Αρ. Πρωτ.: 597

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης- Πρόταση για Πόρισμα Ομάδας Εργασίας από την ΕΣΑμεΑ και τον ΠΣΤ

Με την υπ' αριθ.555/12-10-2020 (ΦΕΚ 4629/Β') Απόφαση «Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των ατόμων με οπτική αναπηρία» ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας κ. Γεώργιος Σταμάτης αποφάσισε την συγκρότηση Ομάδας Εργασίας (Ο.Ε.) με σκοπό τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για την ανάπτυξη αυτού του τομέα, τη θεσμική του κατοχύρωση, αλλά και την εκπαίδευση νέων εκπαιδευτών κινητικότητας, προσανατολισμού (Κ/Π) και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσής τους (ΔΚΔ).

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών (ΠΣΤ) με αφορμή την ολοκλήρωση των συναντήσεων της Ομάδας Εργασίας, συνέταξε μία συνοπτική πρόταση στρατηγικού σχεδιασμού και επιχειρησιακού προγραμματισμού προκειμένου για τη συμπερίληψή της στο τελικό πόρισμα της Ομάδας Εργασίας.

Η έλλειψη ενός γενικότερου ευρωπαϊκού πλαισίου για την εκπαίδευση εκπαιδευτών κινητικότητας, προσανατολισμού (Κ/Π) και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης (ΔΚΔ) έχει ως αποτέλεσμα οι χώρες της Ευρώπης να ακολουθούν μη τυποποιημένα μοντέλα εκπαίδευσης προσαρμοσμένα στο δικό τους σύστημα και στις δικές τους ανάγκες.

Μέσα από την πλέον αδήριτη ανάγκη εκπαίδευσης νέων εκπαιδευτών στην Ελλάδα η από κοινού πρόταση της ΕΣΑμεΑ και του ΠΣΤ, μεταξύ άλλων, παρουσιάζει τα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και τα προγράμματα εκπαίδευσης που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα σε εθνικό επίπεδο. Παρουσιάζει επίσης, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υλοποίησης του νέου προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών συμπεριλαμβανομένων κατευθύνσεων για την πιστοποίηση της ειδικότητας, για τους φορείς εποπτείας, παρακολούθησης, σχεδιασμού και υλοποίησης, αλλά και για τη διάρκεια και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης.

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή