""Απαλλαγή των ελευθέρων επαγγελματιών ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω από το τέλος επιτηδεύματος" "

Με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που εντάχθηκε στο νέο ψηφισθέν νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το οποίο αφορά στην ανοιχτή διάθεση και περαιτέρω χρήση δημοσίων εγγράφων, ικανοποιήθηκε εν μέρει το πάγιο αίτημα της Ε.Σ.ΑμεΑ. για την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των ελευθέρων επαγγελματιών ατόμων με αναπηρία.
Η διάταξη αναφέρει ότι : «Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α΄251) αντικαθίσταται ως εξής: Από το οικονομικό έτος 2013 και εφεξής εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ογδόντα (80) τοις εκατό».
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. είχε ζητήσει η απαλλαγή να ισχύσει για τους έχοντες ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω όπως και την ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση των ελευθέρων επαγγελματιών με αναπηρία (μείωση φορολογικών συντελεστών, αιτήματα τα οποία θα συνεχίσει να διεκδικεί.
Αναμένεται η δημοσίευση του νόμου σε Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως και η έκδοση εγκυκλίου για την εφαρμογή τους.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή