Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

6.8.2021: Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για το Πακέτο Εργασίας 15 (Π.Ε.15) «Δημοσιότητα της Πράξης» στο πλαίσιο του Υποέργου (1) της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5071337

Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για το Πακέτο Εργασίας 15 (Π.Ε.15) «Δημοσιότητα της Πράξης» στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Καταπολέμηση των Διακρίσεων και Προώθηση των Ίσων Ευκαιριών» της Πράξης «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 'ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ'» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» με κωδικό ΟΠΣ 5071337

foto

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την επιλογή αναδόχου για το Πακέτο Εργασίας 15 (Π.Ε.15) «Δημοσιότητα της Πράξης» στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Καταπολέμηση των Διακρίσεων και Προώθηση των Ίσων Ευκαιριών» της Πράξης «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 'ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ'» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» με βάση την με αρ. πρωτ.: 91366/05.04.2021 απόφαση ένταξης του Περιφερειάρχη της Πελοποννήσου και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5071337. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός, ο χρονοπρογραμματισμός και η υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας που είναι αναγκαίες ώστε να προβληθεί στο σύνολό της η Πράξη και να επιτευχθεί η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο στοχευμένων ομάδων πληθυσμού, όσο και του ευρύ κοινού, γύρω από τους σκοπούς και τα αναμενόμενα οφέλη της Πράξης.
Το έργο του Αναδόχου αφορά στις εξής ενότητες εργασίας:
α) εκπόνηση Επικοινωνιακού Σχεδίου Πράξης: Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας εργασίας θα υλοποιηθεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του Σχεδίου Επικοινωνίας (communication plan) που θα περιγράφει την αναλυτική μεθοδολογία και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την υλοποίηση του αντικειμένου του έργου της δημοσιότητας βάσει των τιθέμενων στόχων, και
β) δημιουργία προωθητικού υλικού και υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας: Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας εργασίας θα πραγματοποιηθεί η δημιουργία και η διάδοση προωθητικού και πληροφοριακού υλικού που θα συμβάλει στην ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των στοχευμένων κοινών τόσο για τις επιμέρους δράσεις της Πράξης όσο και σε θέματα αποδοχής και σεβασμού της διαφορετικότητας και της δημιουργίας κουλτούρας ισότητας.

Ονοματολογία CPV: Υπηρεσίες διαφήμισης 79341000-6, Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες 79800000-2.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 48.387,10 χωρίς ΦΠΑ (ΦΠΑ 24%:11.612,90 Ευρώ), ήτοι σύνολο συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 60.000,00 Ευρώ.
Το ποσό αυτό είναι το ανώτερο όριο για την υποβολή προσφορών.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 21η /09/2021 και ώρα 15:00μ.μ..
Η διαδικασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Ε.Σ.Α.μεΑ, την 22η/09/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..
Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο του Υποέργου.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προσφέροντα για τέσσερις (4) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
1) κράτος-μέλος της Ένωσης,
2) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
3) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
4) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

Τα παραπάνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής της παραγράφου 2.2 της διακήρυξης.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά, σε περίπτωση όμως κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτές, τότε ενδέχεται να ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή να λάβουν νομική μορφή πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι είκοσι πέντε (25) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης της πράξης, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου. Η διάρκεια ισχύς της σύμβασης είναι από την υπογραφή της έως την προσήκουσα παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων.

Ο ανάδοχος θα υποχρεούται το αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου, αορίστου χρόνου, προς την Ε.Σ.Α.μεΑ. σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής αυτής πρέπει να καλύπτει ποσοστό 4% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Τόπος παράδοσης του έργου είναι η έδρα της Ε.Σ.ΑμεΑ, στην Ηλιούπολη Αττικής οδός Ελ. Βενιζέλου 236.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) 21PROC009045507 2021-08-06.

Η προκήρυξη (περίληψη Διακήρυξης) και το πλήρες κείμενο της παρούσας καταχωρήθηκαν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.esaea.gr (βλ. ΕΡΓΑ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ – Προκηρύξεις Προσκλήσεις).

Προσβάσιμο HTML:

xml EEES σε μορφή xml (250.17 KB)


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis