Κατηγορία: Υπ. Μεταφορών

Αθήνα: 02/08/2010

ΠΡΟΣ:
κ. Δ. Ρέππα, Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου
- κ. Θ. Πάγκαλο, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης
- κ. Ι. Μαγκριώτη, Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
- κ. Ν. Σηφουνάκη, Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
- κ. Θ. Τσιόκα, Γενικό Γραμματέα Μεταφορών
- καθ. κ. Σ. Κάτσικα, Γενικό Γραμματέα Επικοινωνιών
- κ. Σ. Λαμπρόπουλο, Γενικό Γραμματέα Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
- κ. Δ. Χαλκιώτη, Γενικό Γραμματέα Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής
- κ. Ι. Οικονομίδη, Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων
- Φορείς - μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


""Απάντηση της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το Σχέδιο Νόμου για την Οδική Ασφάλεια" "


Κύριε Υπουργέ,

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου νόμου για την Οδική Ασφάλεια, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, του μεγαλύτερου φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο - με την παρούσα επιστολή της σας υποβάλλει τις θέσεις - προτάσεις της για τη βελτίωση του εν λόγω σχεδίου νόμου, με στόχο αυτό να συμπεριλάβει και τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, κατηγορία που αποτελεί περίπου το 10% του ελληνικού πληθυσμού, αποφεύγοντας έτσι τη δημιουργία πρόσθετων εμποδίων σε βάρος τους.

Παρόλο που κατ’ επανάληψη έχουμε τονίσει με προηγούμενα έγγραφά μας:

 • την ανάγκη ένταξης της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό Φορέων με στόχο την άρση των εμποδίων που ωθούν τα άτομα με αναπηρία σε αποκλεισμό και
 • την ανάγκη θεσμικής εκπροσώπησης του εθνικού αναπηρικού κινήματος σε όλα τα όργανα σχεδιασμού πολιτικής ή/και λήψης αποφάσεων - ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται άμεσα με την αναπηρία - με στόχο τη διασφάλιση της ένταξης της διάστασης της αναπηρίας σ’ αυτές,

με λύπη διαπιστώσαμε καταρχήν την απουσία εκπροσώπησης της Ε.Σ.Α.μεΑ. από το Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, όταν μάλιστα είναι σε όλους γνωστό, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ότι οδική ασφάλεια και αναπηρία είναι άρρηκτα συνδεδεμένες!

Δυστυχώς μια ξεπερασμένη αντίληψη που διαπνέει και το παρόν νομοσχέδιο είναι ότι η αναπηρία αποτελεί αντικείμενο μόνο του τομέα της υγείας και πρόνοιας. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η διάσταση της αναπηρίας πρέπει να διαχέεται σε όλες τις πολιτικές και σε όλα τα μέτρα που θεσπίζει και εφαρμόζει η ελληνική Πολιτεία, ιδίως δε σε αυτά που αφορούν στον τομέα των μεταφορών και της οδικής ασφάλειας - που η ανταπόκριση της Πολιτείας μέχρι σήμερα ήταν προβληματική και άκρως αποσπασματική - αφενός επειδή αφορούν και στην εξυπηρέτηση των πολιτών με αναπηρία, αφετέρου επειδή οι εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ραγδαίες και εξόχως ανατρεπτικές (βλ. νέους Κανονισμούς δικαιωμάτων ατόμων με αναπηρία). Για αυτό άλλωστε και βασική πρόταση της Συνομοσπονδίας επί του παρόντος νομοσχεδίου είναι ότι πρέπει να προβλεφθεί σε αυτό η δημιουργία συντονιστικής Διεύθυνσης για τη διασφάλιση της ίσης αντιμετώπισης των ατόμων με αναπηρία στον τομέα των μεταφορών.

Κύριε Υπουργέ,

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρεί ότι η προσπάθεια της Κυβέρνησης - μέσω του παρόντος νομοσχεδίου - να αναδείξει την κρισιμότητα της Οδικής Ασφάλειας, αναδιοργανώνοντας παράλληλα τις υπηρεσίες του Υπουργείου, δεν πρέπει να αφήσει εκτός τα άτομα με αναπηρία. Το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί μια καλή ευκαιρία να αναδειχθεί το κοινωνικό πρόσωπο της Κυβέρνησης και η πίστη της στην αρχή της μη διάκρισης των πολιτών.

Για το λόγο αυτό προτείνουμε τα παρακάτω (βλ. κείμενο με έντονους χαρακτήρες):

1. Στο άρθρο 1: Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, η παράγραφος 4 να διαμορφωθεί ως εξής:

«4. Το Ε.Σ.Ο.Α. αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως Πρόεδρο, και μέλη εκπροσώπους φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της οδικής ασφάλειας συμπεριλαμβανομένου και εκπροσώπου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), καθώς και δύο (2) εγνωσμένου κύρους εμπειρογνώμονες στον τομέα αυτό.

2. Στο άρθρο 2: Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, η παράγραφος 1 να τροποποιηθεί ως εξής (βλ. κείμενο με έντονους χαρακτήρες):

«Το Προεδρικό Διάταγμα 293/1999 (ΦΕΚ 263/Α’) «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με τα Προεδρικά Διατάγματα 100/2002 (ΦΕΚ 86/Α’), 59/2003 (ΦΕΚ 60/Α’), 99/2005 (ΦΕΚ 135/Α’) και 186/2007 (ΦΕΚ 221/Α’), τροποποιείται ως εξής:

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Η κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών έχει την ακόλουθη διάρθρωση:
α. Πολιτικό Γραφείο Υπουργού
β. Πολιτικό Γραφείο Υφυπουργού
γ. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
δ. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Επικοινωνιών
ε. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών
στ. Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας
ζ. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
η. Διεύθυνση Διαρθρωτικών Προγραμματικών και Εναερίων Μεταφορών
θ. Διεύθυνση Συντονισμού θεμάτων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)
ι. Υπηρεσία Σχεδιασμού και Επιτελικής Υποστήριξης
ια. Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
ιβ. Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
ιγ. Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης
ιδ. Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών
ιε. Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών
Οι υπηρεσιακές μονάδες με στοιχεία θ, ι, ια, ιβ και ιγ υπάγονται απευθείας στον Υπουργό».»

Η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου να τροποποιηθεί ως εξής:
«3. Μετά το άρθρο 12 προστίθενται νέα άρθρα 12Α και 12Β που έχουν ως ακολούθως:

«Άρθρο 12Α
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
………………………
-Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για τους ελέγχους που διενεργούνται από τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, καθώς και η αποστολή αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρθρο 12Β
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑμεΑ)

Η Διεύθυνση Συντονισμού Θεμάτων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) συγκροτείται από τα ακόλουθα τμήματα:

α. Τμήμα συντονισμού θεμάτων ΑμεΑ Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας

β. Τμήμα συντονισμού θεμάτων ΑμεΑ Επικοινωνιών

Οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος έχουν ως εξής:

Α. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑμεΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 • Η διασφάλιση της διάχυσης της διάστασης της αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές, διαδικασίες, δράσεις, προγράμματα κ.λπ. των υπηρεσιακών μονάδων των τομέων Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό Φορέων.

Ειδικότερα :

  • Η εξειδίκευση της εθνικής πολιτικής για τις Μεταφορές και την Οδική Ασφάλεια ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες για αυτονομία και ισοτιμία των ατόμων με αναπηρία.
  • Η υποστήριξη των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου για την προώθηση της παραπάνω πολιτικής κατά τη συνεργασία, την διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και την επεξεργασία συμφωνιών για θέματα ατόμων με αναπηρία σε Ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο στους τομείς των Μεταφορών και της Οδικής Ασφάλειας.
  • Ο συντονισμός, η επικοινωνία και συνεργασία με όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου και τις περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών, τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Φορείς, με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των άλλων Υπουργείων, με τους Φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ασκούν συναφείς πολιτικές, με στόχο την προώθηση δράσεων για την άρση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας στους τομείς Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας.
  • Η υποστήριξη με εγκυκλίους, πληροφόρηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες όλων των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο υπηρεσιών και φορέων για την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στους τομείς των Μεταφορών και της Οδικής Ασφάλειας.
  • Η μελέτη, παρακολούθηση και αξιολόγηση με στοιχεία και δείκτες της τήρησης των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το αντίστοιχο ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο των τομέων Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας σχετικά με τα άτομα με αναπηρία, ιδιαίτερα δε όσον αφορά στην τήρηση των Κανονισμών για τα Δικαιώματα των επιβατών με αναπηρία.
  • Η έκδοση ετήσιων αναφορών με γενικά και ειδικά στοιχεία και αναλύσεις για την διάχυση της διάστασης της αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία στους τομείς Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα.
  • Η κατάρτιση και υποβολή προτάσεων στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για την προώθηση και διασφάλιση της διάχυσης της διάστασης της αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές, διαδικασίες, δράσεις, προγράμματα κ.λπ. των Υπηρεσιών των τομέων Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό Φορέων και η παρακολούθηση της υλοποίησής τους μετά την έγκρισή τους.
  • Η επεξεργασία -από κοινού με τις συναρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου- κανονιστικού πλαισίου για θέματα ατόμων με αναπηρία σχετιζόμενα με τις Μεταφορές και την Οδική Ασφάλεια, καθώς και η γνωμοδότηση ως προς την συμπερίληψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία σε κάθε σχέδιο νομοθετικής πράξης (νόμος, Π.Δ., Απόφαση, εγκύκλιος κ.λπ.) του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό Φορέων που αφορά σε θέματα Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας.
 • Η παροχή πληροφόρησης σε φορείς, υπηρεσίες και πολίτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στους τομείς των Μεταφορών και της Οδικής Ασφάλειας.
 •  επικοινωνία και συνεργασία με τους θεσμικούς εκπροσώπους του εθνικού αναπηρικού κινήματος.
 • Η οργάνωση - από κοινού με τις συναρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου και τους θεσμικούς εκπροσώπους του εθνικού αναπηρικού κινήματος - εκστρατειών ενημέρωσης και προβολής για θέματα ατόμων με αναπηρία σχετιζόμενα με τις Μεταφορές και την Οδική Ασφάλεια.


Β. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑμεΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 • Η διασφάλιση της διάχυσης της διάστασης της αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές, διαδικασίες, δράσεις, προγράμματα κ.λπ. των Υπηρεσιών του τομέα Επικοινωνιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό Φορέων.

Ειδικότερα:

  • Η εξειδίκευση της εθνικής πολιτικής για τις Επικοινωνίες ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες για αυτονομία και ισοτιμία των ατόμων με αναπηρία.
  • Η υποστήριξη των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου για την προώθηση της παραπάνω πολιτικής κατά τη συνεργασία, την διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και την επεξεργασία συμφωνιών για θέματα ατόμων με αναπηρία σε Ευρωπαϊκό, διεθνές και διακρατικό επίπεδο στον τομέα των Επικοινωνιών.
  • Ο συντονισμός, η επικοινωνία και συνεργασία με όλες τις υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου και τις περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών, τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Φορείς, με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των άλλων Υπουργείων, με τους Φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ασκούν συναφείς πολιτικές, με στόχο την προώθηση δράσεων για την άρση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας στον τομέα των Επικοινωνιών.
  • Η υποστήριξη με εγκυκλίους, πληροφόρηση και συμβουλευτικές υπηρεσίες όλων των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο υπηρεσιών και φορέων για την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στον τομέα των Επικοινωνιών.
  • Η μελέτη, παρακολούθηση και αξιολόγηση με στοιχεία και δείκτες της τήρησης των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το αντίστοιχο ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο του τομέα των Επικοινωνιών σχετικά με τα άτομα με αναπηρία.
  • Η έκδοση ετήσιων αναφορών με γενικά και ειδικά στοιχεία και αναλύσεις για την διάχυση της διάστασης της αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία στον τομέα των Επικοινωνιών στην Ελλάδα.
  • Η κατάρτιση και υποβολή προτάσεων στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για την προώθηση και διασφάλιση της διάχυσης της διάστασης της αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές, διαδικασίες, δράσεις, προγράμματα κ.λπ. των Υπηρεσιών του τομέα των Επικοινωνιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό Φορέων και η παρακολούθηση της υλοποίησής τους μετά την έγκρισή τους.
  • Η επεξεργασία - από κοινού με τις συναρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου - κανονιστικού πλαισίου για θέματα ατόμων με αναπηρία σχετιζόμενα με τις Επικοινωνίες, καθώς και η γνωμοδότηση ως προς την συμπερίληψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία σε κάθε σχέδιο νομοθετικής πράξης (νόμος, Π.Δ., Απόφαση, εγκύκλιος κ.λπ.) του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό Φορέων που αφορά σε θέματα Επικοινωνιών.
 • Η παροχή πληροφόρησης σε φορείς, υπηρεσίες και πολίτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στον τομέα των Επικοινωνιών.
 • Η επικοινωνία και συνεργασία με τους θεσμικούς εκπροσώπους του εθνικού αναπηρικού κινήματος.
 • Η οργάνωση - από κοινού με τις συναρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου και τους θεσμικούς εκπροσώπους του εθνικού αναπηρικού κινήματος- εκστρατειών ενημέρωσης και προβολής για θέματα ατόμων με αναπηρία σχετιζόμενα με τις Επικοινωνίες.

Η παράγραφος 5 του ίδιου άρθρου να τροποποιηθεί όπως παρακάτω:

5. Οι παράγραφοι 1 έως 7 του άρθρου 43 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Γενική Διεύθυνση Μεταφορών:
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής
2. Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών:
………
7α. Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων:
ΠΕ Μηχανικών
α. Τμήμα Τεχνολογίας Οχημάτων
ΠΕ Μηχανικών
β. Τμήμα Εγκρίσεων Τύπου Οχημάτων
ΠΕ Μηχανικών
γ. Τμήμα Εγκαταστάσεων
ΠΕ Μηχανικών
δ. Τμήμα Προδιαγραφών και Ελέγχου Μεταφορών Επικινδύνων Εμπορευμάτων και Ευπαθών Τροφίμων
ΠΕ Μηχανικών
7β. Διεύθυνση Συντονισμού θεμάτων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)
ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής».

3. Στο άρθρο 7: Αρχική επιμόρφωση και περιοδική κατάρτιση οδηγών μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων, η παράγραφος 2 να τροποποιηθεί ως εξής:

«2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του π.δ.74/2008 (112/Α΄) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Δικαίωμα διοργάνωσης προγραμμάτων εκπαίδευσης περιοδικής κατάρτισης, αποκλειστικά για τους Οδηγούς – Εργαζόμενους σε Συγκοινωνιακό Φορέα, έχουν και οι Συγκοινωνιακοί Φορείς, οιασδήποτε νομικής μορφής, εφόσον απασχολούν πάνω από τριακόσιους (300) Οδηγούς, εφόσον οι Φορείς αυτοί ιδρύουν Εκπαιδευτικά Κέντρα και πιστοποιούνται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ως προς την επάρκεια (ήτοι πληρούν κατ’ ελάχιστο τις προϋποθέσεις των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών κατηγορίας αντίστοιχης της άδειας οδήγησης των λεωφορείων του Συγκοινωνιακού Φορέα).

Σε κάθε περίπτωση τα προγράμματα επιμόρφωσης και περιοδικής κατάρτισης οδηγών μεταφοράς επιβατών που παρέχονται από οποιοδήποτε Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών ή Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Εκπαιδευτικό Κέντρο Συγκοινωνιακού Φορέα θα περιλαμβάνουν τυπική επιμόρφωση/κατάρτιση σε θέματα εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία, όπως προβλέπεται στο σημείο 1.5 του Παραρτήματος Ι: «Στοιχειώδεις απαιτήσεις για την επιμόρφωση και την κατάρτιση» του Π.Δ.74/2008 (ΦΕΚ 91/Α/25.04.2002), η οποία θα σχεδιαστεί και υλοποιηθεί από το Τμήμα Επιμόρφωσης Οδηγών της Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας του Υπουργείου σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)».

4. Στο άρθρο 10: Σταθμοί αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των επιβατών του Μετρό Ν. Αττικής και Ν. Θεσσαλονίκης , η προτεινόμενη παράγραφος να τροποποιηθεί ως εξής:

«Η παράγραφος 6 του άρθρου 9 του ν.3010/2002 (Α΄91) αντικαθίσταται ως εξής:
5. «Οι απαιτούμενες άδειες για την κατασκευή των παραπάνω έργων και εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των οικοδομικών αδειών, χορηγούνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων. Οι απαιτούμενες άδειες λειτουργίας των χώρων στάθμευσης των Σταθμών Μετεπιβίβασης της παραγράφου 5 και γενικότερα κάθε χώρου στάθμευσης που αφορά στην εξυπηρέτηση των επιβατών του Μετρό του Ν. Αττικής και του Ν. Θεσσαλονίκης, χορηγούνται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων.
Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις για τη λήψη μέτρων για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία».

6. Στο άρθρο 11: Οδική Βοήθεια να προστεθεί το εξής:

«Σε όλες τις επιχειρήσεις παροχής Οδικής Βοήθειας συστήνονται υπηρεσίες λήψης γραπτών μηνυμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου (sms) για την εξυπηρέτηση των κωφών και βαρήκοων πελατών».

7. Στο άρθρο 14: Κοινωνικές διατάξεις μεταφορών να προστεθεί το εξής:
«Απαλλαγή καταβολής τέλους διοδίων για τα άτομα με αναπηρία που είναι κάτοχοι αναπηρικού αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένων των διοδίων της Αττικής Οδού, της Εγνατίας Οδού, της γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου και της υποθαλάσσιας σήραγγας Πρέβεζας - Ακτίου».

8. Στο Κεφάλαιο Γ: Κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΑΣΘ, άρθρο 16, το άρθρο δεύτερο: Απαιτούμενος αριθμός και τύπος λεωφορείων της Σύμβασης να συμπληρωθεί ως εξής:

«Άρθρο δεύτερο
Απαιτούμενος αριθμός και τύπος λεωφορείων
1. Για την βελτίωση της παρεχόμενης εξυπηρέτησης στην αστική περιοχή ευθύνης του Ο.Α.Σ.Θ., ως και για την βελτίωση της παρεχόμενης εξυπηρέτησης στους εννέα (9) Δήμους του Επαρχείου Λαγκαδά του Νομού Θεσσαλονίκης που βρίσκονται εκτός της αστικής περιοχής ευθύνης του Ο.Α.Σ.Θ., ο Οργανισμός θα προμηθευτεί δέκα οκτώ (18) καινούργια λεωφορεία, προσβάσιμα και σε άτομα με αναπηρία, εκ των οποίων :
α. Έξι (6) κανονικά λεωφορεία (δίθυρα) των 85 θέσεων.
β. Δώδεκα (12) λεωφορεία των 85 θέσεων, κατά μέσο όρο, έκαστο…..».

Κύριε Υπουργέ,
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρεί ότι οι σημερινές προσπάθειες της ελληνικής κοινωνίας για την υπέρβαση της πρωτοφανούς κρίσης μπορούν και πρέπει να οδηγήσουν στην Κοινωνία Όλων των Πολιτών, γεγονός που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ενσωμάτωση των αναγκών των πολιτών με αναπηρία σε όλες τις θεσμικές παρεμβάσεις της Κυβέρνησης.
Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα εάν είχαμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε μαζί σας προκειμένου να σας αναπτύξουμε το σύνολο των προαναφερθέντων προτάσεών μας.


Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή