Κατηγορία: Υπ. Υγείας

Αθήνα: 26/09/2007

ΠΡΟΣ:
κ. Δ. Αβραμόπουλο, Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού
- κ. Γ. Παπαγεωργίου, Υφυπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- κ. Γ. Κωνσταντόπουλο, Υφυπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- Φορείς – Μέλη ΕΣΑμεΑ


Κατάθεση Υπομνήματος με θέμα Υγεία – Πρόνοια και Άτομα με Αναπηρία


Κύριε Υπουργέ,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία θα ήθελε και πάλι να σας εκφράσει τα θερμά της συγχαρητήρια για την επανατοποθέτησή σας στη σημαντική θέση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Θεωρώντας δεδομένη την ευαισθησία σας σε θέματα ατόμων με αναπηρία, ελπίζουμε στη θετική ανταπόκρισή σας και στη συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ μας με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας προς τα άτομα με αναπηρία.

Θα εκτιμούσαμε ιδιαιτέρως αν είχαμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε άμεσα μαζί σας προκειμένου να σας εκθέσουμε το σύνολο των θεμάτων που άπτονται του Υπουργείου σας και αφορούν στα άτομα με αναπηρία.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε Υπόμνημα με θέμα «Υγεία – Πρόνοια και Άτομα με Αναπηρία».

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Γ.ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΠΑΝΑΝΟΣ

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία
«Υγεία – Πρόνοια και Άτομα με Αναπηρία»


Κύριε Υπουργέ,

Με το παρόν Υπόμνημα σας καταθέτουμε τα κυριότερα θέματα που έχουν άμεση σχέση με τους τομείς υγείας και πρόνοιας και απασχολούν το σύνολο των κατηγοριών αναπηρίας που εκπροσωπεί η Συνομοσπονδία μας.

1. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
1.1. Άμεση σύσταση Διεύθυνσης Υγείας Ατόμων με Αναπηρία στο Υπουργείο σας με αποκλειστικό αντικείμενο την αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία

Τα θέματα που παρατίθενται στο παρόν Υπόμνημα και αφορούν στην υγεία των ατόμων με αναπηρία, εκ των οποίων πολλές κατηγορίες είναι καθημερινοί χρήστες των υπηρεσιών υγείας (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης), καθιστούν απαραίτητη τη σύσταση ξεχωριστής Διεύθυνσης Υγείας στελεχωμένης με εξειδικευμένο προσωπικό.
1.2. Άμεση ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών

Η Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών, στην οποία συμμετέχει επίσημα εκπρόσωπος της Συνομοσπονδίας, συστάθηκε στο Υπουργείο Υγείας σύμφωνα με το Ν.2519/1997. Η Επιτροπή αυτή από τη σύσταση της έχει συνεδριάσει πολύ λίγες φορές, ενώ την τελευταία τριετία ο εκπρόσωπος μας δεν έχει κληθεί να παραστεί σε συνεδρίαση της.

Δεδομένου ότι το έργο αυτής της Επιτροπής, η οποία έχει την κεντρική ευθύνη παρακολούθησης και ανάπτυξης του θεσμού για την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών, κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, ζητούμε να επιληφθείτε προσωπικά για την άμεση ανασυγκρότηση της.
1.3. Δημιουργία Επιτροπών Συντονιστικού χαρακτήρα σε όλες τις ΔΥΠΕ για τα θέματα υγείας και πρόνοιας με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ε.Σ.Α.μεΑ. σε αυτές

Όπως είναι γνωστό, σκοπός των ΔΥΠΕ που λειτουργούν στις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας είναι ο προγραμματισμός, συντονισμός και εποπτεία όλων των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης καθώς και η υποβολή προς το Υπουργό Υγείας εισηγήσεων μέτρων και προτάσεων που αποσκοπούν στην πληρέστερη και αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Η σύσταση συντονιστικών επιτροπών στις ΔΥΠΕ με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι είναι συχνοί χρήστες των φορέων υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, θα αναδείξει σε βάθος τα προβλήματα που παρουσιάζονται και θα συμβάλλει στην αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών με επακόλουθο την πληρέστερη αποδοτικότητα τους.
1.4. Ίδρυση Κλινικών Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης στην Περιφέρεια και ενίσχυση των υπαρχόντων

Με στοιχεία που προκύπτουν από την Επιτροπή για τη μελέτη των προβλημάτων που αφορούν στην αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία του ΚΕΣΥ , το σύνολο των μονάδων Ιατρικής και Φυσικής Αποκατάστασης λειτουργούν στο Λεκανοπέδιο της Αττικής με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πρόσθετα δισεπίλυτα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα μεταφοράς του τραυματία και του συγγενικού του περιβάλλοντος από την περιφέρεια στην Αθήνα.

Ζητούμε την προσωπική σας παρέμβαση για την έναρξη και ολοκλήρωση των Κέντρων Φυσικής Αποκατάστασης στην Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη και την υλοποίηση και μελέτη των προτάσεων της Επιτροπής για τη μελέτη των προβλημάτων που αφορούν στην αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία του ΚΕΣΥ.
1.5. Καθολική πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε όλα τα νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ιατρεία ασφαλιστικών φορέων και σε όλους τους οργανισμούς που εποπτεύει το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς επίσης καθολική πρόσβαση σε όλους τους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου και εποπτευόμενων από αυτό οργανισμών και φορέων

Η προσβασιμότητα, εκτός από την διάσταση της φυσικής πρόσβασης (μπορεί ένα άτομο να πάει εκεί που θέλει;) περικλείει και τη διάσταση της λειτουργικότητας (μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία ή το αγαθό που θέλει;) και της επικοινωνίας. Ως εκ τούτου η προσβασιμότητα των υπηρεσιών υγείας (νοσοκομείων, κέντρων υγείας κ.λ.π.) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέγγιση και τη χρήση τους από τα άτομα με αισθητηριακές και κινητικές αναπηρίες. Στην προσβασιμότητα ασφαλώς αυτή συμπεριλαμβάνεται και η πρόσβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας με την εισαγωγή και εφαρμογή σ' αυτήν των προδιαγραφών προσβασιμότητας που έχει καταρτίσει το παγκόσμιο Web (W3C).

Για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των ατόμων με κινητική αναπηρία στο Σύστημα Υγείας της χώρας μας, ζητούμε τουλάχιστον ένα δωμάτιο ανά κλινική να είναι ειδικά διαμορφωμένο για τα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία.

Για τα κωφά άτομα απαραίτητη προϋπόθεση για την απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών υγείας αποτελεί η χρήση νοηματικής γλώσσας σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Γι' αυτό και η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος έχει προτείνει την πρόσληψη με σύμβαση έργου ενός διερμηνέα Ε.Ν.Γ. σε κάθε ΔΥΠΕ Αθήνας και Θεσσαλονίκης ο οποίος θα είναι στη διάθεση κάθε νοσοκομείου σε περιπτώσεις νοσηλείας κωφών.

Εξασφάλιση προσβασιμότητας των τυφλών ατόμων στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των νοσοκομείων:
- δημιουργία οδηγών όδευσης,
- τοποθέτηση πινακίδων Braille και μεγενθυμένων γραμμάτων έξω από τις
πόρτες ιατρείων, υπηρεσιών, διευθύνσεων, δωματίων κ.λ,π.
- εξοπλισμό ανελκυστήρων με ηχητική αναγγελία ορόφων και τοποθέτηση
ενδείξεων Braille στα πλήκτρα
- έκδοση ενημερωτικού ιατρικών εντύπων σε γραφή Braille στα τμήματα χρονιών παθήσεων όπως ο Σακχαρώδης Διαβήτης, η νεφροπάθεια τελικού σταδίου κλπ.
1.6. Πρόσληψη ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών στα νοσοκομεία της χώρας

Μείζον θέμα για όλες τις κατηγορίες αναπηρίας αποτελεί η έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία της χώρας. Ειδικότερα για τα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες (νοητική υστέρηση, αυτισμό σύνδρομο down κ.λ.π.),
η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού εξειδικευμένου δυσκολεύει την εισαγωγή και περίθαλψη αυτών στα νοσοκομεία.

Επίσης, για τα άτομα με χρόνιες παθήσεις όπως τα άτομα με νεφροπάθεια τελικού σταδίου, άτομα με θαλασσαιμία, άτομα με Σ.Δ., αιμορροφιλία, άτομα με συγγενείς καρδιοπάθειες, επιληψία, ερυθρωματώδη λύκο κ.λ.π., οι οποίοι είναι συχνοί χρήστες των υπηρεσιών υγείας, η έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία εξειδικευμένων μονάδων όπως είναι οι μονάδες τεχνητού νεφρού, οι μονάδες μετάγγισης αίματος, τα διαβητολογικά ιατρεία ή κέντρα κ.λ.π.

Πάγιο αίτημα της Ε.Σ.ΑμεΑ για τη στελέχωση των μονάδων υγείας με ιατρικό παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι η αύξηση των κονδυλίων του Κρατικού Προϋπολογισμού για τον τομέα της υγείας. Ζητούμε την προσωπική σας παρέμβαση προς το Υπουργείο Οικονομικών για την παροχή των απαιτούμενων κονδυλίων στον Κρατικό Προϋπολογισμό για την πρόσληψη προσωπικού στους Δημόσιους Φορείς Υγείας και την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων.
1.7. Ειδικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι κατηγορίες των ατόμων με χρόνιες παθήσεις

Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου

- Στελέχωση των μονάδων τεχνητού νεφρού όλης της χώρας με εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
- Οριστική επίλυση του θέματος της προμήθειας φίλτρων τεχνητού νεφρού σε συνεργασία με τους αντιπροσωπευτικότερους φορείς των νεφροπαθών της χώρας.

Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1

- Δημιουργία Διαβητολογικών Κέντρων και Ιατρείων σε όλα τα Πανεπιστημιακά και Γενικά Περιφερειακά νοσοκομεία της χώρας και εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων.
- Δημιουργία ιατρείων "Διαβητικού Ποδιού" για την αποφυγή και τη σωστή
αντιμετώπιση των ακρωτηριασμών εξαιτίας του Σ.Δ.
- Άμεση Δημιουργία Διαβητολογικού Ιατρείου και στελέχωση του με ιατρικό,
παραϊατρικό και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό στο Νοσοκομείο
"ΚΑΤ "για την κάλυψη των αναγκών των ατόμων με Σ.Δ.
- Δημιουργία Κέντρων Εκπαίδευσης για τον αυτοέλεγχο των ατόμων με
Σακχαρώδη Διαβήτη με τη στελέχωση τους με το κατάλληλο ιατρικό
προσωπικό, σε συνεργασία με εκπροσώπους του επιστημονικού ιατρικού
χώρου και των φορέων που εκπροσωπούν τα άτομα με Σ.Δ.
- Επανεξέταση και αναπροσαρμογή των αποδιδόμενων ποσοστών αναπηρίας στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη δεδομένου ότι ο ισχύον ΚΕΒΑ τα αποκλείει από σημαντικές ευνοϊκές διατάξεις για τα άτομα με αναπηρία.

Άτομα με Θαλασσαιμία

- Άμεση εφαρμογή της μεθόδου μοριακού ελέγχου (NAT) του αίματος σε όλη
την επικράτεια.
- Τελική υπογραφή της εισήγησης του ΚΕΣΥ για το θεσμικό πλαίσιο για την
οργάνωση και λειτουργία των Μονάδων Μεσογειακής Αναιμίας από τον
Υφυπουργό Υγείας.
- Εξασφάλιση κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής όλων των μονάδων
μεσογειακής αναιμίας, τη στελέχωση τους με εξειδικευμένο νοσηλευτικό
προσωπικό και τη λειτουργία μονάδων 24άωρης ετοιμότητας.
- Λειτουργία μονάδων μεσογειακής αναιμίας 24ωρης ετοιμότητας, στην
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αρχικά για την αντιμετώπιση έκτακτων
περιστατικών για τη Μεσογειακή Αναιμία και των επώδυνων κρίσεων για τα
Δρεπανοκυτταρικά σύνδρομα.
- Εκπόνηση ενημερωτικού προγράμματος για την εθελοντική αιμοδοσία για να
σταματήσει το απαράδεκτο φαινόμενο της έλλειψης αίματος κυρίως κατά τους θερινούς μήνες και τις εορταστικές περιόδους.

Άτομα που πάσχουν από συγγενείς καρδιοπάθειες

- Δημιουργία κατάλληλων υποδομών και πρόσληψη εξειδικευμένων ιατρών με στόχο την αύξηση του αριθμού των πασχόντων από συγγενείς καρδιοπάθειες που χειρουργούνται στην Ελλάδα ώστε να μην υποχρεώνονται να
μεταβαίνουν στο εξωτερικό.
- Δημιουργία αντίστοιχης κλινικής με αυτή που λειτουργεί στο
Παιδοκαρδιοχειρουργικό τμήμα του Ωνασείου για τον επανέλεγχο και την
υποβολή εξετάσεων των πασχόντων μετά την ενηλικίωση τους και μέτρα για
τη μείωση αναμονής των εξετάσεων των πασχόντων.
- Σύσταση κοινής επιτροπής των τριών εξειδικευμένων κλινικών για την
παραπομπή πασχόντων στο εξωτερικό με διαφανείς διαδικασίες.

2) ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

2.1. Επιδοματική Πολιτική

Η Επιδοματική Πολιτική αποτελεί έναν από τους κυριότερους άξονες κοινωνικής προνοιακής πολιτικής του σύγχρονου Κράτους για την κάλυψη των βασικών αναγκών των ατόμων με αναπηρία. Οι παρεμβάσεις του Κράτους στο πεδίο της Κοινωνικής Προστασίας θεωρούνται αποτελεσματικές μόνο όταν συνοδεύονται από θεσμικές εγγυήσεις, οι οποίες κατευθύνονται στην ουσιαστική εξασφάλιση των δικαιούχων.

Η πρόβλεψη των αυξήσεων των προνοιακών επιδομάτων της τετραετίας 2008 - 2011 πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό ώστε να προβλεφθούν οι πιστώσεις για την ετήσια αύξηση που θα εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2008.

2.2. Θεσμική εκπροσώπηση της ΕΣΑμεΑ στο Δ.Σ. του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΙΚΠΑ)

Η ΕΣΑμεΑ έχει εκφράσει κατ’ επανάληψη την έντονη αντίδρασή της για την έλλειψη εκπροσώπησής της στο Δ.Σ. του ΙΚΠΑ, δεδομένου ότι η ΕΣΑμεΑ συμμετείχε στο Δ.Σ. του Ε.Σ.Υ.Κ.Φ. από την ίδρυσή του. Η εκπροσώπηση της ΕΣΑμεΑ σε ένα φορέα όπως το ΙΚΠΑ θεωρείται επιβεβλημένη δεδομένου ότι το ΙΚΠΑ μελετά και προωθεί πολιτικές που σχετίζονται με τις μονάδες υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Από την ψήφιση του Ν.3370/05 έως και σήμερα έχει αναπτυχθεί ουσιαστικός διάλογος μεταξύ της ΕΣΑμεΑ και του ΙΚΠΑ, γεγονός που ανέδειξε το κενό της εκπροσώπησης και οδήγησε στην αναγνώριση του συμβουλευτικού ρόλου της ΕΣΑμεΑ από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του ΙΚΠΑ. Για άλλη μια φορά ζητάμε να λυθεί το αίτημα μας για θεσμική εκπροσώπηση της ΕΣΑμεΑ στο Δ.Σ. του ΙΚΠΑ. Το αίτημά μας άλλωστε υποστηρίζεται και από τον Πρόεδρο του ΙΚΠΑ.

2.3. Προσλήψεις προσωπικού στις μονάδες κοινωνικής φροντίδας

Η ποιότητα της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία με στόχο την ομαλή ένταξή τους σε όλα τα επίπεδα της καθημερινής ζωής αποτελεί ένα βασικό κεφάλαιο για τα άτομα με αναπηρία. Η λειτουργία όμως των κέντρων αυτών και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την στελέχωση τους με κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό. Πάγια θέση της Συνομοσπονδίας μας είναι η ενίσχυση σε προσωπικό των κέντρων και των προγραμμάτων αυτών που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας κάθε μορφής και βαθμού.

2.4. Αποϊδρυματοποίηση

Η αποϊδρυματοποίηση, η μετάβαση δηλ. από την ιδρυματική φροντίδα σε ένα νέο σύστημα υποστηρικτικών δομών και υπηρεσιών, αποτελεί μείζον θέμα για το αναπηρικό κίνημα της χώρας. Ζητάμε τη συμμετοχή του αναπηρικού κινήματος στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του σημαντικού αυτού σχεδίου δράσης.

2.5. Μετατροπή της Σχολής Τυφλών Β. Ελλάδας σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

2.6. Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική αναπηρία (Αρ. Φύλλου 74/29.01.07)

Η ίδρυση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία δεν μπορεί να αφορά μόνο την κατηγορία των ατόμων με νοητική αναπηρία αλλά η απόφαση θα πρέπει να τροποποιηθεί και να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες ατόμων με αναπηρία όπως τα άτομα με πολλαπλές αναπηρίες.

2.7. Επιχορήγηση ΕΣΑμεΑ και των Φορέων – Μελών της

Βασικό θέμα για την ομαλή λειτουργία των φορέων του αναπηρικού κινήματος αποτελεί η αύξηση των κονδυλίων που αφορούν στην επιχορήγηση της Ε.Σ.Α.μεΑ. και των Οργανώσεων Μελών της μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού και του λογαριασμού των Κρατικών Λαχείων.


Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡ. ΠΑΝΑΝΟΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή