Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


Κατηγορία: Υπ. Υγείας

Αθήνα: 12/04/2022

ΠΡΟΣ:
Υπουργό Υγείας, κ. Α. Πλεύρη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γραφείο Πρωθυπουργού, κ. Κ. Μητσοτάκη
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Γ. Γεραπετρίτη
- Γραφείο Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Άκη Σκέρτσου
- Γραφείο Αναπλ. Υπουργού Υγείας, κ. Α. Γκάγκα
- Γραφείο Υφυπουργού Υγείας, κ. Ζ. Ράπτη
- Γραφείο Γ.Γ. Υπηρεσιών Υγείας, κ. Ι. Κωτσιόπουλου
- Γραφείο Γ.Γ. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κ. Μ. Θεμιστοκλέους
- Γραφείο Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας, κ. Ε. Αγαπηδάκη
- Μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου
- Γραφείο Διοικήτριας Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Θ. Καρποδίνη
- Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
- Οργανώσεις Μέλη ΕΣΑμεΑ


Άμεση απόσυρση του άρθρου 21 του προσχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΙΣΟΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡEΣΙΕΣ ΤΟΥ EΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»


Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης στην οποία τέθηκε το προσχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΙΣΟΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡEΣΙΕΣ ΤΟΥ EΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», στον διαδικτυακό τόπο opengov.gr, με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε πως με τη διάταξη του άρθρου 21 «Μη εκτελεστικός Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Τροποποίηση παρ. 3 και αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 20 ν. 3918/2011», επιχειρείται μία απαράδεκτη, έως και αντιδημοκρατική αλλαγή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας - ΕΟΠΥΥ.
Συγκεκριμένα, με τη διάταξη του άρθρου 21 του προσχεδίου νόμου, τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 3918/2011 και αφενός μειώνεται το πλήθος των Συμβούλων του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), αφετέρου καταργείται η εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο των κοινωνικών εταίρων που μέχρι σήμερα ορθώς έχει προβλεφθεί και μετέχουν σε αυτό.

Κύριε Υπουργέ,
Η συμμετοχή, δια εκπροσώπων, των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων κοινωνικών εταίρων στο Διοικητικό Συμβούλιο, εξυπηρετεί βασικές αρχές της δημοκρατικής λειτουργίας φορέων που ανήκουν στο κράτος, όπως ο κοινωνικός διάλογος, η κοινωνική λογοδοσία και η διαφάνεια της λειτουργίας των φορέων αυτών.
Για τον λόγο αυτό, μέχρι σήμερα, σε όλα τα Διοικητικά Συμβούλια των μεγαλύτερων Οργανισμών, όπως ο e-ΕΦΚΑ, ο ΕΟΠΥΥ, ο ΟΠΕΚΑ, έχει προβλέψει ο νομοθέτης τη συμμετοχή εκπροσώπων των αντιπροσωπευτικότερων τριτοβάθμιων οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών.
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ., ως η αντιπροσωπευτικότερη τριτοβάθμια οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, με μέλη της περισσότερες από 500 οργανώσεις α' και β' βαθμού σε όλη την ελληνική επικράτεια, μετέχει με αιρετό εκπρόσωπό της στα Διοικητικά Συμβούλια όλων αυτών των μεγάλων Οργανισμών, εκπροσωπώντας τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, δηλαδή, εκπροσωπώντας ένα μεγάλο μέρος Ελληνίδων και Ελλήνων, των πλέον ευάλωτων πολιτών της χώρας.
Επιπλέον, με την πρόβλεψη του άρθρου 21 του προσχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας, η μη συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο Δ.Σ. του ΕΟΠΠΥ έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις παρακάτω απαιτήσεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 4 «Γενικές υποχρεώσεις» της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, την οποία η χώρα μας κύρωσε με τον ν.4074/2012, με την οποία η Ε.Σ.Α.μεΑ. καθίσταται μέρος του εθνικού θεσμικού πλαισίου παρακολούθησης εφαρμογής της Σύμβασης, σύμφωνα και με το άρθρο 33 της Σύμβασης, και στην οποία αναφέρεται συγκεκριμένα ότι: «3. Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με αναπηρίες, μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους»,
β) της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4488/2017, στην οποία αναφέρεται ότι: «1. Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ. Ιδίως υποχρεούται: α) να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους, β) να τηρεί τις αρχές καθολικού σχεδιασμού σε κάθε τομέα της αρμοδιότητάς του ή της δραστηριοποίησής του, προκειμένου να διασφαλίζει για τα ΑμεΑ την προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών ή των αγαθών που προσφέρει, γ) να παρέχει, όπου απαιτείται σε συγκεκριμένη περίπτωση, εύλογες προσαρμογές υπό τη μορφή εξατομικευμένων και κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθμίσεων και ενδεδειγμένων μέτρων, χωρίς την επιβολή δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους, δ) να απέχει από πρακτικές, κριτήρια, συνήθειες και συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των ΑμεΑ, ε) να προάγει με θετικά μέτρα την ισότιμη συμμετοχή και άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στον τομέα της αρμοδιότητας ή δραστηριότητάς του».
Επιπρόσθετα, η πρόβλεψη του άρθρου 21 του προσχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας και η μη συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο Δ.Σ. του ΕΟΠΠΥ, έρχεται σε πλήρη αντίθεση και με τις Τελικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στην έκθεσή της για την εφαρμογή της Σύμβασης από την Ελλάδα, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στις 29 Οκτωβρίου 2019, όπου η Επιτροπή, σε ότι αφορά τον τομέα της Υγείας, συστήνει στη χώρα μας «Να παρακολουθεί αποτελεσματικά την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών υγείας από παρόχους υπηρεσιών υγείας στα άτομα με αναπηρία ότι γίνεται σε ίση βάση με τους άλλους» (παρ. 37β των Τελικών Παρατηρήσεων)».
Δίχως τη συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο Δ.Σ. του ΕΟΠΠΥ δεν είναι δυνατή η εφαρμογή των προαναφερθεισών απαιτήσεων και συστάσεων. Επιπρόσθετα, τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους εκπροσωπούνται και πρέπει να εκπροσωπούνται και να συμμετέχουν μέσω των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεών τους, προκειμένου να προάγουν, προστατεύουν και παρακολουθούν την εφαρμογή της Σύμβασης σε κάθε μέτρο, μηχανισμό, πρόγραμμα ή δράση, όπως άλλωστε ορίζει και η Σύμβαση στην παρ.3 του άρθρου 33 «3.Η κοινωνία των πολιτών και, ιδιαίτερα, τα άτομα με αναπηρίες και οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους, θα εμπλέκονται και θα συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία παρακολούθησης.».
Κύριε Υπουργέ,
Με βάση όλα τα ανωτέρω, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί του προσχεδίου νόμου και εν' όψη της κατάρτισης και κατάθεσης στη Βουλή του τελικού Σχεδίου Νόμου με τίτλο «ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΙΣΟΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡEΣΙΕΣ ΤΟΥ EΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», σας καλούμε να αποσύρετε το άρθρο 21 ή να το συμπληρώσετε ως προς την απαραίτητη συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ., δια εκπροσώπου της, στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ, ως την αντιπροσωπευτικότερη Οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.
Επί των λοιπών άρθρων του προσχεδίου νόμου, θα τοποθετηθούμε μέσω της διαδικασίας που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι την 18η Απριλίου 2022, όπως με συνέπεια και υπευθυνότητα κάνουμε σε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία που τίθεται σε δημόσια διαβούλευση και πάντοτε με στόχο την προάσπιση και προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.
Με την πεποίθηση ότι το αίτημά μας είναι απόλυτα εύλογο και δίκαιο, αναμένουμε τη θετική ανταπόκριση σας ως προς την απόσυρση ή σχετική διόρθωση του άρθρου 21 του προσχεδίου νόμου.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ » Υ.Υ.Κ.Α. » Άμεση απόσυρση του άρθρου 21 του προσχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΙΣΟΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡEΣΙΕΣ ΤΟΥ EΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis