Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

27.11.2018: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός Κάτω των ορίων σε τμήματα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την Επιλογή αναδόχου του Έργου «Εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη του προσβάσιμου τουρισμού κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας»

Programme-A2H Logo

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός Κάτω των ορίων σε τμήματα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την Επιλογή αναδόχου του Έργου «Εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη του προσβάσιμου τουρισμού κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας», το οποίο εντάσσεται στην Πράξη "Pathways of accessible heritage tourism", με ακρωνύμιο "Access2Heritage" (Subsidy Contract B2.6c.06/15.12.2017), στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014 – 2020».

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό Κάτω των ορίων σε τμήματα (την με αρ. πρωτ. 1449/26.11.2018 Διακήρυξη με ΑΔΑΜ: 18PROC004067742) για την επιλογή αναδόχου του Έργου «Εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη του προσβάσιμου τουρισμού κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας», το οποίο εντάσσεται στην Πράξη "Pathways of accessible heritage tourism", με ακρωνύμιο "Access2Heritage" (Subsidy Contract B2.6c.06/15.12.2017), στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014 – 2020».

Το αντικείμενο του έργου είναι παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση συγκεκριμένων εργασιών οι οποίες εντάσσονται σε παραδοτέα της ΕΣΑμεΑ, ως Δικαιούχος της Πράξης Access2Heritage.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1: «Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης προσβάσιμου ψηφιακού υλικού και προσβάσιμης διαδικτυακής πύλης για την προώθηση του τουρισμού κληρονομιάς για όλους στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας», εκτιμώμενης συνολικής αξίας Ευρώ 99.800,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (CPV): 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη.
ΤΜΗΜΑ 2: «Παροχή υπηρεσιών έρευνας και εξειδικευμένης εμπειρογνωμοσύνης σε ζητήματα προσβασιμότητας για την ανάπτυξη του τουρισμού κληρονομιάς για όλους στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας», εκτιμώμενης συνολικής αξίας Ευρώ 51.840,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (CPV): 73000000-2 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών.

ΤΜΗΜΑ 3: «Παροχή υπηρεσιών συμβουλών και διοργάνωσης για εξειδικευμένες δράσεις και εκδηλώσεις με στόχο την ενημέρωση-πληροφόρηση, την ευαισθητοποίηση-συνειδητοποίηση, την ανάπτυξη ικανότητας, και την μεταφερσιμότητα σε ζητήματα προώθησης της ανάπτυξης του Τουρισμού Κληρονομιάς για Όλους στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας»,
εκτιμώμενης συνολικής αξίας Ευρώ 39.722,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (CPV): 79000000-4 Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μαρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας.

Προσφορές μπορεί να υποβληθούν για ένα, περισσότερα ή και όλα τα τμήματα.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 191.362,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 154.324,19, ΦΠΑ: €37.037,81).
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού:
• Για το Τμήμα 1: Ευρώ 1.609,68
• Για το Τμήμα 2: Ευρώ 836,13
• Για το Τμήμα 3: Ευρώ 640,68
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 3.1.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 21/7/2019 άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 21η /12/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη είναι η 20η /12/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 67541 (ΤΜΗΜΑ 1), 67551 (ΤΜΗΜΑ 2), 67560 (ΤΜΗΜΑ 3).
Η Προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.esaea.gr (βλ. ΕΡΓΑ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ  Προκηρύξεις – Προσκλήσεις).

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL): www.esaea.gr και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr.
Αρμόδια για πληροφορίες η κα Ν. Αποστολάκη.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 15% από εθνικούς πόρους, από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός ΠΔΕ: 2018ΕΠ20860003, βάσει της ΣΑΕΠ 208/6Π 208/6-2018).


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis