5η Δράση ALL IN! A Manifesto: “Help practitioners to succeed in achieving inclusive adult education”- Έγγραφο Διακήρυξης για τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση των Ενήλικων Ατόμων με Αναπηρία

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Programme Key Action 2, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία σε συνεργασία με την FAR - The Federation for Accessibility of Romania και άλλους τρεις (3) Ευρωπαίους Εταίρους, έχει αναλάβει την υλοποίηση του Έργου με τίτλο: "ALL IN! INcredible Practitioners to empower adults with disABILITIES through Education, Employment & Social Entrepreneurship", «Ενδυνάμωση των Ατόμων με Αναπηρία μέσω της Εκπαίδευσης, της Απασχόλησης και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας», με διακριτικό τίτλο ALL IN!2ABILITIES. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 5η δράση του έργου με τίτλο: A Manifesto "Help practitioners to succeed in achieving inclusive adult education", με συντονιστές τους εταίρους από το Βέλγιο (EASPD).

allin

Το έγγραφο διακήρυξης παρέχει συστάσεις για τους ευρωπαίους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους εθνικούς και περιφερειακούς φορείς χάραξης πολιτικής, τους φορείς παροχής εκπαίδευσης, τις υπηρεσίες υποστήριξης και τους εργοδότες για τις πρωτοβουλίες που μπορούν να αναλάβουν ώστε να σχεδιάσουν πλαίσια πολιτικής για να υποστηρίξουν τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης ενηλίκων στην επίτευξη της ένταξης των ατόμων με αναπηρία, στους χώρους εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Το έγγραφο διακήρυξης και οι προτάσεις είναι αποτέλεσμα έρευνας στα πλαίσια της δράσης 5 του έργου ALL IN! με σκοπό να αποτυπώσει την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με τους επαγγελματίες εκπαίδευσης ενηλίκων που υποστηρίζουν άτομα με αναπηρία στη Ρουμανία, την Ελλάδα και την Ισπανία. Η έρευνα εντοπίζει την έλλειψη επαρκούς κατάρτισης για τους επαγγελματίες της εκπαίδευσης, καθώς και την έλλειψη επαρκών, ευέλικτων και εξατομικευμένων εκπαιδευτικών πόρων ως βασικά εμπόδια για τη μεγαλύτερη πρόσβαση των μαθητών με αναπηρία στην εκπαίδευση ενηλίκων.
Το έγγραφο διακήρυξης στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και στην παροχή συστάσεων σχετικά με τον τρόπο προώθησης ενός πλαισίου διευκόλυνσης για την υποστήριξη των επαγγελματιών της εκπαίδευσης ενηλίκων, στην επίτευξη της ένταξης των ατόμων με αναπηρία.
Το έγγραφο διακήρυξης καθώς και οι αναφορές των χωρών είναι διαθέσιμα μόνο στην αγγλική γλώσσα στον παρακάτω σύνδεσμο: https://all-in-erasmus-project.com/Useful-resources/ 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή