Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ

O Σύλλογος Συνδρόμου DOWN Ελλάδος, λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Συλλόγου Συνδρόμου DOWN Ελλάδος"» Κωδικό ΟΠΣ 5055291, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία", ΑΞ09Β "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ", στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

άτομα με σύνδρομο DOWN άνω των 18 ετών, τα οποία διαβιούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, να υποβάλουν αίτηση για να συμμετέχουν ως ωφελούμενοι / ένοικοι στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Συλλόγου Συνδρόμου DOWN Ελλάδος.

1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Παροχή υπηρεσιών υποστηριζόμενης διαβίωσης σε οκτώ (8) άτομα με αναπηρία στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Συλλόγου Συνδρόμου DOWN Ελλάδος, όπως αυτές προσδιορίζονται στην υπ' αριθμ. Δ12/ΓΠοικ.13107/283 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1160/τ.β ́/08-04-2019).
Ο Σύλλογος θα παρέχει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες υποστήριξης προς τους ενοίκους με στόχο την ανεξάρτητη διαβίωση και με σεβασμό στα δικαιώματά τους. Oι υπηρεσίες που θα προσφερθούν θα είναι τέτοιες ώστε τα άτομα που θα στεγάζονται να διαβιούν σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας και ταυτόχρονα να τους παρέχονται οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις για βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους και την κοινωνική τους ένταξη.
Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στους ωφελούμενους / ενοίκους αφορούν σε:
• Υπηρεσίες διαβίωσης και φροντίδας (διαμονή, διατροφή, μέριμνα για πρόσβαση σε ιατρική και νοσοκομειακή φροντίδα, όποτε απαιτείται, μετακίνηση κλπ) και
• Υπηρεσίες οι οποίες εστιάζονται σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και σύνδεσης με την κοινότητα, κατάρτισης και αξιοποίησης δυνατοτήτων προς επίτευξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των δυνατοτήτων πρόσβασης στην εργασία.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες με έναρξη: 01/01/2021 και λήξη: 31/12/2023, συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου προετοιμασίας και σταδιακής ένταξης διάρκειας έξι (6) μηνών.

3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

3.1 Δικαιολογητικά εγγραφής ωφελουμένων

1) Αίτηση (συνημμένο υπόδειγμα).
2) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3) Ληξιαρχική πράξη γέννησης.
4) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος και του ωφελούμενου.
5) Πρόσφατη φωτογραφία.
6) Ιατρικό ιστορικό (γνωματεύσεις και πιστοποιητικά υγείας) που τεκμηριώνει την αδυναμία αυτόνομης διαβίωσης χωρίς κατάλληλη υποστήριξη.
7) Γνωμάτευση προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας ΚΕΠΑ.
8) Βεβαίωση Κοινωνικής Έρευνας, η οποία συντάσσεται από Κοινωνικό Λειτουργό δημοσίου νοσοκομείου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
9) Πράξη δικαστικής συμπαράστασης.
3.2 Διαδικασία Επιλογής
Μετά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών και τυπικών κριτηρίων από την κοινωνική λειτουργό του φορέα, παραπέμπεται ο ενδιαφερόμενος για αξιολόγηση (ψυχιατρική εκτίμηση, ψυχολογική εκτίμηση, κοινωνικό ιστορικό) στη Διεπιστημονική Ομάδα του φορέα με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων (άμεση αξιολόγηση) και συντάσσει έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την ένταξη ή όχι του ατόμου στη ΣΥΔ. Σε περίπτωση θετικής έκβασης της ως άνω αναφερόμενης διαδικασίας, αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα για την ένταξη του ενοίκου στη ΣΥΔ και την έναρξη της περιόδου προετοιμασίας και σταδιακής ένταξης, η οποία ανέρχεται σε έξι (6) μήνες.
Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου προετοιμασίας και σταδιακής ένταξης ακολουθεί η επαναξιολόγηση του υποψηφίου και εφόσον η Διεπιστημονική Ομάδα αποφανθεί θετικώς, πραγματοποιείται και η τελική ένταξη του στη ΣΥΔ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνει χώρα μόνο κατόπιν της υπογραφής του σχετικού Συμβολαίου Διαμονής και από τα δύο μέρη. Σημειώνεται ότι η διαδικασία ένταξης και αποχώρησης ενοίκων από της ΣΥΔ καθορίζονται από το άρθρο 4 της υπ' αριθμ. Δ12/ΓΠοικ.13107/283 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1160/τ.β ́/08-04-2019).
3.3 Κριτήρια αξιολόγησης – επιλογής ωφελουμένων
• Να είναι άτομο με σύνδρομο Down.
• Η ηλικία του να είναι από 18 χρονών και άνω.
• Να διαβιεί εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
• Να είναι ενεργό μέλος του Συλλόγου
• Να υπάρχει πράξη δικαστικής συμπαράστασης.
• Να υπάρχει σε ισχύ απόφαση Κ.Ε.Π.Α.
• Στην ΣΥΔ δε γίνονται δεκτά τα άτομα τα οποία παρουσιάζουν σοβαρά κινητικά ή αισθητηριακά καθώς και ενεργά ψυχιατρικά προβλήματα, όπως επίσης και άτομα με επιληψία των οποίων οι κρίσεις δεν ελέγχονται με φαρμακευτική αγωγή.
• Επίσης, δεν γίνονται δεκτά άτομα με ιατρικά προβλήματα που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν σε ΣΥΔ.

Επιπλέον κριτήρια εισαγωγής ωφελουμένων
Ο Σύλλογος στο πλαίσιο της κοινωνικής του αποστολής θέτει μια σειρά επιπλέον κριτηρίων που δύναται να εξετάζει κατά περίπτωση:
• Προτιμώνται άτομα σε κίνδυνο, μονογονεϊκά ή ορφανά άτομα. Επίσης άτομα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, άτομα σε κατάσταση οικονομικής ένδειας κλπ.
• Εξετάζει την δυνατότητα του φιλοξενούμενου ατόμου να εντάσσεται σε ομάδες και να συνυπάρχει και να συνεργάζεται με άλλα άτομα με Σύνδρομο Down.
Σε περίπτωση που δεν πληροί κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις το ενδιαφερόμενο προς ένταξη άτομο, δε μπορεί να γίνει δεκτό και παραπέμπεται από την Κοινωνική Λειτουργό σε άλλο φορέα, εφόσον αυτό είναι εφικτό.
4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί πρωτότυπη. Έξω από τον φάκελο της αίτησης και των δικαιολογητικών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του ωφελούμενου η ένδειξη: «Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Συλλόγου Συνδρόμου DOWN Ελλάδος"» Κωδικό ΟΠΣ 5055291»
Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στον Σύλλογο Συνδρόμου DOWN Ελλάδoς, στη διεύθυνση Ροδοπόλεως 5, Καλαμαριά 55133 μέχρι την Παρασκευή 04/12/2020 και ώρα 13:00. Από τις αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους, θα ληφθούν υπόψη μόνον αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την Παρασκευή, 04/12/2020 και ώρα 13:00, δηλαδή έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής. Όσοι των αιτούντων πληρούν τα ανωτέρω θα κληθούν για αξιολόγηση και ο προσωρινός πίνακας συμμετεχόντων θα εκδοθεί έως την Τετάρτη 16/12/20. Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν επί των προσωρινών πινάκων έως τη Δευτέρα 21/12/20 και ώρα 13:00. Οι οριστικοί πίνακες των ενοίκων θα αναρτηθούν στις 22/12/20, ημέρα Τρίτη.

5. ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Η παρούσα διατίθεται από τον Σύλλογο Συνδρόμου DOWN Ελλάδος στον ελληνικό ημερήσιο τύπο και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου στη διεύθυνση www.down.gr, καθώς επίσης και στις ιστοσελίδες της Ε.Σ.Α.με.Α και της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.
Επιπλέον, η παρούσα διατίθεται από τον φορέα στις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις κοινωνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τα παραρτήματα του, καθώς επίσης και σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:
• να στείλουν τα ερωτήματα τους στα e-mail του Συλλόγου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  )
• να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα του Συλλόγου (2310 435363, 2310940500)

Η ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis