Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

20.11.2018: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης €9.360,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) (Αναθέτουσα Αρχή) ,ΝΠΙΔ μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα είναι δικαιούχος της Πράξης «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Καταπολέμησης των Διακρίσεων και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία, των Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις και των Οικογενειών τους που Διαβιούν στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5011444 που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» σύμφωνα με την με Α.Π.2382/18.05.2018 απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, η Ε.Σ.Α.μεΑ. με την Νο27/12.11.2018 Απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της,

ΚΑΛΕΙ

νομικά ή φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη σύναψη σύμβασης έργου με αντικείμενο την εκπόνηση εργαλείων στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Εκπόνηση Υποστηρικτικών Εργαλείων Υποέργου 1» για την υποστήριξη του Υποέργου 1 «Υπηρεσία ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης για την προώθηση της εφαρμογής της δικαιωματικής αντίληψης για την αναπηρία».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 9.360,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων.

Οι προσφορές γίνονται δεκτές και αξιολογούνται μόνο εφόσον αφορούν το σύνολο του έργου.

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών
Ορίζεται στις δεκαπέντε (15) ημέρες, αρχόμενης από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας και λήξης της την Τετάρτη 05 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 14:00μ.μ.
Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στον προορισμό τους. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

Πληροφορίες/Διευκρινήσεις
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στην κα Ν. Αποστολάκη τηλ.: 210 9949837, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 έως 14:00.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 18PROC004032798 2018-11-20
και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. www.esamea.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στην Πρόσκληση που επισυνάπτεται.

1


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis