Κατηγορία: Υπ. Οικονομικών

Αθήνα: 23/08/2010

ΠΡΟΣ:
- κ. Λ. Κατσέλη, Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου
- Γραφείο Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Θ. Πάγκαλου
- κ. Στ. Αρναουτάκη, Υφυπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
- κ. Μ. Μπόλαρη, Υφυπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας
- κ. Σ. Κομνηνό, Γενικό Γραμματέα Εμπορίου
- κ. Δ. Σπυράκο, Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή
- κ. Α. Φούρλα, Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας
- κ. Ι. Δρυμούση, Γενικό Γραμματέα Ανάπτυξης
- κ. Γ. Πετράκο, Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων & Ανάπτυξης
- κ. Εμ. Πατεράκη, Ειδικό Γραμματέα Ανταγωνιστικότητας
- κ. Ν. Μαντζούφα, Ειδικό Γραμματέα Συμπράξεων Ιδιωτικού & Δημόσιου Τομέα
- κ. Α. Μαρκόπουλο, Ειδικό Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού
- κ. Μ. Παπαγεωργίου, Ειδική Γραμματέα Μακεδονίας - Θράκης
- Φορείς - μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Διαβούλευση επί του Σχεδίου Νόμου για τη “Χορήγηση ενισχύσεων σε ιδιωτικές επενδύσεις για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και την περιφερειακή σύγκλιση και άλλες διατάξεις”


Κυρία Υπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) - τριτοβάθμιος κοινωνικός και συνδικαλιστικός φορέας των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, δια νόμου αναγνωρισμένος Κοινωνικός Εταίρος της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum - EDF)- με την παρούσα επιστολή της σας καταθέτει τις απόψεις - προτάσεις της συμμετέχοντας στη διαβούλευση για το νέο Αναπτυξιακό Νόμο.


Όπως ήδη έχουμε τονίσει στην με αρ.πρωτ. 2220/13.07.2010 επιστολή μας, στόχος μας είναι ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος να λειτουργήσει ως εργαλείο και για την ισότιμη ένταξη των πολιτών με αναπηρία στη βάση των νέων ευρωπαϊκών προσεγγίσεων και πολιτικών για την αναπηρία, όπως αυτές διατυπώθηκαν στον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006, άρθρο 16 .
Στη λογική αυτή, χαιρετίζουμε μεν τη συμπερίληψη της παρακάτω ειδικής αναφοράς στο άρθρο 5 του παρόντος Σχεδίου Νόμου, παραγρ. 1β:
«…β) Στα επενδυτικά σχέδια πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης για άτομα με αναπηρίες, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό από το είδος του επενδυτικού σχεδίου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται ο τρόπος εφαρμογής της παρούσας περίπτωσης, οι προδιαγραφές και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια….»
οφείλουμε όμως να επισημάνουμε ότι αυτή δεν είναι συμβατή με τη λογική που διαπνέει τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006, ο περιεχόμενος δε όρος «…στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό…» ενέχει τον κίνδυνο αυτό-απαξίωσης του εγχειρήματος! Ο Κανονισμός επιβάλλει την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία ως υποχρεωτικό κριτήριο (ΟΝ-OFF) και μάλιστα σε όλες τις φάσεις υλοποίησης των προγραμμάτων, χωρίς εξαιρέσεις, προφανώς γιατί οι ευρωπαίοι εταίροι μας γνωρίζουν πολύ καλά ότι η προσβασιμότητα αφορά σε όλα τα είδη επενδυτικών σχεδίων και σε όλες τις κοινωνικο-οικονομικές δραστηριότητες του ανθρώπου χωρίς εξαιρέσεις! Αντίθετα η παραπάνω παράγραφος, αν και διαπνέεται από τη θέληση μη δημιουργίας νέων εμποδίων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, εν τούτοις αντίθετα καλλιεργεί το κατάλληλο έδαφος γι΄ αυτό.

Παράλληλα κατά τη μελέτη του Σχεδίου Νόμου διαπιστώσαμε την απουσία εξειδικευμένων προβλέψεων/ κινήτρων προς τους εν δυνάμει επενδυτές στη λογική της υποστήριξης της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και της βελτίωσης της προσβασιμότητας σε ήδη υφιστάμενες επενδύσεις.

Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο που είχαμε θέσει και με την προαναφερόμενη προηγούμενη επιστολή μας, προτείνουμε τις παρακάτω τροποποιήσεις / βελτιώσεις (βλ. γραμματοσειρά με έντονους χαρακτήρες) του υπό διαβούλευση Σχεδίου Νόμου.

1. Η παράγραφος 1.β. (σελ.13) του άρθρου 5-Περιεχόμενο Επενδυτικών Σχεδίων-Ενισχυόμενες και μη ενισχυόμενες δαπάνες, να τροποποιηθεί ως εξής:

«…β) Σε όλα τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να διασφαλίζεται υποχρεωτικά η δυνατότητα πρόσβασης για άτομα με αναπηρία. Όπου το είδος του σχεδίου δεν το απαιτεί ή αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, η αίτηση για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου θα συνοδεύεται από ειδική έκθεση/υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, υπογεγραμμένη από διπλωματούχο μηχανικό, η οποία θα τεκμηριώνει τους λόγους εξαίρεσης. Οι αξιολογητές του Μητρώου Αξιολογητών θα ελέγχουν και πιστοποιούν τη μη απαίτηση ή/και μη εφικτότητα διασφάλισης της πρόσβασης, η δε προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία θα ελέγχεται σε όλες τις φάσεις υλοποίησης της επένδυσης. Επίσης στην παραπάνω διαδικασία θα συμμετέχει και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν στην τήρηση των όρων προσβασιμότητας. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται ο τρόπος εφαρμογής της παρούσας περίπτωσης, οι προδιαγραφές και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια».
2. Στο άρθρο 3-Κριτήρια αξιολόγησης και υπαγωγής στο καθεστώς των ενισχύσεων, να προστεθούν

i. Στην παράγραφο 1.β.i-Κριτήρια Ανταγωνιστικότητας, Ποιότητας και Εξωστρέφειας (σελ. 7), ο δείκτης 3 να τροποποιηθεί ως εξής:

«Δείκτης 3: Συμβολή της επένδυσης στον παραγωγικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, που περιλαμβάνει
- την καινοτομία του φορέα
- την καινοτομία του επενδυτικού σχεδίου
- την ανάπτυξη νέων ή σημαντικά βελτιωμένης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών για την εγχώρια αγορά ή προϊόντων και υπηρεσιών που υιοθετούν τις αρχές του Σχεδιασμού για Όλους (Design for All- Universal Design)
- τις δαπάνες απασχόλησης ερευνητών και
- την ποσοστιαία αύξηση του αριθμού των πτυχιούχων στο σύνολο των εργαζομένων
- την ποσοστιαία αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων τεχνολογικής εξειδίκευσης στο σύνολο των εργαζομένων».

ii. Στην παράγραφο 1.β.iii-Κριτήρια Απασχόλησης, Αναδιάρθρωσης και ισόρροπης Ανάπτυξης (σελ.8), ο δείκτης 1 να τροποποιηθεί ως εξής:

«Δείκτης 1 : Απασχόληση, που περιλαμβάνει
- τις νέες και διατηρούμενες θέσεις απασχόλησης
- τις θέσεις απασχόλησης ατόμων με αναπηρία».

3. Στο άρθρο 5-Περιεχόμενο Επενδυτικών Σχεδίων-Ενισχυόμενες και μη ενισχυόμενες δαπάνες

i. Η παράγρ.2.δ. (σελ.14) να τροποποιηθεί ως εξής:

«δ) Οι ενισχύσεις για δαπάνες αμοιβών μελετών συμβούλων παρέχονται μόνο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και σε επιχειρήσεις των οποίων η πλειοψηφία των συμφερόντων ανήκει σε άτομα με αναπηρία ή αυτών που απασχολούν κατά πλειονότητα άτομα με αναπηρία, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και δεν αφορούν συνήθεις λειτουργικές δαπάνες αυτών.»

ii. Οι παράγρ.3.στ. και 3.η. (σελ.16) να τροποποιηθούν ως εξής:

«3. Μη ενισχυόμενες δαπάνες
Δεν υπάγονται στις ενισχύσεις του παρόντος Νόμου:
………
στ) Η ίδρυση ή η επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων εκτός εάν αφορούν σε κατηγορία τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων. Κατ΄ εξαίρεση ενισχύονται δαπάνες βελτίωσης της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία υφιστάμενων ξενοδοχειακών υποδομών και υπηρεσιών ανεξαρτήτως κατηγορίας αυτών.
……
η) Ο εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (campings) τουλάχιστον Γ΄ τάξης, πριν παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισμού της μονάδας, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος ή των Νόμων 3299/2004, 2601/1998, 1892/1990 και 1262/1982. Κατ’ εξαίρεση για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (campings), για τις οποίες έχει υπαχθεί επένδυση εκσυγχρονισμού τους στις διατάξεις των Νόμων 1262/1982, 1892/1990 2601/1998 και 3299/2004, και για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος, για ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό τους πριν παρέλθει πενταετία από την ολοκλήρωση του ήδη εγκριθέντος εκσυγχρονισμού, ο αιτούμενος εκσυγχρονισμός μπορεί να ενισχυθεί εφόσον αφορά σε διαφορετικά του προηγούμενου τμήματα του κατασκηνωτικού κέντρου ή και στα εκσυγχρονισθέντα, εφόσον η σκοπιμότητα πραγματοποίησης περαιτέρω έργων εκσυγχρονισμού τους κρίνεται πλήρως αιτιολογημένη, μετά από γνώμη της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής ή/και σε δαπάνες βελτίωσης της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών.»

4. Στο άρθρο 8-Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τη χορήγηση των ενισχύσεων, η παράγρ.2- Νομική μορφή των υπαγόμενων επιχειρήσεων (σελ.25 και 26) να τροποποιηθεί ως εξής:

«2. Νομική μορφή των υπαγόμενων επιχειρήσεων
α) Στο καθεστώς ενισχύσεων του παρόντος νόμου υπάγονται επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν τη μορφή:
i. Ατομικών επιχειρήσεων
ii. Εμπορικών εταιρειών που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)
iii. Συνεταιρισμών και ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών(ΕΑΣ)
iv. Ενώσεων ή ομάδων παραγωγών, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε..
β) Η Εκκλησία της Ελλάδος, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, οι Ιερές Μητροπόλεις της Χώρας, οι Ιερές μονές και η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους μπορούν να ενισχυθούν για την πραγματοποίηση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την ανέγερση ή τον εκσυγχρονισμό ξενώνων τους ή τη μετατροπή κτιρίων τους σε ξενώνες, καθώς και την ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμό ή μετατροπή κτιρίων τους σε χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών, εργαστηρίων και χειροτεχνίας και δεν υποχρεούνται προς τούτο σε σύσταση εταιρίας. Η παραπάνω διάταξη εφαρμόζεται και στην περίπτωση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και στις οργανώσεις Ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών τους που ανήκουν στη δύναμη της.
γ) Οι επιχειρήσεις, των οποίων επενδυτικά σχέδια ύψους άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ υπάγονται στο καθεστώς ενίσχυσης του παρόντος Νόμου, υποχρεούνται, το αργότερο μέχρι την εκταμίευση της πρώτης δόσης της ενίσχυσης, να λειτουργούν με μορφή εμπορικής εταιρίας ή συνεταιρισμού.

5. Στο άρθρο 9 - Αρμοδιότητες και διαδικασίες υποβολής, εξέτασης και εφαρμογής των ενισχύσεων, η παράγρ.6-Γνωμοδοτικές Επιτροπές Επενδύσεων (σελ.37 και 38) να τροποποιηθεί ως εξής:

«6.Γνωμοδοτικές Επιτροπές Επενδύσεων
…………

β) Οι Γνωμοδοτικές Επιτροπές Επενδύσεων είναι οι εξής:

i) Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Επενδύσεων, η οποία γνωμοδοτεί για τις αιτήσεις υπαγωγής, που υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθώς και για τα λοιπά θέματα που υποβάλλονται σε αυτήν σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
Μέλη της είναι ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως Πρόεδρος, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του ίδιου Υπουργείου, οι Προϊστάμενοι των αρμόδιων υπηρεσιών του ίδιου Υπουργείου, καθώς και εκπρόσωποι των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού και Τουρισμού και λοιπών φορέων ειδικών σε θέματα επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου εκπροσώπου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν στην τήρηση των όρων προσβασιμότητας.
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής παρίσταται ως μέλος άνευ ψήφου και Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή Πάρεδρος του ιδίου Υπουργείου που ορίζεται από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου.

ii) Γνωμοδοτική Επιτροπή Επενδύσεων της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη:
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας συστήνεται Γνωμοδοτική Επιτροπή Επενδύσεων της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία γνωμοδοτεί για τις αιτήσεις υπαγωγής, που υποβάλλονται στην Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης του Υπουργείου στη Θεσσαλονίκη, καθώς και για τα λοιπά θέματα που υποβάλλονται σε αυτήν σύμφωνα με τον παρόντα νόμο
Μέλη της είναι ο Ειδικός Γραμματέας Μακεδονίας Θράκης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ως Πρόεδρος, ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης, καθώς και εκπρόσωποι των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού και Τουρισμού και λοιπών φορέων ειδικών σε θέματα επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου εκπροσώπου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν στην τήρηση των όρων προσβασιμότητας.
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής παρίσταται ως μέλος άνευ ψήφου και Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή Πάρεδρος του ιδίου Υπουργείου που ορίζεται από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου.

iii) Περιφερειακές Γνωμοδοτικές Επιτροπές Επενδύσεων:
Με απόφαση κάθε Περιφερειάρχη συστήνεται στην έδρα κάθε Περιφέρειας, καθώς και στην πρωτεύουσα του Νομού Δωδεκανήσου Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή Επενδύσεων, η οποία γνωμοδοτεί για τις αιτήσεις υπαγωγής, που υποβάλλονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των Περιφερειών ή στο Γραφείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Δωδεκανήσου αντίστοιχα, καθώς και για τα λοιπά θέματα που υποβάλλονται σε αυτήν σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
Μέλη της είναι ο Περιφερειάρχης ως Πρόεδρος, οι Προϊστάμενοι των αρμόδιων υπηρεσιών ιδιωτικών επενδύσεων της Περιφέρειας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καθώς και εκπρόσωποι των Υπουργείων Περιβάλλοντος, και λοιπών φορέων ειδικών σε θέματα επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένου εκπροσώπου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν στην τήρηση των όρων προσβασιμότητας.). …».

Υπό την προαναφερθείσα οπτική, η Ε.Σ.Α.μεΑ. θεωρεί ότι ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος θα αποτελέσει πραγματικά εθνική ευκαιρία η οποία, από κοινού με το ΕΣΠΑ 2007 – 2013, θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή, δίχως διακρίσεις, για τη μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα των ατόμων με αναπηρία. Θα συνδράμει στον επανακαθορισμό του ρόλου των πολιτών με αναπηρία, αίροντας τα εμπόδια που μέχρι σήμερα τους απέκλειαν από μια σειρά κοινωνικο-οικονομικές δραστηριότητες και στην ισότιμη με κάθε άλλο πολίτη αντιμετώπισή τους, ενώ ταυτόχρονα θα συντελέσει στην εθνική οικονομική ανάπτυξη διασφαλίζοντας τη συμμετοχή σε αυτή μιας μεγάλης μερίδας καταναλωτών, αποκλεισμένων μέχρι σήμερα.

Κυρία Υπουργέ,

Με δεδομένη την ιδιαίτερη ευαισθησία σας σε θέματα ισοτιμίας όλων των πολιτών, ελπίζουμε στη θετική ανταπόκρισή σας στις προτάσεις μας και στη συνέχιση της μέχρι σήμερα στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ μας.

Θα μας βρείτε πάντα συμμάχους σας στην παραπάνω προσπάθεια, καταθέτοντας όλη την εμπειρία και την τεχνογνωσία που το εθνικό αναπηρικό κίνημα πλέον διαθέτει.

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος 

Ι. Βαρδακαστάνης

Ο Γεν. Γραμματέας

Χρ. Νάστας

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή