Δικαίωση ΕΣΑμεΑ, παράταση συμβάσεων εργασίας του προσωπικού των προνοιακών δομών

Μετά τις έντονες και διαρκείς πιέσεις της ΕΣΑμεΑ και των οργανώσεών της, παρατείνονται τελικά οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού των δημόσιων προνοιακών δομών που προσελήφθησαν λόγω COVID-19.

Για το θέμα κατατέθηκε τροπολογία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή. Η τροπολογία αναφέρει:
«Άρθρο 6
Παράταση συμβάσεων εργασίας έκτακτου προσωπικού σε προνοιακούς φορείς
1. Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που συνήφθησαν κατ΄εφαρμογή του άρθρου εικοστού πρώτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76), και της κατ" εξουσιοδότηση του εκδοθείσας υπ' αρ. 12549/4426/16.3.2020 υπουργικής απόφασης (Β'868), όπως ισχύει, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στις προνοιακές δομές της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου εικοστού πρώτου, δύναται να παραταθούν έως και την 31π.3.2021. Η παράταση των συμβάσεων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές ούτε εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α' 134).
2. Η ισχύς των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που δύνανται να συναφθούν κατ' εφαρμογή του άρθρου 21 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και της υπουργικής απόφασης της παρ. 1, με βάση τον ανώτατο αριθμό προσληπτέων, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, δεν δύναται να εκτείνεται πέραν της 31ΓΛ.3.2021».
Η ΕΣΑμεΑ μεταξύ τόνιζε, μεταξύ άλλων, στην επιστολή της για το θέμα ότι: «Όπως είναι γνωστό, τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (ΚΚΠ) ολόκληρης της χώρας, διαχρονικά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης από μόνιμο επιστημονικό προσωπικό, προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων υγείας, και βοηθητικό προσωπικό, σημαντικό για τη λειτουργία των ΚΚΠ και την ποιότητα των υπηρεσιών που αυτά παρέχουν. Στο αρχικό πλαίσιο λήψης μέτρων προστασίας από την πανδημία, στα τέλη Μαρτίου, προκηρύχθηκε και πραγματοποιήθηκε πρόσληψη προσωπικού λόγω της πανδημίας στα ΚΚΠ όλης της χώρας με εξάμηνες Συμβάσεις, οι οποίες λήγουν στις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Αντικειμενικά, το προσωπικό αυτό καλύπτει πάγιες λειτουργικές ανάγκες των ΚΚΠ, οι οποίες ως γνωστό είναι δομές κλειστής περίθαλψης. Αυτή την περίοδο, που διαπιστώνεται όλο και περισσότερο η εμφάνιση κρουσμάτων COVID 19 σε δομές κλειστής περίθαλψης, είναι απόλυτα πραγματική η ανάγκη ενίσχυσης της στελέχωσης αυτών των δομών και όχι η αποδυνάμωσή τους, ενώ η εξέλιξη της πανδημίας δείχνει ότι θα ζούμε με αυτή για μεγάλο χρονικό διάστημα στο μέλλον».

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή