Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Οικονομικών

Αθήνα: 24/04/2014

ΠΡΟΣ:
Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κ. Χατζηδάκη
-Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθ. Σκορδάς
-Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Π. Μηταράκης
-Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Σερ. Τσόκα
-Γεν. Γραμματέα Εμπορίου κ. Στ. Κομνηνό
-Φορείς Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Προτάσεις Ε.Σ.Α.μεΑ. για τη βελτίωση διατάξεων του ν/σ «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος» σχετικών με τα άτομα με αναπηρία


Κύριε Πρόεδρε και μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου ,   
 
Η Ε.Σ.ΑμεΑ καταθέτει τις ακόλουθες προτάσεις της επί των άρθρων του ν/σ «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος» που αφορούν στα άτομα με αναπηρία και στις οικογένειές τους.
Επί των άρθρων του νομοσχεδίου  καταθέτουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις μας: 
 
Άρθρο 10: «Χορήγηση ανανέωση και μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών» 
 
Στην παρ. 9 του άρθρου 10 καθορίζονται οι προϋποθέσεις με τις οποίες επιτρέπεται η  μεταβίβαση της άδειας κατά  προτεραιότητα. Μία εξ αυτών των προϋποθέσεων η περ. γ αναφέρεται ως εξής: σε περίπτωση μόνιμης αναπηρίας του κατόχου σε ποσοστό τουλάχιστον  του 67%  που αποδεικνύεται με βάσει την κείμενη νομοθεσία.
 
Προς αποφυγή περαιτέρω δυσκολιών για τους δικαιούχους θα ήταν προτιμότερο η περ. γ. να αναγραφεί ως εξής: γ. σε περίπτωση μόνιμης αναπηρίας του κατόχου σε ποσοστό τουλάχιστον 67% που αποδεικνύεται με γνωμάτευση αναπηρίας εκδιδόμενη από κάθε δημόσια αρχή εφόσον είναι σε ισχύ. 
 
 
Άρθρο 12: «Προσωρινή αναπλήρωση παραγωγού πωλητή» 
 
Στην παράγραφο 1 του άρθρου,  να προστεθεί στην τρίτη πρόταση του πρώτου εδαφίου μετά τη φράση για λόγους υγείας και η φράση για λόγους αναπηρίας. 
 
Η περ. δ. της παρ. 1 να αναγραφεί ως εξής:  δ) το λόγο αναπλήρωσης (ασθένεια, αναπηρία κ.λπ)  
 
Άρθρο 14: Άδεια Επαγγελματία Πωλητή Λαϊκών Αγορών 
 
Η περ. δ της παρ. 1 αναγράφεται ως εξής : σε ποσοστό τουλάχιστον 5% σε γονείς ανηλίκων τέκνων με ειδικές ανάγκες και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης. 
 
Προτείνουμε για λόγους δεοντολογικούς η περ. δ. να αναγραφεί ως εξής: 
 
Σε ποσοστό τουλάχιστον 5% σε γονείς ανηλίκων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης.  
 
Σχόλιο: Ο όρος «ειδικές ανάγκες» δεν συνάδει με την ορολογία που έχει υιοθετήσει ο συνταγματικός νομοθέτης.
 
 
Άρθρο 15: Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία λαϊκών αγορών 
 
Σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η άδεια επαγγελματία πωλητή είναι προσωποπαγής και  μεταβιβάζεται κατ’ εξαίρεση στις περ. α και β.  Η περ. β. αναγράφεται ως εξής: Σε περίπτωση μόνιμης εφόρου ζωής αναπηρίας του κατόχου άδειας σε ποσοστό 67% τουλάχιστον, με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων που εκδίδονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). 
 
Δεδομένης της υπερφόρτωσης των λειτουργιών ΚΕΠΑ και της μακρόχρονης αναμονής των αιτούντων για την πιστοποίηση της αναπηρίας τους προτείνουμε η περ. β. να τροποποιηθεί ως εξής: 
 
«β. Σε περίπτωση μόνιμης εφόρου ζωής αναπηρίας του κατόχου άδειας σε ποσοστό 67% τουλάχιστον, με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί από κάθε δημόσια υγειονομική αρχή προ ιδρύσεων ΚΕΠΑ και από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) εφόσον είναι σε ισχύ.» 
 
Άρθρο 29 «Γενικές Ρυθμίσεις» 
 
Η περ. δ της παρ. 1 αναγράφεται ως εξής : σε ποσοστό τουλάχιστον 5% σε γονείς ανηλίκων τέκνων με ειδικές ανάγκες και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης. 
 
Προτείνουμε για λόγους δεοντολογικούς η περ. δ. να αναγραφεί ως εξής: 
 
Σε ποσοστό τουλάχιστον 5% σε γονείς ανηλίκων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
 
Επίσης τίθεται το ερώτημα,  βάσει ποιων κοινωνικών κριτηρίων  θα διατίθενται κατά προτεραιότητα  οι άδειες υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και από ποια αρμόδια αρχή θα καθορίζονται; 
 
Άρθρο 33: «Ειδικότερα θέματα υπαίθριου στάσιμου εμπορίου» 
 
Στην παρ. 8 αναφέρεται, ως αρμόδιος φορέας που καταθέτει πρόταση για τα είδη που πωλούν οι τυφλοί με άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, ο τριτοβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας οργάνου των τυφλών. Επειδή ο ανώτερος αντιπροσωπευτικότερος  συνδικαλιστικός φορέας των τυφλών είναι δευτεροβάθμιος και συγκεκριμένα η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ), που αποτελεί από ιδρύσεως της φορέα μέλος της Ε.Σ.ΑμεΑ,. θα πρέπει η παρ. 8 να διορθωθεί ως εξής: 
 
«8. Μετά από πρόταση του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού φορέα των τυφλών, την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών στο……………………με άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.» 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
Κυρίες Κύριοι Μέλη της Επιτροπής, 
 
Ευελπιστούμε ότι θα υιοθετήσετε τις προτάσεις μας, οι οποίες μοναδικό σκοπό έχουν την βελτίωση των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης αδειών λαϊκών αγορών σε μέλη της ευπαθούς ομάδας των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, οι οποίοι στην παρούσα οικονομική περίοδο δοκιμάζονται με το πιο σκληρό τρόπο από την ανεργία και βιώνουν εντονότερα τον κοινωνικό αποκλεισμό. 
 
                      Με εκτίμηση 
 
                   
                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
   Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ                     ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ
 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » ΥΠ.ΟΙΚ. » Προτάσεις Ε.Σ.Α.μεΑ. για τη βελτίωση διατάξεων του ν/σ «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος» σχετικών με τα άτομα με αναπηρία
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis