""06.02.15: Επαναπροκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο τη συμφερότερη οικονομική προσφορά" "

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανακοίνωση για την ματαίωση του προηγούμενου διαγωνισμού (04.02.2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων 2007 - 2013 Ρουμανίας (Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013), Άξονας Προτεραιότητας 6 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης» («Promoting social inclusion»), Τομέας Παρέμβασης 6.1 Aνάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας»(«Developing social economy»)

Αριθ. Πρωτ.: 188
Ημερομηνία: 4/02/2015

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση υποστηρικτικών διακρατικών δράσεων ανάπτυξης νέων δομών κοινωνικής οικονομίας στη Ρουμανία για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία» που εντάσσεται στο έργο «Βιώσιμη ανάπτυξη (Sa Evoluam Sustenabil)» στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων 2007 - 2013 Ρουμανίας.

Το έργο αφορά εκπόνηση μελετών. Ονοματολογία CPV: 71241000-9.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα Ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (153.430,38€) χωρίς ΦΠΑ. Το ΦΠΑ βαρύνει τον ανάδοχο του έργου. Το ποσό αυτό είναι το ανώτερο όριο για την υποβολή προσφορών.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται εγγύηση ποσού 3068,60 Ευρώ, που αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10/03/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. στην Ηλιούπολη Αττικής οδός Ελ. Βενιζέλου 236, από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών, η οποία ορίσθηκε με σχετική απόφαση της Ε.Σ.Α.μεΑ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη το αργότερο μέχρι 10/03/2015 και ώρα 09:00π.μ στα γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. Ελ. Βενιζέλου 236 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 9949837, Fax 210 5238967.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται, ενώ σε περιπτώσεις ταχυδρομικής αποστολής τους επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής της προσφοράς θεωρείται η ημερομηνία παράδοσης στην ταχυδρομική υπηρεσία.

Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα για τρείς (3) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. ή με την Ελλάδα και πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 2.2 της διακήρυξης.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από την υπογραφή της Σύμβασης έως την 30η/09/2015. Η ισχύς της σύμβασης είναι από την υπογραφή της έως 1 μήνα μετά την προσήκουσα ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου.

Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο του έργου.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Η παράδοση του έργου θα γίνει στην έδρα της Ε.Σ.ΑμεΑ, στην Ηλιούπολη Αττικής οδός Ελ. Βενιζέλου 236.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από Πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους.

Αντίτυπο λεπτομερούς διακήρυξης και λοιπών πληροφοριακών στοιχείων του διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν από την Ε.Σ.Α.μεΑ. (Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 236 Ηλιούπολη, τηλ.210 9949837, φαξ 210 5238967) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύτηκε στο τεύχος Διακηρύξεων Συμβάσεων του Φύλλου της Κυβερνήσεως και τον Ελληνικό τύπο στις 6/02/2015.


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή