Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Εδώ θα βρείτε συγκεντρωμένες χρονολογικά τις επιστολές της Ε.Σ.Α.μεΑ. στη Βουλή των Ελλήνων, στα διάφορα Υπουργεία και στους Φορείς - Μέλη της.Κατηγορία: Υπ. Μεταφορών

Αθήνα: 03/03/2021

ΠΡΟΣ:
Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο πρωθυπουργού της χώρας, κ. Κ. Μητσοτάκη
- κ. Γ. Γεραπετρίτη, υπουργό Επικρατείας
- κ. Χρήστο - Γεώργιο Σκέρτσο, υφυπουργό στον Πρωθυπουργό για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου
- κ. Κ. Καραμανλή, υπουργό Υποδομών και Μεταφορών
- κ. Ι. Κεφαλογιάννη, υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών
- κ. Γ. Καραγιάννη, γενικό γραμματέα Υποδομών
- κ. Ν. Σταθόπουλο, γενικό γραμματέα Μεταφορών
- Οργανώσεις- Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Η Ε.Σ.Α.μεΑ. καταθέτει τις προτάσεις της στο σχέδιο νόμου “Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα-Μικροκινητικότητα- Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών”


Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες και Κύριοι Μέλη,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) –που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας- με το παρόν έγγραφό μας και με αφορμή το σχέδιο νόμου που έχει κατατεθεί για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή με θέμα: «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», καταθέτουμε τις προτάσεις μας και ζητάμε να κληθεί εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.μεΑ κατά τη συζήτησή του στην Επιτροπή, προκειμένου να σας αναπτύξουμε πιο διεξοδικά τις θέσεις της Συνομοσπονδίας.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη:
• την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»,

• τον ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012) -με τον οποίο η χώρα μας κύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλο που τη συνοδεύει, γεγονός το οποίο συνεπάγεται την εφαρμογή της σε εθνικό επίπεδο- και δη τις παρακάτω απαιτήσεις:
- «1. [...] Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν να διασφαλίζουν και να προάγουν την πλήρη υλοποίηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών για όλα τα άτομα με αναπηρίες, χωρίς διακρίσεις οποιουδήποτε είδους βάσει της αναπηρίας. Προς το σκοπό αυτό, τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν:[...] β. Να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και των νομοθετικών, προκειμένου να τροποποιήσουν ή να καταργήσουν τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, έθιμα και πρακτικές που συνιστούν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες [..]» (Άρθρο 4 «Γενικές Υποχρεώσεις»),

• τον ν.4488/2017 (Αρ. ΦΕΚ 137 Α' /13.09.2017) και δη:
-την παρ.1 του άρθρου 61, σύμφωνα με την οποία «Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ. Ιδίως υποχρεούται: α) να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους, β) να τηρεί τις αρχές καθολικού σχεδιασμού σε κάθε τομέα της αρμοδιότητάς του ή της δραστηριοποίησής του, προκειμένου να διασφαλίζει για τα ΑμεΑ την προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών ή των αγαθών που προσφέρει, γ) να παρέχει, όπου απαιτείται σε συγκεκριμένη περίπτωση, εύλογες προσαρμογές υπό τη μορφή εξατομικευμένων και κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθμίσεων και ενδεδειγμένων μέτρων, χωρίς την επιβολή δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους, δ) να απέχει από πρακτικές, κριτήρια, συνήθειες και συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των ΑμεΑ, ε) να προάγει με θετικά μέτρα την ισότιμη συμμετοχή και άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στον τομέα της αρμοδιότητας ή δραστηριότητάς του»,
-την παρ. 1 του άρθρου 63, σύμφωνα με την οποία «Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές, [...] υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού του άρθρου 2 της Σύμβασης, όπως εξειδικεύονται και επικαιροποιούνται κάθε φορά, κατά το σχεδιασμό δημοσίων πολιτικών, διοικητικών υπηρεσιών και προϊόντων, διαδικασιών, περιβαλλόντων και οργανωτικών δομών, που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλους στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, χωρίς να απαιτούνται ειδικές προσαρμογές ή εξειδικευμένος σχεδιασμός»,
-την παρ. 2 του άρθρου 68, σύμφωνα με την οποία: « Στην ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων που συνοδεύει κάθε σχέδιο νόμου, προσθήκη ή τροπολογία, καθώς και κανονιστικές αποφάσεις μείζονος οικονομικής ή κοινωνικής σημασίας, συμπεριλαμβάνεται ειδική ενότητα τεκμηρίωσης της συμβατότητας των προτεινόμενων ρυθμίσεων με τη Σύμβαση, καθώς και των ειδικών συνεπειών ων προτεινόμενων ρυθμίσεων στα ΑμεΑ»,
η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει τα παρακάτω άρθρα να τροποποιηθούν και να συμπεριλάβουν τις προσθήκες με έντονα και πλάγια γράμματα:
Άρθρο 15 -Ορισμοί -Τροποποίηση του άρθρου 2 του Κ.Ο.Κ.
1. Στο άρθρο 2 του ν. 2696/1999 (Α' 57), α) [...] ζ) προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 2
Ορισμοί
1. Η κυκλοφορία μεταφορικών ή άλλων χρήσεων μέσων που δεν ορίζονται στην παρ. 2, απαγορεύεται. [...]
2. Για την εφαρμογή του παρόντος Κώδικα νοούνται ως:
[...]
Ελαφρύ προσωπικό ηλεκτρικό όχημα (Ε.Π.Η.Ο.): Το όχημα που κινείται με ηλεκτροκινητήρα και δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 858/2018/ΕΕ, του Κανονισμού 168/2013/ΕΕ, της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ και της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. Στα οχήματα αυτά υπάγονται τα κινούμενα με ηλεκτροκινητήρα:
α) [...]
δ) Ε.Π.Η.Ο. που δεν υπάγονται σε κάποια κατηγορία εκ των ανωτέρω, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ηλεκτροκίνητα αμαξίδια ατόμων με αναπηρία, ενισχυμένα και απλά, scooters και hand bikes ατόμων με αναπηρία.
Τα Ε.Π.Η.Ο. διακρίνονται ανάλογα με την ταχύτητα κατασκευής σε:
αα) οχήματα συμπεριλαμβανομένων απλών ηλεκτροκίνητων αμαξιδίων και hand bike ατόμων με αναπηρία των οποίων η μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 6 χλμ/ώρα. Αυτά τα οχήματα θεωρούνται και κυκλοφορούν ως πεζοί.
αβ) οχήματα συμπεριλαμβανομένων ενισχυμένων ηλεκτροκίνητων αμαξιδίων, scooters και hand bikes ατόμων με αναπηρία των οποίων η μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα υπερβαίνει τα 6 χλμ/ώρα, αλλά δεν υπερβαίνει τα 25 χλμ/ώρα. Θεωρούνται και κυκλοφορούν ως ποδήλατα, τηρουμένων των κανόνων σήμανσης και σηματοδότησης και των απαιτήσεων των ποδηλάτων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα επιμέρους άρθρα. [...]
3. Θεωρούνται ως «πεζοί»: [...]
4. Αυτός που θέτει σε κυκλοφορία και αυτός που οδηγεί το μεταφορικό ή άλλης χρήσεως μέσο κατά παράβαση της παρ. 1 τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο διακοσίων (200,00) ευρώ εκτός και αν κινείται με την ταχύτητα πεζού δηλαδή έως 6χλμ/ω.»

Άρθρο 17- Στάση και στάθμευση των Ε.Π.Η.Ο. - Τροποποίηση του άρθρου 34 του Κ.Ο.Κ.
Στο άρθρο 34 του ν. 2696/1999 (Α' 57) α) στην περ. ε' της παρ. 3 προστίθεται [...] και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 34
Στάση και στάθμευση
1. Η στάση και η στάθμευση επιτρέπονται, αν δεν δημιουργείται εξ αυτών κίνδυνος ή παρακώλυση της κυκλοφορίας και αν δεν υπάρχουν σχετικές απαγορευτικές πινακίδες ή διαγραμμίσεις.
2. Η στάση ή στάθμευση οχήματος απαγορεύεται:[...]

10. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα (80) ευρώ, πλην των περιπτώσεων ιστ', ιζ' και ιη' της παρ.2 και των ι', ια', ιβ' και ιστ΄της παρ.3Α για την παράβαση των οποίων τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ και αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις των λοιπών παραγράφων του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40) ευρώ. Τα παραπάνω διοικητικά πρόστιμα ορίζονται στο ήμισυ, όταν οι παραβάσεις αφορούν σε μοτοποδήλατα ή μοτοσικλέτες. Αν η παράνομη στάθμευση συνεχίζεται και πέραν των τριών (3) ωρών από τη βεβαίωση της παράβασης, βεβαιώνεται νέα παράβαση από το ίδιο ή άλλο όργανο και μετά την πάροδο του δεύτερου τρίωρου γίνεται μεταφορά του οχήματος, τροχόσπιτου, σκάφους ή των άλλων ογκωδών αντικειμένων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου αυτού, εκτός αν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, οπότε η μεταφορά γίνεται αμέσως. Αμέσως με τη διαπίστωση της παράβασης γίνεται και η μεταφορά οχήματος που σταθμεύει κατά παράβαση των περιπτώσεων ιστ', ιζ' και ιη' της παρ.2 και των ι', ια', ιβ' και ιστ΄ της παρ.3Α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη ορίζονται τα ειδικότερα θέματα και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
[...]
13. Επιτρέπεται παρέκκλιση από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού:
α) Για τον καθορισμό στις κατοικημένες περιοχές των θέσεων στάσης, αφετηρίας ή στάθμευσης αστικών, υπεραστικών, ηλεκτροκίνητων λεωφορείων ως και τροχιοδρομικών οχημάτων.
Στις περιπτώσεις αυτές ο καθορισμός των θέσεων στάσης, αφετηρίας και στάθμευσης γίνεται, προκειμένου μεν για τις περιοχές αρμοδιότητας των Ο.Α.Σ.Α. και Ο.Σ.Ε.Θ. από αυτούς, ύστερα από ειδική μελέτη αυτών η οποία θα διασφαλίζει οπωσδήποτε την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία των θέσεων στάσης, αφετηρίας ή στάθμευσης καθώς και των παρακείμενων πεζοδρομίων, προκειμένου δε για τις λοιπές περιοχές της χώρας με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου ή της αρμόδιας επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους με βάση μελέτες που έχουν εκπονηθεί από ή για λογαριασμό των αρμοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού) για τον καθορισμό τέτοιων θέσεων και με τις οποίες πρέπει να εξασφαλίζεται η ομαλή, ασφαλής και απρόσκοπτη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στις θέσεις αυτές.
Στις στάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς είναι δυνατή η τοποθέτηση επί του οδοστρώματος ειδικών προεξοχών για την επιβίβαση και την αποβίβαση επιβατών με απαραίτητη προϋπόθεση τη διασφάλιση της προσβασιμότητας αυτών στα άτομα με αναπηρία. Επίσης επιτρέπεται η τοποθέτηση κατακόρυφων ελαστικών εύκαμπτων επαναφερόμενων κυλίνδρων (οριοδεικτών) στις διασταυρώσεις, ειδικές θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία και επί ραμπών που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη κίνηση αυτών προς την οικία τους. Οι προδιαγραφές των προεξοχών, καθώς και των οριοδεικτών και η διαδικασία της τοποθέτησης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
[...]
13A. Για τον καθορισμό στις κατοικημένες περιοχές ειδικών χώρων στάθμευσης Ε.Π.Η.Ο., επιτρέπεται παρέκκλιση από τις παρ. 2, 3 και 3Α. Στις περιπτώσεις αυτές ο καθορισμός των ειδικών χώρων στάθμευσης γίνεται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου ή της αρμόδιας επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους.
13Β. Με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου ή της αρμόδιας επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους καθορίζονται α) μεμονωμένες δημόσιες θέσεις στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με τις προβλέψεις του κεφαλαίου 2 «Διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων κίνησης πεζών» των οδηγιών «Σχεδιάζοντας για όλους» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και β) μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου προσωπικές θέσεις στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία πλησίον της οικίας ή του χώρου εργασίας αυτών.
[...]
16. Σε όλους τους ελεγχόμενους χώρους στάθμευσης οχημάτων προβλέπονται υποχρεωτικά θέσεις στάθμευσης οχημάτων ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 5% του συνόλου των θέσεων.

Άρθρο 20 -Φώτα Ε.Π.Η.Ο. - Τροποποίηση του άρθρου 76 του Κ.Ο.Κ.
Στο άρθρο 76 του ν. 2696/1999 (A' 57) α) προστίθεται παρ. 2, β) η υπάρχουσα παρ. 2 αναριθμείται σε παρ. 3 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 76
Φώτα ποδηλάτων και Ε.Π.Η.Ο.
1. [...]
2. Τα Ε.Π.Η.Ο. επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με ένα λευκό ή κίτρινο φως μπροστά και ένα ερυθρό φως και αντανακλαστικό στοιχείο πίσω, ως και με έναν τουλάχιστον αντανακλαστήρα σε κάθε πλευρά.
Εξαιρούνται της υποχρέωσης να φέρουν τα ως άνω φώτα, εφόσον δεν κυκλοφορούν τη νύκτα, ηλεκτροκίνητα αμαξίδια, scooters και hand bikes ατόμων με αναπηρία.
3. [...]

Άρθρο 23- Άδειες οδήγησης – Κυρώσεις – Άδειες εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών -Τροποποίηση του άρθρου 94 του Κ.Ο.Κ.
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 2696/1999 (Α' 57) προστίθεται περ. γ) και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 94
Άδειες Οδήγησης – Κυρώσεις – Άδειες εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών
1. Για την οδήγηση μοτοποδηλάτων [...]
6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται:
α) Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λειτουργία Σχολών Οδηγών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων, τα οποία θα πρέπει να διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία.
β) [...]
7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ορίζονται:
α. Η διαδικασία χορήγησης, ανανέωσης, αντικατάστασης, ανταλλαγής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που αφορά τις άδειες οδήγησης.
β. [...]
δ. Τα προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εξεταστών καθώς και τνω υποψήφιων οδηγών όλων των κατηγοριών θα περιλαμβάνουν ενότητα σχετική με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, η οποία θα αναπτύσσεται από κοινού με το Ινστιτούτο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΙΝ-ΕΣΑμεΑ)
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών & Μεταφορών και κατά περίπτωση του Υπουργού Υγείας, τροποποιούνται και συμπληρώνονται τα Παραρτήματα του π.δ. 51/2012 (Α' 101).
9. Για διευκόλυνση των υποψηφίων οδηγών με κινητική αναπηρία αναπτύσσονται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ειδικά κέντρα αξιολόγησης αυτών στις Περιφέρειες της χώρας».
2. [...]

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Η Ε.Σ.Α.μεΑ. καταθέτει τις προτάσεις της στο σχέδιο νόμου “Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα-Μικροκινητικότητα- Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών”
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis