Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Οικονομικών

Αθήνα: 03/06/2015

ΠΡΟΣ:
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δ. Μάρδα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Αλ. Τσίπρα
-Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Αλ. Φλαμπουράρη
-Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Ν. Παππά
-Γραφείο Γεν. Γραμματέα Συντονισμού της Κυβέρνησης, κ. Χρ. Βερναδάκη
-Γραφείο Υπουργού Οικονομικών, κ. Γ. Βαρουφάκη
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, κ. Ν. Φράγκου
-Φορείς - Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Προτάσεις επί του νομοσχεδίου “Δαπάνες Μετακινούμενων εντός & εκτός επικράτειας”


Κύριε Υπουργέ,
Η Ε.Σ.Α.μεΑ (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία) - που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο δια του Ν.2430/96 (ΦΕΚ 156Α/10.7.96) Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, του μεγαλύτερου φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διαθέτουσα σήμερα διαχειριστική επάρκεια Β΄ και Γ΄ Τύπου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και διαπίστευση φορέα παροχής προγραμμάτων «Δια Βίου Μάθησης»- καταθέτει τις προτάσεις της επί του Σχεδίου Νόμου «Δαπάνες Μετακινούμενων εντός & εκτός επικράτειας» που αφορούν στην εργασιακή ζωή υπαλλήλων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου και είναι άτομα με αναπηρία. Οι προτάσεις επίσης κατατέθηκαν στη δημόσια διαβούλευση του υπουργείου σας.

Η αναγνώριση του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία στην εργασία σε ίση βάση με τους άλλους, αναφέρεται ρητά στο προοίμιο του άρθρου 27 «Εργασία και Απασχόληση» της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (έτος 2007), η οποία όπως γνωρίζετε υπογράφτηκε από τη χώρα μας και κυρώθηκε μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της με τη ψήφιση του νόμου 4074/2012. Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι τα Κράτη – Μέρη, μεταξύ άλλων, απασχολούν ΑμεΑ στο δημόσιο τομέα (σημείο ζ. του άρθρου 27) και διασφαλίζουν ότι εύλογη προσαρμογή παρέχεται στα άτομα με αναπηρία στο χώρο εργασίας (σημείο ι. του ιδίου άρθρου).
Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η οποία χαρακτηρίζεται από ρηξικέλευθες και καινοτόμες προτάσεις για την αναπηρία, αποτελεί νομικά δεσμευτικό κείμενο για τις χώρες που υπογράφουν και κυρώνουν τη Σύμβαση, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, εισάγοντας τη νέα δικαιωματική προσέγγιση και την κοινωνική προσέγγιση για την αναπηρία σε αντιδιαστολή με την ξεπερασμένη ιατρική προσέγγιση.
Ως εκ τούτου γίνεται αντιληπτό ότι η χώρα μας έχει την υποχρέωση να αποτυπώσει θεσμικά το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας. Υπό αυτή την παραδοχή η Ε.Σ.ΑμεΑ. προτείνει τη συμπερίληψη των ακόλουθων μέτρων στο Σχέδιο Νόμου που έχει τεθεί σε Διαβούλευση από μέρους σας.
Το αναπηρικό κίνημα ζητά το αυτονόητο: ότι ήδη εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη, σε όλους τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στον ΟΗΕ... και όχι μόνο στους υπαλλήλους τους, αλλά σε κάθε άτομο με αναπηρία που θα χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες τους για σύντομο χρονικό διάστημα, πχ ως επισκέπτης. Ζητάμε με λίγα λόγια να αναγνωρισθούν τα διεθνώς κρατούντα - την εναρμόνιση με τις Οδηγίες και τους Νόμους που η χώρα έχει ήδη ψηφίσει.
Οι προτάσεις της Ε.Σ.ΑμεΑ. επί των άρθρων του νομοσχεδίου έχουν ως εξής:
Άρθρο 1: Ορισμοί
Παράγραφος 2: Στο τέλος της παραγράφου 2 «Έξοδα Μετακίνησης» προτείνουμε να προστεθεί η ακόλουθη φράση «........και το ποσό που απαιτείται για την ασφαλή και ανεμπόδιστη μετακίνηση ατόμων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου, οι οποίοι είναι άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, τυφλοί, κωφοί (χρήση συνοδού, χρήση προσβάσιμου μεταφορικού μέσου, χρήση διερμηνέα Νοηματικής κ.λπ.).

Παράγραφος 15: Η παράγραφος «15. Μέλη οικογένειας: ο/η σύζυγος, τα άγαμα τέκνα του/της μέχρι του δέκατου όγδοου (18ου ) έτους της ηλικίας τους συμπληρωμένου ή μέχρι του εικοστού τέταρτου (24ου), εφόσον φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε Ι.Ε.Κ. δημόσια ή ιδιωτικά ή σε περίπτωση σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%)» χρησιμοποιεί ορολογία (βλ. υπογραμμισμένη φράση) η οποία δεν συνάδει με τη νέα δικαιωματική προσέγγιση για την αναπηρία, όπως αυτή υιοθετείται από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Στο άρθρο 1 όπως και σε όλα τα άρθρα της ανωτέρω Σύμβασης, που όπως προελέχθη αποτελεί νομικό δεσμευτικό κείμενο, δεν συναντάται ο απαράδεκτος όρος «ανικανότητα». Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι στο άρθρο 1 της Σύμβασης αναφέρεται με σαφήνεια ότι «Στα Άτομα με Αναπηρία συμπεριλαμβάνονται άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, πνευματικές ή αισθητηριακές βλάβες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια δύνανται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους».

Πρόταση για την παράγραφο 15: Βάσει των ανωτέρω προτείνουμε η παράγραφος 15 να διορθωθεί ως εξής: «Μέλη οικογενείας ....................ή σε περίπτωση σωματικής ή πνευματικής ή νοητικής ή αισθητηριακής βλάβης σε ποσοστό τουλάχιστον 50% ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας».
Επίσης στο άρθρο 1 προτείνουμε να συμπεριληφθεί παράγραφος 16 ως εξής:
16. Επίδομα Συνοδού για άτομα με βαριές αναπηρίες : Η δαπάνη που απαιτείται για την υποστήριξη ατόμων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος και είναι άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, τυφλοί ή κωφοί και οι οποίοι λόγω της αναπηρίας τους σε συνδυασμό με πλήθος περιβαλλοντικών εμποδίων ή εμποδίων στην επικοινωνία έχουν ανάγκη συνοδού ή διερμηνέα Νοηματικής για να ανταποκριθούν στις μετακινήσεις τους είτε αυτές είναι εντός είτε εκτός έδρας.
Άρθρο 5: Θέσεις μετακινούμενων
Να προστεθεί παράγραφος 4 ως εξής: «Οι μετακινούμενοι που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον έχουν βαριά κινητική αναπηρία (παραπληγία, τετραπληγία, ακρωτηριασμό και αναπηρίες που φέρουν κλινικά την εικόνα παραπληγίας – τετραπληγίας) ανεξαρτήτως σε ποια κατηγορία της παρ. 1 εντάσσονται, έχουν δικαίωμα μετακίνησης σε εκείνη τη θέση κάθε μεταφορικού μέσου που είναι πλήρως προσβάσιμη για την ανεμπόδιστη και ασφαλή μετακίνησή τους. Οι συνοδοί τους δικαιούνται την ίδια θέση με αυτούς που συνοδεύουν.»
Άρθρο 6: Έξοδα κίνησης εντός έδρας
Παράγραφος 3: Στην παρ. 3. Ζητούμε να προβλεφθεί η ακόλουθη ρύθμιση: «Για υπαλλήλους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% εγκρίνεται η χρήση ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου ή η μίσθωση ΤΑΧΙ για την μετακίνηση τους για τις ανάγκες της υπηρεσίας».

Παράγραφος 7: Στην παρ. 7 προτείνουμε, βάσει των όσων προαναφέραμε στην εισαγωγή του παρόντος κειμένου, να προστεθεί εδάφιο ως εξής: «Για τη μετάβαση.....................της Υπηρεσίας του. Από τις ρυθμίσεις της ανωτέρω παραγράφου εξαιρούνται τα πρόσωπα που είναι άτομα με βαριά αναπηρία και εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον η αναπηρία τους απαιτεί πρόσθετα έξοδα για την ασφαλή και ανεμπόδιστη μετακίνησή τους από την οικία τους στην υπηρεσία τους και αντίστροφα. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργού Οικονομικών και Εσωτερικών, επί της οποίας γνωμοδοτεί η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία και εκδίδεται εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις (κατηγορίες αναπηρίας κ.λπ. ) για την καταβολή εξόδων κίνησης για την ασφαλή και ανεμπόδιστη μεταφορά των προσώπων με αναπηρία από την οικία προς την υπηρεσία τους.»

Επίσης προτείνουμε να προστεθεί η ακόλουθη ρύθμιση: «Με Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργού Οικονομικών και Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης προβλέπεται σε υπαλλήλους που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος και είναι άτομα με βαριά κινητική αναπηρία (παραπληγία, τετραπληγία, ακρωτηριασμό και αναπηρίες που φέρουν κλινικά την εικόνα παραπληγίας – τετραπληγίας) , τύφλωση η αποζημίωση χρήσης συνοδού επιλογής τους για τις μετακινήσεις εντός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους, όπως και τις μετακινήσεις τους από την οικία τους στην υπηρεσία τους και αντιστρόφως. Με την ανωτέρω ΚΥΑ ρυθμίζονται κάθε είδους λεπτομέρειες για την εφαρμογή της. Η ανωτέρω ΚΥΑ εκδίδεται εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου»
Άρθρο 7: Έξοδα κίνησης εκτός έδρας
Προτείνουμε να προστεθεί παράγραφος 7 ως εξής:

«1. Για τις μετακινήσεις προσώπων που εντάσσονται στις ρυθμίσεις του παρόντος και είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% εγκρίνεται για τις μετακινήσεις τους εκτός έδρας η αποζημίωση χρήσης ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου ή η χρησιμοποίηση επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ταξί) ή η μίσθωση επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης σε περίπτωση που το κόστος της μίσθωσης αυτής είναι μικρότερο από το αντίστοιχο της χρήσης ταξί.»

2. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργού Οικονομικών και Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης προβλέπεται σε υπαλλήλους που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος και είναι άτομα με βαριά κινητική αναπηρία (παραπληγία, τετραπληγία, ακρωτηριασμό και αναπηρίες που φέρουν κλινικά την εικόνα παραπληγίας – τετραπληγίας)τύφλωση και κώφωση, η αποζημίωση χρήσης συνοδού επιλογής τους για τις μετακινήσεις εκτός έδρας και διερμηνέων Νοηματικής για υπηρεσιακούς λόγους. Με την ανωτέρω απόφαση ρυθμίζονται κάθε είδους λεπτομέρειες για την εφαρμογή της. Η ανωτέρω ΚΥΑ εκδίδεται εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου»
Άρθρο 10: Έξοδα Διανυκτέρευσης
Στην παρ. 1 να προστεθεί στο τέλος αυτής εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος, και έχουν αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, τα έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται όταν η απόσταση από την έδρα του μετακινούμενου είναι μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα ανεξαρτήτως μεταφορικού μέσου με το οποίο κινείται.».

Στην παρ. 2 να προστεθεί στο τέλος αυτής εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα κόστους υψηλότερου του οριζόμενου ανά κατηγορία στην παρούσα παράγραφο, η επιπλέον δαπάνη αναγνωρίζεται ολοκληρωτικά για πρόσωπα που είναι άτομα με βαριά κινητική αναπηρία (παραπληγία, τετραπληγία, ακρωτηριασμό και αναπηρίες που φέρουν κλινικά την εικόνα παραπληγίας – τετραπληγίας) και λόγω της αναπηρίας τους απαιτείται διανυκτέρευση σε πλήρως προσβάσιμο δωμάτιο».

Κύριε Υπουργέ,
Θεωρούμε ότι θα δώσετε τη δέουσα προσοχή στο ανωτέρω πλαίσιο των αιτημάτων και παρεμβάσεών μας, και το σχέδιο νόμου θα δεχθεί τις απαραίτητες αλλαγές και βελτιώσεις.
Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » ΥΠ.ΟΙΚ. » Προτάσεις επί του νομοσχεδίου “Δαπάνες Μετακινούμενων εντός & εκτός επικράτειας”
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis