφείο Υπουργού Μεταφορών κ. Μ. Χρυσοχοΐδη
- Υφυπουργό Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλο
- Γεν. Γραμματέα Μεταφορών Νίκο Σταθόπουλο
- Υποεπιτροπή της Βουλής για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία
- Φορείς Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. επί του σχεδίου νόμου “Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων”


Κύριε Πρόεδρε,


Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) - που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, δια νόμου αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, του μεγαλύτερου φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο - με την παρούσα επιστολή της υποβάλλει τις προτάσεις της επί του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων», σε συγκεκριμένα άρθρα που αφορούν στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

1.Άρθρο 31-Ρυθμίσεις για ΕΔΧ οχήματα
Η παρ.1 να διαμορφωθεί και να προστεθεί συμπλήρωση ως εξής (βλ. χαρακτήρες bold):
«Τα ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκίνητα που προορίζονται για τη μεταφορά Ατόμων με Αναπηρία πρέπει να είναι ειδικά διασκευασμένα για το σκοπό αυτό (ΕΙΔΜΙΣΘ ΑμεΑ). Ειδικά τα ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ για μεταφορά ΑμεΑ θα φέρουν μετρητή, οι δε οδηγοί αυτών θα διαθέτουν πιστοποίηση εκπαίδευσης για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία από την ΕΣΑμεΑ ή άλλο πιστοποιημένο κατάλληλα πάροχο εκπαίδευσης».
Στο ίδιο άρθρο να προστεθεί παρ.18 ως εξής:
«γ) Καταργούνται τα εδάφια θ΄ και ι΄ της παραγράφου 2. ΑKOH (ΑΥΤΙΑ, ΜΥΤΗ, ΛΑΡΥΓΓΑΣ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ.309/1999 (Α'283) και αντικαθίστανται ως εξής:
'Κωφοί και βαρήκοοι αποκτούν άδεια οδήγησης των κατηγοριών Α ή Β και Γ ή των υποκατηγοριών Α1 ή Β1 και ΕΒ εφόσον πληρούνται οι εξής επιπλέον προϋποθέσεις:
αα. Η ιατρική εξέταση για την απόκτηση άδειας οδήγησης που διενεργείται από τη Δ.Ι.Ε. για τη διαπίστωση μόνο της κώφωσης.
ββ. Πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση από παθολόγο και οφθαλμίατρο.
Η άδεια χορηγείται και ισχύει μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας τους εφόσον δε συντρέχουν άλλοι παθολογικοί λόγοι.
δ) παρατείνεται η ισχύς των αδειών οδήγησης των κωφών και βαρήκοων που έχουν χορηγηθεί με προγενέστερες διατάξεις μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας τους, όπως ισχύει για κάθε άλλο πολίτη'.»
2. Άρθρο 48 Ρυθμίσεις θεμάτων του ΚΟΚ
Να προστεθεί στο τέλος της παρ.5 εδάφιο ως εξής:
«[...]το οποίο χειρίζεται ο οδηγός, και διασφαλίζει την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία σε αυτό»
3. Άρθρο 55 Επιβολή τέλους σε ΑμεΑ και Μειωμένη Κινητικότητα (Τέλος ΑμεΑ)
Με δεδομένο ότι στον Κανονισμό ΕΕ 1107/2006 αναφέρονται σχετικά τα εξής:
«(4) Για να έχουν τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα δυνατότητες αεροπορικής μετακίνησης συγκρίσιμες με τις δυνατότητες των άλλων πολιτών, θα πρέπει να τους παρέχεται η αναγκαία συνδρομή τόσο στους αερολιμένες όσο και μέσα στο αεροσκάφος, με τη διάθεση του αναγκαίου προσωπικού και τη χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού. Για λόγους κοινωνικής ένταξης, η συνδρομή αυτή θα πρέπει να παρέχεται χωρίς πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση
(8) Η συνδρομή θα πρέπει να χρηματοδοτείται κατά τρόπο ώστε το βάρος να κατανέμεται δίκαια σε όλους τους επιβάτες που χρησιμοποιούν έναν αερολιμένα και να μην αποθαρρύνεται η μεταφορά ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος χρηματοδότησης φαίνεται να είναι η είσπραξη χρηματικής επιβάρυνσης από κάθε αεροπορική εταιρεία, ανάλογης προς τον αριθμό επιβατών που η εταιρεία μεταφέρει από και προς τον αερολιμένα.
(9) Για να διασφαλισθεί, ειδικότερα, ότι οι χρηματικές επιβαρύνσεις που εισπράττονται από μια αεροπορική εταιρεία είναι σύμμετρες με τη συνδρομή που παρέχεται στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, και ότι δεν χρησιμεύουν για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων του φορέα διαχείρισης, άλλων από τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την παροχή της εν λόγω συνδρομής, οι επιβαρύνσεις θα πρέπει να εγκρίνονται και να εφαρμόζονται με πλήρη διαφάνεια. Η οδηγία 96/67/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1996, για την πρόσβαση στην αγορά υπηρεσιών εδάφους στους αερολιμένες της Κοινότητας (1), και ιδίως οι διατάξεις για το διαχωρισμό των λογαριασμών, θα πρέπει να τυγχάνει εφαρμογής, εφόσον τούτο δεν αντίκειται στον παρόντα κανονισμό.»


Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία θεωρεί ότι είναι απόλυτα αναγκαία η συμπλήρωση του άρθρου 55, κατά τρόπο ώστε :
Α) να είναι απολύτως σαφής ο σκοπός επιβολής του τέλους, ο οποίος δεν μπορεί παρά να είναι αποκλειστικά η χρηματοδότηση της συνδρομής των ατόμων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα στους ελληνικούς αερολιμένες.
Β) να καθορίζεται το ύψος του τέλους, ο τρόπος/διαδικασία και ο αρμόδιος φορέας είσπραξης
Γ) να προβλέπεται Επιτροπή Διαχείρισης των σχετικών εισπράξεων στην οποία οπωσδήποτε θα πρέπει να συμμετέχει εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία για τη διασφάλιση ότι οι εισπράξεις «δεν χρησιμεύουν για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων του φορέα διαχείρισης, άλλων από τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την παροχή της εν λόγω συνδρομής», όπως προβλέπεται και από το σχετικό Κανονισμό.

Κύριε Πρόεδρε,
Είμαστε βέβαιοι για τη θετική αντιμετώπιση των προτάσεών μας. Ζητάμε να κληθούμε στην ακρόαση. Σε περίπτωση που οι προτάσεις μας δεν εισακουστούν, θα είμαστε αναγκασμένοι να κινήσουμε τις διαδικασίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ, σχετικά με τη μη τήρηση του Κανονισμού.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ            ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. επί του σχεδίου νόμου “Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων”
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis