16.11.2021: ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Interreg IPA II GREECE-ALBANIA 2014-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Accessible tourism (4ALL)»

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα

ΑΔΑΜ: 21PROC009543384

 

interreg albania

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ε.Σ.Α.μεΑ. (Ν.Π.Ι.Δ.) στο πλαίσιο της Πράξης «Accessible tourism» με ακρωνύμιο «4ALL» (MIS: 5032631) που υλοποιείται μέσω του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας InterregIPAIIGREECE-ALBANIA 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη:

α) την υπ. αρίθμ. Α2.2.1.11 Σύμβαση Επιχορήγησης (αγγλ. Subsidy Contract) της Πράξης «Accessible tourism», που υπογράφθηκε στις 02.08.2018 μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Interreg IPA II Cross – Border Cooperation Programme GREECE-ALBANIA 2014-2020 και του Ινστιτούτου Αστικής Έρευνας από την Αλβανία, Επικεφαλή Δικαιούχου της Πράξης

β) To Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (αγγλ. Partnership Agreement) της Πράξης «Accessible tourism», που υπογράφθηκε στις 20.06.2018 μεταξύ του μεταξύ του Ινστιτούτου Αστικής Έρευνας (Αλβανία), Επικεφαλή Δικαιούχου της Πράξης, και των λοιπών Δικαιούχων της Πράξης.,

γ) το εγκεκριμένο εν ισχύ Τεχνικό Δελτίο (αγγλ. ApplicationForm) και το εγκεκριμένο εν ισχύ Έγγραφο Τεκμηρίωσης του Προϋπολογισμού (αγγλ. SpecificationofBudgetCosts) της Πράξης «Accessibletourism». και

γ) την αριθμό 4/10.11.2021 απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας,

απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών υποστήριξης της Συνομοσπονδίας στο έργο της ως Δικαιούχος της Πράξης.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ:

Η Πράξη «Accessibletourism» με ακρωνύμιο «4ALL» (MIS: 5032631) εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Interreg IPA II Cross-Border Cooperation Programme GREECE-ALBANIA 2014-2020, στην οποία η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) συμμετέχει ως δικαιούχος με εγκεκριμένο προϋπολογισμό για τη Συνομοσπονδία €167.926,00.

Η Πράξη έχει με συνολικό προϋπολογισμό €601.279,10, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «2. Boosting the local economy», και συγκεκριμένα στον Ειδικό Στόχο «2.1 Preserve cultural and natural resources as a prerequisite for tourism development of the cross-border area» της Θεματικής Προτεραιότητας «(d) Encouraging tourism and cultural and natural heritage». Η περίοδος υλοποίησης της Πράξης είναι από 18.06.2018 έως 30.11.2021.

Η Πράξη «4ALL» στοχεύει στην υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Αλβανίας και στην εδραίωση της περιοχής ως διεθνή προορισμό προσβάσιμου τουρισμού για άτομα της τρίτης ηλικίας, άτομα με αναπηρία και γενικά άτομα με μειωμένη κινητικότητα καθώς και των οικογενειών τους. Οι παρεμβάσεις της Πράξης, όπως η πιλοτική βελτίωσης της πρόσβασης σε χώρους, αγαθά και υπηρεσίες, η εκπαίδευση φορέων και ιδιωτών, κ.λπ., στοχεύουν στη σταδιακή προσέλκυση ενός νέου τμήματος τουριστών για τη διασυνοριακή περιοχή, τους τουρίστες με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα, οι οποίοι θα μπορούν να απολαύσουν μια ολοκληρωμένη και αξιομνημόνευτη τουριστική εμπειρία.

Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις της Πράξης αποσκοπούν:

−        στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών που σχετίζονται με την βελτίωση της προσβασιμότητας στις δομές πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στην διασυνοριακή περιοχή παρέμβασης

−        στην αναζωογόνηση και πιλοτική βελτίωση της προσβασιμότητας και της φιλικότητας επίσκεψης επιλεγμένων σημείων και υποδομών πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς στην περιοχή της διασυνοριακής ζώνης Ελλάδας-Αλβανίας, όπως είναι το Κάστρο του Berat (περιοχή UNESCO), και ο Εθνικός Δρυμός της Πίνδου (οικοσύστημα Natura 2000).

−        στη βελτίωση της ικανότητας των αρχών και φορέων που έχουν την αρμοδιότητα της διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, καθώς και των επαγγελματιών του τουριστικού τομέα (όπως οδηγοί, ταξιδιωτικοί πράκτορες, διοργανωτές εκδηλώσεων, υπηρεσίες μεταφορών, κλπ.), ως προς την κάλυψη των απαιτήσεων των ομάδων-στόχου και την κάλυψη των αναγκών του προσβάσιμου τουρισμού.

−        στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και συνειδητοποίησης του τοπικού πληθυσμού, ιδίως των νέων, σε σχέση με τις δυνατότητες του τουρισμού πολιτιστικής κληρονομιάς, με τη σημασία της υιοθέτησης στρατηγικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον σχεδιασμό χωρίς αποκλεισμούς, με την ανάγκη για προσβάσιμα και φιλικά προϊόντα και υπηρεσίες, μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών και φυσικών μέσων ενημέρωσης προς όλους τους επισκέπτες με χρηστικές πληροφορίες για τα άτομα της τρίτης ηλικίας και τα άτομα με αναπηρία, κ.λπ.

Σκοπός της Πράξης είναι η ανάδειξη και ταυτοδότηση της διασυνοριακής περιοχής, μέσα από μια σειρά ενορχηστρωμένων παρεμβάσεων, ως κατάλληλο εναλλακτικό προορισμό για άτομα με αναπηρία, για άτομα γ΄ ηλικίας και για τις οικογένειές τους, να συμβάλει άμεσα, βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα, στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών.

Εκτός από μια σειρά πιλοτικών έργων στον Δήμο του Μπεράτ από την Αλβανία και στο Εθνικό Πάρκο Πίνδου στην Ελλάδα, στα πλαίσια της Πράξης θα γίνουν και εκστρατείες εκπαίδευσης, κατάρτισης, τοπικής ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης, προώθησης κ.λπ. και παράλληλα θα αναπτυχθούν διάφορα συμπληρωματικά μεταξύ τους εργαλεία προβολής και προώθησης του προσβάσιμου τουριστικού προϊόντος της διασυνοριακής περιοχή Ελλάδας-Αλβανίας.

Η Πράξη περιλαμβάνει:

 • παρεμβάσεις βελτίωσης της προσβασιμότητας σε επιλεγμένους φυσικούς και πολιτιστικούς χώρους των τριών δήμων και δημιουργία προσβάσιμων χαρτών και πληροφοριακών μακετών που θα τοποθετηθούν στους αντίστοιχους χώρους,
 • δράσεις προώθησης και προβολής των προσβάσιμων τουριστικών προορισμών μέσω υλικού δημοσιότητας, προσβάσιμης ιστοσελίδας και εργαστηρίων ενημέρωσης,
 • ανάπτυξη κοινού στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη του «προσβάσιμου τουρισμού»,
 • δημιουργία οδηγού προβολής των εμβληματικών προσβάσιμων σημείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των δύο νησιών,
 • διαμόρφωση προτεινόμενων προσβάσιμων τουριστικών πακέτων και διαδρομών,
 • ανάπτυξη κοινού συστήματος αξιολόγησης της προσβασιμότητας και διάθεσης σήματος «Προσβάσιμος σε όλους χώρος φυσικής ή/και πολιτιστικής κληρονομίας» και
 • δράσεις εκτός διασυνοριακής περιοχής για την μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Το εταιρικό σχήμα της Πράξης απαρτίζεται από τους ακόλουθους φορείς:

­           LB1: Ινστιτούτο Αστικής Έρευνας (Αλβανία), www.uri.org.al – Επικεφαλής Δικαιούχος

­           PB2: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, www.esamea.gr

­           PB3: ΠΕΔ Ηπείρου, www.pedepirus.gr

­           PB4: Δήμος Berat (Αλβανία), www.bashkiaberat.gov.al

­           PB5: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, www.pindosnationalpark.gr

Η Πράξη, και ως εκ τούτου το προκηρυσσόμενο Έργο, ενσωματώνουν τις αρχές της Μη Διάκρισης και Ίσων ευκαιριών και της Προσβασιμότητας για τα Άτομα με Αναπηρία, η οποία έχει πλέον μετατραπεί σε απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη δημόσιας χρηματοδότησης των κρατών-μελών από τα ταμεία της ΕΕ. Όλα τα αποτελέσματα της Πράξης θα πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμα για άτομα με αναπηρία. Για τον λόγο αυτό, οι τεχνική λύση και οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο ανάδοχος θα πρέπει να υιοθετούν την αρχή του «Σχεδιασμού για Όλους» εντάσσοντας προϋποθέσεις και όρους προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία βασιζόμενες σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες και στις οδηγίες προσβασιμότητας της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (W3C).

 

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά στη σύναψη σύμβασης για παροχή υπηρεσιών που αφορούν στην υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων της Πράξης 4ALL, την ευθύνη υλοποίησης των οποίων έχει, ως Δικαιούχος της Πράξης, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ):

Σχεδίαση, ανάπτυξη και διαχείριση αποκλειστικής ιστοσελίδας της Πράξης, προσβάσιμης στα άτομα με αναπηρία (ελληνικά, αγγλικά και αλβανικά)

Αφορά στη δημιουργία αποκλειστικής, προσβάσιμης, ιστοσελίδας για την Πράξη, σύμφωνα με τη γραφική ταυτότητα της Πράξης, µε σκοπό την παροχή πληροφοριών στο κοινό και την ανάδειξη του ρόλου της ΕΕ. Συγκεκριμένα, θα γίνεται αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία και την ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση, και θα είναι συνδεδεμένος με τον ιστότοπο του Προγράμματος. Ο ιστότοπος της Πράξης θα πρέπει να είναι τρίγλωσσος (δηλαδή στην ελληνική, αγγλική και αλβανική γλώσσα) και να παρέχει πληροφορίες για το σύνολο του της Πράξης (στόχοι, δράσεις, εκδηλώσεις, νέα - ανακοινώσεις, εκροές κ.λπ.), την πρόοδο και τα αποτελέσματά της, και να προσφέρει πληροφορίες και δυνατότητα μετάπτωσης (download) των παραδοτέων όλων των δικαιούχων. Επίσης θα πρέπει να υποστηρίζει ειδική περιοχή περιορισμένης πρόσβασης (αγγλ. restricted area), όπου οι υπεύθυνοι διαχείρισης θα μπορούν να αναρτούν πληροφορίες π.χ., για τη Διαχειριστική Αρχή ή/και την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος.

Ενδεικτικά, στα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται:

 • Πληροφορίες για το κοινό σε σχέση με το Έργο (Στόχοι, Πλαίσιο υλοποίησης, Αποτελέσματα, κλπ.) και σε σχέση με τις εκροές (Παραδοτέα) της Πράξης.
 • Τα παραδοτέα των δικαιούχων που η μορφή και διαβάθμισή τους επιτρέπει την ανάρτηση στον ιστότοπο.
 • Οι προσβάσιμες μορφές υλικού δημοσιότητας της Πράξης. Η δράση αυτή θα αναλάβει την ενσωμάτωση στην Ιστοσελίδα των διάφορων προσβάσιμων ηλεκτρονικών μορφών υλικού δημοσιότητας της Πράξης, όπως αυτό προκύψει από τις λοιπές δράσεις.
 • Νέα-ανακοινώσεις και  εκδηλώσεις σε σχέση με την Πράξη και το αντικείμενό της. Η υπηρεσία αυτή θα υποστηρίζεται από όλους τους Εταίρους της Πράξης.
 • Λοιπό υλικό και πληροφορίες, σύμφωνα με τις ανάγκες της Πράξης και των δικαιούχων της.

Η ιστοσελίδα της Πράξης θα πρέπει να ξεκινήσει να λειτουργεί και να είναι διαθέσιμη επιγραμμικά (online) εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Στη συνέχεια θα αναπτυχθεί σταδιακά περαιτέρω, θα επεκταθεί και θα ενημερώνεται από τον ανάδοχο σύμφωνα με την πορεία της Πράξης (σε συνεργασία με τα στελέχη της ΑΑ και των λοιπών Δικαιούχων) μέχρι τη λήξη της διάρκειας της Πράξης, ακόμα και σε περίπτωση παράτασης αυτής.

Επιπλέον, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την ενσωμάτωση του προσβάσιμου ψηφιακού υλικού δημοσιότητας της Πράξης (εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές) στην ιστοσελίδα της Πράξης. Η ιστοσελίδα που θα αναπτυχθεί θα έχει προχωρημένες επιλογές προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Θα πρέπει να ενημερώνεται τακτικά και θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου, συμβάλλοντας στην προώθηση των στόχων και των υπηρεσιών που προσφέρονται.

Η ιστοσελίδα της Πράξης θα πρέπει να φιλοξενείται σε διακομιστή ευθύνης του Αναδόχου και να διατηρείται online με ευθύνη του Αναδόχου για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια μετά την οριστική λήξη της Πράξης. Το όνομα του ιστότοπου θα είναι σύντομο και ευκολομνημόνευτο (σημ. για τις ανάγκες της πράξης, έχει ήδη δεσμευθεί από την Ε.Σ.Α.μεΑ. η διεύθυνση www.4all-project.eu). Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει τη διατήρηση της κατοχύρωσης για το παραπάνω ελάχιστο διάστημα.

Τα στάδια υλοποίησης που προβλέπονται είναι τα ακόλουθα:

 1. Συλλογή στοιχείων, πληροφοριών της Πράξης - Σχεδίαση της εμπειρίας/διεπαφής χρηστών, της αρχιτεκτονικής, και των υποσυστημάτων και μηχανισμών της ιστοσελίδας - Ανάπτυξη, ολοκλήρωση και δοκιμή της αρχικής έκδοσης της Ιστοσελίδας - Σύνταξη των οδηγιών χρήσης για τους διαχειριστές περιεχομένου - Ενσωμάτωση πρωταρχικών πληροφοριών στο σύστημα - Έλεγχος επιπέδου συμμόρφωσης με τις οδηγίες WCAG
 2. Δημοσίευση στη διεύθυνση all-project.eu - Επέκταση, επικαιροποίηση και συντήρηση έως τη λήξη της Πράξης.
 3. Παράδοση. Ο Ανάδοχος, θα πρέπει να παραδώσει στην Ε.Σ.Α.μεΑ., το σύνολο των αρχείων που απαιτούνται για πιθανή επεξεργασία/επέκταση στο μέλλον από την Ε.Σ.Α.μεΑ.
 4. Συντήρηση. Ο Ανάδοχος θα πρέπει σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται παρακάτω να διασφαλίσει τη παροχή τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του συστήματος τουλάχιστον για τρία (3) έτη μετά την οριστική λήξη της Πράξης.
 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 6. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Τεχνικές Προδιαγραφές

Η ιστοσελίδα, αλλά και όσα περιεχόμενα επιλεχθούν να ενσωματωθούν σε αυτή, θα πρέπει να δημιουργηθούν με τρόπο ώστε να διασφαλιστεί η τελική αποδοχή της ιστοσελίδας και η αποφυγή κάθε ψηφιακού αποκλεισμού εκ σχεδιασμού, καθώς και να διασφαλιστεί η διάθεση των προϊόντων της Πράξης σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από τις ικανότητές τους, την ηλικία, την οικονομική κατάσταση, την εκπαίδευση, γεωγραφική θέση, τη γλώσσα, κλπ.

Η Ιστοσελίδα θα πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζει «καθολική πρόσβαση» (αγγλ. Universal Access), δηλαδή προσβασιμότητα στο ευρύτερο δυνατό φάσμα χρηστών, ανεξάρτητα των όποιων χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων του χρήστη, όπως για παράδειγμα την ηλικία, το κοινωνικό προφίλ, το πολιτιστικό υπόβαθρο, την αναπηρία, κ.λπ. Για τον λόγο αυτό, η ανάπτυξη της Ιστοσελίδα θα πρέπει να βασισθεί στις αρχές του «Σχεδιασμού για Όλους» (αγγλ. Design for All), καθώς και σε διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες ανάπτυξης περιεχομένου για τον Ιστό, συμπεριλαμβανομένου της νέας έκδοσης 2.1 των οδηγιών της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (W3C) για την Προσβασιμότητα Περιεχομένου του Ιστού (αγγλ. Web Content Accessibility Guidelines, version 2.1 ή αλλιώς WCAG 2.1).

Στις επόμενες παραγράφους προσδιορίζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της ζητούμενης ιστοσελίδας, καθώς και του σχετικού συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά, η ιστοσελίδα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον σε τρείς γλώσσες (ελληνικά, αλβανικά και αγγλικά) και θα πρέπει να λειτουργεί αυτόνομα και ανεξάρτητα από τα λοιπά συστήματα της Πράξης. Ωστόσο, θα πρέπει να υποστηρίζεται και η μετάβαση σε αυτήν και από τις ιστοσελίδες των δικαιούχων της Πράξης (π.χ., με την παροχή σχετικού συνδέσμου που θα ενσωματωθεί στις ιστοσελίδες όλων των εταίρων).

Οι επιμέρους ιστοσελίδες θα πρέπει να καλύπτουν πλήρως και βέλτιστα τις ανάγκες πρόσβασης των ομάδων στόχου της Πράξης. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να υποστηρίζεται η δυναμική οργάνωση, δομή και παρουσίαση περιεχομένου, κατάλληλα προσαρμοσμένου στις λειτουργικές απαιτήσεις (διεπαφή-λειτουργικότητα) και ενδιαφέροντα (περιεχόμενο) του χρήστη. Η διάθεση των πληροφοριών θα βασίζεται σε συγκεκριμένα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές των απαραίτητων διεπαφών, ώστε η πληροφορία να είναι προσπελάσιμη από όλες τις κατηγορίες ατόμων των ομάδων στόχου.

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η επιλογή της πλατφόρμας και του περιβάλλοντος ανάπτυξης της ιστοσελίδας θα πρέπει να εξασφαλίζει:

•         Την υψηλή της απόδοση

•         Την αξιοποίηση και συνεργασία με βάσεις δεδομένων

•         Την διαθεσιμότητα αυτής

•         Τη μεταφερσιμότητά της (αγγλ. portability)

Η πλατφόρμα της ιστοσελίδα; θα πρέπει να υποστηρίζει δυνατότητα διαχείρισης περιεχομένου (content management system - CMS) που θα επιτρέπει τη δημιουργία και διαχείριση του ηλεκτρονικού περιεχομένου με εύκολο και φιλικό τρόπο. Η παροχή προσβάσιμου συστήματος διαχείρισης περιεχομένου και χρηστών της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τα πρότυπα που παρουσιάζονται παρακάτω στην ενότητα «Πρότυπα», θεωρείται επίσης σημαντική.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Η αρχιτεκτονική που θα προταθεί για την ιστοσελίδα θα πρέπει να προσφέρει:

•         υψηλή διαθεσιμότητα και αξιοπιστία

•         ανεξαρτησία από λειτουργικά συστήματα

•         ασφάλεια

Η ομάδα υλοποίησης θα πρέπει να παραδώσει σχέδιο της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής και των διαδικασιών για τη διασφάλιση των παραπάνω.

ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην επίτευξη των κατάλληλων επιπέδων διαλειτουργικότητας για τη διακίνηση και επαναχρησιμοποίηση της πληροφορίας που θα αποθηκεύει και επεξεργάζεται το σύστημα και οι επιμέρους ηλεκτρονικές υπηρεσίες, από άλλα συστήματα, καθώς και στον τρόπο διασύνδεσης του κόμβου παροχής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών με άλλους σχετικούς κόμβους, π.χ., της δημόσιας διοίκησης.

ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η βασική πρόσβαση στο περιεχόμενο και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του συστήματος θα πρέπει να μπορεί να γίνεται μέσω του διαδικτύου και πιο συγκεκριμένα να απαιτείται η χρήση μόνο ενός φυλλομετρητή ιστού (web browser), ο οποίος θα υπάρχει στον υπολογιστή του χρήστη. Παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη έτσι ώστε η πρόσβαση σε περιεχόμενο και κατάλληλες υπηρεσίες να μπορεί να παρέχεται και μέσω φορητών συσκευών, οι οποίες διαθέτουν μικρότερο μέγεθος οθόνης. Σε αυτές θα πρέπει να γίνεται αυτόματη προσαρμογή των λειτουργιών του συστήματος και της διεπαφής του χρήστη.

ΠΡΟΤΥΠΑ

Για τον σχεδιασμό της διεπαφής του χρήστη, προτείνεται να ληφθούν υπόψη διεθνώς αναγνωρισμένες σχετικές οδηγίες και πρότυπα, συμπεριλαμβανομένου των οδηγιών που ορίζονται από το σχετικό διεθνές πρότυπο ISO 9241, Μέρος 10 (1994α) και Μέρος 14 (1994γ). Ως προς τις διενέργειες για τον προσδιορισμό και την ανάλυση απαιτήσεων ευχρηστίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η βέλτιστη ποιότητα αυτών, προτείνεται να ακολουθηθεί το σχετικό πλαίσιο που ορίζει το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 9241, Μέρος 11 (1994β).

Επιπλέον, η ιστοσελίδα θα πρέπει να σχεδιαστεί βάσει διεθνών προτύπων και κανόνων για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών.

Κατ’ ελάχιστο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα πρότυπα και οι διεθνείς προδιαγραφές της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web Consortium - W3C) για χρήση έγκυρου κώδικα XHTML, HTML, και CSS.

Προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της ιστοσελίδας, η κατασκευή αυτών θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις ελέγξιμες «Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού» έκδοση 2.1 της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού W3C, τουλάχιστον στο μεσαίο επίπεδο «ΑA» (WCAG 2.1, level AA).

Το υποσύστημα διαχείρισης περιεχομένου της Ιστοσελίδας θα είναι και αυτό προσβάσιμο, σύμφωνα με τις Οδηγίες Προσβασιμότητας για Εργαλεία Συγγραφής, έκδοση 2.0 (Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0) του W3C.

Η ιστοσελίδα θα πρέπει να υποστηρίζει και πρόσβαση μέσω φορητών συσκευών τηλεφώνου και tablets (iPhone, iPad, Android, Blackberry) σύμφωνα με κατάλληλες πρακτικές.

ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ - ΕΥΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην προώθηση της ιστοσελίδα και τη βελτιστοποίηση για τις Μηχανές Αναζήτησης (αγγλ. Search Engine Optimisation ή αλλιώς SEO), διότι για την αληθινή επιτυχία μιας ιστοσελίδας, προϋπόθεση είναι:

•         να αποκτήσει η ιστοσελίδα πολλούς επισκέπτες

•         να έχει τους σωστούς επισκέπτες, δηλαδή άτομα στα οποία πραγματικά στοχεύει

•         να έλκει ένα ικανοποιητικό ποσοστό επισκεπτών, το οποίο να αφιερώνει τον απαιτούμενο χρόνο στην ιστοσελίδα και να ολοκληρώνει επιτυχώς τις διαδικασίες για τις οποίες έχει σχεδιαστεί η ιστοσελίδα, είτε πρόκειται για ενημέρωση, εγγραφή, συμπλήρωση μιας φόρμας επικοινωνίας, κ.ο.κ.

ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ

Το σχεδιαζόμενο σύστημα χαρακτηρίζεται από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που έχει για υψηλό επίπεδο χρηστικότητας στην οργάνωση και παρουσίαση των ψηφιακών περιεχομένων και υπηρεσιών που θα παρέχει. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη κατά τον σχεδιασμό, τις διαφορετικές ομάδες χρηστών και επομένως τους διαφορετικούς τρόπους εκπλήρωσης της παρεχόμενης λειτουργικότητας χωρίς να μειώνεται η χρηστικότητα των εφαρμογών. Κρίνεται ότι ο σχεδιασμός των εφαρμογών με βασική αρχή την επίτευξη υψηλής χρηστικότητας και εργονομίας είναι κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας της Πράξης. Η λογική / λειτουργική πληρότητα των εφαρμογών δεν αποτελεί από μόνη της ικανή συνθήκη για επιτυχή λειτουργία του συστήματος, αλλά οφείλει να συνυπάρχει με μία διεπαφή (ή διεπαφές) που επιτρέπει σε χρήστες ελάχιστα εξοικειωμένους με δικτυακές εφαρμογές να διεκπεραιώσουν τις συναλλαγές τους με ευκολία.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες – επισκέπτες της ιστοσελίδας μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, άτομα που για διάφορους λόγους έχουν δυσκολία ή αδυνατούν πλήρως, προσωρινά ή μόνιμα:

•         να δουν, να ακούσουν, να μιλήσουν ή να κινηθούν, και κατ’ επέκταση, να επεξεργαστούν κάποιες πληροφορίες τόσο εύκολα, όσο ο μέσος χρήστης,

•         να διαβάσουν ή να καταλάβουν ένα κείμενο ή

•         να χειριστούν το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι.

Για τα άτομα με αναπηρία, η προσβασιμότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι δημιουργεί ίσες ευκαιρίες και καθιστά τον Ιστό ένα εν δυνάμει βασικό κομμάτι επικοινωνίας ή αναβάθμισης της ποιότητας ζωής τους.

Επιπλέον, η προσβασιμότητα μιας ιστοσελίδας είναι σημαντική, γιατί αυτόματα μπορεί το περιεχόμενό της να γίνει διαθέσιμο σ’ ένα ευρύτερο κοινό όπως για παράδειγμα:

•         άτομα που διαθέτουν αργή σύνδεση δικτύου ή οθόνη (π.χ., του H/Y) η οποία είναι σχετικά μικρή,

•         άτομα που ασχολούνται συγχρόνως και με κάτι άλλο ή άτομα που εργάζονται σε παράδοξες και αντίξοες συνθήκες εργασίας (π.χ. σε θορυβώδες περιβάλλον, σε πολύ φωτεινό ή σκοτεινό χώρο),

•         άτομα που χρησιμοποιούν «εναλλακτικά» λειτουργικά συστήματα ή παλιές εκδόσεις φυλλομετρητών Παγκόσμιου Ιστού, κλπ.

Συνεπώς, η ιστοσελίδα θα πρέπει να σχεδιαστεί βάσει διεθνών προτύπων και πρακτικών, ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβαση στο μέγιστο δυνατό αριθμό χρηστών του Ιστού, ανεξάρτητα από:

•         το είδος της συσκευής μέσω της οποίας ο χρήστης επισκέπτεται τις ιστοσελίδες (notebook, laptop, PDA, προσωπικός υπολογιστής ή συσκευή κινητής τηλεφωνίας, κλπ.)

•         τον πλοηγό και την έκδοση του πλοηγού που έχει επιλέξει ο χρήστης για την πρόσβασή του στο Διαδίκτυο (Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome, κλπ.)

•         τις όποιες υποστηρικτικές τεχνολογίες μπορεί να έχουν ανάγκη και να χρησιμοποιούν οι επισκέπτες, όπως αναγνώστες οθόνης, ειδικές συσκευές εισόδου, εφαρμογές μεγέθυνσης, κλπ.

•         την αναπηρία ή πρόβλημα του χρήστη, όπως μειωμένη όραση, αχρωματοψία, ή άλλα προβλήματα όρασης, κλπ.

Όπως προαναφέρθηκε στα ανοικτά πρότυπα, το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών της ιστοσελίδας θα πρέπει να αναπτυχθεί έτσι ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμο από αυτά. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να υιοθετηθούν οι οδηγίες του W3C/WAI (βλ. παρ. ΠΡΟΤΥΠΑ) όσον αφορά την προσβασιμότητα σε διαδικτυακό περιεχόμενο, υπηρεσίες και λειτουργικά περιβάλλοντα, εξυπηρετώντας έτσι άτομα με αναπηρία και άλλες ειδικές κατηγορίες πληθυσμού. Θα συνεκτιμηθεί η ενσωμάτωση προηγμένων λειτουργιών στην ιστοσελίδα, οι οποίες θα προσφέρουν βελτιστοποίηση των επιπέδων ευκολίας πρόσβασης, ευχρηστίας και υποκειμενικής ικανοποίησης για το ευρύτερο δυνατό φάσμα χρηστών και συνθηκών χρήσης.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει την προσβασιμότητα του ψηφιακού περιεχομένου της ιστοσελίδας σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της ομάδας στόχου στην οποία απευθύνεται η Πράξη, συμπεριλαμβανομένου μέσω της παροχής εναλλακτικών προσβάσιμων μορφών όπου είναι απαραίτητο. Ο Υποψήφιος θα πρέπει να προσδιορίσει τις δυνατότητες και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για τη ενσωμάτωση προσβάσιμου περιεχομένου στην ιστοσελίδα. Οι μέθοδοι, οι τεχνικές, τα εργαλεία και τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι εκσυγχρονισμένα και να εναρμονίζονται πλήρως με διαδομένες καλές πρακτικές, ιδιαίτερα με αυτές της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (W3C).

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η κατασκευή προσβάσιμων ιστοσελίδων, για παράδειγμα ιστοσελίδων που συμμορφώνονται με τις σχετικές Οδηγίες της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού, απαιτεί κατάρτιση, συστηματική προσέγγιση, και αφοσίωση στις αρχές καθολικής πρόσβασης και ίσων ευκαιριών. Όμως, σε πολλές περιπτώσεις, π.χ., λόγω έλλειψης της απαραίτητης εμπειρίας και τεχνικής κατάρτισης των κατασκευαστών, στον βωμό της προσβασιμότητας θυσιάζεται η αισθητική της ιστοσελίδας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει εμπειρία και να είναι σε θέση να συνδυάσει τις παραπάνω αρχές και απαιτήσεις με σχεδίαση υψηλής και σύγχρονης αισθητικής.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τον σχεδιασμό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να δρομολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για:

•         την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμογών, μέσων και υποδομών

•         την προστασία της ακεραιότητας και της παροχής των πληροφοριών

•         την προστασία των προς επεξεργασία και αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων

Θα πρέπει να αναζητηθούν και να εντοπιστούν με μεθοδικό τρόπο τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα και οι οργανωτικο-διοικητικές διαδικασίες.

Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του Έργου, η ομάδα υλοποίησης θα πρέπει να λάβει υπόψη της:

•         το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. προστασία των προσωπικών δεδομένων)

•         τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις

•         τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο της ασφάλειας

•         τα επαρκέστερα διατιθέμενα προϊόντα λογισμικού και υλικού

•         τυχόν διεθνή de facto ή de jure σχετικά πρότυπα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης και Συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, καθώς για διάρκεια τουλάχιστον τρία (3) ετών από την οριστική λήξη της Πράξης. Στόχος των υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης είναι η άμεση βοήθεια στη χρήση των εφαρμογών, του διαχειριστικού συστήματος, η εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του λογισμικού, η άμεση ανταπόκριση του Αναδόχου σε αναγγελίες προβλημάτων και η άμεση αποκατάσταση των βλαβών.

Η αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού/ διαχειριστικού και των εφαρμογών θα πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του Αναδόχου για τη διαθεσιμότητα που καθορίζεται στη συνέχεια.

Η απόκριση του Αναδόχου σε περίπτωση βλάβης θα είναι:

•         Εφόσον η ειδοποίηση έγινε εντός Κανονικών Ωρών Κάλυψης ΚΩΚ (10:00-17:00), μέσα σε 48 ώρες από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης.

•         Εφόσον η ειδοποίηση έγινε εκτός ΚΩΚ, σε 48 ώρες με την έναρξη της επόμενης εργάσιμης ημέρας.

Ως Χρόνος απόκρισης ορίζεται ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή λήψης μιας αναγγελίας βλάβης από τον Ανάδοχο μέχρι τη χρονική στιγμή της έναρξης αντιμετώπισης του προβλήματος από τους χώρους του Αναδόχου (remote). Ως Χρόνος αποκατάστασης κάθε βλάβης λογίζεται ο αριθμός των ωρών από την αναγγελία της βλάβης έως την επαναφορά του συστήματος σε κανονική λειτουργία. Ο Μέγιστος Χρόνος Αποκατάστασης Βλάβης, ορίζεται στις 72 ώρες.

Προϋπολογισμός των ζητούμενων υπηρεσιών

α/α

Υπηρεσία

Παραδοτέο της Πράξης

Π/Υ
άνευ ΦΠΑ

ΦΠΑ

Π/Υ
με ΦΠΑ

1.

Σχεδίαση, ανάπτυξη και διαχείριση αποκλειστικής ιστοσελίδας της Πράξης, προσβάσιμης στα άτομα με αναπηρία (ελληνικά, αγγλικά και αλβανικά)

2.2.4

€ 4.400,00

1.056,00 €

5.456,00€

Συνολικός Π/Υ της Σύμβασης

€ 4.400,00

1.056,00 €

5.456,00 €

Παραδοτέα – Χρονοδιάγραμμα

Παραδοτέο

Υπηρεσία

Παράδοση

Π1: Αρχική έκδοση της ιστοσελίδας της Πράξης σε λειτουργία

Σχεδίαση, ανάπτυξη και διαχείριση αποκλειστικής ιστοσελίδας της Πράξης, προσβάσιμης στα άτομα με αναπηρία (στα ελληνικά και αγγλικά)

Δεκαπέντε (15) μέρες από την υπογραφή της Σύμβασης

Π2: Τελική έκδοση της ιστοσελίδας της Πράξης

Σχεδίαση, ανάπτυξη και διαχείριση αποκλειστικής ιστοσελίδας της Πράξης, προσβάσιμης στα άτομα με αναπηρία (στα ελληνικά και αγγλικά)

Τον τελευταίο μήνα της Σύμβασης

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου είναι από την υπογραφή της Σύμβασης έως την οριστική λήξη της Πράξης 4ALL, με ενδεχόμενη παράταση στην περίπτωση παράτασης της Πράξης 4ALL, χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου.

3.1 Στη Πρόσκληση μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε μία μόνο κοινοπραξία / ένωση.

Τα παραπάνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, θα πρέπει να διαθέτουν ικανότητες και εμπειρία για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων. Ειδικότερα θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη δημιουργία υλικού δημοσιότητας και επικοινωνίας για συγχρηματοδοτούμενα έργα
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη προσβάσιμων ιστότοπων σύμφωνα με τις οδηγίες WCAG 2.0 (επίπεδο συμμόρφωσης ΑΑ και άνω)

3.2 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

3.2.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

1)     συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42) και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

2)     ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

3)     απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),

4)      τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α' 103,

5)     νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139

6)     παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις,(1) έως (6), η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

3.2.2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία,

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' θεωρείται ότι δεν  έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Οι περ. α' και β' παύουν να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.

Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

3.2.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93) περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προς απόδειξη τις μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού,

(η) εάν επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο εξ παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.

3.2.4. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

3.2.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3.2.1, και στην παράγραφο 3.2.3, εκτός από την περ. β’ αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

3.2.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

3.2.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του οριζόντιου αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
 2. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:
 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 4. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Όλες οι παραδόσεις των αντικειμένων της σύμβασης, διενεργούνται όπου είναι δυνατών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο καθώς και σε ταχυδρομική διεύθυνση που θα δηλωθεί από την Ε.Σ.Α.με.Α.

Οι πληρωμές θα ακολουθούν την κατά τμήματα παράδοση του έργου από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τις επιμέρους τιμές στην Αναλυτική Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, μετά από την παραλαβή των παραδοτέων από την αρμόδια Επιτροπή και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμά τους στην Παράγραφο 1 της παρούσας, τα οποία θα εγκρίνονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 219 του Ν.4412/16.

Καθώς το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο Πράξης 4ALL η οποία χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA II GREECE-ALBANIA 2014-2020, ρητά θα συμφωνείται στο πλαίσιο της σύμβασης με τον Ανάδοχο ότι ο τελευταίος θα δέχεται ανεπιφύλακτα να αναστέλλεται η πληρωμή του για όσο χρόνο δεν έχουν μεταφερθεί οι απαραίτητες πιστώσεις από το φορέα χρηματοδότησης στην Αναθέτουσα Αρχή.

Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την εκτέλεση και παράδοση του έργου, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει. Η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.4172/2013.

Η αξιολόγηση και επιλογή του Αναδόχου θα γίνει από την Εκτελεστική Γραμματεία της Ε.Σ.Α.μεΑ, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού που έχει οριστεί με την υπ’ αριθ. 4/10.11.2021 απόφαση της ΕΓ. Κριτήριο αξιολόγησης θα είναι η βέλτιστη προσφορά βάση τιμής.

Οι προσφορές γίνονται δεκτές και αξιολογούνται μόνο εφόσον αφορούν το σύνολο του έργου.

Οι προσφορές κατατίθενται από τους δικαιούμενους συμμετοχής, μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, με συμπληρωμένο τον παρακάτω Πίνακα της Αναλυτικής Οικονομικής Προσφοράς τους.

Πίνακας: Αναλυτική Οικονομική Προσφορά

Παραδοτέα της Σύμβασης

Ποσό προσφοράς σε €
(χωρίς ΦΠΑ)

Ποσό προσφοράς σε €
(με ΦΠΑ)

Μέγιστη τιμή βάσει της εκτιμώμενη αξίας των Υπηρεσιών της Πράξης
(με ΦΠΑ)

Π1: Αρχική έκδοση της ιστοσελίδας της Πράξης σε λειτουργία

   

25% της αξίας της Υπηρεσίας, ήτοι 1.364,00 €

Π2: Τελική έκδοση της ιστοσελίδας της Πράξης

   

75% της αξίας της Υπηρεσίας, ήτοι 4.092,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ

   

5.456,00 €

Με την προσφορά υποβάλλονται και στοιχεία κατά την κρίση του Αναδόχου, από τα οποία να προκύπτει η ικανότητα και εμπειρία του στην υλοποίηση των δράσεων, σύμφωνα με το άρθρο 3.1 της παρούσας.

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 3.2 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για την παράγραφο 3.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του[1]. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 3.2.1,

β) Για την παράγραφο 3.2.2. πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 3.2.2  περίπτωση α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.. Σε περίπτωση ενεργοποίησης της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134 η Αναθέτουσα Αρχή θα  αναζητά αυτεπάγγελτα το σχετικό αποδεικτικό ενημερότητας.

Για τις παραγράφους 3.2.2. περ. β και 3.2.3. περ. α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 3.2.3  περ. α’, πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Για την παράγραφο 3.2.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

γ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 3.2  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 • οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
 • Για τις υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους με τους εξής τρόπους:

α) Καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

β) Αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, ΤΚ 16341. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στη διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, ΤΚ 16341 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν έγκαιρα στον προορισμό τους. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

Προθεσμία κατάθεσης φακέλων προσφορών:

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης φακέλων προσφορών ορίζεται η 23η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία της Ε.Σ.Α.μεΑ, κ. Μαγκλή Αθανάσιο τηλ.: 210 9949837, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08:00 έως 15:00.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. (www.esamea.gr) στις 16/11/2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Γ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.ΜΕ.Α

Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ[1]              Πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή  προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή