Συμπληρωματική πρόσκληση για την αναπλήρωση μιας κενής θέσης στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ για το ΣΥΔ ΕΓΝΥΑ

Η Ένωση Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων (Ε.Γ.Ν.Υ.Α.), λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «ΣΥΔ ΕΓΝΥΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5067634, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων-Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, κάνει γνωστό ότι για την κάλυψη μίας (1) κενής θέσεως δυνητικά ωφελούμενου/ης,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

άτομα με νοητική υστέρηση ή/και αυτισμό άνω των 18 ετών, τα οποία διαβιούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής, να υποβάλουν αίτηση για να συμμετέχουν ως ωφελούμενοι/ένοικοι στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης της Ένωσης Γονέων Νοητικώς Υστερούντων Ατόμων.


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή