Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

Αρ. Πρωτ.: 1331

Για θέματα οδικής ασφάλειας και οδηγών με αναπηρία ο γ.γρ. της ΕΣΑμεΑ Β. Κούτσιανος στη Βουλή

Ο γεν. γραμματέας της ΕΣΑμεΑ Β. Κούτσιανος μίλησε στην ακρόαση φορέων στη δεύτερη συνεδρίαση της Βουλής για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου. Ήδη οι προτάσεις της ΕΣΑμεΑ είχαν κατατεθεί εγγράφως με επιστολή.

Ο κ. Κούτσιανος πρότεινε ανά άρθρο τις ακόλουθες τροποποιήσεις και προσθήκες:
Άρθρο 14 Διαδικασία πρακτικής δοκιμασίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών
Η παρ. 3 να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. έντονη γραμματοσειρά):
«[...]
3. Η πρακτική δοκιμασία όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης διενεργείται από έναν εξεταστή, ο οποίος ορίζεται με απόφαση της αρμόδιας αρχής. Κατά τη διενέργεια πρακτικής δοκιμασίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών αυτοκινήτων, παρίστανται μέσα στο όχημα ο εξεταστής, στη θέση του συνοδηγού, και ο εκπαιδευτής του υποψήφιου οδηγού, η θέση του οποίου βρίσκεται στο οπίσθιο τμήμα του οχήματος. Σε περίπτωση κωφού και βαρήκοου υποψήφιου οδηγού που έχει ζητήσει παρουσία διερμηνέα της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, ο διερμηνέας μπορεί να παραβρίσκεται στο οπίσθιο τμήμα του οχήματος. Κατά τη διενέργεια πρακτικής δοκιμασίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών φορτηγών και λεωφορείων, παρίστανται μέσα στο όχημα ο εξεταστής, η θέση του οποίου βρίσκεται στο μπροστινό τμήμα του οχήματος δίπλα στον οδηγό και ο οποίος έχει τον χειρισμό των ποδομοχλών, και ο εκπαιδευτής του υποψήφιου οδηγού, η θέση του οποίου βρίσκεται δίπλα στον εξεταστή. Η πρακτική δοκιμασία των υποψήφιων οδηγών και οδηγών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων πραγματοποιείται με τον υποψήφιο να επιβαίνει μόνος του επί της εκπαιδευτικής μοτοσικλέτας ή του εκπαιδευτικού μοτοποδηλάτου, ακολουθούμενος από εκπαιδευτικό όχημα».
Άρθρο 17 Μητρώο Εξεταστών Πρακτικής Δοκιμασίας Υποψήφιων Οδηγών και Οδηγών
Οι παρ. 5 και 6 να συμπληρωθούν ως ακολούθως (βλ. έντονη γραμματοσειρά):
«[...].
5. Η εγγραφή στο Μητρώο Εξεταστών γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Για την
οριστική ένταξη των προσώπων των περ. β) και γ) της παρ. 2 στο Μητρώο Εξεταστών
απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων αρχικής
κατάρτισης που διεξάγονται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Στα επιμορφωτικά προγράμματα αρχικής κατάρτισης των εξεταστών περιλαμβάνεται και ενότητα σχετική με θέματα αναπηρίας που σχεδιάζεται και υλοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και χρόνιες παθήσεις (ΙΝ-Ε.Σ.Α.μεΑ.)
6. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εξεταστών, μετά από την οριστική ένταξή τους στο Μητρώο, υπόκεινται στις απαιτήσεις εξασφάλισης της ποιότητας και διαρκούς επιμόρφωσης σύμφωνα με το Παράρτημα IV του π.δ. 51/2012 (Α' 101). Η τακτική περιοδική κατάρτιση των εξεταστών περιλαμβάνει και ενότητα σχετική με θέματα αναπηρίας που σχεδιάζεται και υλοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και χρόνιες παθήσεις (ΙΝ-Ε.Σ.Α.μεΑ.) [...]»
Άρθρο 19: Μητρώο Εποπτών
Η παρ. 4 να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. έντονη γραμματοσειρά):
«4. Για την ένταξή τους στο Μητρώο Εποπτών οι υποψήφιοι επόπτες οφείλουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα κατάρτισης που διεξάγονται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται ενότητα σχετική με θέματα αναπηρίας που σχεδιάζεται και υλοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και χρόνιες παθήσεις (ΙΝ-ΕΣΑμεΑ). Η εγγραφή στο Μητρώο Εποπτών γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» Να συμπεριληφθεί νέα διάταξη:
«Μεταξύ των ειδικοτήτων των ιατρών οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με το Υπουργείο Μεταφορών για να εξετάζουν υποψήφιους οδηγούς, συμπεριλαμβάνεται και η ειδικότητα του φυσίατρου (ιατρός φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης)»
Άρθρο 30 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Η παρ. 16 να τροποποιηθεί ως ακολούθως (βλ. έντονη γραμματοσειρά):
«16. Με προεδρικό διάταγμα Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την ίδρυση και λειτουργία των κέντρων αξιολόγησης ικανότητας και προετοιμασίας οδήγησης για άτομα με κινητικά προβλήματα του άρθρου 24, η διάρκεια ισχύος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, η διαδικασία χορήγησης του πορίσματος εξέτασης περί της εκτίμησης της ικανότητας οδήγησης σε άτομα με κινητικά προβλήματα ή ακρωτηριασμό άκρου – άκρων ή μικτού τύπου προβλήματα, οι όροι και οι προϋποθέσεις άσκησης των αρμοδιοτήτων των ιδιωτικών κέντρων από παρόχους υπηρεσιών υγείας και ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 24».

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Βρίσκεστε: ΑΡΧΙΚΗ » ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ » Δελτία τύπου » Για θέματα οδικής ασφάλειας και οδηγών με αναπηρία ο γ.γρ. της ΕΣΑμεΑ Β. Κούτσιανος στη Βουλή
Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis