Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ»

Έχοντας υπόψιν την με αριθ. 4/26-02-2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6003ΟΕΨΓ-161), το Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Δήμου Αχαρνών «ΑΡΩΓΗ», στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης που περιλαμβάνει τα παρακάτω Υποέργα:

• Υποέργο (1) «Επιχορήγηση Λειτουργίας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ – στο Δήμο Αχαρνών, αφορά στη λειτουργία του Βαμβακάρειου Ξενώνα Α′ Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «ΑΡΩΓΗ», εννέα (9) ατόμων της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5070653.

• Υποέργο (2) «Επιχορήγηση Λειτουργίας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΣΥΔ – στο Δήμο Αχαρνών, αφορά στη λειτουργία του Βαμβακάρειου Ξενώνα Β′ Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «ΑΡΩΓΗ», εννέα (9) ατόμων της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070653.

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δύνανται να υπαχθούν στο πρόγραμμα άτομα με Αναπηρία άνω των 18 ετών.
Σημειώνεται ότι οι θέσεις των δυνητικά ωφελούμενων θα καλυφθούν σύμφωνα με τη μοριοδότηση που θα προκύψει βάσει της βαθμολογικής κλίμακας των κριτηρίων επιλογής, όπως αυτά ορίζονται στη σχετική παράγραφο της παρούσας Πρόσκλησης. Η εισήγηση της Διεπιστημονικής Ομάδας και της Επιτροπής Διαγωνισμών κυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα.

Η παροχή των υπηρεσιών προβλέπεται να διαρκέσει για 3 χρόνια.
Οι Στέγες, θα προσφέρουν σε δεκαοχτώ (18) άτομα με Αναπηρία, όπως ορίζεται στη με Α.Π. 699/22.03.2017 – ΑΔΑ 6Σ7Ν7Λ7-ΑΡΩ Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας και σύμφωνα με το άρθρο 5 του υπ'αριθμ.1160/Β/08.04.2019 ΦΕΚ, υπηρεσίες διαβίωσης και φροντίδας και υπηρεσίες οι οποίες θα εστιάζουν σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, κατάρτισης και σύνδεσης με την κοινότητα.

Οι «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «ΑΡΩΓΗ», θα λειτουργούν χωρίς διακοπή, καθ' όλη τη διάρκεια εκάστου έτους, 24ώρες το 24ωρο, προσφέροντας τις παρακάτω περιγραφόμενες υπηρεσίες σε άτομα με Αναπηρία, των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον αντιμετωπίζει σοβαρές αδυναμίες στη στήριξή τους και συγκεκριμένα: α) δε διαθέτει την απαραίτητη γνώση για την ιατρική, κοινωνική και περαιτέρω στήριξή τους, β) εργάζεται, γ) έχει οικονομική αδυναμία σε ό,τι αφορά στην παροχή των προβλεπόμενων αναγκαίων υπηρεσιών προς τα άτομα με Νοητική Υστέρηση, δ) αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά προβλήματα ή και προβλήματα υγείας. Τα παραπάνω συντρέχουν κατά περίπτωση μεμονωμένα ή και συνδυαστικά.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν τα κάτωθι:
• Υγιεινή, άνετη και ασφαλή διαμονή
• Υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή
• Ιατρική φροντίδα των ενοίκων με μέριμνα για την εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυμα
• Μέριμνα για την κατάλληλη ψυχαγωγία και την συμμετοχή των ενοίκων σε κοινωνικές εκδηλώσεις ανάλογα με τις επιθυμίες τους.
• Διαρκή φροντίδα αγωγής για την αξιοποίηση και διατήρηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό, των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ενοίκων ώστε να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθμός αυτονομίας, ανάπτυξης της προσωπικότητας και άνετης παρουσίας στο κοινωνικό περιβάλλον.
• Υπηρεσίες Υποστήριξης σε συνεχή βάση.
• Ενημέρωση των οικογενειών ή των δικαστικών συμπαραστατών των ενοίκων αναφορικά με τη διαβίωσή τους στην Σ.Υ.Δ. και να επιζητά τη συνεργασία τους.
• Προάσπιση της δυνατότητας κάθε ενοίκου για προσωπική ζωή, με σεβασμό της ιδιωτικότητας και της σεξουαλικότητας του.
Το σύνολο των προαναφερόμενων υπηρεσιών έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων, τη δημιουργική απασχόληση και ενίσχυση της κοινωνικοποίησής τους και της κοινωνικής τους ένταξης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΔ

Για την εγγραφή υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το ΦΕΚ: Τεύχος Β, 1160/08.04.2019:

1. Αίτηση Συμμετοχής η οποία χορηγείται από το Φορέα.
2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
5. Πρόσφατες Φωτογραφίες(3).
6. Ιατρικό ιστορικό (γνωματεύσεις και πιστοποιητικά υγείας) που τεκμηριώνει την αδυναμία αυτόνομης διαβίωσης χωρίς κατάλληλη υποστήριξη.
7. Γνωμάτευση Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας από Κ.Ε.Π.Α.
8. Βεβαίωση Κοινωνικής Έρευνας, η οποία συντάσσεται από Κοινωνικό Λειτουργό δημόσιου νοσοκομείου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή μέλους του ΣΚΛΕ με άδεια άσκησης επαγγέλματος.
9. Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/κηδεμόνας) είναι άνεργος/η, απαιτείται αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ.
10. Εάν το άτομο που είναι επιφορτισμένο με τη φροντίδα του συγκεκριμένου ωφελούμενου (γονέας/κηδεμόνας) ή άλλο μέλος της οικογένειας ανήκει στην ομάδα των ΑμΕΑ, απαιτείται αντίγραφο/α βεβαίωσης πιστοποίησης της αναπηρίας του/τους ενισχύ.
11. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ικανότητας (βεβαίωση ΑΜΚΑ).
12. Αντίγραφο ή εκτύπωση του ατομικού ή οικογενειακού εκκαθαριστικού σημειώματος εφόσον το άτομο υποχρεούται να έχει καταθέσει φορολογική δήλωση, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υποχρεούται.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η τελική επιλογή γίνεται από την ειδική επιτροπή εξέτασης/ελέγχου των αιτήσεων και επιλογής των ωφελούμενων, η οποία ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «ΑΡΩΓΗ», σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια επιλογής:

1. Αξιολόγηση της Διεπιστημονικής Ομάδας

2. Ασφαλιστική ικανότητα του ωφελούμενου.

3. Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα (στο εισόδημα δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα).

4. Οικογενειακή κατάσταση.

5. Εργασιακή κατάσταση του γονέα/νόμιμου κηδεμόνα.


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis