Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Πράξης «Επιχορήγηση του ΝΠ Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Α.με.Α «Ο ΣΩΤΗΡ» για την υλοποίηση του έργου ΚΔΗΦ – ΣΩΤΗΡ 1 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρικής Μακεδονίας»

Σε συνέχεια της υπ'αριθμ. Πρωτ: 757/01-02-2019 Πρόσκλησης (κωδικός πρόσκλησης 145.9iii) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έχοντας υπόψη:
1. το Παράρτημα: Προδιαγραφές υλοποίησης της Πράξης, ως αναπόσπαστο μέρος της υπ'αριθμ. 757/01-02-2019 Πρόσκλησης της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
2. την υπ'αριθμ. 3943/03-07-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης, με κωδικό ΟΠΣ 5041722 στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

διαβιβάζεται συνημμένα η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους ωφελούμενους της Πράξης «Επιχορήγηση του ΝΠ Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Α.με.Α «Ο ΣΩΤΗΡ» προς ενημέρωση των ωφελουμένων και των γονέων/ κηδεμόνων τους.


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή