Αρ. Πρωτ.: 877

Δημοσιεύθηκε επιτέλους στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ η Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας!

Δημοσιεύθηκε και επίσημα η Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας την Παρασκευή 7 Ιουνίου, στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (OfficialJournalofEU). Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, που πρωτοστάτησε στη συγγραφή και ψήφισή του και του οποίου προεδρεύει ο πρόεδρος της ΕΣΑμεΑ Ιωάννης Βαρδακαστάνης, εξέδωσε μια σύντομη περίληψη των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών της Πράξης. Ολόκληρο το κείμενο στα αγγλικά μπορείτε να το βρείτε εδώ , ενώ άμεσα η ΕΣΑμεΑ θα δώσει στη δημοσιότητα και την ελληνική μετάφραση.

Σταχυολόγηση πλεονεκτημάτων
• Οι απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στον νόμο είναι υποχρεωτικές για τον δημόσιο τομέα.
• Για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δεν συμπεριλαμβάνονται στον νόμο, η Οδηγία παρέχει έναν κατάλογο απαιτήσεων προσβασιμότητας που μπορούν να βοηθήσουν να αναδειχθεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις περί προσβασιμότητας που ορίζονται από την ισχύουσα και μελλοντική νομοθεσία της ΕΕ (π.χ. Κανονισμοί για τα Ταμεία της ΕΕ).
• Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να λαμβάνουν άμεσα διορθωτικά μέτρα ή να αποσύρουν ένα προϊόν που δεν πληροί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του νόμου.
• Εάν ένα κράτος μέλος αποσύρει ένα μη προσβάσιμο προϊόν από την αγορά, τα άλλα κράτη πρέπει να κάνουν το ίδιο.
• Οι εποπτικές αρχές της αγοράς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και οι ΜΚΟ, οι εθνικές αρχές ή άλλοι φορείς μπορούν να εκπροσωπούν τους ιδιώτες ενώπιον των δικαστηρίων βάσει της εθνικής νομοθεσίας.
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει πρόσθετα μέτρα που να συμπληρώνουν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας και τις διατάξεις του νόμου.
• Τέλος, είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι Οργανώσεων των ατόμων με αναπηρίες θα συνεργάζονται με τις εθνικές αρχές, με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να παρέχουν συμβουλές κατά την εφαρμογή του νόμου. Επίσης, θα συμμετέχουν σε μελλοντικές αξιολογήσεις του νόμου.
Αδυναμίες του νέου νόμου
• Το πεδίο των υπηρεσιών και των προϊόντων που καλύπτει είναι πολύ περιορισμένο. Οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, η εκπαίδευση, οι μεταφορές, η στέγαση και οι οικιακές συσκευές παραμένουν εκτός του νόμου.
• Ορισμένες εξαιρέσεις γίνονται ακόμη και σε περίπτωση προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτονται από τον νόμο. Για παράδειγμα, όταν η υπηρεσία σχετίζεται με αστικές, προαστιακές και περιφερειακές μεταφορές ή παρέχεται από μικροεπιχείρηση, απαλλάσσεται από τις απαιτήσεις του νόμου.
• Οι απαιτήσεις σχετικά με το δομημένο περιβάλλον που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που καλύπτονται από τον νόμο αφήνονται στην απόφαση των κρατών μελών.
• Υπάρχουν διατάξεις που επιτρέπουν περαιτέρω εξαιρέσεις βασισμένες σε θεμελιώδη αλλαγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας ή λόγω δυσανάλογης επιβάρυνσης για τον οικονομικό φορέα. Είναι επίσης λυπηρό το γεγονός ότι ο ισχυρός μηχανισμός επιβολής των διαφορών, δηλαδή η προσφυγή στο δικαστήριο για λογαριασμό ενός ατόμου σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, δεν εφαρμόζεται σε υποθέσεις παραβάσεων που υποβάλλονται από δημόσιες αρχές.
• Η προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών είναι χρονοβόρα και για μερικά από τα προϊόντα και υπηρεσίες είναι δυσανάλογα μεγάλος ο χρόνος εφαρμογής.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή