Αρχή σελίδας
Αναζήτηση
Ανακοινώσεις
Φόρμα επικοινωνίας
Μέγεθος:

Αντίθεση:

Η οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία

Μενού

ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ:

λογότυπo του EDF λογότυπo του EPF

 

Λογότυπα ISO 9001 και UKAS

Κυρίως περιεχόμενο της σελίδας

12.05.2022: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για το Υποέργο 3 «ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» στο πλαίσιο του Έργου «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5095041 που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για το Υποέργο 3 «ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» το οποίο εντάσσεται στην Πράξη «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5095041.

d make

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το έργο της Σύμβασης αφορά: α) στην παραγωγή έντυπης έκδοσης του εγχειριδίου/ υποστηρικτικού εργαλείου (που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.11 του Υποέργου 1 της Πράξης), και της μελέτης (που θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.3 του Υποέργου 1 της Πράξης), στη βάση μια σειράς από διαδομένες τεχνικές και οδηγίες για βέλτιστη αναγνωσιμότητα και προσβασιμότητα έντυπων εκδόσεων, και στην αναπαραγωγή τους σε πλήθος αντιτύπων, β) στη μεταγραφή της έρευνας (που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του Π.Ε.2 της Πράξης), του εγχειριδίου και της μελέτης σε πολλαπλές εναλλακτικές μορφές που είναι προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία καλύπτοντας όλες τις ανάγκες αναγνωστών με αναπηρίες (όπως τυφλών ατόμων, ατόμων με υψηλό βαθμό μειωμένης όρασης, κωφών κ.λπ.), και στην ανάρτηση των ψηφιακών αυτών προσβάσιμων μορφών στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ, και τέλος γ) στον σχεδιασμό και παραγωγή προωθητικού και πληροφοριακού υλικού δημοσιότητας της Πράξης με στόχο την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και των στοχευμένων κοινών για τις δράσεις της Πράξης.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79800000-2 (Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες).
Στο πλαίσιο του προαναφερθέντος Έργου, η Ε.Σ.Α.μεΑ., ως αναθέτουσα αρχή προκηρύσσει το Υποέργο 3, στο σύνολό του.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 74.607,08 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), [€ 60.167,00 άνευ ΦΠΑ, και ΦΠΑ(24%) € 14.440,08].
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δεκατρείς (13) μήνες από την υπογραφή της και λήγει με την παραλαβή και του τελευταίου παραδοτέου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03η/06/2022 και ώρα 16:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 06η/06/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο του Υποέργου 3.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς στο διαγωνισμό για έντεκα (11) μήνες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των ένδεκα (11) μηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων τριών Ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (1.203,34) η οποία αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
1) κράτος-μέλος της Ένωσης,
2) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
3) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
4) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.
2. Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Μπορεί να ζητηθεί όμως να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά, σε περίπτωση όμως κατακύρωσης του διαγωνισμού σε αυτές, τότε ενδέχεται να ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή να λάβουν νομική μορφή πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4 % επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η παράδοση του έργου θα γίνει στην έδρα της Ε.Σ.ΑμεΑ., στην Ηλιούπολη Αττικής οδός Ελ. Βενιζέλου 236.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) 22PROC010530958 2022-05-11.

Η Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο.
• ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ: 12/05/2022
• ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ: 12/05/2022

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 159331

Επισυνάπτονται στην παρούσα ανάρτηση τα έγγραφα της Διακήρυξης.


Λοιπά σχετικά αρχεία:

Εκτύπωση
PDF
Πλήρης οθόνη
Αρχείο ήχου
Αποστολή περιεχομένου με email

Αρχή

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές: valid xhtml | valid css | valid wcag | valid wcag

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αυτής διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

© Ε.Σ.Α.μεΑ. 2017 | Όροι & Προϋποθέσεις | Προσωπικά δεδομένα | H πολιτική μας για τα Cookies | Γενική πολιτική | Αρχή της σελίδας

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα • Τηλ. 210 9949837 • Φαξ: 210 5238967 | Σχεδίαση & Υλοποίηση: europraxis