ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) δύο θέσεων ωφελουμένων στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία «ΜΕΛΙΣΣΑ», του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Α.με.Α Κέρκυρας

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ Κέρκυρας στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 5 «Κοινωνική ένταξη, Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και καταπολέμηση της φτώχειας & των διακρίσεων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία «Μέλισσα» του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Κέρκυρας» με Κωδικό Πράξης/ MIS (ΟΠΣ) 5002292 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Άτομα με κινητικές αναπηρίες ή αισθητηριακές αναπηρίες ή με νοητική υστέρηση ή με πολλαπλές αναπηρίες ή με διαφορετικού είδους αναπηρία και σύμφωνα με το Π. Δ. 395/1993 και με Υ.Α. 4633/1993 (στο εξής καλούμενοι ωφελούμενοι), να υποβάλουν αίτηση πλήρωσης θέσης ωφελούμενου, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή υπηρεσιών Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία «Μέλισσα» του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ Κέρκυρας.
Πληροφορίες για ολόκληρη την πρόσκληση, την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά παρέχονται από τα γραφεία του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Κέρκυρας, από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 – 14:00, στα τηλέφωνα 2661047565, 2661024128. Καθώς επίσης, στις ιστοσελίδες www.posgamea.gr και www.esamea.gr .
Προθεσμία Υποβολής Αίτησης και δικαιολογητικών από 4 Νοεμβρίου 2019 έως 15 Νοεμβρίου 2019 στις 14:00.

Τα απαραίτητα έγγραφα επισυνάπτονται. 


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή