Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Υγείας

Αθήνα: 24/10/2014

ΠΡΟΣ:
Πρόεδρο Ε.Ο.Π.ΥΥ
& Μέλη Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Γραφείο Υπουργού Υγείας κ. Μ. Βορίδη
-κ. Γ. Βαφειάδη, Γεν. Διεύθυνση Σχεδιασμού Ανάπτυξης και Υπηρεσιών Υγείας
-Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη»
-Φορείς Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.


Συμπληρωματική πρόταση για το νέο ΕΚΠΥ που αφορά στη χορήγηση διοφθαλμικού μηχανήματος γραφής με τα μάτια σε άτομα με βαριές αναπηρίες (ALS, τετραπληγίες προχωρημένου σταδίου κ.α.)


Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες/οι Μέλη Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ,

Με το παρόν έγγραφό μας, και σε συνέχεια του κειμένου των προτάσεων μας (αρ. εγγράφου 4160/17.10.2014) επί του προσχεδίου του νέου Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ που βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης, επανερχόμαστε στο θέμα της χορήγησης του διοφθαλμικού μηχανήματος γραφής με τα μάτια και της απόδοσης δαπάνης για την αγορά του σε ασφαλισμένους που πάσχουν από προχωρημένη τετραπληγία, Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση (ALS) κ.λπ.

Η έλλειψη πρόβλεψης για τη χορήγηση του εν λόγω μηχανήματος στο νέο Προσχέδιο του νέου ΕΚΠΥ έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία που έχει κυρωθεί με την ψήφιση του ν. 4074/2012, και ως εκ τούτου αποτελεί ένα ισχυρό νομικό δεσμευτικό κείμενο και όχι απλά μια διακήρυξη που θα καταστεί κενή περιεχομένου όπως είθισται.

Σημειώνουμε ότι το Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ με απόφαση του (254/συν. 105/29.3.2013) δεν ενέκρινε τη χορήγηση του διοφθαλμικού μηχανήματος σε ασφαλισμένη του Οργανισμού, κατόπιν και της αρνητικής απόφασης του Α.Υ.Σ., διότι η χρήση του δεν αποσκοπεί στην αποκατάσταση της υγείας ή την ανακούφιση από τη νοσηρή κατάσταση. To αιτιολογικό όμως αυτής της αρνητικής απόφασης έρχεται σε ευθεία αντίθεση με προηγούμενη απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) το έτος 2009, βάσει της οποίας ο ΟΠΑΔ προχώρησε στη χορήγηση της ανωτέρω συσκευής σε ασφαλισμένο του.
Η χορήγηση σύγχρονων ιατρικών συσκευών και συσκευών αποκατάστασης, που επιτυγχάνουν τη βελτίωση της λειτουργικότητας και εν τέλει της αυτονομίας των ατόμων με βαριές αναπηρία ανά τον κόσμο, αποτελεί υποχρέωση των ασφαλιστικών ταμείων. Ειδικότερα το διοφθαλμικό μηχάνημα γραφής με τα μάτια χρησιμεύει για την κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών αυτών των ατόμων, τα οποία εκτός του ότι δεν μπορούν να κινηθούν δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με το οικείο περιβάλλον τους, όπως και με τους θεράποντες ιατρούς και νοσηλευτές τους.

Κατόπιν των προαναφερθέντων διερωτόμαστε πως νοείται η διασφάλιση της υγείας ανθρώπων που εξαιτίας της αναπηρίας τους δεν μπορούν να κινηθούν ούτε να επικοινωνήσουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, και ποια είναι η υποχρέωση των ασφαλιστικών φορέων για τη χορήγηση συσκευών που αποσκοπούν στη βελτίωση του λειτουργικού επιπέδου και της αυτονομίας τους;
Στο ανωτέρω ερώτημα έρχεται να απαντήσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με τον ακόλουθο ορισμό για την υγεία, ο οποίος λέει ότι «υγεία είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας, και όχι η απλή απουσία της αρρώστιας ή της αναπηρίας». Με λίγα λόγια ο ρόλος του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και της ανθρώπινης συμπεριφοράς τίθενται στο κέντρο του ενδιαφέροντος, αποτελώντας τον πυρήνα ενός νέου υπό διαμόρφωση βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου ερμηνείας της υγείας και της αρρώστιας.
Βάσει του ανωτέρω ορισμού που υιοθετεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και σύμφωνα με το άρθρα της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ν. 4074/2012):

• άρθρο 25 «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα απόλαυσης του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας των ατόμων με αναπηρίες, χωρίς διακρίσεις βάσει αναπηρίας. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, για να διασφαλίζουν την πρόσβαση, για τα άτομα με αναπηρίες, σε υπηρεσίες υγείας που να είναι προσαρμοσμένες στο φύλο, συμπεριλαμβανομένης και της σχετιζόμενης με την υγεία αποκατάστασης και προλαμβάνουν τη διακρίνουσα άρνηση περίθαλψης ή υπηρεσιών υγείας ή τροφής και υγρών λόγω της αναπηρίας (σημείο στ του άρθρου) ,

• άρθρο 26 «Αποκατάσταση - Επαναποκατάσταση» όπου στην εισαγωγή του αναφέρεται ότι : «Τα Κράτη Μέρη λαμβάνουν αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης και της υποστήριξης και της καθοδήγησης σε άτομα/ομάδες σχετικές με την αναπηρία, για να διευκολύνουν τα ΑμεΑ να αποκτήσουν και να διατηρήσουν τη μέγιστη ανεξαρτησία, πλήρη σωματική, διανοητική, κοινωνική και επαγγελματική ικανότητα, και την πλήρη αποκατάσταση και συμμετοχή σε όλες τις πτυχές της ζωής(...) »,

Προτείνουμε την ένταξη του διοφθαλμικού μηχανήματος γραφής με τα μάτια στο Παράρτημα του άρθρου 15 του νέου ΕΚΠΥ και την απόδοση της δαπάνης στους ασφαλισμένους του με βαριές αναπηρίες, βάσει οδηγιών των θεραπόντων ιατρών και βάσει καθορισμένων προϋποθέσεων και προδιαγραφών όπως έχουν τεθεί από το ΚΕΣΥ.

Για τη συγκεκριμένη συσκευή θα θέλαμε να τονίσουμε ότι αυτή αφορά ένα μικρό αριθμό έως ελάχιστο ασφαλισμένων και διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην επικοινωνία τους με το περιβάλλον, και επομένως στην βελτίωση της υγείας τους, βάσει του σύγχρονου βιοψυχοκοινωνικού μοντέλου.

Κύριε Πρόεδρε,
Κυρίες/οι Μέλη του Δ.Σ ΕΟΠΥΥ

Προσδοκούμε στην εξέταση της ανωτέρω πρότασής μας και στην άμεση ενημέρωσή μας για τις ενέργειές σας προς θετική κατεύθυνση.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Υ.Κ.Α. » Συμπληρωματική πρόταση για το νέο ΕΚΠΥ που αφορά στη χορήγηση διοφθαλμικού μηχανήματος γραφής με τα μάτια σε άτομα με βαριές αναπηρίες (ALS, τετραπληγίες προχωρημένου σταδίου κ.α.)
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis