Παράταση υποβολή από την Εταιρεία Σπαστικών Β. Ελλάδας

Δημοσιεύεται η με αριθμ. Πρωτ. 460/09.05.2019 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά υλοποίηση της πράξης «Δια βίου μάθηση ατόμων που διαβιούν κάτω του ορίου της απόλυτης φτώχειας στην ειδικότητα φροντιστών – συνοδών ΑμεΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5010815, η οποία εντάσσεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Δευτέρα 13 Μαϊου 2019.

Η πρόσκληση επισυνάπτεται. 


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή