Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: Φύση και Προσβασιμότητα: Νέες προσεγγίσεις, τεχνικές και καλές πρακτικές από το έργο BIO2CARE

Σε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Φύση και Προσβασιμότητα: Νέες προσεγγίσεις, τεχνικές και καλές πρακτικές από το έργο BIO2CARE».

grb

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων, διοργανώνει μια διαδικτυακή εκδήλωση για πολίτες με αναπηρία και φορείς διαχείρισης επισκέψιμων φυσικών πόρων με θέμα την αναψυχή στη φύση για όλους. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχει υπηρεσία διερμηνείας στην ελληνική νοηματική.  

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια σειρά δράσεων που υλοποιεί η Ε.Σ.Α.μεΑ. σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Επικεφαλής), τον Δήμο Νέστου και τους λοιπούς εταίρους του έργου: «Reinforcing protected areas capacity through an innovative methodology for sustainability», με κωδική ονομασία «BIO2CARE», το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Interreg V-A «Ελλάδα–Βουλγαρία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.

Πληροφορίες για την εκδήλωση θα βρείτε στην αναλυτική Πρόσκληση που επισυνάπτεται στο παρόν.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, μεταξύ 10:00 π.μ. και 12:30 μ.μ. μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams.  

Συμμετάσχετε μέσω υπολογιστή ή κινητού

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDZjNDhiZTQtYWY4ZC00MDQ5LWEyMWQtMTU2MjhkNjUwMjI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220914d403-4e15-4f95-8d2f-04e139af2e79%22%2c%22Oid%22%3a%22ba5968e1-9bad-4dd9-8ed7-6e37a6b4">Πατήστε εδώ για να συμμετάσχετε στη συζήτηση

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

 

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή