Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Αρ. Πρωτ.: 675

Νομοθεσία για την Προσβασιμότητα στην ΕΕ: Οι επιχειρήσεις πάνω από τους ανθρώπους;

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (IMCO) ενέκρινε μια πολύ απογοητευτική έκθεση σχετικά με την Πράξη Προσβασιμότητας στην ψηφοφορία της 25ης Απριλίου.

Η Επιτροπή ευνόησε τις επιχειρηματικές απαιτήσεις σε αντίθεση με τα ανθρώπινα δικαιώματα συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, των ηλικιωμένων και γενικά των καταναλωτών. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όλες τις προηγούμενες δηλώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Πράξη Προσβασιμότητας και ειδικότερα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2016. Η έκθεση υποβαθμίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε τέτοιο βαθμό ώστε υπάρχει κίνδυνος όταν τεθεί σε ισχύ ο νόμος για την προσβασιμότητα να είναι χωρίς νόημα για εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρώπη.
Αυτή είναι μια στιγμή στην Ευρώπη όπου οι πολίτες πρέπει να δουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να υιοθετούν νόμους και πολιτικές που θα ωφελήσουν τους απλούς ανθρώπους. Το EDF ενισχύεται από τη συνεργασία με τα μέλη, τους εταίρους και τους συμμάχους μας ώστε να πολεμήσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, όπως έκανε και στο παρελθόν .Καλούμε όλους τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να τροποποιήσουν ουσιαστικά την έκθεση της Επιτροπής στην ολομέλεια τον Ιούνιο και να προωθήσουν έναν ισχυρό και φιλόδοξο νόμο για την προσβασιμότητα.
Μια έκθεση που δεν πληροί τις δυνατότητες της Πράξης για την προσβασιμότητα
Το EDF, από κοινού με τα μέλη και τους εταίρους του, προωθεί έντονα την φιλόδοξη νομοθεσία σχετικά με την προσβασιμότητα προϊόντων και υπηρεσιών στην Ευρώπη. Παρ 'όλα αυτά, σχεδόν όλες οι τροπολογίες επί των θεμάτων που είχε προτείνει το ευρωπαϊκό αναπηρικό κίνημα απορρίφθηκαν από την Επιτροπή. Κατά την τελική ψηφοφορία, η έκθεση εγκρίθηκε από μια στενή πλειοψηφία των βουλευτών της Επιτροπής: 19 ψήφοι υπέρ και 17 αποχές.
Η επίτευξη ενός ευρύτατου και φιλόδοξου νομικού κειμένου που θα επιφέρει πραγματική διαφορά στη ζωή 80 εκατομμυρίων Ευρωπαίων με αναπηρία, 150 εκατομμυρίων ηλικιωμένων και όλων των άλλων πολιτών πλέον κινδυνεύει.
Η έκθεση της Επιτροπής όπως ψηφίστηκε χθες:
• Εξαιρεί εντελώς τις μικροεπιχειρήσεις από το να κάνουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους προσβάσιμα σε όλους τους ανθρώπους.
• Περιορίζει τη σύνδεση με τις δημόσιες συμβάσεις και τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
• Δεν εξετάζει πλήρως την προσβασιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος.
• Διαγράφει τον ορισμό των "προσώπων με λειτουργικούς περιορισμούς".
• Απαλλάσσει τόσο τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) όσο και τις μικροεπιχειρήσεις από την υποχρέωση κοινοποίησης προς τις αρχές.
• Περιορίζει την εφαρμογή του νόμου περί υπηρεσιών και μεταφορών.
• Χορηγεί μεγαλύτερους χρόνους μετάβασης σε τερματικούς σταθμούς αυτοεξυπηρέτησης.
• Περιορίζει τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες μόνο σε ιστότοπους και κινητές εφαρμογές.
Τι σημαίνουν πρακτικά τα παραπάνω;
Η εξαίρεση των μικροεπιχειρήσεων σημαίνει ότι πολλές υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου και μικρών εκδοτών ηλεκτρονικών βιβλίων θα είναι μη προσβάσιμες. Εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, θα συνεχίσουν να αποκλείονται από την αγορά ηλεκτρονικών ειδών ή την ανάγνωση ηλεκτρονικών βιβλίων.
Τα κτίρια δεν επιβάλλεται να είναι προσβάσιμα, αν τα κράτη μέλη δείξουν ότι έχουν ήδη θεσπίσει την οποιαδήποτε νομοθεσία σχετικά με την προσβασιμότητα, παρόλο που η νομοθεσία αυτή μπορεί να είναι πολύ περιορισμένη ή ανεπαρκής στην πράξη. Ως εκ τούτου, εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην είσοδο σε τράπεζα, σχολείο, σιδηροδρομικό σταθμό κ.λπ.
Θα είναι πιθανόν η χρηματοδότηση της ΕΕ και τα χρήματα των φορολογουμένων να χρησιμοποιηθούν για να πληρώσουν ένα σχολικό κτίριο που δεν είναι προσβάσιμο, καθώς δεν υπάρχουν ακόμη δεσμευτικές απαιτήσεις προσβασιμότητας. Η είσοδος σε ένα σχολείο συνεπώς θα εξακολουθήσει να είναι αδύνατη για πολλά παιδιά με αναπηρία στην Ευρώπη.
Μία «μικρή» εταιρεία με 250 εργαζόμενους μπορεί να συνεχίσει να κατασκευάζει μη προσβάσιμα προϊόντα χωρίς να χρειάζεται να ενημερώνει τις αρχές εάν θεωρούν ότι η προσβασιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών τους θα ήταν υπερβολική επιβάρυνση για αυτούς. Στην πράξη, θα είναι δύσκολο να ελεγχθεί αν εφαρμόζουν σωστά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας.
Όταν μια επιχείρηση υπολογίζει ότι αν θα κάνει το προϊόν της προσβάσιμο θα τους κοστίσει πάρα πολύ, θα πρέπει μόνο να εκτιμήσουν τον αριθμό των ατόμων με αναπηρία που θα "επηρεαστούν άμεσα". Αυτό αποκλείει τους ηλικιωμένους, τους ανθρώπους που έχουν προσωρινά προβλήματα, π.χ. μετά από χειρουργική επέμβαση ή με σπασμένο πόδι, καθώς και άλλους καταναλωτές που επωφελούνται από τα χαρακτηριστικά προσβασιμότητας.
Ακόμη και αν δεν είναι προσβάσιμα, τα ταμειακά μηχανήματα (ΑΤΜ) ή τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι το τέλος της οικονομικής τους ζωής. Δεν χρειάζεται να αντικατασταθούν από προσβάσιμα που θα επέτρεπαν σε όλους τους ανθρώπους να τα χρησιμοποιήσουν για να σηκώσουν χρήματα ή να αγοράσουν ένα εισιτήριο.

Κάθε τηλεοπτικός οργανισμός θα αποφασίσει ο ίδιος πώς θα παρέχονται οι υπηρεσίες προσβασιμότητάς του στο κοινό τους και ποιας ποιότητα θα είναι αυτές. Για παράδειγμα, όταν πρόκειται για τους υπότιτλους για τους κωφούς και τους βαρήκοους, ή για την περιγραφή ήχου για τους τυφλούς. Επιπλέον, σημαντικές πτυχές στις οπτικοακουστικές υπηρεσίες, όπως οι ηλεκτρονικοί οδηγοί προγραμμάτων, θα παραμείνουν μη προσβάσιμα, ώστε τα άτομα με αναπηρία και άλλοι να μην μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν.

Η ψηφοφορία αυτή έχει σοβαρές επιπτώσεις στο τελικό κείμενο του νόμου για την προσβασιμότητα
Η έκθεση της Επιτροπής παρουσιάζει την νομοθεσία για την προσβασιμότητα ως «βάρος» για τις επιχειρήσεις. Παραβλέπει τη δυναμική των επιχειρήσεων να προσεγγίζουν περισσότερους καταναλωτές, εξαιρώντας τους καταναλωτές με αναπηρία και άλλους ανθρώπους λόγω της έλλειψης προσβασιμότητας. Η έκθεση επίσης δεν βλέπει το πλήρες δυναμικό του νόμου ως μέσου για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να εφαρμόσουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UN CRPD). Η ίδια η ΕΕ και σχεδόν όλα τα κράτη μέλη της - εκτός από την Ιρλανδία - έχουν επικυρώσει την CRPD και έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν τις αρχές της στην πράξη, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας. Στην πραγματικότητα, ο νόμος για την προσβασιμότητα δεν επιβάλλει νέες δεσμεύσεις στα κράτη μέλη, αλλά ενισχύει την υφιστάμενη δέσμευσή τους να προωθήσουν την προσβασιμότητα σύμφωνα με την CRPD.
Η εγκριθείσα έκθεση έρχεται επίσης σε αντίθεση με τα προηγούμενα ψηφίσματα και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποστήριξη ενός ισχυρού και φιλόδοξου νόμου για την προσβασιμότητα. Ως εκ τούτου, το αποτέλεσμα της χθεσινής ψηφοφορίας δεν αντικατοπτρίζει το ρόλο του Κοινοβουλίου ως πρωταγωνιστή για τα δικαιώματα των πολιτών του και ιδίως για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
Τι να περιμένουμε;
Η παρούσα έκθεση αντιπροσωπεύει την άποψη της Επιτροπής για τον νόμο για την προσβασιμότητα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σύνολό του δεν έχει ακόμη ψηφίσει για αυτό το θέμα στην Ολομέλειά του: θα γίνει τον Ιούνιο. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον νόμο για την προσβασιμότητα δεν έχουν αρχίσει ακόμη.
Θα συνεργαστούμε με τα μέλη και τους συμμάχους μας για να καλέσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τροποποιήσει ουσιαστικά την έκθεση της Επιτροπής στην ολομέλεια και να προωθήσει έναν ισχυρό και φιλόδοξο νόμο για την προσβασιμότητα που θα επιφέρει πραγματική αλλαγή στη ζωή των πολιτών του.
Ακολουθήστε την καμπάνια του EDF για το θέμα στο twitter #AccessibilityAct και μοιραστείτε τις ιδέες σας με τους Ευρωβουλευτές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα μέλη της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς. (@Europarl_EN, @EP_SingleMarket).

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ » Δελτία τύπου » Νομοθεσία για την Προσβασιμότητα στην ΕΕ: Οι επιχειρήσεις πάνω από τους ανθρώπους;
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis