Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας


""Απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με τον διαγωνισμό «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ» αριθ. πρωτ. 2430/18.06.2014" "

Αρ.Πρωτ.:2607

Ερώτημα 1ο:
- στη σελίδα 23, στο άρθρο 5, στην πέμπτη παράγραφο αναφέρεται ότι «Προσφορές με έκπτωση μεγαλύτερη του 10% του προϋπολογισμού δεν γίνονται αποδεκτές σύμφωνα με το άρθρο 55 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.»
- στη σελίδα 27, στο άρθρο 6.2.1., στη σημείωση αναφέρεται ότι «Εκπτώσεις άνω του 15% σύμφωνα με το άρθρο 55 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ., μπορεί να κριθούν ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενό τους και θα ζητηθούν γραπτώς διευκρινίσεις. Εάν οι διευκρινίσεις κριθούν μη επαρκείς η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει την προσφορά.»
Παρακαλώ πολύ να διευκρινισθεί ποια από τις παραπάνω προτάσεις ισχύουν.
Απάντηση:
Εκ παραδρομής στο άρθρο 5 της σελίδας 23 το ποσοστό έκπτωσης αναφέρεται 10%, ενώ το ορθό είναι: «Εκπτώσεις άνω του 15% σύμφωνα με το άρθρο 55 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ., μπορεί να κριθούν ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενό τους και θα ζητηθούν γραπτώς διευκρινίσεις. Εάν οι διευκρινίσεις κριθούν μη επαρκείς η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει την προσφορά.»
Ερώτημα 2ο:
Στη διακήρυξη με αρ. 2430/18.06.2014 αναγράφεται (σελ. 12):
«Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε επικυρωμένα αντίγραφα.» .
Σύμφωνα με το Νόμο 4250/2014 δεν υπάρχει πλέον τέτοια υποχρέωση κατά το στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη συνημμένη εγκύκλιο:
«Με το άρθρο 1 του ως άνω νόμου καταργείται, εφεξής, η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών»
Παρακαλώ διευκρινίστε αν ισχύει η διατύπωση της σελίδας 12 ή μπορούμε να καταθέσουμε απλά αντίγραφα.

Απάντηση:
Η Ε.Σ.Α.μεΑ δεν υπάγεται στους φορείς που αναφέρονται στο Ν. 4250/14 καθώς δεν είναι Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ που εποπτεύεται από το δημόσιο. Συνεπώς ισχύει η διατύπωση της σελίδας 12 και τα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα. Η επικύρωση μπορεί να γίνει από δημόσια αρχή ή Δικηγόρο.
Το παρόν θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. και θα κοινοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα νομικά και φυσικά πρόσωπα που υπέβαλλαν ερωτήματα για τον διαγωνισμό μέχρι τις 15.07.2014.

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Διαγωνισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ » Ανακοινώσεις » ""Απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με τον διαγωνισμό «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ» αριθ. πρωτ. 2430/18.06.2014" "
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis