Διαγωνισμός για απασχόληση 200 ατόμων στην καθαριότητα μέσω ΚΟΙΝΣΕΠ

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκήρυξε μέσω του ΕΦΚΑ τη διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας κατ' αποκλειστικότητα από φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 (συμβάσεις ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα ) του Ν.4412/2016 :
α) Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε) του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96) και
β) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) του άρθρου 2 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216).
Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής των Προσφορών: Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους μέσω της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. το αργότερο μέχρι 09η/03/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ.
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης/παραλαβής των έντυπων προσφορών: 14η/3/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ.
Τα πλήρη έγγραφα της Διακήρυξης καθώς και τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινήσεις διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Φ.Κ.Α.: www.efka.gov.gr 
Αναλυτικά η προκήρυξη.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή