Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένες χρονολογικά τις επιστολές της Ε.Σ.Α.μεΑ. στη Βουλή των Ελλήνων, στα διάφορα Υπουργεία και στους Φορείς - Μέλη της.Κατηγορία: Υπ. Μεταφορών

Αθήνα: 26/02/2016

ΠΡΟΣ:
κ. Χ. Σπίρτζη, Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών & Δικτύων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας κου Α.Τσίπρα
- κ. Π. Κουρουμπλή, Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
- κ. Χ. Βερναρδάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
- κ. Ν. Παππά, Υπουργό Επικρατείας
- κ. Α. Φλαμπουράρη, Υπουργό Επικρατείας
- κ. Δ. Τζώρτζη, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων
- Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων
- Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων
- Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων
- Έλληνες Ευρωβουλευτές
- Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση


Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά η Ελλάδα να αναθεωρήσει τη στάση της σχετικά με τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της Πρότασης Οδηγίας για την προσβασιμότητα των ιστοσελίδων


Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας -βάσει του Ν.2430/1996 (Αρ. ΦΕΚ 156 Α΄/10.07.1996)- μέλος με δικαίωμα ψήφου στις Επιτροπές Παρακολούθησης του συνόλου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum) -του μεγαλύτερου φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο- με έκπληξη πληροφορήθηκε για το γεγονός ότι η χώρα μας συνέπραξε με τις πλέον συντηρητικές χώρες της Ευρώπης - ήτοι την Γερμανία, την Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο - επιδιώκοντας τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της Πρότασης Οδηγίας για την προσβασιμότητα των ιστοσελίδων μόνο στις δημόσιες κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές.

Πραγματικά θεωρούμε αδιανόητο ότι η χώρα μας, μαζί με τις προαναφερθείσες, ζήτησε να διαγραφεί αναφορά που είχε ήδη συμπεριληφθεί στο σημείο (8) του άρθρου 2 «Ορισμοί» της εν λόγω Πρότασης Οδηγίας, μέσω της οποίας προβλέπονταν ότι οι οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της.
Πιο συγκεκριμένα, ζητήθηκε η ακόλουθη διαγραφή (βλ. με έντονη γραμματοσειρά): «Public sector body' means the State, regional or local authorities, bodies governed by public law as defined in Article 1 (9) of Directive 2004/18/EC...». Η διαγραφή αυτή συνεπάγεται ότι οι ακόλουθοι φορείς δεν θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας, ήτοι:
«οι οργανισμοί που: «[...]α) έχουν συσταθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό της κάλυψης αναγκών γενικού συμφέροντος, που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, β) έχουν νομική προσωπικότητα· και γ) χρηματοδοτούνται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, από τις κρατικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου· ή υπόκεινται σε διαχειριστική εποπτεία από τις αρχές ή οργανισμούς αυτούς· ή έχουν διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό συμβούλιο, του οποίου περισσότερο από το ήμισυ των μελών διορίζεται από τις κρατικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου [...]» (εδάφιο 4 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, η οποία από 18.04.2016 αντικαθιστά την Οδηγία 2004/18/ΕΚ), περιορίζοντας σημαντικά το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας και ως εκ τούτου αποκλείοντας τους πολίτες με αναπηρία, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, από ένα πλήθος υπηρεσιών, δημιουργώντας για μια ακόμη φορά εμπόδια σε βάρος τους.
Αξίζει δε να επισημανθεί ότι στην παρ. 1 του Άρθρου 42, της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ έχει περιληφθεί το εξής:«[....] Για όλες τις προμήθειες που προορίζονται για χρήση από φυσικά πρόσωπα, είτε πρόκειται για το ευρύ κοινό είτε για το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής, οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές καταρτίζονται με τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα κριτήρια προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες ή τον σχεδιασμό για όλους τους χρήστες [...]» , το οποίο συνάδει απόλυτα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που έχει ήδη επικυρώσει η χώρα μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. οφείλει να υπογραμμίσει ότι το συγκεκριμένο αίτημα ακυρώνει τις παρακάτω συνταγματικές και θεσμικές επιταγές, που αποτελούν αφενός προϊόν πολύχρονων διεκδικήσεων του εθνικού αναπηρικού κινήματος, αφετέρου απόδειξη προόδου της ελληνικής κοινωνίας και πολιτείας:
- την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,

- τις παρ. 1 και 2 του Άρθρου 5Α του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με τις οποίες: «Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει.....» και «Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους....»,

- το άρθρο 9 «Προσβασιμότητα» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, που η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της, όπως ήδη προαναφέρθηκε, επικύρωσε με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, στο οποίο αναφέρεται το εξής: «Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές...».

Τέλος, όπως γνωρίζετε, το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 επιβάλλει την οριζόντια ενσωμάτωση του κριτηρίου της προσβασιμότητας σε όλες τις συγχρηματοδοτούμενες από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία Δράσεις, ήτοι σε όλες τις δράσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, είτε αυτές υλοποιούνται από τον στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα είτε από τον αμιγώς ιδιωτικό. Το γεγονός αυτό παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων και προς την κατεύθυνση της εφαρμογής του σημείο (8) του άρθρου 2 «Ορισμοί», όπως έχει ήδη διατυπωθεί στην Πρόταση Οδηγίας.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Σε συνέχεια όλων των παραπάνω, ζητούμε να αναθεωρήσετε τη θέση σας με γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, όπως αυτά καθιερώνονται από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά η Ελλάδα να αναθεωρήσει τη στάση της σχετικά με τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της Πρότασης Οδηγίας για την προσβασιμότητα των ιστοσελίδων
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis