Αρ. Πρωτ.: 1086

Διαμαρτυρία για την υπουργική απόφαση για τους ειδικούς φρουρούς

Επείγουσα επιστολή με την οποία καταγγέλλει την υπ΄ 7002/12/1-κστ (ΦΕΚ Β΄3010/25.07.2019) απόφαση και εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της απέστειλε η ΕΣΑμεΑ στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδη, καθώς στο άρθρο όπου καθορίζονται οι προϋποθέσεις αποκλείονται οι υποψήφιοι Ειδικοί Φρουροί που είναι γονείς, σύζυγοι, αδέλφια και τέκνα ατόμων με αναπηρία καθώς και όσοι με αμετάκλητη δικαστική απόφαση έχουν την επιμέλεια ατόμου με αναπηρία.

Ο αποκλεισμός αυτός δεν συνιστά τίποτα άλλο παρά διάκριση και κατάφωρη παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.
Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη υποχρεούται για τη ν έκδοση της συγκεκριμένης προκήρυξης να λάβει υπόψη του, και επιπλέον να συμπεριλάβει στην συγκεκριμένη υπουργική απόφαση, τα εξής:
- την παρ. 1 του άρθρου 61 του ν.4488/2017, μέσω του οποίου μεταξύ άλλων, θεσπίστηκαν οι κατευθυντήριες-οργανωτικές διατάξεις της πρακτικής εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες την οποία η χώρα μας είχε κυρώσει με τον ν.4074/2012 και συνακόλουθα οφείλει να εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο, «Κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ. Ιδίως υποχρεούται: [...] γδ) να απέχει από πρακτικές, κριτήρια, συνήθειες και συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε βάρος των ΑμεΑ.». Η παραπάνω διάταξη που αφορά στα ίδια τα άτομα με αναπηρία εάν συνδυαστεί α) με το σημείο ψ) του προοιμίου της Σύμβασης στο οποίο αναφέρεται ότι: «Πεπεισμένα ότι η οικογένεια είναι η φυσικό και θεμελιώδες στοιχείο της κοινωνίας και ότι δικαιούται προστασίας από την κοινωνία και το κράτος και ότι τα άτομα με αναπηρίες και τα μέλη των οικογενειών τους θα πρέπει να λαμβάνουν την απαραίτητη προστασία και βοήθεια, προκειμένου να καταστεί δυνατό στις οικογένειες να συμβάλουν στην πλήρη και ίση απόλαυση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες»
- το άρθρο 25 του ν. 4440/16 που αναφέρει ότι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των προκηρυσσόμενων θέσεων απευθύνεται σε γονείς, συζύγους, αδέρφια και τέκνα ατόμων με αναπηρία.
Ως εκ τούτου ζητείται η συμπλήρωση ότι ο υποψήφιος μπορεί να είναι γονέας, σύζυγος, αδελφός ή τέκνο ατόμου με αναπηρία καθώς ή άτομο που με αμετάκλητη δικαστική απόφαση έχει την επιμέλεια ατόμου με βαριά αναπηρία.
Η ΕΣΑμεΑ ζητά την άμεση παρέμβαση του υπουργού ώστε να μη θιγούν τα κεκτημένα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η Υπουργική Απόφαση και η προκήρυξη που θα βγει με βάση αυτή, να συνάδουν και με το ν. 4074/12 αλλά και με το ν.4440/16.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή