9.6.2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της Δράσης 2 «Δημοσιότητα» στο πλαίσιο του Υποέργου (6) «Διαχείριση - Δημοσιότητα» της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5011444

Για την υλοποίηση της Δράσης 2 «Δημοσιότητα» στο πλαίσιο του Υποέργου (6) «Διαχείριση - Δημοσιότητα» της Πράξης «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Καταπολέμησης των Διακρίσεων και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία, των Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις και των Οικογενειών τους που Διαβιούν στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5011444 που εντάσσεται στον Άξονα προτεραιότητας: ΑΞ9Β – Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ.

 

espa k mak

Επενδυτική προτεραιότητα: 9iii Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθησης των ίσων ευκαιριών.
Ειδικός στόχος: 9iii1 Περιορισμός των διακρίσεων που υφίστανται οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην καθημερινή τους διαβίωση.

CPV: 79800000-2 Υπηρεσίες εκτυπώσεων και συναφείς υπηρεσίες.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης € 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) (Αναθέτουσα Αρχή), ΝΠΙΔ μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα είναι δικαιούχος της Πράξης «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Καταπολέμησης των Διακρίσεων και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία, των Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις και των Οικογενειών τους που Διαβιούν στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας» που εντάχθηκε στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» με την με αρ. πρωτ. 2382/18.05.2018 απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και την με αρ.πρωτ.341/23.01.2019 τροποποίησης αυτής και έχει λάβει κωδικό MIS 5011444. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, η Ε.Σ.Α.μεΑ. με την Νο 53/01.06.2020 Απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της,

ΚΑΛΕΙ

νομικά ή φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη σύναψη σύμβασης έργου με αντικείμενο την παραγωγή και αναπαραγωγή υλικού προβολής και δημοσιότητας για την ανάδειξη και προβολή των δράσεων και των στόχων της Πράξης «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Καταπολέμησης των Διακρίσεων και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία, των Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις και των Οικογενειών τους που Διαβιούν στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας» που υλοποιείται από την Ε.Σ.Α.μεΑ. στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 22η Ιουνίου 2020 και ώρα 15:00μ.μ.

Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στην Ε.Σ.Α.με.Α. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

Η Πρόσκληση επισυνάπτεται. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στην κ. Ν. Αποστολάκη, τηλ.: 210 9949837, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 έως 15:00.

Η παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. www.esamea.gr 


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή