Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

02.07.2014: Πρόσκληση Σύναψης Σύμβασης Παροχής Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών

Αριθ. Πρωτ.: 2502
Ημερομηνία: 02.07.2014

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9» (Κωδ. ΟΠΣ 277710, 277711,277712), η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013», επιθυμεί να συνάψει σύμβαση έργου παροχής υπηρεσιών με τρία (3) φυσικά πρόσωπα ως συνεργάτες του επιστημονικά υπεύθυνου της εκπαιδευτικής δράσης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΒΜ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ».

Η εκπαιδευτική δράση αφορά την παροχή εκπαίδευσης σε άτομα με αναπηρία που διαβιούν σε ιδρύματα ή που βρίσκονται σε απειλή απομόνωσης σε θέματα κοινωνικών δεξιοτήτων (αυτοεξυπηρέτηση, κ.λπ.) και σε δραστηριότητες έκφρασης και ψυχοκινητικής ανάπτυξης. Θα λειτουργήσουν 80 τμήματα των 15 ατόμων και θα είναι διάρκειας 250 ωρών. Η εκπαιδευτική δράση θα υλοποιηθεί το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος 2014 - Μάιος 2015.

1. Αντικείμενο Σύμβασης: Οι συνεργάτες του επιστημονικά υπεύθυνου θα παρέχουν τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • παροχή υποστήριξης στον επιστημονικά υπεύθυνο καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δράσης,
 • παροχή υποστήριξης στην προετοιμασία της εκπαίδευσης εκπαιδευτών,
 • συμμετοχή ως εκπαιδευτές στην εκπαίδευση εκπαιδευτών,
 • παροχή υποστήριξης στους εκπαιδευτές της εκπαιδευτικής δράσης,
 • διενέργεια επιτόπιων επισκέψεων στους φορείς που υλοποιούν την εκπαιδευτική δράση (βλ. πίνακα). Η διενέργεια των επιτόπιων επισκέψεων θα γίνονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα προσδιορίζονται από τον φορέα.
 • συμμετοχή σε συναντήσεις στα γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ., τις μέρες και τις ώρες λειτουργίας του φορέα.

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι θέσεις καθώς και τα εκπαιδευτικά τμήματα που θα υλοποιηθούν ανά Περιφέρεια και θα έχουν στην αρμοδιότητά τους οι συνεργάτες/βοηθοί:

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

1

Αττικής

21

2

(Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν έδρα την Αθήνα)

2

Στερεάς Ελλάδας

1

3

Κρήτης

6

4

Νοτίου Αιγαίου

2

5

Θεσσαλίας

4

6

Δυτικής Ελλάδας

7

7

Πελοποννήσου

3

8

Βορείου Αιγαίου

2

9

Ιονίων Νήσων

3

10

Κεντρικής Μακεδονίας

20

1

(Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν έδρα τη Θεσσαλονίκη)

11

Αν. Μακεδονίας Θράκης

4

12

Δυτ. Μακεδονίας

2

13

Ηπείρου

5

ΣΥΝΟΛΟ

80

 

2. Παραδοτέα: Τα στελέχη υποχρεούνται να καταθέτουν στην Ε.Σ.Α.μεΑ.:

 • Μηνιαία Απολογιστική Έκθεση, με τη λήξη κάθε ημερολογιακού μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, στην οποία να περιγράφονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατά τον μήνα αναφοράς.

3. Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Απαραίτητα προσόντα:

 • Κατοχή μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού διπλώματος από τους χώρους των κοινωνικών επιστημών, ή/και της ειδικής αγωγής ή/και της εργοθεραπείας, ή/και της λογοθεραπείας ή/και της φυσικής αγωγής και αθλητισμού.
 • Εμπειρία σε θέματα προστατευμένης/υποστηριζόμενης/ανεξάρτητης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία, η οποία να προκύπτει από συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και μελέτες.
 • Εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θέματα κοινωνικών δεξιοτήτων ατόμων με αναπηρία.
 • Διδακτική εμπειρία σε εκπαιδευτικά προγράμματα εκμάθησης κοινωνικών δεξιοτήτων ατόμων με αναπηρία.
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

Για την απόδειξη των ανωτέρω προσόντων απαιτείται η προσκόμιση αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος και αντίστοιχων επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά ξένων γλωσσών).

Οι Συνεργάτες θα κληθούν να υπογράψουν με την Ε.Σ.Α.μεΑ σύμβαση Παροχής Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών για το χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος 2014 – Μάιος 2015 και η αμοιβή τους θα καταβάλλεται μόνο κατόπιν εκδόσεως σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών προς την Ε.Σ.Α.μεΑ. Η αμοιβή ορίζεται στα 9.000 ευρώ μικτά για κάθε συνεργάτη.

Οδηγίες Υποβολής Δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους οι ίδιοι (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 έως 15:00), είτε να τα υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση της Ε.Σ.Α.μεΑ., σε κλειστούς φακέλους, στην εξωτερική πλευρά των οποίων θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο τίτλος «Πρόσκληση Σύναψης Σύμβασης Έργου για Συνεργάτης Επιστημονικά Υπευθύνου Εκπαιδευτικής Δράσης» και στο εσωτερικό των οποίων θα περιέχεται ένας (1) υποφάκελος ο οποίος θα εσωκλείει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.1

 ΠΡΟΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Ελευθερίου Βενιζέλου 236 Τ.Κ.16341 Ηλιούπολη, 2ος Όροφος, Υπ' όψιν Γραφείου Πρωτοκόλλου

 

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών

Ορίζεται στις δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, αρχόμενης από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας και λήξης της την 17/07/2014, ώρα 12:00μ. Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης προθεσμίας δεν θα γίνεται αποδεκτή η κατάθεση φακέλων υποψηφιοτήτων.

 

Πληροφορίες/Διευκρινήσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Σ. Γεωργοπούλου τηλ.: 210 9949837, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 έως 14:00.

 

Υποσημειώσεις

 1. Να επισημανθεί ότι μετά την παραλαβή των βιογραφικών θα ακολουθήσει η επιλογή και η αξιολόγησή τους από τριμελή επιτροπή, ενώ ενδέχεται να πραγματοποιηθεί συνέντευξη των ενδιαφερομένων.

Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis