Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ»

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 41.000€ € για δύο (2) έτη (24 μήνες), χωρίς ΦΠΑ 24%, και η συνολική αξία αυτής, εφόσον ενεργοποιηθεί από την Αρχή το δικαίωμα προαίρεσης (ήτοι πρόσθετη ανάθεση εργασιών κατασταλτικής συντήρησης και επισκευών που δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν στη σύμβαση εκ των προτέρων), στο ποσό των 47.150,00€ χωρίς ΦΠΑ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται εγγύηση ποσού 943,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 2% του συνολικού προϋπολογισμού, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29/06/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ στα γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. στην Ηλιούπολη Αττικής οδός Ελ. Βενιζέλου 236, από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών, η οποία ορίσθηκε με σχετική απόφαση της Ε.Σ.Α.μεΑ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη το αργότερο μέχρι 25/06/2021 και ώρα 15:00 στα γραφεία της ΕΣΑμεΑ Ελ. Βενιζέλου 236 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ τηλ. 210 9949837.
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται, ενώ σε περιπτώσεις ταχυδρομικής αποστολής τους επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.

Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα για τρείς (3) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων και πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 8 της διακήρυξης.
Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών είναι 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Οι προσφορές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο του έργου.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει στην έδρα της Ε.Σ.ΑμεΑ, στην Ηλιούπολη Αττικής οδός Ελ. Βενιζέλου 236.

Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία του διαγωνισμού δίνονται από την Ε.Σ.Α.μεΑ. (Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 236 Ηλιούπολη, τηλ.210 9949837, φαξ 210 5238967) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.esaea.gr 

Ηλιούπολη 2/06/2021
Ο Πρόεδρος Ε.Σ.Α.μεΑ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis