Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

5.1.2018:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Access2Heritage»

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), Ν.Π.Ι.Δ., στο πλαίσιο της Πράξης «Pathways of accessible heritage tourism» (Ακρωνύμιο: Access2Heritage), η οποία υλοποιείται μέσω του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014 - 2020 με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις α) Σύμβαση Επιδότησης της Πράξης υπ' αρ. Β2.6c.06/15.12.2017, και (β) τo Σύμφωνο Συνεργασίας που υπογράφθηκε στις 26.10.2017 μεταξύ των Εταίρων της Πράξης, σύμφωνα με την αριθμό 15/14-12-2017 απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της,

ΚΑΛΕΙ

νομικά ή φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο την οικονομική διαχείριση της παραπάνω πράξης, την τήρηση των λογιστικών υποχρεώσεων και την λογιστική παρακολούθηση της.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο κύριος στόχος της Πράξης είναι να στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη του «Προσβάσιμου τουρισμού πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς» στην περιοχή του Προγράμματος, με απώτερο σκοπό, σταδιακά, η διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας, στο σύνολό της, να αναπτυχθεί και καθιερωθεί διεθνώς ως ένας ενιαίος, ανταγωνιστικός προορισμός, κατάλληλος για τουρισμό ατόμων τρίτης ηλικίας και ατόμων με αναπηρία.
Η Πράξη αφορά:
• στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών που σχετίζονται με τη βελτίωση της προσβασιμότητας δομών πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς (people-to-people activities),
• στην πιλοτική βελτίωση της προσβασιμότητας και της επισκεψιμότητας επιλεγμένων δομών πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής (κατασκευαστικά έργα),
• στην πιλοτική βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των προαναφερόμενων δομών, προς την κατεύθυνση της ολοκληρωμένης παρέμβασης βιώσιμης ανάπτυξης (εργασίες οικολογικής βελτίωσης),
• στην ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας φορέων και αρχών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Προγράμματος και που έχουν την ευθύνη για τη διαχείριση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, καθώς και επαγγελματιών του τουριστικού τομέα (π.χ., ξεναγοί, οδηγοί, ταξιδιωτικοί πράκτορες, διοργανωτές εκδηλώσεων, υπηρεσίες μεταφορών), ως προς την κάλυψη των ιδιαίτερων απαιτήσεων που αφορούν στον Προσβάσιμο τουρισμό (δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων),
• στην ευαισθητοποίηση των τοπικών φορέων και πληθυσμών, ιδίως των νέων ατόμων, σε σχέση με τις ευκαιρίες που προσφέρει ο Τουρισμός κληρονομιάς και η υιοθέτηση στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης και σχεδιασμού χωρίς αποκλεισμούς (δραστηριότητες ευαισθητοποίησης),
• στη συλλογή στοιχείων και δεδομένων σχετικά με την προσβασιμότητα και τη φιλικότητα προς τους επισκέπτες με αναπηρία και τρίτης ηλικίας, των σημαντικότερων πολιτιστικών και φυσικών περιουσιακών στοιχείων της περιοχής (επιτόπιες αυτοψίες),
• στην ενίσχυση της προβολής των περιουσιακών στοιχείων πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, καθώς και των συναφών τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, που είναι προσβάσιμα και φιλικά προς όλους, μέσω ψηφιακών και έντυπων μέσων προβολής, εκστρατειών προώθησης, κ.λπ., και μέσω της δημιουργίας και διάχυσης ενός «Τουριστικού οδηγού για όλους», με χρήσιμες πληροφορίες για επισκέπτες με αναπηρία και επισκέπτες τρίτης ηλικίας (ταυτοδότηση & δράσεις προβολής)
• στην από κοινού ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού, προς την κατεύθυνση της καθιέρωσης της διασυνοριακής περιοχής ως διεθνής τουριστικός προορισμός για άτομα γ΄ ηλικίας και άτομα με αναπηρία, υψηλής ποιότητας, και με χαμηλό έως μεσαίο κόστος (πολιτικές & στρατηγική)
• στη μέτρηση και παρακολούθηση των επιπέδων ικανοποίησης και των προτιμήσεων ατόμων με αναπηρία και ατόμων τρίτης ηλικίας που επισκέπτονται τις υποστηριζόμενες από την Πράξη δομές και την ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή (έρευνες ικανοποίησης και τουριστικής συμπεριφοράς).
Η Πράξη θα βασιστεί στη σχετική εμπειρία των εταίρων, συμπεριλαμβανομένης:
• Της εμπειρίας από το έργο INTERREG ACCESSIBLE CITIES (www.prosvasimes-poleis.eu) στο οποίο η ΕΣΑμεΑ μελέτησε την προσβασιμότητα δύο δήμων από την Ελλάδα και την Κύπρο και παρήγαγε πολλαπλές πηγές πληροφόρησης και εργαλεία για τους επισκέπτες με αναπηρία και τις οικογένειές τους.
• Της εμπειρίας από το έργο INTERREG A4ALL (www.a4all.gr) στο οποίο η ΕΣΑμεΑ και η Ένωση Ατόμων με Αναπηρία της Βουλγαρίας (UDPB) εξέτασαν το νομικό πλαίσιο των δύο χωρών σε σχέση με την προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία, μελέτησαν την προσβασιμότητα του Δήμου Χάσκοβο και του Δήμου Αλεξανδρούπολης, και διοργάνωσαν σεμινάρια και εργαστήρια για την ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού περισσότερων από 10 δήμων σε ολόκληρη τη διασυνοριακή περιοχή, σχετικά με ζητήματα προσβασιμότητας, τεχνικές και εργαλεία.

1. Αντικείμενο της Σύμβασης
Για την πράξη «Access2Heritage», η Ε.Σ.Α.μεΑ., επιθυμεί να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για την υποστήριξη στη διαχείριση του έργου και την υποστήριξη του συντονιστή που έχει οριστεί από την Ε.Σ.Α.μεΑ. Συγκεκριμένα η σύμβαση θα έχει ως αντικείμενο :
• την οικονομική διαχείριση του έργου,
• την τήρηση των λογιστικών υποχρεώσεων και την λογιστική παρακολούθηση του προγράμματος,

2. Διάρκεια της σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από 16/01/2018 έως την λήξη του προγράμματος στις 14/12/2019, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης της Δράσης ή/και της Πράξης.

3. Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Απαιτούμενα προσόντα:
 Άδεια Οικονομικού Επιμελητηρίου Α' Τάξης.
 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην διαχείριση προγραμμάτων Interreg.
 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
 Αποδεδειγμένη εμπειρία Λογιστικής (βιβλία Γ κατηγορίας).

Για την απόδειξη των ανωτέρω προσόντων απαιτείται η προσκόμιση αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος και αντίστοιχων φωτοαντιγράφων (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά, σύμφωνα και με τις οδηγίες υποβολής δικαιολογητικών). Επιπλέον, μπορεί να προσκομιστεί κάθε άλλο στοιχείο κατά την κρίση του υποψηφίου. Στην περίπτωση νομικών προσώπων άδεια Οικονομικού Επιμελητηρίου Α' τάξης θα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένας από τους εταίρους.

4. Αμοιβή
Η αμοιβή για τις παραπάνω υπηρεσίες ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 5.580,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων.
Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) τιμολόγιο του Αναδόχου,
β) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής
γ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής
Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την εκτέλεση και παράδοση του έργου, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει. Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.4172/2013.

5. Διαδικασία Αξιολόγησης
Η αξιολόγηση και επιλογή του Αναδόχου θα γίνει από την Εκτελεστική Γραμματεία της Ε.Σ.Α.μεΑ, κατόπιν εισήγησης του οικονομικού τμήματος, ενώ θα πραγματοποιηθεί και συνέντευξη των ενδιαφερομένων που θα πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής εφόσον κριθεί απαραίτητο.
Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν αξιολογούνται.
Η επιτροπή θα αξιολογήσει την δομή και την ικανότητα του υποψηφίου να ανταποκριθεί στο έργο.
Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 3 ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Τυχόν ενστάσεις οφείλουν να είναι συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες.

6. Οδηγίες Υποβολής Δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν από 5/1/2018 έως και 12/1/2018 και ώρα 14:00 (είτε ιδιοχείρως είτε μέσω ταχυδρομείου) την υποψηφιότητά τους σε κλειστούς φακέλους, οι οποίοι πρέπει να περιλαμβάνουν:
1. Υπογεγραμμένη Αίτηση
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων προσόντων σε συμφωνία με τα δηλωθέντα στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

7. Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών
Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από το Γραφείου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Α.μεΑ. Η προθεσμία ορίζεται σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες, αρχόμενης από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας και λήξης 12/1/2018, ώρα 14:00μ.μ.
Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης προθεσμίας δεν θα γίνεται αποδεκτή η κατάθεση φακέλων υποψηφιοτήτων. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής της πρότασης θεωρείται η ημερομηνία παράδοσης στην ταχυδρομική υπηρεσία.


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis